Podmínky a Pravidla

Vítejte na stránkách eAgronomu, kde získáte ekonomické výhody za uplatňování udržitelného zemědělství! Jsme společnost, která je rozšířena v mnoha zemích po celém světě. Pokud čtete tento dokument a chcete se zaregistrovat v Estonsku, Lotyšsku nebo Litvě, pak slovem "My" je myšlena společnost eAgronom OÜ. Pokud se však nacházíte v Polsku (nebo v Česku), pak se jedná o společnost eAgronom Spółka z.o.o. Všechny tyto společnosti dohromady budou označovány jako "My".

Snažíme se, aby vaše cesta s námi byla co nejjednodušší a nejtransparentnější, a tyto smluvní Podmínky (dále jen "Podmínky") jsou pravidly naší cesty a nelze o nich vyjednávat. Tyto Podmínky jako takové tvoří základ našeho smluvního vztahu, pokud jde o používání našeho Softwaru Pro řízení Farmy a o to, abychom vám poskytli Základní Konzultaci pro účast v Uhlíkovém Programu a Obecnou Konzultaci. Pokud máte pocit, že je některá z těchto Podmínek nejasná, dejte Nám vědět. Vždy máme zájem porozumět Vašim obavám a zlepšit transparentnost Podmínek.

Pokud tyto Podmínky změníme, aktualizujeme je zde, aby z nich měli všichni prospěch. Změny vám také zašleme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v Softwaru Pro Řízení Farmy. Je důležité, abyste si Podmínky při každé změně zkontrolovali, protože vaše další používání platformy nebo služeb po dobu 30 dnů od oznámení znamená, že souhlasíte s tím, abyste se upravenými podmínkami řídili. Pokud s upravenými Podmínkami nesouhlasíte, musíte nám písemně oznámit své výhrady a společně je vyřešíme a rozhodneme o našich dalších vztazích. 

Pokud jste čtenářem poprvé nebo vidíte nový termín psaný velkými písmeny, seznamte se prosím s Definicemi, které v našich dokumentech používáme. Definice najdete nahoře.


 1. DEFINICE

‘Dotčená Strana’ má význam, který je mu přiřazen v oddíle 9.2.2.

‘Zúčtovací Období’ znamená časový úsek, během kterého využíváte naše služby a za který vám účtujeme předem stanovený poplatek;

Základní Konzultace’ má význam, který je mu přiřazen v oddíle 3.3;

‘Uhlíkový Program’ znamená dobrovolný program vyvinutý společností eAgronom, který podporuje zemědělce v zavádění určitých agronomických postupů určených ke zlepšení zdraví půdy, snížení emisí skleníkových plynů a/nebo zvýšení sekvestrace uhlíku v půdě, který je schválen nezávislým a kompetentním validačním orgánem a zaregistrován na mezinárodně uznávané platformě a očekává se, že bude fungovat po dobu 30 let.

‘Uhlíkový Projekt’ znamená jednotlivou sérii činností prováděných Zemědělcem na jakémkoli poli v rámci Podmínek eAgronomu pro Uhlík a Uhlíkového Programu podle Zásad programu s cílem zlepšit zdraví půdy, snížit emise skleníkových plynů a/nebo zvýšit sekvestraci uhlíku v půdě a následně generovat uhlíkové kredity. 

Konzultace’ znamená Základní Konzultace nebo Obecná Konzultace.

‘Případ Selhání’ znamená, že výskyt kterékoli z následujících událostí nebo okolností kdykoli ve vztahu k některé ze Stran představuje Případ Selhání ve vztahu k této Straně:

 • zrušení, likvidace nebo úpadku Strany nebo zahájení takového řízení;

 • jakékoli prohlášení nebo záruka, které Strana učinila nebo za které se považuje, že byly učiněny v Podmínkách eAgronomu, se ukáží jako nepravdivé, nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zavádějící v jakémkoli podstatném ohledu v době, kdy byly učiněny nebo se za ně považovaly;

 • Strana úmyslně poskytne druhé Straně informace, které jsou nepravdivé, nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zavádějící v jakémkoli podstatném ohledu;

 • jakékoli jiné podstatné porušení jakékoli povinnosti Strany stanovené v Podmínkách eAgronomu nebo v jakékoli jiné smlouvě, kterou jste s námi uzavřeli.

