Projekt węglowy - Zasady Projektu

31.05.2023

Poniższe wytyczne przedstawiają najważniejsze warunki realizacji Programu Węglowego eAgronom (Program). Są to wymagania pozwalające otrzymać zewnętrznie zatwierdzoną i globalnie uznaną certyfikację dla naszych kredytów węglowych, co jest z kolei niezbędne do uzyskania dostępu do globalnego rynku dobrowolnych kompensacji emisji oraz wiarygodnych, wysokich cen sprzedaży uprawnień do emisji, z których zyski są wypłacane Gospodarstwu uczestniczącemu w Programie. eAgronom certyfikuje swój Program Węglowy i rejestruje swoje kredyty na platformie Verra prowadzonej przez najbardziej uznaną i zaufaną na świecie firmę certyfikującą kredyty węglowe. Ponad 60% transakcji na dobrowolnym rynku kompensacji emisji jest dokonywanych z użyciem kredytów certyfikowanych przez firmę Verra. Poniższe zasady oparte są na opracowanym przez firmę Verra dokumencie „Methodology For Improved Agricultural Land Management” (VM0042), wersja 2.0 dostępnym pod adresem: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf 


Zastosowanie

Program eAgronom ma obecnie zastosowanie tylko do gruntów, na których uprawiane są rośliny jednoroczne w systemie płodozmianu. 


Dodatkowość

W Projektach wymagane jest udowodnienie tzw. „dodatkowości”. Uznaje się, że w Projekcie występuje „dodatkowość”, jeśli:

 • Oczekuje się, że działania podjęte w ramach Projektu wygenerują dodatkowe korzyści w stosunku do pierwotnego przypadku bazowego.

 • Działania podejmowane w ramach Projektu nie są wymagane przez prawo (np. jeśli uprawa roślin okrywowych byłaby wymagana przez prawo).

 • Działania podejmowane w ramach Projektu zachęcają do zmian w gospodarstwach rolnych w kierunku sekwestracji węgla lub redukcji emisji.

 • Działania podejmowane w ramach Projektu nie zostałyby zainicjowane ani nie byłyby kontynuowane bez dochodów z kredytów węglowych.


Ograniczenia

Grunty objęte Projektem Węglowym muszą być gruntami uprawnymi przez co najmniej 10 lat przed przystąpieniem do Programu, tj. w okresie 10 lat przed datą rozpoczęcia Projektu Węglowego na terenach objętych Projektem nie mogło dojść do całkowitego usunięcia rodzimego ekosystemu.


Okres kredytowania

Program pozwoli Gospodarstwom na uzyskiwanie dochodów z sekwestracji i redukcji dwutlenku węgla do 2041 roku (włącznie). Okres kredytowania dla działań związanych z sekwestracją będzie trwał do 2041 roku, z minimalnym łącznym okresem kredytowania wynoszącym 30 lat, co oznacza, że działania monitorujące muszą być kontynuowane do 30 lat od momentu przystąpienia do Programu. 


Pula węglowa

Zgłaszana pula węglowa, w której dokonuje się sekwestracji węgla, może obejmować węgiel organiczny w glebie i nadziemną biomasę drzewną.


Rekomendowane praktyki rolnicze

Obecnie rekomendowane i zatwierdzone do stosowania w programie eAgronom są następujące praktyki rolnicze (o ile są możliwe do zastosowania):

 • Wzbogacenie dotychczasowych praktyk o praktyki wspomagające magazynowanie węgla organicznego w glebie i optymalizujące koszty produkcji

  • Zmniejszenie intensywności uprawy gleby, z jednoczesnym zapewnieniu możliwie prawidłowej struktury gleby:

   • Zmniejszenie liczby zabiegów uprawowych lub całkowita z nich rezygnacja

   • Uprawa pasowa

   • Zmniejszenie liczby przejazdów

   • Zmniejszenie głębokości zabiegów uprawowych

   • Sporadyczna orka celem zwalczania chwastów wieloletnich

  • Zwiększanie i ochrona żyzności gleby międzyplonami, resztkami pożniwnymi i płodozmiane:

   • Wprowadzenie lub zintensyfikowanie częstotliwości stosowania międzyplonów, jeśli sytuacja na to pozwala:

    • Siew międzyplonów możliwie najwcześniej po żniwach, jeśli pozwala na to pogoda i płodozmian

    • Poprawa jakości międzyplonów i ich dostosowanie do warunków lokalnych i pory roku

    • Uprawa podsiewowa i mieszana (np. uprawa towarzysząca)

    • Rozważenie upraw ozimych jako sposobu na przykrycie gleby w przypadku braku jakiejkolwiek osłony

 • Zarządzanie resztkami pożniwnymi: pozostawienie jak największej ilości resztek pożniwnych na polu po zbiorach, co zwiększa biomasę na polu i chroni glebę przed erozją oraz parowaniem wilgoci z gleby.

