Všeobecné obchodní podmínky

31.05.2023

Vítejte ve společnosti eAgronom, kde získáte za uplatňování udržitelného zemědělství ekonomické výhody! 

Zavázali jsme se, že bude vaše cesta s námi co nejjednodušší a nejtransparentnější a tyto smluvní podmínky („Podmínky“) jsou pravidly naší cesty a nelze o nich vyjednávat. Tyto Podmínky tvoří spolu se smlouvou o uhlíkovém programu pro Zemědělce základ našeho smluvního vztahu. Pokud máte pocit, že je vám některá z těchto Podmínek nejasná, obraťte se na Nás. Vždy se snažíme Vašim obavám porozumět a zlepšovat transparentnost Podmínek.

Pokud tyto Podmínky změníme, aktualizujeme je zde, aby ze změny měli prospěch všichni. Zašleme vám také e-mail s popisem změn na adresu, kterou jste poskytli na Platformě. Je důležité, abyste si Podmínky vždy, když jsou upraveny, přečetli, protože Vaše další používání Platformy nebo Služeb po dobu 30 dnů od oznámení znamená, že souhlasíte s tím, že jste upravenými Podmínkami vázáni. Pokud nesouhlasíte s tím, že jste upravenými Podmínkami vázáni, musíte Nám své obavy sdělit písemně a následně budeme tyto obavy společně řešit a rozhodovat o našem dalším vztahu.

 

Pokud podmínky čtete poprvé nebo uvidíte nový neznámý výraz, seznamte se prosím s definicemi, které v našich dokumentech používáme.

„Rezervní kredity“ jsou neobchodovatelné rezervní uhlíkové kredity na krytí rizika netrvalosti Uhlíkového programu vytvořené a spravované v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora, Zásadami programu, případně také jinými příslušnými pravidly a předpisy, které se mohou v daném okamžiku na Uhlíkový program vztahovat. Rezervním kreditům se nevydává sériové číslo Obchodních kreditů a tyto kredity se za obchodní kredity ani nepovažují.

„Uhlíkové atributy“ jsou přínosy, atributy a práva v oblasti životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a klimatu, které jsou spojeny s realizací Uhlíkového projektu na příslušných Polích.

„Uhlíkovým programem“ se rozumí dobrovolný program vyvinutý společností eAgronom, který podporuje zemědělce v zavádění určitých agronomických postupů určených ke zlepšení stavu půdy, snížení emisí skleníkových plynů, případně také zvýšení ukládání uhlíku v půdě, a který je ověřen nezávislým a kompetentním ověřovacím orgánem, zaregistrován u Certifikátora a jehož předpokládaná doba trvání je 30 let.

„Uhlíkovým projektem“ se rozumí individuální soubor činností prováděných Zemědělcem na jakémkoli Poli v rámci těchto Podmínek společnosti eAgronom a Uhlíkového programu podle Zásad programu s cílem zlepšit stav půdy, snížit emise skleníkových plynů a/nebo zvýšit ukládání uhlíku v půdě, a následně vytvořit Projektové kredity. Doba trvání Uhlíkového projektu není specifikována, nicméně Uhlíkový projekt nemůže trvat déle než do skončení Uhlíkového programu.

„Katastrofickým zvratem“ se rozumí druh zvratu způsobený katastrofami, jako jsou hurikány, zemětřesení, záplavy, sucha, požáry, tornáda nebo sněhové bouře, nebo událostmi způsobenými člověkem, nad nimiž nemá navrhovatel projektu žádnou kontrolu, jako jsou teroristické útoky nebo války.

„Certifikátorem“ se rozumí mezinárodně uznávaná platforma, kterou si společnost eAgronom podle vlastního uvážení zvolí a která umožňuje Vydávání, převod, držení, ukládání, rušení a vyřazování Ověřených uhlíkových jednotek (např. registr Verra, registr Gold Standard apod.). Tato platforma vydává Projektové kredity.

„Pravidly certifikátora“ se rozumí pravidla a požadavky, jakož i podmínky používání stanovené Certifikátorem, které upravují procesy související s Certifikátorem, jež má Certifikátor právo příležitostně měnit.

„Změnou právních předpisů“ se rozumí zavedení, změna nebo změna v uplatňování jakéhokoli zákona, nařízení, závazných pravidel (mimo jiné včetně Pravidel certifikátora), zásad nebo kodexů či požadavků orgánu veřejné moci (nebo změna jejich výkladu příslušným orgánem veřejné moci), které by podstatně a nepříznivě ovlivnily schopnost společnosti eAgronom nebo Zemědělce vymáhat svá práva nebo plnit jejich podstatné povinnosti podle Podmínek společnosti eAgronom.

„CO2e“ znamená emise skleníkových plynů ve výši ekvivalentu oxidu uhličitého uvedené v příloze A Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu přijaté dne 11. prosince 1997. Ekvivalentem oxidu uhličitého neboli CO2e se rozumí počet metrických tun emisí CO2 se stejným potenciálem globálního oteplování jako má jedna metrická tuna jiného skleníkového plynu.

„Případem porušení povinnosti“ se rozumí výskyt kterékoli z následujících událostí nebo okolností kdykoli ve vztahu k některé ze Smluvních stran, který představuje Případ porušení povinnosti touto Smluvní stranou:

 • zrušení, likvidace nebo úpadek Smluvní strany nebo zahájení takového řízení,

 • pokud se ukáže, že jakékoli prohlášení nebo záruka učiněná nebo považovaná za učiněnou Smluvní stranou v rámci těchto Podmínek společnosti eAgronom byla v jakémkoli podstatném ohledu v době, kdy byla učiněna nebo považována za učiněnou, nepravdivá, nesprávná, nepřesná, neúplná nebo zavádějící,

 • Smluvní strana úmyslně poskytne druhé Smluvní straně informace, které jsou v jakémkoli podstatném ohledu nepravdivé, nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zavádějící,

 • společnost eAgronom nevyplatí Zemědělci kompenzaci v souladu s Podmínkami společnosti eAgronom,

 • Zemědělec neinformuje společnost eAgronom o změně právní kontroly nad Polem,

 • porušení povinností Zemědělce podle oddílu Sběr a zpracování údajů o Uhlíkovém projektu,

 • Zemědělec neudělí bez prodlení společnosti eAgronom nebo třetí straně jmenované společností eAgronom jakákoli oprávnění, která mohou být vyžadována pro ověření Uhlíkového programu nebo pro Ověření či Vydání Projektových kreditů,

 • nedodržení Zásad programu a/nebo nezavedení alespoň jedné změny postupu. 

 • jakékoli jiné podstatné porušení jakékoli povinnosti Smluvní strany stanovené v této smlouvě.

„Polem“ se rozumí jakékoli pole, které je součástí Uhlíkového projektu a je uvedeno v Seznamu polí, který se může příležitostně měnit.

„GHG“ znamená skleníkový plyn.