Oznámení o Vyšší Moci’ má význam, který je mu přiřazen v oddíle 9.2.1.

Software pro Správu Farmy’ software vyvinutý společností eAgronom pro zemědělce s nástroji pro řízení činností na farmách zemědělců;

Citace Poplatků’ znamená cenu, kterou vám nabízíme za příslušnou Službu;

Obecná Konzultace’ má význam, který je mu přiřazen v oddíle 3.2;

Nepoškozená Strana’ má význam, který je mu přiřazen v oddíle 9.2.2.

Platforma’ znamená mobilní nebo webovou aplikaci Správa Farmy;

Předplatné’ znamená předem stanovenou peněžní částku odpovídající předem stanovenému Zúčtovacímu Období.

Služby’ znamená Software Pro Sízení Farmy, Základní Konzultace nebo Obecná Konzultace;

Zkušební Období’ znamená období 14 dnů, během kterého můžete používat Software pro Správu Farmy bez placení Předplatného.


 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD, KTERÝ JE DŮLEŽITÝ

2.1. Jedná se o závaznou smlouvu.

Tyto Podmínky, Zásady Zpracování Osobních údajů společnosti eAgronom, Zásady Používání Souborů Cookies a Podmínky Používání Webových Stránek (dále jen "Podmínky eAgronomu") tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností eAgronom ohledně našich Služeb a přístupu k Platformě a jejího používání. Tyto Podmínky eAgronomu jsou právně závaznou dohodou mezi vámi a společností eAgronom. Když kliknete na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas s Podmínkami eAgronomu nebo když přistupujete k Našim Službám nebo jejich části nebo je používáte, přijímáte Podmínky eAgronomu a souhlasíte s tím, že s účinností od data takové akce budete Podmínkami eAgronomu vázáni. Dále platí, že jakákoli akce, kterou na Platformě provedete, je závazná a vymahatelná.


 1. CO NAŠE SLUŽBY ZAHRNUJÍ?

3.1. Co je Software pro Správu Farmy?

Software pro Správu Farmy (nebo jak mu říkáme jednoduše "FMS") je soubor online a mobilních nástrojů pro zemědělství a uhlíkové hospodářství, které jsou navrženy tak, aby podporovaly vaše úsilí o správu farmy a vedení záznamů. Prostřednictvím FMS Vám můžeme také zasílat určitá sdělení, jako jsou oznámení a administrativní zprávy. Tato sdělení jsou považována za součást FMS.

3.2. Co je Obecná Konzultace?

Někdy mohou být nové trendy v zemědělství zdrcující nebo Všichni narážíme do zdi s nápady, jak zlepšit naši půdu. V takovém případě je vždy dobré poradit se s odborníky, agronomickými poradci. Za tímto účelem Vám nabízíme Naše Obecné Konzultace. Prostřednictvím této Obecné Konzultace Vám poskytneme Naše nejlepší rady, jak realizovat změny ve Vaší farmě a maximalizovat jejich přínos pro Vás. Tím, že jste Naším klientem, můžete požádat o agronomické poradenství ("Obecnou Konzultaci"), kdykoli to budete považovat za nutné. To bude podmíněno Vaší žádostí, kterou nám zašlete, a my Vám za to poskytneme samostatnou cenovou nabídku. 

3.3. Co je Základní Konzultace? 

Pokud máte jako Zemědělec zájem zapojit se do našeho Uhlíkového Programu, musíte nejprve absolvovat Základní Konzultaci. Během Základní Konzultace se určí, zda je pole vhodné pro účast v Uhlíkovém Programu. Pro úspěšné provedení této služby si vyžádáme a vy nám předložíte veškeré stávající údaje o příslušných polích a přístup k nim. Pokud jsou vaše pole vhodná pro účast v uhlíkovém programu, pak vás vítáme v našem Uhlíkovém Programu. Podmínky našeho Uhlíkového Programu naleznete zde https://www.eagronom.com/legal/vseobecne-obchodni-podminky.