 • Ograniczenie stosowania nawozów azotowych 

  • O co najmniej 5% w wartościach bezwzględnych w porównaniu z poziomem bazowym 

  • Optymalizacja stosowania nawożenia mineralnego

  • Optymalizacja stosowania nawozów organicznych i naturalnych

   • Zachęcanie do stosowania obornika, gnojowicy, odpadów pofermentacyjnych lub osadów ściekowych w zastępstwie syntetycznych nawozów azotowych

   • Dostosowanie płodozmianu celem umożliwienia stosowania roślin strączkowych (zarówno jako uprawy komercyjnej, jak i okrywowej) stanowiących naturalne źródło azotu

 • Optymalizacja płodozmianu: 

  • Poprawa wnoszenia nawozów (rośliny strączkowe w płodozmianie jako rośliny komercyjne lub okrywowe) 

  • Zastąpienie upraw jarych odpowiednimi uprawami ozimymi


Kwalifikowalność

 • Pola rolne objęte Projektem powinny znajdować się w tej samej klasie użytkowania przez ostatnie 10 lat (nie mogą to być pola, które powstały w wyniku niedawnego przekształcenia gruntów, np. wylesienia lub przekształcenia łąk w pola uprawne)

 • Pola nie mogą być wykorzystywane do wypasu zwierząt gospodarskich lub jako użytki zielone podlegające rotacji 

 • Pola nie mogą być sklasyfikowane jako trwałe użytki zielone, torfowiska lub tereny podmokłe

 • Na polach nie może dochodzić do wypalania biomasy

 • Pola nie mogą być objęte żadnym innym programem sekwestracji węgla lub redukcji emisji gazów cieplarnianych bez zgody eAgronom wydawanej po wewnętrznej ocenie zgodności 

 • Gospodarstwa mają obowiązek wdrażać nowe praktyki rolnicze

  • jeśli Gospodarstwo wdraża wspomniane praktyki od ponad 2 lat, dane pole i działania nie kwalifikują się do programu


Dodatkowe uwagi dotyczące praktyk: 

Do dnia dzisiejszego, ze względu na brak jasności lub prostych rozwiązań w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji dla konkretnych sytuacji, nie uznajemy w naszym Programie następujących praktyk, pomimo ich korzystnego wpływu na stan gleby i potencjalną sekwestrację węgla: 

 • Stosowanie biowęgla 

 • Stosowanie biomasy drzewnej

Wybierając pola do zakwalifikowania do Programu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 • Należy wybrać wszystkie pola, na których w okresie obowiązywania umowy mają być stosowane zmienione praktyki, i aktywować tylko te pola, na których w bieżącym sezonie zastosowana zostanie co najmniej jedna zmieniona praktyka.

 • Należy wykluczyć te pola, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko zmiany dzierżawy w okresie obowiązywania umowy.

Zmiany w zakresie gospodarki wodnej i nawadniania nie są uznawane za zmienione praktyki.

Co wpływa negatywnie na poziom sekwestracji? 

W płodozmianie dopuszcza się stosowanie poniższych upraw, które jednak mogą spowodować brak wygenerowania Kredytów Projektowych albo negatywnie wpłynąć na poziom sekwestracji w danym roku: 

 • Rośliny okopowe w niektórych porach roku (np. ziemniaki) 

 • Warzywa

Sporadyczna orka jest akceptowalna, choć będzie miała negatywny wpływ na liczbę Kredytów Projektowych wygenerowanych w danym roku przez gospodarstwo.


Ocena poziomu bazowego

Zgodnie z zasadami Programu Gospodarstwo ma obowiązek dostarczyć podstawowe dane historyczne dotyczące gospodarstwa z ostatnich trzech lat, aby udowodnić, że kwalifikuje się do Programu, a następnie, po przystąpieniu do Programu, dostarczać bardziej szczegółowe dane przeglądowe. Dane historyczne obejmują rodzaj upraw, historię rotacji, wielkość plonów, dotychczasowe praktyki, stosowane nawozy i środki wykorzystywane do produkcji rolnej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów certyfikacji oraz do doskonalenia Programu Węglowego. Nie będą one dalej sprzedawane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.


Dodanie gruntów do umowy

Program zapewnia pewną elastyczność w zakresie dodawania gospodarstw i pól. 

 • Dodatkowe grunty mogą zostać dodane do Programu w dowolnym momencie po otrzymaniu zgody eAgronom.

 • Każdy nowy grunt dodany do Programu musi spełniać wymagania Programu.

 • Poziom bazowy dla nowych gruntów dodanych do Programu będzie ustalany na podstawie daty wdrożenia pierwszej praktyki.