„Vydáním“ se rozumí proces, který probíhá po Ověření a zahrnuje vydání Projektových kreditů v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora, mimo jiné včetně případného vytvoření jedinečných sériových čísel, vytvoření záznamu o Projektových kreditech u příslušného Certifikátora, vložení Projektových kreditů na účet kandidáta nebo na účet kandidáta u našeho partnera pro spolupráci a Rezervy pro případ netrvalosti u příslušného Certifikátora a další kroky, které mohou být příležitostně stanoveny v příslušných Pravidlech certifikátora (a sloveso „vydat“ by mělo být vykládáno v souladu s touto definicí).

„Seznamem polí“ se rozumí seznam polí, která jsou součástí Uhlíkového projektu, Farmář zadal do Systému MRV.

„Systémem MRV“ se rozumí systém vyvinutý společností eAgronom pro měření, zaznamenávání a ověřování údajů pro Uhlíkový program.

„Nekatastrofickým zvratem“ se rozumí zvrat, který není způsoben Katastrofickým zvratem, např. v důsledku špatného řízení, vyjmutí části oblasti projektu z účasti na projektu nebo nadměrné těžby.

„Rezervou pro případ netrvalosti“ se rozumí sdružená rezerva sestávající z Rezervních kreditů, která je vytvořena a spravována v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora, Zásadami programu, případně také jakýmikoli jinými příslušnými pravidly a předpisy, které se mohou v daném okamžiku na Uhlíkový program vztahovat.

„Platformou“ se rozumí software vyvinutý společností eAgronom pro řízení Uhlíkového projektu.

„Zásadami programu“ se rozumí zásady Uhlíkového programu, mimo jiné včetně způsobilých činností, kritérií adicionality, metodiky odběru půdních vzorků, ustanovení o trvalosti, pokynů pro výchozí stav a dalších zásad, které má společnost eAgronom právo příležitostně měnit.

„Kreditním obdobím projektu“ se rozumí období, po které odstraňování emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v rámci Uhlíkového projektu splňuje požadavky pro Vydání Projektových kreditů. Doba platnosti bude do roku 2041 včetně.

„Projektovými kredity“ se rozumí všechny Rezervní kredity a Obchodní kredity, jejichž vytvoření a Vydání se předpokládá v rámci Uhlíkového projektu během Kreditního období projektu.

„Vyřazením“ se rozumí trvalé odstranění Obchodních kreditů z oběhu v systému Certifikátora, což představuje kompenzaci jedné metrické tuny ekvivalentu CO2.

„Požadavky na odběr vzorků půdy“ se rozumí postupy, metody a aspekty, které je třeba používat a dodržovat při odběru vzorků půdy, jak je vypracovává a mění společnost eAgronom.

„Obchodním kreditem“ se rozumí jedinečná obchodovatelná jednotka představující právo držitele jednotky nárokovat si dosažení snížení nebo odstranění emisí skleníkových plynů v množství 1 metrické tuny CO2e, ověřená a vydaná v rámci Uhlíkového projektu během Kreditního období projektu v souladu s příslušnými pravidly programu uhlíkových standardů spravovaného nezávislým a důvěryhodným Certifikátorem.

„Ověřením“ se rozumí proces kontroly a ověřování údajů poskytnutých Zemědělcem a společností eAgronom, který provádí Ověřovací orgán v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora s cílem zjistit, zda v rámci Uhlíkového projektu skutečně došlo ke snížení nebo odstranění emisí skleníkových plynů (a sloveso „ověřit“ se vykládá v souladu s touto definicí).

„Ověřovacím orgánem“ se rozumí nezávislý a důvěryhodný orgán schválený k poskytování Ověřovacích služeb v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora.


 1. DŮLEŽITÝ PRÁVNÍ PILÍŘ

1.1. Toto je závazná smlouva.

Tyto Podmínky, zásady ochrany osobních údajů společnosti eAgronom, podmínky použití webových stránek, dodatek o zpracování údajů a smlouva o uhlíkovém programu pro Zemědělce (dále jen „Podmínky společnosti eAgronom“) tvoří úplnou smlouvu mezi vámi a společností eAgronom týkající se Našich Služeb a přístupu k Platformě a jejího používání. Tyto Podmínky společnosti eAgronom představují právně závaznou smlouvu mezi Vámi a společností eAgronom. Když smlouvu o uhlíkovém programu pro zemědělce podepíšete nebo kliknete na příslušné tlačítko, které označuje, že souhlasíte s Podmínkami společnosti eAgronom, nebo když budete k Našim Službám nebo jakékoli jejich části přistupovat nebo je používat, přijímáte Podmínky společnosti eAgronom a souhlasíte s tím, že jste s účinností od data takové aktivity Podmínkami společnosti eAgronom vázáni. Tím počínaje je jakákoli aktivita, kterou na Platformě provedete, závazná a vymahatelná.


 1. REALIZACE UHLÍKOVÉHO PROJEKTU

Zavazujete se vynaložit maximální úsilí na realizaci Uhlíkového projektu tím, že budete dodržovat Zásady programu (které najdete zde https://www.eagronom.com/legal/zasady-uhlikoveho-programu-spolecnosti-eagronom), zavedete alespoň jednu změnu postupu na každém Poli, které jste do Uhlíkového programu zadali a aktivovali, a budete plnit Požadavky na odběr vzorků půdy.


 1. POLE

Aby pole mohla být do Uhlíkového programu zařazena, musí být pozemky, na které se Uhlíkový projekt vztahuje, uvedeny na naší Platformě nejpozději do 1. prosince každého roku.

Hlavním požadavkem je, abyste měli právní kontrolu nad poli a abyste to v případě potřeby mohli doložit, například když o takové doložení požádá Certifikátor. Kromě toho je vám zakázáno přidávat příslušná pole do Uhlíkového programu, pokud existují probíhající spory o vlastnictví pozemků spojené s těmito poli.

3.1. Lze do Uhlíkového programu přidat nebo z něj odebrat Pole po připojení k Uhlíkovému programu? 

Ano! V Seznamu polí můžete Pole kdykoli přidávat, odstraňovat, slučovat a rozdělovat, s tím, že nás o tom nejméně 30 dní předem informujete. V případě potřeby Vám poradci společnosti eAgronom po přidání Polí do Seznamu polí nebo jejich odebrání ze seznamu mohou poskytnout nová doporučení ohledně doporučených postupů pro maximalizaci ukládání uhlíku v půdě. 

Poznámka: Nezapomeňte, že jakmile je Pole ze Seznamu polí odebráno, nemůže být v budoucnu do Uhlíkového projektu ani do žádného Uhlíkového programu znovu přidáno. I když v některých případech můžeme být schopni některá Pole znovu přidat, bude to provedeno pouze po přezkoumání každého pole případ od případu.