 1. KOLIK TO STOJÍ A JAK SE PLATÍ?

4.1. Mohu si FMS vyzkoušet, než si ho předplatím?

Ano, nabízíme Zkušební Období v délce 14 dnů, během kterého si můžete vyzkoušet funkce systému FMS a rozhodnout se, zda chcete naši Službu používat. Zkušební Období není v žádném případě závazné pro uzavření předplatného, musíme však zdůraznit, že Zkušební Období můžete využít pouze jednou. Pokud se rozhodnete využít Zkušební Období a ukončíte jej před uplynutím 14 dnů, pak zbývající dny nelze v budoucnu využít.

4.2. Kolik musím zaplatit za používání FMS?

Pro všechny Zemědělce nemáme stanovenou konkrétní cenu za používání systému FMS. Konečná cena za používání FMS závisí na Vašich potřebách týkajících se funkcí FMS. Můžete si vybrat mezi prémiovými, standardními nebo pro Váš region specifickými balíčky služeb. Chcete-li získat cenovou nabídku, obraťte se na náš tým prostřednictvím kontaktních údajů na našich webových stránkách.

4.3. Mám čas přemýšlet o Poplatku Citace?

Samozřejmě, že požádat o Poplatek Citace od nás automaticky neznamená, že ji musíte přijmout a začít používat náš systém FMS. Jakákoli nabídka poplatků, kterou Vám poskytneme, je platná po dobu 30 dnů ode dne, kdy jsme Vám nabídku poplatků poskytli. Zde musíme zdůraznit, že pokud byste Poplatkovou Citace neakceptovali nebo tak neučinili v dané lhůtě, nemáme povinnost učinit Vám další nabídku ve stejné výši.

Pokud získáte Citace Poplatků během Zkušebního Období a přijmete ji, pak přijetí Citace Poplatků ukončí Zkušební Období a začne Okamžitě platit Zúčtovací Období.

4.4. Jak často musím platit poplatek za Předplatné systému FMS?

Nabídka poplatků, kterou vám poskytneme, zahrnuje poplatek za předplatné na jeden rok (nebo v závislosti na vašem regionu na jeden měsíc) ("Zúčtovací Období"). Jakmile nabídku poplatku přijmete, budete mít 7 dní na to, abyste nám zaplatili poplatek za Předplatné. 10 dní před koncem Zúčtovacího Období obdržíte fakturu na nové Zúčtovací Období, kterou je nutné uhradit do data uvedeného na faktuře, abyste mohli nadále využívat naše Služby. 

Vyúčtování balíčku Služeb, který jste si předplatili, bude pokračovat, dokud nezrušíte své Předplatné nebo dokud nebude váš účet ukončen z naší strany. Abyste se vyhnuli vyúčtování dalšího poplatku, musíte své předplatné zrušit před jeho každoročním obnovením. Poplatky za Předplatné jsou v plné výši uhrazeny po zaplacení a My si vyhrazujeme právo odmítnout vystavení vratky za částečná období.

4.5. Je možné, že se můj poplatek za Předplatné změní?

Ano, máme právo Předplatné čas od času zvýšit. V případě, že dojde ke změně Předplatného, poskytneme vám dostatečné oznámení o podrobnostech této změny. V každém případě se již zaplacený Předplatitelský poplatek nemění, tj. změněný poplatek jste povinni uhradit až v dalším Zúčtovacím Období.

4.6. Co se stane, když zapomenu zaplatit včas?

Pokud zapomenete zaplatit Předplatné včas, vystavíme vám oznámení o neuhrazeném Předplatném. Pokud Předplatné neuhradíte ani po obdržení oznámení, vyhrazujeme si právo pozastavit poskytování Služby. Na částky po splatnosti se vztahuje poplatek z prodlení ve výši 5,0 % měsíčně nebo maximální zákonem povolená částka, podle toho, která je nižší, plus veškeré náklady na vymáhání.

4.7. Kolik musím zaplatit za Základní Konzultaci a Obecnou Konzultaci?

Platí zde stejná zásada - poplatek za Konzultační Služby podléhá naší Citace Poplatků. Citace je pro Nás platná a závazná po dobu 30 dnů ode dne, kdy byla Citace učiněna.


