Zásady Uhlíkového programu společnosti eAgronom

31.05.2023

Následující pokyny popisují hlavní důležité podmínky fungování Uhlíkového programu společnosti eAgronom (dále jen „Program“). Toto jsou požadavky na získání externě ověřené a celosvětově uznávané certifikace pro naše uhlíkové kredity –⁠ které jsou potřebné pro přístup na globální dobrovolný prémiový trh s uhlíkem a získání spolehlivých a vysokých prodejních cen uhlíku, které budou vyplaceny zúčastněným pěstitelům. Společnost eAgronom certifikuje svůj Uhlíkový program a registruje své kredity u organizace Verra, nejuznávanějšího a nejdůvěryhodnějšího Certifikátora uhlíkových kreditů na světě. Více než 60 % globálních dobrovolných transakcí s uhlíkovými kredity se provádí s kredity certifikovanými organizací Verra. Následující zásady vycházejí z dokumentu organizace Verra VM0042 Methodology For Improved Agricultural Land Management, V2.0, podrobnější informace viz: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf 


Použitelnost

Program eAgronom je v současné době použitelný pouze pro půdu se střídáním jiných než trvalých plodin. 


Adicionalita

Projekty musí prokázat tzv. adicionalitu neboli doplňkovost. Projekty mohou být považovány za doplňkové, pokud jejich činnosti splňují následující:

 • Očekává se, že oproti počátečnímu výchozímu stavu přinesou další výhody.

 • Nejsou vyžadovány právními předpisy (např. pokud by právní předpisy vyžadovaly použití pokryvných plodin).

 • Motivují změny v zemědělských podnicích směřující k ukládání uhlíku nebo snižování emisí.

 • Bez uhlíkového příjmu by nebyly zahájeny ani by nepokračovaly.


Omezení

Oblast použitá pro Uhlíkový projekt musí být ornou půdou po dobu nejméně 10 let před registrací do programu, tj. oblast projektu nesmí být v průběhu 10letého období před datem zahájení Uhlíkového projektu zbavena přirozeného ekosystému.


Kreditní období

Program umožní zemědělcům generovat příjmy z uhlíku po dobu až do roku 2041 včetně. Kreditní období pro sekestrační aktivity potrvá do roku 2041 s minimální celkovou dobou trvání 30 let, což znamená, že monitorovací aktivity musí pokračovat po dobu alespoň 30 let.


Uhlíkový fond

Nahlašovaný uhlíkový fond, do něhož se provádí ukládání uhlíku, může zahrnovat organický uhlík v půdě a povrchovou dřevní biomasu.


Použitelné zemědělské postupy

Následující zemědělské postupy jsou v současné době schváleny a vyhodnoceny pro Program společnosti eAgronom (je-li možné uplatnit):

 • Přechod od konvenčních postupů k ochranným zemědělským postupům při zemědělské produkci:

  • Snížit narušení půdy při současném zajištění dobré struktury půdy: 

   • omezení obdělávání a/nebo zavedení nulového obdělávání půdy,

   • pásové obdělávání půdy,

   • snížení počtu průjezdů,

   • zmenšení hloubky obdělávání půdy,

   • občasná orba pro celoroční hubení plevele.

  •  Navýšit půdní pokryv: 

   • Zavést nebo zintenzivnit četnost pokryvných plodin (nebo meziplodin), pokud to situace dovoluje:

    • pokud to počasí a střídání plodin dovolí, začlenit pokryvnou plodinu mezi sklizeň a následující plodinu,

    • zlepšit kvalitu pokryvných plodin a přizpůsobivost místním podmínkám a období roku,

    • používat podsev a smíšenou výsadbu (např. doprovodnou výsadbu),

    • považovat zimní plodiny za způsob, jak pokrýt půdu při nepřítomnosti jakéhokoli pokryvu.

 • Nakládání se zbytky plodin: po sklizni ponechat na poli co nejvíce zbytků plodin, čímž se zvýší biomasa ponechaná na poli a půda bude chráněna před erozí a odpařováním vlhkosti na strništích.