3.2. Co se stane, když chci své Pole prodat nebo chce majitel pozemku smlouvu během Uhlíkového projektu ukončit? 

Pokud dojde k jakékoli změně právní kontroly nad Polem nebo se změna připravuje, musíte nás o tom ihned (nejpozději však do tří (3) dnů) písemně informovat na adrese (info@eagronom.com). Pokud si přejete své Pole prodat nebo pronajmout novému Zemědělci, musíte Nás o záměru takového převodu neprodleně informovat a My s tímto postoupením Podmínek společnosti eAgronom nebo s dodržováním Podmínek společnosti eAgronom udělíme souhlas. Nicméně si vyhrazujeme právo tyto Podmínky společnosti eAgronom bez předchozího upozornění vypovědět v situaci, kdy se dozvíme, že postupník není kvalifikovaný nebo jiným způsobem způsobilý pro Uhlíkový program.

Musíte proto vynaložit přiměřené úsilí, abyste zajistili, že všechna taková Pole zůstanou do Uhlíkového projektu zahrnuta. Ujistěte se například, že je osoba, která získává vlastnická práva k Poli, podle podmínek prodeje nebo jiného převodu povinna převzít Vaše povinnosti vyplývající z Podmínek společnosti eAgronom souvisejících s příslušným Polem a plnit je za účelem splnění požadavků podle podmínek společnosti eAgronom.

Pokud změna právní kontroly nad jakýmkoli Polem vede k tomu, že Zemědělec není schopen plnit jakékoli své povinnosti související s tímto Polem na základě Podmínek společnosti eAgronom a nedojde k převodu povinností Zemědělce souvisejících s tímto Polem, může být Pole z Uhlíkového projektu vyňato. Podmínky společnosti eAgronom zůstávají v platnosti ve vztahu k Polím, která nejsou změnou právní kontroly ovlivněna. Viz část Odpovědnost níže.

Pokud se Váš vlastník pozemku zdráhá smlouvu o pronájmu na dobu trvání Kreditního období projektu podepsat, obraťte se na společnost eAgronom, protože někteří Zemědělci jsou v podobné situaci jako vy. 


 1. JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI VŮČI VÁM

Pomůžeme vám zavést Uhlíkový program, abyste maximalizovali své šance na obdržení vysoce kvalitních Certifikovaných Obchodních kreditů. Pro plnění povinností uvedených v Podmínkách společnosti eAgronom můžeme využít subdodavatele, ale zajistíme, aby byl každý subdodavatel pro plnění těchto povinností řádně kvalifikován. 

4.1. Pokyny

Vaše údaje analyzujeme a po auditu navrhneme doporučené postupy založené na historických údajích, které jste nám prostřednictvím Naší Platformy poskytli, pro maximalizaci výsledku Uhlíkového programu. 

4.2. Měření, Vykazování a Ověřování

4.2.1. Poskytujeme vám přístup k naší Platformě a našemu nástroji pro zadávání dat, abyste mohli vykazovat údaje o činnosti na Polích a v zemědělských podnicích nezbytné pro účast v Uhlíkovém programu. 

4.2.2. Na základě Vámi poskytnutých údajů a s pomocí dalších prostředků, jako jsou technologie vzdáleného snímání, odhadujeme a počítáme emise uhlíku a změny uhlíku v půdě na Polích.

4.2.3. Počítáme množství odstraněných nebo snížených emisí CO2e (snížením nevznikají žádné Projektové kredity) a ekvivalentní množství Projektových kreditů.

4.2.4. Vámi poskytnuté údaje vyžíváme k vypracování veškeré dokumentace potřebné k Ověření a Vydání Projektových kreditů. 

4.3. Správa Uhlíkového programu

Spravujeme Uhlíkový program, tj. využíváme Certifikátora pro certifikaci a registraci Uhlíkového programu a sledujeme Ověřování, Vydávání, ukládání, převod, rušení a/nebo vyřazování Projektových kreditů.

4.4. Co se stane, když se pravidla pro získání certifikace nebo osvědčené postupy změní? 

Zásady programu pravidelně přezkoumáváme, abychom se ujistili, že i nadále odrážejí doporučené postupy a vědecký konsensus, jakož i Pravidla certifikátora, a podle toho Zásady programu revidujeme, což vám oznámíme nejméně 30 dní předem, pokud bude potřeba něco změnit (např. od příští sezóny).


 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O UHLÍKOVÝCH PROJEKTECH

5.1. Shromažďování a zpracování údajů o Uhlíkových projektech je velmi důležitým úkolem a musíme pracovat jako tým, abychom se ujistili, že máme všechny potřebné a správné údaje pro ověření a certifikaci Projektových kreditů.

5.2. Všechny údaje budou odesílány pomocí naší Platformy a Námi požadovaných nástrojů (včetně systému MRV). 

5.3. Údaje související s Uhlíkovým projektem musíte zaznamenávat a zaprotokolovávat vždy pravdivě a po dobu platnosti naší spolupráce musíte zaznamenávat roční monitorovací údaje Uhlíkového projektu do Systému MRV v očekávaném formátu nejpozději do 1. prosince každého roku. První historické údaje musí být předloženy do 30 dnů od podpisu smlouvy o uhlíkovém programu pro Zemědělce.

5.4. Podpisem smlouvy o uhlíkovém programu pro Zemědělce souhlasíte s tím, že Vaše údaje týkající se účasti v jiných programech environmentálních kreditů, změny postupů, změny ve Vašich zemědělských činnostech (např. snížení spotřeby pohonných hmot a hnojiv), údaje z monitorování půdy, jakož i jakékoli jiné údaje související s Uhlíkovým projektem, které musí být zpřístupněny Ověřovacímu orgánu nebo Certifikátorovi nebo třetí straně, která získá jakýkoli Projektový kredit, mohou být příslušné straně, která údaje požaduje, skutečně zpřístupněny.

5.5. Kontrola osobních údajů. Za účelem poskytování Našich Služeb můžeme My, Vy a Naši Partneři exportovat, importovat, shromažďovat a/nebo jinak zpracovávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) patřící jednotlivcům, které jsou chráněny obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR) a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů a soukromí. Naše zásady ochrany osobních údajů dále podrobně popisují role, práva a povinnosti Stran vzhledem k osobním údajům a pomáhají Nám i Vám dodržovat GDPR. Každá Smluvní strana nese výhradní odpovědnost za dodržování platných právních předpisů o ochraně údajů a za plnění všech souvisejících povinností vůči třetím stranám, a to včetně subjektů údajů a dozorových úřadů.

5.6. Důvěrnost. 

5.6.1. Podmínky společnosti eAgronom a jakékoli další důvěrné nebo chráněné informace, které Vám zpřístupňujeme, jsou podle Podmínek společnosti eAgronom považovány za Naše důvěrné informace.