 1. JAKÉ JSOU NAŠE A VAŠE POVINNOSTI?

5.1. Co pro vás musíme udělat?

Jakmile se stanete naším klientem a plánujete začít používat systém FMS nebo požádat o Konzultaci, a to i bez používání systému FMS nebo zapojení do našeho Uhlíkového Programu, zavazujeme se, že budeme:

 • poskytnout vám přístup k softwaru FMS prostřednictvím účtu, který jste si vytvořili;

 • poskytnout vám omezené nevýhradní, nepřenosné, nesublicencovatelné a odvolatelné právo na přístup k systému FMS a jeho interní obchodní využití v souladu s Podmínkami;

 • prošetří případné zastavení provozu systému FMS a vyvine úsilí o vyřešení zastavení;

 • čas od času provádět nezbytné aktualizace softwaru;

 • včas vás informovat o jakýchkoli podstatných změnách v systému FMS nebo vyúčtování;

 • provádět Konzultace včas a podle našich nejlepších schopností;

 • jednat vůči Vám v dobré víře.

5.2. Co pro nás musíte udělat?

Používáním našich Služeb se zavazujete, že:

 • poskytněte nám přesné informace;

 • včas zaplatit poplatek za Předplatné;

 • používat systém FMS pouze v souladu s Podmínkami;

 • spolupracovat s námi při provádění Konzultací;

 • být loajální a jednat v dobré víře.


 1. JAK MOHU POUŽÍVAT NĚCO, CO MI NEPATŘÍ?

6.1. Co mi dává právo?

Na základě smlouvy o používání systému FMS vám udělíme omezené nevýhradní, nepřenosné, nesublicencovatelné a odvolatelné právo na přístup k systému FMS a jeho interní obchodní využití v souladu s Podmínkami.

Na druhou stranu si vyhrazujeme právo deaktivovat účty, které porušují naše Podmínky. Dále berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo tyto obecné postupy a omezení kdykoli změnit podle vlastního uvážení, a to s předchozím oznámením nebo bez něj. Do některých oblastí těchto webových stránek, webové aplikace nebo mobilní aplikace může být váš přístup omezen (například moduly pro uhlíkový program eAgronom, pokud nejste jeho součástí) a My můžeme kdykoli dále omezit váš přístup do jakýchkoli oblastí těchto webových stránek, webové aplikace a/nebo mobilní aplikace, a to podle vlastního uvážení.

6.2. Co mohu dělat se systémem FMS?

Umožníme vám používat FMS v souladu s účelem softwaru. Vyhrazujeme si právo stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání webových stránek, webové aplikace a mobilní aplikace. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za vymazání nebo neuložení jakýchkoli zpráv, jiné komunikace, dat nebo jiného obsahu uchovávaného nebo přenášeného prostřednictvím FMS nebo do něj.

6.3. Co se stane, když nedodržím tyto smluvní Podmínky?

Vyhrazujeme si veškerá práva zrušit účty, upravit nebo odstranit obsah a zrušit FMS podle vlastního uvážení nebo ukončit Konzultaci. Souhlasíte s tím, že můžeme dle vlastního uvážení zrušit vaše heslo, účet (nebo jeho část) nebo používání FMS a můžeme odstranit a zlikvidovat jakákoli data nebo obsah v rámci FMS z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že máme důvodné pochybnosti, že jste porušili tyto Smluvní Podmínky. Souhlasíte s tím, že k jakémukoli ukončení vašeho přístupu do FMS podle jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek může dojít bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme okamžitě deaktivovat nebo zmrazit váš účet a všechny související informace a soubory ve vašem účtu a můžeme zakázat jakýkoli další přístup k těmto souborům a informacím. Jakmile je účet zmrazen, data na tomto účtu se uchovávají po dobu 3 let.

Souhlasíte a berete na vědomí, že vůči vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakékoli ukončení přístupu do systému FMS nebo ukončení Konzultace.


 1. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

7.1. Jak dlouho je smlouva platná?

Náš vztah podle Podmínek zůstává v platnosti po dobu trvání Zúčtovacího Období od okamžiku, kdy je Vám zaslána faktura za používání FMS, a automaticky se prodlužuje o další Zúčtovací Období, pokud si přejete pokračovat v používání FMS.

7.2. Budu smlouvou vázán navždy?

Ne, samozřejmě že ne. Smlouvu máte právo ukončit písemnou výpovědí 14 dní před začátkem dalšího Zúčtovacího Období. Smlouva pak bude ukončena po skončení aktuálního Zúčtovacího Období.

