Zásady používání Souborů Cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek i ta naše používá Soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme soubory cookie používat. Podrobnější popis naleznete dále.

Tento dokument informuje Uživatele o technologiích, které pomáhají těmto Webovým stránkám dosáhnout níže popsaných účelů. Tyto technologie umožňují Vlastníkovi přistupovat k informacím a ukládat je (například pomocí Souborů Cookies) nebo využívat zdroje (například spuštěním skriptu) v zařízení Uživatele při interakci s těmito Webovými stránkami.

Pro zjednodušení jsou všechny tyto technologie v tomto dokumentu definovány jako " Sledovací Zařízení" - pokud není důvod je rozlišovat.

Soubory Cookie lze například používat ve webových i mobilních prohlížečích, ale bylo by nepřesné hovořit o Souborech Cookies v souvislosti s mobilními aplikacemi, protože se jedná o Sledování Zařízení v prohlížeči. Z tohoto důvodu se v rámci tohoto dokumentu termín Soubory Cookies používá pouze tam, kde má výslovně označovat daný typ Sledovacího Zařízení.

Některé z účelů, pro které jsou Sledovací Zařízení používána, mohou vyžadovat také souhlas Uživatele. Pokud je souhlas udělen, lze jej kdykoli svobodně odvolat podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Tyto Webové stránky používají pouze Sledovací Zařízení spravovaná přímo Vlastníkem (takzvaná "Sledovací Zařízení první strany"). Doba platnosti a vypršení platnosti Souborů Cookies první strany a jiných podobných Sledovacích Zařízení se může lišit v závislosti na době životnosti nastavené Vlastníkem. Platnost některých z nich vyprší po ukončení relace prohlížení Uživatele.


Činnosti nezbytně nutné pro provoz těchto Webových stránek a poskytování Služby.

Tato webová stránka používá takzvané "technické" Soubory Cookies a další podobné Sledovací Zařízení k provádění činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz nebo poskytování Služby.


Sledovací Zařízení první strany

Doba skladování: neurčitá


Jak spravovat předvolby a poskytovat nebo odvolávat souhlasy

Existují různé způsoby, jak spravovat předvolby související se službou Sledování Zařízení a jak poskytnout a případně odvolat souhlas:

Uživatelé mohou spravovat předvolby týkající se Sledovacích Zařízení přímo v nastavení svého zařízení, například tím, že zabrání používání nebo ukládání Sledovacích Zařízení.

Kromě toho, pokud je používání Sledovacích Zařízení založeno na souhlasu, mohou Uživatelé tento souhlas udělit nebo odvolat nastavením svých preferencí v rámci oznámení o Souborech Cookies nebo odpovídající aktualizací těchto preferencí prostřednictvím příslušného widgetu pro nastavení souhlasu, pokud je k dispozici.

Prostřednictvím příslušných funkcí prohlížeče nebo zařízení je také možné vymazat dříve uložené Sledovací Zařízení, včetně těch, která se používají k zapamatování původního souhlasu Uživatele.

Ostatní Sledovací Zařízení v místní paměti prohlížeče lze vymazat odstraněním historie procházení.


Nastavení sledování Polohy

Uživatelé mohou například najít informace o tom, jak spravovat Soubory Cookies v nejpoužívanějších prohlížečích, na následujících adresách:

Uživatelé mohou také spravovat určité kategorie Sledovacích Zařízení používaných v mobilních aplikacích tím, že se z nich odhlásí prostřednictvím příslušných nastavení zařízení, jako je nastavení reklamy pro mobilní zařízení nebo nastavení sledování obecně ("Uživatelé mohou otevřít nastavení zařízení a vyhledat příslušné nastavení").


Důsledky odepření souhlasu

Uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda souhlas udělí, či nikoli. Vezměte však prosím na vědomí, že Sledovací Zařízení pomáhají této webové stránce poskytovat Uživatelům lepší zážitek a pokročilé funkce (v souladu s účely uvedenými v tomto dokumentu). Proto se může stát, že v případě absence souhlasu Uživatele nebude Vlastník schopen poskytovat související funkce.


Vlastník a Správce údajů

eAgronom OÜ
Telliskivi 60/1
Tallinn
10412
Estonsko

Kontaktní e-mail majitele: legal@eagronom.com

Vzhledem k objektivní složitosti sledovacích technologií se Uživatelům doporučuje, aby kontaktovali Vlastníka, pokud chtějí získat další informace o používání těchto technologií na těchto Webových stránkách.


Definice a právní odkazy


Osobní údaje (nebo Data)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikovat nebo identifikovat fyzickou osobu.


Údaje o používání

Informace shromažďované automaticky prostřednictvím těchto Webových stránek (nebo služeb třetích stran využívaných na těchto Webových stránkách), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných Uživateli, kteří používají tyto Webové stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.). ), zemi původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, různé časové údaje za návštěvu (např, čas strávený na každé stránce v rámci Aplikace) a podrobnosti o cestě v rámci Aplikace se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránek a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.


Uživatel

Fyzická osoba používající tyto Webové stránky, která se, pokud není uvedeno jinak, shoduje se Subjektem údajů.


Subjekt údajů

Fyzická osoba, které se Osobní údaje týkají.


Zpracovatel údajů (nebo Správce údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává Osobní údaje jménem Správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


Správce údajů (nebo Vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání těchto Webových stránek. Správcem údajů je, pokud není uvedeno jinak, Vlastník těchto Webových stránek.


Tato Webová stránka (nebo tato Aplikace)

Prostředky, kterými jsou Osobní údaje Uživatele shromažďovány a zpracovávány.


Služba

Služba poskytovaná touto Webovou stránkou, jak je popsána v příslušných podmínkách (jsou-li k dispozici) a na této stránce/aplikaci.


Evropská Unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou Unii v tomto dokumentu zahrnují všechny současné členské státy Evropské Unie a Evropského Ekonomického Prostoru.


Soubory Cookie

Soubory Sookie jsou Sledovací Zařízení, která se skládají z malých souborů dat uložených v prohlížeči Uživatele.


Sledovací Zařízení

Sledovací Zařízení označuje jakoukoli technologii - např. Soubory Cookies, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronické značky a otisky prstů - která umožňuje sledování Uživatelů, například přístupem k informacím v zařízení Uživatele nebo jejich ukládáním.


Právní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (Obecné Nařízení o Ochraně Osobních Údajů).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na tyto Webové stránky, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Copyright © 2023 by eAgronom