5.6.2. Vaše údaje související s prováděním Uhlíkového projektu shromážděné podle těchto Podmínek společnosti eAgronom se nepovažují za Vaše důvěrné informace. Společnost eAgronom může podle zásady „vědět jen to nejnutnější“ takové informace sdělit Certifikátorovi, Ověřovacímu orgánu, spolupracujícímu partnerovi (distributorovi) či subdodavateli nebo jiné třetí straně, která má oprávněný zájem na sdělení těchto informací (mimo jiné včetně jakéhokoli nabyvatele jakýchkoli Projektových kreditů, např. oblasti Projektových kreditů a postupů, které byly zavedeny), pokud je to nutné pro realizaci Uhlíkového projektu, dokončení ověření Uhlíkového projektu nebo dokončení Ověření, Vydání, převodu, vyřazení nebo zrušení Projektových kreditů.

5.6.3. Do vypršení platnosti nebo ukončení Podmínek společnosti eAgronom se každá ze Smluvních stran zavazuje nepoužít ani nezveřejnit žádné důvěrné informace s výjimkou následujících případů:

 • pokud je to na základě těchto Podmínek společnosti eAgronom výslovně povoleno,

 • pokud to vyžadují právní předpisy nebo nařízení soudu nebo jiného příslušného orgánu či tribunálu,

 • pokud s takovým zveřejněním druhá Smluvní strana písemně souhlasila (tento souhlas by neměl být bezdůvodně odepřen nebo pozdržen),

 • pokud se to závazek nevztahuje na odborné poradce Smluvní strany, kteří jsou vůči této straně vázáni povinností mlčenlivosti, jež se vztahuje na veškeré sdělené informace.

 • Pokud je některá ze Smluvních stran povinna sdělit informace, je sdělující Smluvní strana povinna vynaložit přiměřené úsilí, aby se před sdělením těchto informací poradila s druhou Smluvní stranou.

5.7. Co se stane s údaji, když opustíte Uhlíkový program?

Po skončení Uhlíkového programu (30 let) uchováváme shromážděné údaje po dobu 2 let a Vy musíte také uchovávat a na Naši žádost nebo na žádost Ověřovacího orgánu zpřístupnit Nám a Ověřovacímu orgánu všechny záznamy (včetně elektronických záznamů) u všech údajů týkajících se Uhlíkového projektu. Pokud jste se Programu účastnili po dobu nejméně pěti let, souhlasíte s tím, že můžeme vzdáleně monitorovat Pole až 30 let, abychom se ujistili, že nedochází k úniku a netrvalosti, kterou musí organizace Verra pokrývat z rezervního fondu. 

5.8. Máme právo provádět audit Vašich údajů

Máme právo provádět audit údajů z monitorování Uhlíkového projektu, mimo jiné pomocí leteckého nebo dálkového snímkování a snímání po dobu předpokládané doby průběhu Uhlíkového programu. Součástí tohoto auditu může být rovněž návštěva zemědělského podniku a žádost o dodatečné údaje. Pokud audit neodhalí nahlášení nepravdivých údajů, náklady na monitorovací a ověřovací audity hradíme My. V případě, že zjistíme, že jste Nám v průběhu monitorování a Ověřování Uhlíkového projektu poskytli nepravdivé údaje, musíte pokrýt nebo uhradit veškeré příslušné náklady na monitorování a ověřování.


 1. JAK A KDY BUDOU VYDÁNY PROJEKTOVÉ KREDITY?

6.1. Jako navrhovatel projektu podnikneme (pokud je to možné společně s naším spolupracujícím partnerem) všechny nezbytné kroky, které mohou být požadovány v souladu s příslušnými Pravidly Certifikátora pro ověření a registraci Uhlíkového programu a pro Ověření a Vydání Projektových kreditů. Za tímto účelem Nám neodvolatelně a výhradně udělujete, převádíte, postupujete a prodáváte veškerá práva, podíly a nároky ke všem Uhlíkových atributům, mimo jiné včetně práva nahlásit Uhlíkové atributy Certifikátorovi za účelem vydání Projektových kreditů, a neprodleně nám nebo našemu spolupracujícímu partnerovi udělíte všechna oprávnění, která mohou být vyžadována pro ověření Uhlíkového programu nebo pro Ověření nebo Vydání Projektových kreditů. 

6.2. Všechny Projektové kredity jsou Certifikátorem Vydány na náš sběrný účet nebo na sběrný účet našeho spolupracujícího partnera na základě harmonogramu stanoveného podle Našeho uvážení v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora, ale orientačně do jednoho roku od dokončení příslušného předložení údajů o zemědělském podniku. 

To znamená, že Projektové kredity mohou být vydány za každý rok, ale ověření bude nějakou dobu trvat, proto kredity nebudou vydány okamžitě na konci každého roku používání postupu, ale poté, co Certifikátor ověří veškeré údaje a postupy, aby se ujistil, že nedochází k dezinformacím ohledně environmentálních přínosů, tzv. greenwashingu. 

6.3. Vydání se provádí v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora a považuje se za dokončené, jakmile jsou příslušné Projektové kredity uloženy na účet společnosti eAgronom nebo do Rezervy pro případ netrvalosti, pokud Pravidla certifikátora nestanoví jinak. Projektové kredity, které jsou přiděleny do Rezervy pro případ netrvalosti, se nazývají Rezervní kredity a jsou vyčleněny jako Rezerva pro případ netrvalosti bez jakékoli kompenzace Zemědělci a společnosti eAgronom v souladu s příslušnými Pravidly certifikátora. Přesný podíl kreditů Rezervy pro případ netrvalosti je stanoven v Pravidlech certifikátora, Zásadách programu a případně také v dalších pravidlech a předpisech, které se mohou na Uhlíkový program a Projektové kredity vztahovat (orientačně cca 20–25 %).

6.4. Musíte za certifikační proces nebo Vydání něco zaplatit? 

Ne, za Certifikaci nebo Vydání nemusíte platit nic navíc, protože Nám zaplatíte provizi v Obchodních kreditech ve výši uvedené ve Smlouvě o uhlíkovém programu pro Zemědělce a na základě výpočtů objasněných v části Kompenzace níže. Zavazujeme se uhradit veškeré poplatky účtované Certifikátorem a Ověřovacím orgánem na pokrytí administrativních nákladů spojených s ověřením Uhlíkového programu, případně také Uhlíkového projektu, Ověřováním a Vydáváním Projektových kreditů, s výjimkou takových nákladů, které se Zemědělec výslovně zavázal nést podle této smlouvy.

6.5. Kolik kreditů bude vydáno?

Očekávané Projektové kredity, u nichž se předpokládá, že budou vygenerovány a Vydány podle Podmínek společnosti eAgronom a Uhlíkového projektu během Kreditního období projektu, lze vypočítat pomocí Našeho nástroje pro odhad emisí uhlíku, který je k dispozici na Našem webu, ale nezapomeňte, že výpočty jsou přibližné a mohou se od skutečných výsledků lišit, protože je zde mnoho faktorů, které mohou ukládání uhlíku ovlivnit, zpravidla postupy, které použijete. Nezapomeňte, že Vydání Projektových kreditů je podmíněno Naším i Vaším jednáním a souhlasem Certifikátora, a proto nemůžeme vydání jakýchkoli Projektových kreditů zaručit.