7.3. Co se stane, když nastane Případ Selhání?

Pokud se některá ze stran dozví, že nastal Případ Selhání ve vztahu k druhé Straně, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou Stranu. Porušující Strana může Případ Selhání napravit do 10 dnů od doručení oznámení.

V případě, že dojde k Případu Selhání ve vztahu k vám a vy tento Případ Selhání nenapravíte, můžeme smluvní vztah okamžitě ukončit.

V případě, že dojde k Případu Selhání vůči nám a my nejsme schopni Případ Selhání odstranit do 10 dnů od doručení oznámení, můžete s námi ukončit smluvní vztah.


 1. ZÁRUKA A PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Vzájemná prohlášení a záruky. Každá strana prohlašuje a zaručuje: (a) že je řádně zřízena, platně existuje a má dobrou pověst podle právních předpisů jurisdikce, v níž je založena nebo zřízena, a že je oprávněna a zmocněna uzavřít a plnit závazky podle Podmínek; (b) že provádění a plnění Podmínek nebude v rozporu s žádnou jinou smlouvou, jejíž je smluvní stranou nebo kterou je vázána, ani s žádným příkazem, rozsudkem, vyhláškou nebo jiným omezením, které se na ni vztahují, ani je neporuší; a (c) že Podmínky budou představovat platný a závazný závazek takové smluvní strany a budou vůči ní vymahatelné v souladu s jejich podmínkami.

8.2. Prohlášení a záruky zemědělce. Prohlašujete a zaručujete nám, že:

 • všechny vaše dokumenty a údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s Podmínkami, jsou pravdivé, přesné, úplné a nejsou ve všech podstatných ohledech zavádějící;

 • dodržujete všechny zákony, předpisy, povolení a licence (mimo jiné včetně zákonů týkajících se ochrany životního prostředí), které se vztahují na plnění Podmínek nebo se jimi řídí, a není proti vám vedeno žádné současné, probíhající nebo hrozící soudní nebo jiné právní nebo regulační řízení;

 • neexistují žádné skutečnosti nebo okolnosti týkající se Vašeho podnikání, které jste nám výslovně nesdělili a o kterých by se dalo rozumně předpokládat, že by mohly ovlivnit naše rozhodnutí uzavřít s Vámi smlouvu;

 • jste se nepodíleli a nebudete se po dobu trvání této smlouvy podílet na podvodech, úplatkářství, korupci, zločinecké organizaci, praní špinavých peněz, financování terorismu, trestných činech souvisejících s terorismem nebo s teroristickými aktivitami, dětské práci nebo jiných formách obchodování s lidmi a dodržujete platné mezinárodní a vnitrostátní zákony, předpisy (včetně místních) a úmluvy.


 1. KDYŽ SE NĚCO NEPOVEDE

Kromě Případu Selhání, na který se vztahují Podmínky a ukončenín

9.1. Omezení odpovědnosti

9.1.1. Odškodnění. Odškodníte společnost eAgronom a její zaměstnance (mimo jiné včetně distributorů a zástupců) za všechny žaloby, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které vzniknou v souvislosti s vaším přístupem ke Službám a/nebo jejich používáním, včetně mimo jiné záležitostí týkajících se nesprávných, neúplných nebo zavádějících informací; pomluvy, narušení soukromí, porušení autorských práv, obchodního jména, ochranné známky, značky služby nebo jiného duševního vlastnictví, jakéhokoli vadného výrobku nebo jakéhokoli zranění či poškození osoby nebo majetku způsobeného jakýmikoli výrobky prodávanými nebo jinak distribuovanými prostřednictvím Služby nebo v souvislosti s ní, nebo porušení jakéhokoli platného zákona.

9.1.2. Peněžní limit. Naše celková peněžní odpovědnost podle Podmínek nebo v souvislosti s nimi je omezena a v maximálním rozsahu povoleném zákonem za žádných okolností nepřesahuje celkovou hodnotu náhrady, která vám má být vyplacena podle Podmínek, pokud by nebylo nic zaplaceno, 100 EUR.

9.1.3. Žádné nepřímé poškození. Za žádných okolností neodpovídáme za nepřímé nebo následné škody nebo ušlý zisk v souvislosti s porušením Podmínek.

9.1.4. Neomezená odpovědnost. Žádné omezení odpovědnosti sjednané v Podmínkách neplatí v případě úmyslného porušení povinností.