 • Omezení dusíkatých hnojiv 

  •  nejméně o 5 % v absolutním poměru ve srovnání s výchozí hodnotou, 

  • zlepšit anorganické vstupy dusíku,

  • zlepšit organické vstupy dusíku,

   • při nahrazování syntetických zdrojů hnojení dusíkem se doporučuje používání zemědělského hnoje, kejdy, digestátu nebo kalu z odpadní vody,

   • upravit střídání plodin tak, aby byly luštěniny (buď jako komerční plodiny nebo pokryvné plodiny) přirozeným zdrojem dusíku.

 • Optimalizace střídání plodin: 

  • zlepšit vstupy hnojení (luštěniny v rámci střídání plodin jako komerční plodiny nebo pokryvné plodiny), 

  • nahradit jarní plodiny ekvivalentními ozimými plodinami. 


Volitelnost

 • Zemědělská pole zahrnutá do projektu by měla být v posledních 10 letech ve stejné třídě využívání půdy (žádná pole, která vzešla z nedávné přeměny půdy, např. odlesňování nebo pastviny na ornou půdu).

 • Pole nejsou využívána pro pastvu hospodářských zvířat nebo jako travní porosty se systémem střídání. 

 • Pole nejsou klasifikována jako trvalé travní porosty, rašeliniště nebo mokřady.

 • Nespalování biomasy na poli.

 • Bez schválení společností eAgronom po interním posouzení kompatibility není pole zahrnuto do žádného jiného programu týkajícího se ukládání uhlíku nebo emisí skleníkových plynů. 

 • Zemědělci musí zavést nové zemědělské postupy.

  • Pokud zemědělec tyto postupy uplatňuje již více než 2 roky, oblast a činnosti nesplňují požadavky.


Další poznámky k postupům: 

K dnešnímu dni, z důvodu nedostatku jednoznačnosti nebo jednoduchých řešení MRV pro konkrétní situace, neuznáváme v našem programu následující postupy, a to navzdory jejich příznivému dopadu na zdraví půdy a potenciální ukládání uhlíku: 

 • použití biouhelu, 

 • dřevní biomasa.

Při výběru polí vezměte v potaz následující: 

 • vyberte všechna pole, na kterých hodláte v průběhu smluvního období uplatnit změnu postupu, a aktivujte pouze ta pole, která podléhají alespoň jedné změně postupu v probíhající sezóně,

 • vynechte pole, která představují během smluvního období vysoké riziko změn držby.

Vodní hospodářství a zavlažování do změn postupů nepatří.

Co negativně ovlivňuje úroveň ukládání uhlíku? 

Následující plodiny se mohou začlenit do systému střídání plodin, ale buď nebudou generovat Projektové kredity, nebo mohou dokonce negativně ovlivnit úrovně ukládání uhlíku v daném roce: 

 • kořenové plodiny v určitých ročních obdobích (např. brambory), 

 • zelenina.

Občasná orba je programem akceptována, i když negativně ovlivní množství projektových kreditů generovaných ve vašem zemědělském podniku v daném roce.


Posouzení výchozího stavu

Program vyžaduje, aby zemědělci poskytli základní historické údaje o řízení zemědělského podniku za poslední tři roky tak, a prokázali tak způsobilost pro Program. Po registraci je třeba poskytnout podrobnější přehled. Historické údaje zahrnují plodiny, historii střídání plodin, výnosy plodin, předešlé postupy, hnojiva a používání vstupů. Tyto údaje budou použity pouze pro požadavky certifikace a pro zlepšení uhlíkového programu. Nebudou prodávány dále ani používány k žádnému jinému účelu.


Přidání pozemku do smlouvy

Program má určitou flexibilitu, pokud jde o postupné přidávání zemědělských podniků a polí. 

 • Po obdržení souhlasu společnosti eAgronom lze do Programu kdykoli přidat další pozemek.

 • Každá nová oblast přidaná do Programu musí splňovat požadavky programu.

 • Výchozí stav pro nové oblasti přidané do Programu bude stanoven na základě data prvního zavedení postupu.