 1. CO SE STANE PO VYDÁNÍ?

7.1. Nejprve pár slov o Naší kompenzaci

Na oplátku za realizaci Uhlíkového projektu Vám poskytneme Obchodní kredity nebo peněžní kompenzaci a ponecháme si podíl na Obchodních kreditech bez kompenzace jako poplatek za Naše služby, pokud nedojde k Případu porušení povinností. V takovém případě Zemědělec žádnou kompenzaci neobdrží. Podíl Obchodních kreditů, které mají být převedeny na Zemědělce, je uveden ve smlouvě o uhlíkovém programu pro Zemědělce. Pro přehlednost se podíl Obchodních kreditů, který se převede na Zemědělce, vypočítá takto: (Projektové kredity – Rezervní kredity) x podíl Zemědělce definovaný ve smlouvě o Uhlíkovém programu pro Zemědělce.

V okamžiku, kdy jsou Obchodní kredity Vydány, se částka Obchodních kreditů, které vlastníte, zobrazí na vašem účtu na naší Platformě a Vy Nás neodvolatelně a na dobu neurčitou opravňujete k výhradní správě Obchodních kreditů vaším jménem na základě Vašich následujících možností pokynů, které nám sdělíte nejpozději do 15 dnů od Vydání:  

 • pověříte Nás prodejem Vašich Obchodních kreditů a/nebo

 • své Obchodní kredity Vyřadíte.

7.2. Pokud si přejete své Obchodní kredity prodat

Na vašem účtu uvedeme, kolik Obchodních kreditů jste jako kompenzaci v rámci Uhlíkového projektu obdrželi. Jakmile se rozhodnete své Obchodní kredity prodat nebo se nerozhodnete své Obchodní kredity do 15 dnů od Vydání Vyřadit, provedeme váš příkaz k prodeji nebo jej předáme našemu spolupracujícímu partnerovi k provedení na úrovni tržních cen a do 30 dnů Vám vyplatíme výnosy z tohoto prodeje.

7.3. Pokud si přejete své Obchodní kredity Vyřadit.

V takovém případě, pokud jste na Naší Platformě učinili příslušnou volbu, na Vás bude do 15 dnů po Vydání převedeno vlastnictví Vaší části Obchodních kreditů a na vašem účtu na naší platformě se zobrazí částka Obchodních kreditů, které vlastníte. Na Vyřazení Obchodních kreditů budete mít 15 dní od Vydání, a pokud se do 15 dnů od Vydání nerozhodnete své Obchodní kredity Vyřadit, pak Nás opravňujete k prodeji vašich Obchodních kreditů za tržní ceny. Do 30 dnů Vám vyplatíme výnosy z tohoto prodeje.

Poplatek za Vyřazení činí 5 % z vyřazených Obchodních kreditů tj. poplatek bude odečten z Obchodních kreditů.

Vyřazení je nevratné tj. jakmile své Obchodní kredity Vyřadíte, nemůžete se rozhodnout své Obchodní kredity prodat nebo udělat cokoli jiného kromě vyřazení. Důvod je jednoduchý: Registr Vyřazené kredity zruší a vydá osvědčení o Vyřazení kreditů. 

Vyřazení se například používá ke snížení vlastních emisí uhlíku zemědělce.

7.4. Odeslání příkazu k prodeji nebo vyřazení

Příkaz k prodeji nebo vyřazení lze odeslat pouze prostřednictvím Naší Platformy. Příkazy lze odeslat kdykoliv před vydáním a do 15 dnů od Vydání. Již před Vydáním se můžete rozhodnout všechny nebo část svých Obchodních kreditů prodat nebo Vyřadit, ale nezapomeňte, že konečným datem, kdy se můžete pro Vyřazení Obchodních kreditů rozhodnout, je 15. den po Vydání. Poté, pokud jste se nerozhodli jinak, Vaše Obchodní kredity automaticky prodáme. Chcete-li odeslat příkaz, budete muset provést příslušnou volbu na naší Platformě. V případě, že odesílání příkazů není na Naší Platformě k dispozici, zašlete svůj příkaz na info@eagronom.com. Je důležité uvědomit si, že odesláním příkazu přijímáte závazný závazek prodat nebo Vyřadit své Obchodní kredity. Příkaz u nás můžete zrušit pouze dříve, než jej oznámíme našemu spolupracujícímu partnerovi nebo Certifikátorovi. Mějte prosím na paměti, že vzhledem k rychlosti provedení příkazu nemusí žádost o zrušení dorazit včas, aby bylo možné dříve odeslané příkazy zrušit. Z tohoto důvodu byste se měli vždy před odesláním jakéhokoli příkazu ujistit, že:

 • jste zadali správné hodnoty,

 • jste si jisti, že chcete tento příkaz provést,

 • jste ochotni a schopni nést riziko případné ztráty v případě, že cena Obchodního kreditu klesne (v žádném případě ne na méně než 30 EUR)

7.5. Co se stane poté, co se rozhodnete Vyřadit své kredity

Jakmile své kredity Vyřadíte, nelze to vzít zpět. Váš příkaz předáme Certifikátorovi, který provede příslušné procesy pro zrušení počtu Obchodních kreditů, které jste se rozhodli vyřadit, s příslušným odkazem. 

7.6. Co se stane po Vydání, když jste za Obchodní kredity obdrželi zálohovou kompenzaci

Za předpokladu, že z Vaší strany nedojde k žádnému Případu porušení povinnosti, obdržíte kompenzaci za všechny vygenerované Obchodní kredity sníženou o (i) Obchodní kredity, které je společnost eAgronom oprávněna zadržet podle smlouvy o uhlíkovém programu pro Zemědělce, a (ii) veškeré Obchodní kredity, které již byly kompenzovány provedením platby zálohové kompenzace v rámci zálohové kompenzace. Kompenzace odpovídá Vaší volbě stanovené ve smlouvě o uhlíkovém programu pro Zemědělce a v Podmínkách společnosti eAgronom. 

Pokud je vypočtená částka kompenzace záporné číslo nebo pokud nejsou do vypršení Kreditního období projektu Vydány žádné Obchodní kredity, neobdržíte při Vydání žádnou kompenzaci a musíte (i) vrátit zálohovou kompenzaci obdrženou na základě příslušné smlouvy o předběžné kompenzaci podepsané Vámi a Námi a (ii) zaplatit úrok ze zálohové kompenzace, která musí být vrácena, ve výši 8 % + EURIBOR za rok, přičemž tento úrok se počítá ode dne, kdy zemědělec kompenzaci obdržel. 

Máte však nárok ponechat si zálohové kompenzační platby obdržené na základě smlouvy o předběžné kompenzaci za předpokladu, že Vydání očekávaných Obchodních kreditů není dokončeno, bez ohledu na skutečnost a do jaké míry jste dodrželi Zásady programu, s poskytnutím všech požadovaných údajů prostřednictvím naší Platformy. Pokud jste dodrželi Podmínky společnosti eAgronom a Zásady programu, poneseme riziko, že nebudou Vydány žádné Projektové kredity nebo že bude Vydáno méně Projektových kreditů, než jste očekávali.