9.1.5. Poděkování. Rovněž souhlasíte a berete na vědomí, že naše schopnost poskytovat Služby prostřednictvím FMS závisí na tom, zda třetí strany budou i nadále poskytovat své služby dostupným a nepřerušovaným způsobem. V případě, že dojde k přerušení poskytování jejich služeb, je možné, že nebudeme moci poskytovat naše Služby prostřednictvím FMS. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli narušení služeb, které poskytujeme podle této smlouvy, způsobené nedostupností služeb poskytovaných těmito třetími stranami, a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

9.2. Vyšší Moc

9.2.1. Co je Vyšší Moc? Okolnosti, které jsou mimo kontrolu Strany (bez omezení) požár, povodeň, pandemie, výbuch a nehoda, válka, stávka, embargo, požadavky vlády, civilní a vojenské autority, občanské nepokoje, narušení dat, nemožnost zajistit materiál nebo pracovní sílu, ukončení životně důležitých dohod třetími stranami nebo jakákoli jiná příčina, kterou Strana nemůže přiměřeně ovlivnit. Strana musí přijmout přiměřená opatření, aby se vyhnula zasahujícím událostem a jejich důsledkům nebo je zmírnila.

9.2.2. Jak postupovat v případě zásahu Vyšší Moci? Pokud Strana ("Postižená Strana") není nebo předpokládá, že nebude schopna splnit závazek podle Podmínek z důvodu výskytu události vyšší moci, musí druhé Straně ("Nepoškozená Strana") zaslat písemné oznámení e-mailem s podrobnostmi o události vyšší moci ("Oznámení o Vyšší Moci"), a to do 3 dnů od okamžiku, kdy se o této události dozvěděla.

9.2.3. Pokud Postižená strana není schopna splnit závazek podle Podmínek z důvodu výskytu události Vyšší Moci, takové neplnění: (i) je přípustné po dobu a v rozsahu, v jakém je plnění znemožněno událostí Vyšší Moci, avšak pouze po tuto dobu a v tomto rozsahu; a (ii) nezakládá žádnou odpovědnost vůči Nepoškozené Straně za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou z takového neplnění během výskytu události Vyšší Moci nebo s ním jakkoli související.

9.2.4. Postižená Strana vynaloží veškeré přiměřené úsilí k odstranění nebo zmírnění příslušných účinků události Vyšší Moci.

9.2.5. Žádná ze Stran není v důsledku události Vyšší Moci zproštěna povinnosti vyplývající z Podmínek, kterou je schopna plnit i přes výskyt události Vyšší Moci, včetně povinnosti poskytnout jakékoli oznámení podle Podmínek.

9.2.6. Pokud v důsledku události Vyšší Moci není Postižená strana schopna splnit závazek podle Podmínek a toto neplnění trvá po dobu 6 měsíců ode dne, kdy Postižená Strana obdržela oznámení o Vyšší Moci, aniž by Strany byly schopny do konce této doby vyjednat vzájemně přijatelný alternativní způsob plnění záměru Podmínek eAgaronom, může Postižená Strana ukončit smluvní vztah písemným oznámením Postižené Straně.

9.3. Řešení sporů

9.3.1. Pokud se dozvíte o nějakém nároku a budete požadovat odškodnění nebo budeme mít nějaký spor, který je třeba vyřešit, neprodleně nás o svých obavách písemně informujte a my uděláme totéž za vás. Jakýkoli spor mezi námi se nejprve pokusíme vyřešit smírným jednáním ve lhůtě 60 dnů, a pokud jednání nebude úspěšné, pak jakýkoli spor, rozpor nebo nárok vyplývající z Podmínek nebo související s Podmínkami nebo jejich porušením, ukončením nebo neplatností s konečnou platností vyřeší Okresní soud v Harju (estonsky Harju Maakohus) jako soud prvního stupně.

9.3.2. Podmínky a veškeré mimosmluvní závazky vyplývající z Podmínek nebo v souvislosti s nimi se řídí právem Estonské republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se na Naše podmínky a dohody nevztahuje.

9.4. Oddělitelnost. Pokud bude některá část Podmínek shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude mít takové rozhodnutí za následek neplatnost žádného jiného ustanovení Podmínek, nicméně Strany se pokusí prostřednictvím jednání v dobré víře nahradit jakoukoli část Podmínek, která bude shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, aby byly naplněny obchodní záměry Stran při podpisu Podmínek. Nedosažení dohody Stran o náhradním ustanovení nemá vliv na platnost zbývajících částí Podmínek.