 • Nowe grunty dodane do Programu zaczną generować kredyty po ich walidacji i zatwierdzeniu kwalifikacji do Programu.

 • Nowe grunty dodane do Programu przedłużą istniejące okresy kredytowania Programu. 


Wczesne wycofanie się z Projektu

Program zapewnia pewną elastyczność w zakresie usuwania gospodarstw i pól. 

 • Pola lub gospodarstwa mogą zostać usunięte z Programu w dowolnym momencie po otrzymaniu zgody eAgronom.

 • Pola usuniętego z Programu nie można dodać z powrotem. Usunięcie Pola z programu może również spowodować utratę dodatkowości dla każdego innego projektu węglowego, do którego w przyszłości Gospodarstwo może chcieć dołączyć.

 • Decyzja o usunięciu pól/gospodarstw z Programu musi zostać przekazana do eAgronom co najmniej 30 dni przed zaprzestaniem stosowania uzgodnionych praktyk na Polach.

 • Uczestnictwo w Programie przez co najmniej pięć lat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zdalne monitorowanie Pól przez okres do 30 lat, co ma na celu zapewnienie, że nie dojdzie do ucieczki emisji i utraty trwałości. 

 • Jeśli Gospodarstwo uczestniczy Programie mniej niż pięć lat lub jeżeli stwierdzimy nadmierną ucieczkę emisji, a Gospodarstwo zdąży sprzedać jakiekolwiek Kredyty handlowe, wówczas niestety te Kredyty Handlowe zostaną uznane za utracone, a Gospodarstwo będzie musiało zwrócić wpływy uzyskane ze sprzedaży tych Kredytów Handlowych.

 • Zatrzymamy kwotę Kredytów Handlowych, których Wystawienie nastąpiło lub nastąpi w odniesieniu do danego Pola, a Gospodarstwo jest zobowiązane do zwrotu wszelkich otrzymanych zaliczek za dane Pole oraz do zapłaty odsetek od tych zaliczek w wysokości 8% + EURIBOR w skali roku, liczonych od dnia otrzymania zaliczki przez Gospodarstwo.


Weryfikacja zewnętrzna

eAgronom zaangażuje zewnętrznego audytora w celu sprawdzenia, czy Program generuje Kredyty Projektowe zgodnie z wymaganiami Jednostki Certyfikującej oraz czy Gospodarstwo przestrzega warunków Umowy Węglowej. Oczekuje się, że Gospodarstwo będzie współpracowało przy takich audytach, jednak biorąc pod uwagę liczbę gospodarstw w Projekcie, szanse wybrania danego gospodarstwa do audytu są niewielkie. 


Ucieczka emisji

Ucieczka emisji to termin określający sytuację, w której wdrożenie Projektu Węglowego powoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych wykraczającą poza wartości graniczne Projektu. Jest to niedopuszczalne. Ucieczkę emisji może spowodować np. zwiększenie ilości nawozu organicznego normalnie stosowanego na polach czy znaczne zmniejszenie produktywności gospodarstwa.


Trwałość

Wysokiej jakości program węglowy musi cechować się tzw. trwałością, czyli wysokim prawdopodobieństwem, że dwutlenek węgla zmagazynowany w ramach programu nigdy nie zostanie uwolniony z powrotem do atmosfery. Oznacza to na przykład, że pola objęte uprawą konserwującą nie mogą być ponownie uprawiane w konwencjonalny sposób. Aby zarządzać takim ryzykiem, zgodnie z wymogami certyfikacji w ramach Programu tworzone są jedynie kredyty komercyjne, czyli Kredyty Handlowe odpowiadające około 75 – 80% ilości sekwestrowanego dwutlenku węgla. Reszta trafia do tzw. puli buforowej, czyli Bufora Stałego, do wykorzystania w przypadku, gdy wystąpią pewne przyczyny zewnętrzne wymuszające zaprzestanie stosowania praktyk. Bufor Stały chroni Gospodarstwa objęte Programem, utrzymując wiarygodność i wysokie ceny sprzedawanych Kredytów Handlowych. 


Raporty/dokumentacja

Zgodnie z zasadami Programu Gospodarstwo ma obowiązek dostarczać nam, za pośrednictwem naszej Platformy, dane oraz dokumentację dla każdego z Pól, które mają być objęte Programem, w tym (ale nie tylko) następujące informacje:

 • Lokalizacja i dane referencyjne Pól

 • Dane historyczne dotyczące upraw i prowadzonych działań z ostatnich trzech lat

 • Zakres planowanych zmian praktyk 

 • W cyklu rocznym dane dotyczące upraw i prowadzonych działań za poprzedni rok.

Copyright © 2023 by eAgronom