7.7. Daň z přidané hodnoty

Veškeré částky uvedené v Podmínkách společnosti eAgronom jsou uvedeny bez příslušné srážkové daně, daně z obratu nebo daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která se vztahuje na dodávku nebo dodávky, u nichž tyto částky tvoří celé protiplnění nebo jeho část pro účely DPH. Uplatnění DPH u jakékoli dodávky podle Podmínek společnosti eAgronom se určuje podle právních předpisů o DPH jurisdikce, v níž se zdanitelné plnění pro účely DPH považuje za uskutečněné. Pokud je DPH z takové dodávky nebo dodávek řádně vyměřeno, zaplatí přijímající Smluvní strana dodávající Smluvní straně částku rovnající se případné DPH vyměřené v jurisdikci dodávající Strany; avšak za předpokladu, že (i) tato částka musí být zaplacena až poté, co dodávající Strana poskytne přijímající Smluvní straně platnou fakturu na DPH týkající se této částky a (ii) přijímající Smluvní strana není povinna provést žádnou platbu dodávající Smluvní straně v souvislosti s DPH, kterou si musí přijímající Smluvní strana sama vyměřit podle pravidla přenesení daňové povinnosti nebo jakéhokoli podobného systému v jurisdikci přijímající strany.


 1. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ

8.1. Jak dlouho zůstává smlouva v platnosti?

8.1.1. Náš vztah podle Podmínek společnosti eAgronom zůstává v platnosti po dobu připisování kreditů (do roku 2041 včetně) nebo do ukončení. Délka trvání projektu musí být nejméně 30 let, tudíž po Kreditním období projektu nebo ukončení Vaší smlouvy o uhlíkovém programu dále trvají podmínky, které upravují činnosti monitorování až po dobu 30 let. Podmínky, které upravují správu kreditů, budou přetrvávat, dokud neodeberete uhlíkové kredity nebo nedostanete finanční prostředky z prodeje uhlíkových kreditů v souladu s článkem 7.

8.1.2. Naše vztahy v rámci Podmínek eAgronomu zůstávají platné po dobu minimálně pěti let. Po pátém výročí smlouvy máte možnost každoročně ukončit tento smluvní vztah k 1. prosinci tím, že nám poskytnete písemné oznámení nejméně 30 dní předem. Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu před pátým výročím, budou tyto obchodní kredity bohužel považovány za ztracené a budete muset vrátit finanční prostředky získané z již prodaných obchodních kreditů.


 1. ZÁRUKA A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Vzájemná prohlášení a záruky. Každá Smluvní strana prohlašuje a zaručuje: (a) že má řádnou organizaci, platnou existenci s dobrou pověstí podle zákonů spadajících do jurisdikce jejího založení nebo vzniku organizace a že má pravomoc a oprávnění uzavírat a plnit povinnosti podle Podmínek společnosti eAgronom, (b) že provádění a plnění Podmínek společnosti eAgronom nebude v rozporu s žádnou jinou smlouvou, jejíž je Smluvní stranou nebo kterou je vázána, ani s žádným nařízením, rozsudkem, vyhláškou nebo jiným omezením, které se na ni vztahuje a (c) že budou Podmínky společnosti eAgronom představovat platný a závazný závazek této Strany a budou vůči této Straně v souladu s podmínkami vymahatelné.

9.2. Prohlášení a záruky Zemědělce. Prohlašujete a zaručujete nám následující:

 • Neúčastníte se jiných programů nebo projektů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů a/nebo na zlepšení ukládání uhlíku v půdě týkající se Polí, která jsou součástí Uhlíkového projektu, a nedostáváte žádné jiné pobídky, finanční ani jiné prostředky, abyste bez Našeho předchozího souhlasu prováděli zemědělské postupy stanovené v Podmínkách společnosti eAgronom.

 • Neuzavřeli jste žádné dohody ani ujednání o převodu, zatížení nebo odstranění jakéhokoli práva nebo podílu na Projektových kreditech nebo jakýchkoli jiných jednotkách pro snižování nebo odstraňování skleníkových plynů ohledně Polí.

 • Všechny Vaše účetní závěrky a finanční výkazy, pokud Vás o ně požádáme, jsou vypracovány v souladu s řádnými účetními zásadami a poskytují věrný a poctivý obraz finanční situace a výsledků Vaší činnosti.

 • Všechny Vaše dokumenty a údaje, které Nám poskytnete v souvislosti s Podmínkami společnosti eAgronom, jsou pravdivé, přesné, úplné a nejsou v žádných podstatných ohledech zavádějící.

 • Máte platnou a nezpochybnitelnou právní kontrolu nad Poli uvedenými v Seznamu polí, např. na základě vlastnictví, užívacího práva, práva osobního užívání, nájemní smlouvy, smlouvy o právu bezplatného užívání nebo na základě jiného smluvního nebo právního nástroje, která je dostatečná k pěstování plodin a realizaci Uhlíkového projektu na Polích podle Podmínek společnosti eAgronom. Na požádání Nám poskytnete další doložení svých práv.

 • Dodržujete všechny zákony, předpisy, povolení a licence (mimo jiné včetně právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí), které se vztahují na realizaci Uhlíkového projektu a plnění těchto Podmínek společnosti eAgronom, a v současné době proti vám neprobíhá ani vám nehrozí žádné soudní nebo jiné právní nebo regulační řízení.

 • Neexistují žádné skutečnosti nebo okolnosti týkající se Vaší obchodní činnosti, které by Nám nebyly výslovně sděleny a o nichž by se dalo důvodně předpokládat, že by v případě jejich sdělení mohly ovlivnit Naše rozhodnutí uzavřít s Vámi tuto smlouvu.

 • Nepodíleli jste se a nebudete se po dobu trvání této smlouvy podílet na podvodu, úplatkářství, korupci, zločinném spolčení, praní špinavých peněz, financování terorismu, teroristických trestných činech nebo trestných činech spojených s teroristickou činností, dětskou prací nebo jinými formami obchodování s lidmi a dodržujete platné mezinárodní a národní zákony, předpisy (včetně místních) a úmluvy.


 1. KDYŽ SE NĚCO ZVRTNE

10.1. Nejprve musíme oddělit dvě události: Katastrofický zvrat a Nekatastrofický zvrat.

10.1.1. V případě Katastrofického zvratu Registr přehodnotí výchozí stav oblasti, protože může dojít ke změnám výchozích zásob uhlíku. Projekt nesmí požadovat kredity týkající se skleníkových plynů za jakoukoli zvýšenou míru ukládání plynoucí z přirozené regenerace po katastrofickém zvratu, dokud nebude ztráta plynoucí z katastrofických zvratů obnovena. 