9.5. Žádné zřeknutí se práva. Pokud kterákoli Strana kdykoli nepožaduje plnění jakéhokoli ustanovení Podmínek, nemá to žádný vliv na její právo vymáhat plnění těchto ustanovení a zřeknutí se jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení Podmínek ze strany kterékoli Strany se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení takového ustanovení nebo zřeknutí se jakéhokoli jiného ustanovení těchto Podmínek ze strany takové Strany.


 1. DALŠÍ DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

10.1. Elektronické přijetí podmínek. Tyto Podmínky a jejich případné změny, přijaté jakýmkoli způsobem, budou ve všech ohledech považovány za originál smlouvy a budou mít stejnou závaznou právní účinnost, jako by se jednalo o jejich originální podepsanou verzi, doručenou osobně nebo podepsanou digitálně či elektronicky. Žádná ze smluvních Stran nebude tvrdit, že smlouva podle těchto Podmínek nebyla uzavřena na základě (i) použití elektronických prostředků k vyjádření souhlasu s Podmínkami nebo (ii) skutečnosti, že jakýkoli podpis nebo souhlas s těmito Podmínkami byl předán nebo sdělen elektronickými prostředky; a každá ze Stran se neodvolatelně a na dobu neurčitou vzdává jakýchkoli souvisejících nároků.

10.2. Elektronické oznamování. Veškerá oznámení nebo jiná sdělení z naší strany, včetně těch, která se týkají změn těchto podmínek, budou zasílána prostřednictvím e-mailu. Oznámení poskytnuté e-mailem bude považováno za doručené následujícím dnem odeslání takového e-mailu a změny budou platné od data uvedeného v e-mailu, nejdříve však 14 dní od obdržení e-mailu.

10.3. Zadání. Zemědělec nesmí postoupit ani převést na jinou osobu žádná svá práva nebo povinnosti v souvislosti s Podmínkami bez písemného souhlasu společnosti eAgronom (tento souhlas by neměl být bezdůvodně odepřen nebo odložen). Pro tyto účely je nepřiměřené odepřít souhlas s postoupením nebo převodem všech práv a povinností Zemědělce v případě postupníka nebo nabyvatele, který (i) je prokazatelně schopen plnit povinnosti postupitele nebo převodce podle Smlouvy; (ii) nemá horší finanční situaci než postupitel nebo převodce ke dni, kdy se taková osoba stane smluvní stranou Podmínek; (iii) je prokazatelně schopna nadále poskytovat jistotu a/nebo záruku za splnění závazků alespoň ve stejné výši, jakou poskytl (nebo jakou má poskytnout) postupitel nebo převodce; a (iv) má sídlo ve stejné jurisdikci jako postupitel nebo převodce.

eAgronom může postoupit nebo převést na kteroukoli společnost ze své skupiny jakákoli svá práva nebo povinnosti týkající se Podmínek bez souhlasu Zemědělce.

10.4. Nezávislí dodavatelé. Smluvní Strany Podmínek jsou a zůstávají nezávislými stranami a žádné ustanovení Podmínek ani okolnosti spojené s jejich plněním nezakládají partnerství nebo společný podnik mezi smluvními stranami ani nečiní jednu stranu zástupcem druhé Strany. Žádná ze Stran nemá ani neprohlašuje, že má jakoukoli pravomoc, právo nebo zmocnění zavazovat druhou Stranu k jakýmkoli závazkům nebo odpovědnosti, ani přijímat či vytvářet jakékoli závazky nebo odpovědnost jménem druhé Strany, s výjimkou případů výslovně uvedených v Podmínkách. 

10.5. Legislativa. Služby podle této smlouvy a smlouva samotná se řídí právem Estonské Republiky.

10.6. Jazyk. Tyto Podmínky mohou být na naší Platformě k dispozici v angličtině i v jiných jazycích. Pokud dojde ke sporu ohledně významu některého ustanovení Podmínek, pak má anglická verze Podmínek dostupná na Platformě přednost před verzí v jiných jazycích.

Copyright © 2023 by eAgronom