 • Nové oblasti přidané do Programu začnou generovat kredity, jakmile budou nové oblasti ověřeny a potvrzeny jako součást Programu.

 • Nové oblasti přidané do Programu prodlouží stávající kreditní období Programu 


Předčasné ukončení projektu

Program má určitou flexibilitu, pokud jde o odebírání zemědělských podniků a polí. 

 • Po obdržení souhlasu společnosti eAgronom lze z Programu Pole nebo zemědělské podniky kdykoli odebrat.

 • Jakmile je pole z Programu odebráno, nelze jej do něj znovu přidat. Adicionalita bude s největší pravděpodobností pro jakýkoli jiný uhlíkový projekt, do kterého byste se mohli v budoucnu chtít zapojit s někým jiným, ztracena.

 • Rozhodnutí o odebrání polí / zemědělských podniků z Programu musí být společnosti eAgronom sděleno nejméně 30 dní před ukončením dohodnutých postupů na polích.

 • Pokud jste se Programu účastnili po dobu nejméně pěti let, souhlasíte s tím, že můžeme vzdáleně monitorovat Pole až po dobu 30 let, abychom se ujistili, že nedochází k úniku a netrvalosti. 

 • Pokud jste se Programu účastnili po dobu kratší než pět let nebo pokud zjistíme abnormální únik a Vy jste jakékoli Obchodní kredity prodali, pak budou bohužel tyto Obchodní kredity považovány za ztracené a Vy budete muset výnosy získané z prodaných Obchodních kreditů vrátit.

 • Ponecháme si počet Obchodních kreditů, které budou nebo byly v souvislosti s příslušným polem vydány, a Vy budete muset vrátit jakoukoli zálohovou kompenzaci obdrženou za příslušné pole a zaplatit úroky ze zálohové kompenzace, která musí být vrácena, ve výši 8 % ročně, počítáno od data Vašeho obdržení kompenzace.


Externí ověření

Společnost eAgronom zapojí externího auditora, aby ověřil, že Program generuje uhlíkové kredity v souladu s požadavky certifikátora a že pěstitel dodržuje prováděcí podmínky smlouvy o uhlíkovém programu pro Zemědělce. Očekává se, že bude Zemědělec při takovýchto auditech spolupracovat, i když vzhledem k počtu zemědělských podniků v projektu je malá šance, že bude Váš zemědělský podnik auditován. 


Úniky

Únik uhlíku je termín, který označuje situaci, kdy zavedení uhlíkových projektů způsobuje zvýšení emisí skleníkových plynů přesahující hranice projektu. To není dovoleno. Například zvýšení množství organických hnojiv, která se na polích běžně používají, a výrazné snížení produktivity zemědělských podniků může vést k úniku uhlíku.


Trvalost

Vysoce hodnotný program odstraňování uhlíku musí vykazovat takzvanou trvalost, to znamená, že je vysoce pravděpodobné, že uhlík uložený z Programu nebude již nikdy uvolněn do atmosféry. To například znamená, že pole podléhající ochranným postupům nemohou být znovu vrácena do konvenčního zemědělství. Pro řízení takového rizika, v souladu s certifikačními požadavky, Program vytváří pouze komerční kredity, tj. Obchodní kredity za přibližně 75–80 % generovaného ukládání uhlíku. Zbytek jde do tzv. rezervního fondu pro případ netrvalosti, tj. Rezervy pro případ netrvalosti, která se použije v případě, že si jisté vnější důvody vynutí zrušení postupů. Tato Rezerva pro případ netrvalosti chrání pěstitele v rámci Programu a udržuje důvěryhodnost a ceny prodávaných obchodních kreditů na vysoké úrovni. 


Vykazování / dokumentace

Program vyžaduje, aby zemědělci poskytovali údaje prostřednictvím naší platformy a dokumentaci pro každou z oblastí, která má být do Programu zahrnuta, jako jsou mimo jiné:

 • jejich umístění a referenční údaje,

 • historické agronomické a provozní údaje za dobu tří let,

 • rozsah plánovaných změn postupů, 

 • jednou ročně agronomické a provozní údaje za předchozí rok.

Copyright © 2023 by eAgronom