10.1.2. V případě Nekatastrofického zvratu nebudou k projektu vydány žádné další Projektové kredity, dokud nebude deficit napraven. Deficit odpovídá celému objemu zvratu, včetně emisí skleníkových plynů ze ztrát k projektu a výchozích zásob uhlíku. Pokud zjistíme abnormální únik a Vy jste jakékoli Obchodní kredity prodali, pak budou bohužel tyto Obchodní kredity považovány za ztracené a Vy budete muset výnosy získané z prodaných Obchodních kreditů vrátit.

10.2. Co se stane, když se něco zvrtne a ovlivní to váš výkon?

Musíte Nás neprodleně (nejpozději do tří (3) dnů) písemně na (info@eagronom.com) informovat o jakýchkoli okolnostech, které mohou podstatně ovlivnit Vaši schopnost dodržovat Podmínky společnosti eAgronom, zejména Zásady programu nebo Požadavky na odběr vzorků půdy. Takovými okolnostmi mohou být například jakékoli změny zemědělských postupů v oblastech, které jsou dodatečné k postupům, u kterých jsme se dohodli, že budou součástí programu, nebo příjem jiných dotací nebo pobídek souvisejících s postupy programu a/nebo poli. V takových případech nás kontaktujte předem nebo co nejdříve, abyste se vyhnuli riziku závazků plynoucích z Podmínek společnosti eAgronom.

10.3. Co se stane, když dojde k Případu porušení povinnosti?

10.3.1. Pokud se kterákoli ze Smluvních stran dozví, že nastal Případ porušení povinnosti vůči druhé Straně, musí o tom neprodleně druhou Smluvní stranu písemně informovat. Smluvní strana, která se dopustila porušení povinnosti, může Případ porušení do 10 dnů od doručení oznámení napravit.

10.3.2. V případě, že se vyskytne Případ porušení povinnosti týkající se Vás a Vy Případ porušení nenapravíte, můžeme okamžitě ukončit smluvní vztah a/nebo požadovat, abyste do 60 dnů:

 • vrátili veškeré obdržené zálohy a zaplatili úroky ze zálohové kompenzace, která musí být vrácena, ve výši 8 % za rok, vypočtené ode dne, kdy jste kompenzaci obdrželi,

 • automaticky Nám bez jakékoli kompenzace převedli Vydané Obchodní kredity, které jsme převedli na váš účet u společnosti eAgronom, nebo v případě, že není možné převést Vydané Obchodní kredity, Nám kompenzovali hodnotu Obchodních kreditů, které jsme Vám převedli, na základě tržní hodnoty Obchodních kreditů za rok, kdy došlo k porušení povinnosti.

10.3.3. V Případě porušení povinnosti týkající se Nás, kdy nejsme schopni Případ porušení povinnosti do 10 dnů od doručení oznámení napravit, můžete ukončit smluvní vztah s Námi a ponechat si jakoukoli kompenzaci obdrženou podle Podmínek společnosti eAgronom.

10.4. Omezení odpovědnosti

10.4.1. Peněžní limit. Naše celková peněžitá odpovědnost společnosti podle těchto Podmínek společnosti eAgronom nebo v souvislosti s nimi je omezena v maximálním zákonem povoleném rozsahu a v žádném případě nepřesáhne celkovou hodnotu Vám splatné kompenzace podle Podmínek společnosti eAgronom.

10.4.2. Nepřípustnost nepřímých škod. V žádném případě neodpovídáme za nepřímé nebo následné škody způsobené vám nebo za Váš ušlý zisk v souvislosti s porušením těchto Podmínek společnosti eAgronom.

10.4.3. Neomezená odpovědnost. V případě úmyslného porušení povinností neplatí žádné omezení odpovědnosti sjednané v těchto Podmínkách společnosti eAgronom.

10.5. Vyšší moc

10.5.1. Co je vyšší moc? Okolnosti, které jsou mimo kontrolu Strany (mimo jiné) požár, povodeň, pandemie, exploze a nehoda, válka, stávka, embargo, vládní požadavky, civilní a vojenské orgány, občanské nepokoje, únik dat, neschopnost zabezpečit materiál nebo práci, ukončení zásadních dohod třetími stranami nebo jakákoli jiná příčina mimo přiměřenou kontrolu Strany. Strana musí přijmout přiměřená opatření, aby zabránila zasahujícím událostem a jejich následkům nebo je zmírnila.

10.5.2. Jak jednat v případě vyšší moci? Pokud některá ze Smluvních stran (dále jen „Dotčená strana“) není nebo předpokládá, že nebude schopna splnit závazek vyplývající z těchto Podmínek společnosti eAgronom z důvodu výskytu události vyšší moci, je povinna podat druhé Smluvní straně (dále jen „Nedotčená strana“) písemné oznámení e-mailem s uvedením podrobností o události vyšší moci (dále jen „Oznámení o události vyšší moci“) do 3 dnů ode dne, kdy se o takové události vyšší moci dozvěděla.

10.5.3. Pokud Dotčená strana nemůže splnit závazek vyplývající z těchto Podmínek společnosti eAgronom z důvodu výskytu události vyšší moci, takové neplnění: (i) je přípustné po dobu a v rozsahu, kdy plnění brání událost vyšší moci, avšak pouze po takovou dobu a v takovém rozsahu a (ii) nezakládá žádnou odpovědnost vůči Nedotčené straně za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku takového neplnění nebo jakkoli související s takovým neplněním během výskytu události vyšší moci.

10.5.4. Dotčená strana vynaloží veškeré přiměřené úsilí k odstranění nebo zmírnění příslušných účinků události vyšší moci.

10.5.5. Žádná Smluvní strana není v důsledku události vyšší moci zproštěna žádné povinnosti vyplývající z těchto Podmínek společnosti eAgronom, kterou je schopna plnit i bez ohledu na výskyt události vyšší moci, včetně povinnosti podat jakékoli oznámení podle těchto Podmínek společnosti eAgronom.

10.5.6. Pokud v důsledku události vyšší moci není Dotčená strana schopna plnit jakýkoli závazek vyplývající z těchto Podmínek společnosti eAgronom a toto neplnění trvá po dobu 6 měsíců ode dne, kdy Nedotčená strana obdržela Oznámení o události vyšší moci, aniž by Strany byly schopny do konce této doby vyjednat vzájemně přijatelný alternativní způsob plnění záměru těchto Podmínek společnosti eAgronom, může Nedotčená strana ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí Dotčené straně. V případě takového ukončení kteroukoli ze Smluvních stran musíte do 60 dnů od prohlášení o ukončení vrátit zálohovou kompenzaci s úrokem 8 %.

10.6. Řešení sporů

10.6.1. Pokud jste si vědomi jakéhokoli nároku a požadujete odškodnění nebo pokud je třeba vyřešit jakýkoli spor, neprodleně Nás písemně o svých obavách informujte a my se v obdobné situaci zachováme stejně. Jakýkoli spor mezi námi se nejprve pokusíme vyřešit do 60 dnů smírným jednáním, a pokud budou jednání neúspěšná, pak se jakýkoli spor, rozpor nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek společnosti eAgronom nebo související s nimi, jejich porušením, ukončením nebo neplatností s konečnou platností řeší u Okresního soudu v Harju (estonsky Harju Maakohus) jako soudu prvního stupně.

10.6.2. Tyto Podmínky společnosti eAgronom a veškeré mimosmluvní závazky, které z Podmínek společnosti eAgronom vyplývají nebo s nimi souvisí, se řídí právem Estonské republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se na Naše podmínky nebo smlouvy nevztahuje.

10.7. Oddělitelnost. Pokud bude některá část těchto Podmínek společnosti eAgronom shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, nebude mít takové rozhodnutí za následek neplatnost žádného jiného ustanovení těchto Podmínek společnosti eAgronom, avšak Smluvní strany se pokusí prostřednictvím jednání v dobré víře jakoukoli část těchto Podmínek společnosti eAgronom, která bude shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, nahradit, aby byly naplněny obchodní záměry Stran při podpisu těchto Podmínek společnosti eAgronom. Nedosažení dohody Smluvních stran o náhradním ustanovení nemá vliv na platnost zbývajících částí těchto Podmínek společnosti eAgronom.

10.8. Nepřípustnost zřeknutí se práva. Pokud kterákoli Smluvní strana kdykoli nepožaduje plnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek společnosti eAgronom, není tím nijak dotčeno její právo vymáhat plnění tohoto ustanovení, přičemž prominutí porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek společnosti eAgronom ze strany jakékoli Smluvní strany se nepovažuje za prominutí jakékoli následného porušení takového ustanovení ani za prominutí této Smluvní strany ohledně jakékoli jiného porušení ustanovení těchto Podmínek společnosti eAgronom.


 1. DALŠÍ DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

11.1. Elektronické přijetí Podmínek. S těmito Podmínkami společnosti eAgronom a veškerými jejich dodatky, ať už přijatými jakýmkoli prostředky, bude zacházeno ve všech směrech a ohledech jako s původní smlouvou a bude se mít za to, že mají stejný závazný právní účinek, jako kdyby se jednalo o její původní podepsanou verzi, dodanou osobně nebo podepsanou digitálně či elektronicky. Žádná ze Stran této smlouvy nebude tvrdit, že smlouva nebyla uzavřena podle této smlouvy na základě (i) použití elektronických prostředků k vyjádření souhlasu s Podmínkami společnosti eAgronom nebo (ii) skutečnosti, že jakýkoli podpis nebo přijetí těchto Podmínek společnosti eAgronom byly předány nebo sděleny elektronickými prostředky, a každá Strana se neodvolatelně a na dobu neurčitou vzdává jakéhokoli souvisejícího nároku.

11.2. Elektronické oznámení. Veškerá oznámení nebo jiná sdělení, která Nám poskytneme, včetně těch, která se týkají změn těchto Podmínek společnosti eAgronom, budou zasílána e-mailem. Oznámení zaslané e-mailem bude považováno za přijaté k datu následujícímu po datu, kdy je tento e-mail odeslán, a změny budou použitelné od data uvedeného v e-mailu, nejdříve však 14 dní od obdržení e-mailu.

11.3. Postoupení. Zemědělec nesmí postoupit ani převést na jinou osobu žádná svá práva nebo povinnosti v souvislosti s těmito Podmínkami společnosti eAgronom bez písemného souhlasu společnosti eAgronom (tento souhlas by neměl být bezdůvodně odepřen nebo pozdržen). Pro tyto účely je odepření souhlasu s postoupením nebo převodem všech práv a povinností Zemědělce bezdůvodné, pokud postupník nebo nabyvatel (i) je prokazatelně schopen plnit povinnosti postupitele nebo převodce podle těchto Podmínek společnosti eAgronom, (ii) není v horší finanční situaci než postupitel nebo převodce ke dni, kdy se taková osoba stane Smluvní stranou této smlouvy, (iii) je prokazatelně schopen nadále poskytovat jistotu nebo záruku za splnění závazků alespoň ve stejné výši, jakou poskytoval (nebo jakou má poskytnout) postupitel nebo převodce, a (iv) má sídlo ve stejné jurisdikci jako postupitel nebo převodce.

Společnost eAgronom může postoupit nebo převést na kteroukoli ze společností své skupiny jakákoli svá práva nebo povinnosti v souvislosti s těmito Podmínkami společnosti eAgronom bez souhlasu Zemědělce.

11.4. Nezávislí dodavatelé. Smluvní strany těchto Podmínek společnosti eAgronom jsou a zůstávají nezávislými stranami a žádné ustanovení těchto Podmínek společnosti eAgronom ani okolnosti spojené s jejich plněním nezakládají partnerství nebo společný podnik mezi Stranami ani nečiní jednu Stranu zástupcem druhé Strany. Žádná ze Smluvních stran nemá ani neprohlašuje, že by měla, jakoukoli pravomoc, právo nebo zmocnění zavazovat druhou Smluvní stranu k jakémukoli závazku nebo odpovědnosti nebo převzít či vytvořit jakýkoli závazek nebo odpovědnost jménem druhé Strany, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách společnosti eAgronom. 

11.5. Změna právních předpisů. Pokud během kreditního období projektu nebo po tomto období dojde ke Změně právních předpisů (ať už na pokyn vlády, regulačního orgánu, Registru nebo z jiného důvodu), kterou je Smluvní strana povinna dodržovat, a v důsledku toho není schopna dodržovat jedno nebo více podstatných ustanovení těchto Podmínek společnosti eAgronom, pak se Smluvní strany na písemnou žádost dotyčné Smluvní strany v dobré víře sejdou a pokusí se dohodnout na případných změnách těchto Podmínek společnosti eAgronom, které jsou nezbytné a vhodné pro zohlednění změn, aby tyto Podmínky společnosti eAgronom mohly zůstat v platnosti. Pokud se Smluvní strany nejsou schopny dohodnout na změně těchto Podmínek společnosti eAgronom do 60 dnů od podání písemné žádosti Smluvní strany podle tohoto článku, může kterákoli ze Smluvních stran tyto Podmínky společnosti eAgronom vypovědět v souladu s těmito Podmínkami společnosti eAgronom. V případě takového ukončení kteroukoli ze Smluvních stran musíte do 60 dnů od prohlášení o ukončení vrátit zálohovou kompenzaci včetně úroku.

11.6. Jazyk. Tyto Podmínky společnosti eAgronom mohou být na naší Platformě k dispozici v angličtině i dalších jazycích. Pokud dojde ke sporu ohledně významu článku Podmínek společnosti eAgronom, bude mít anglická verze Podmínek společnosti eAgronom dostupná na Platformě přednost před verzemi v jiných jazycích.

Copyright © 2023 by eAgronom