Warunki

Witamy w eAgronom, gdzie otrzymasz korzyści ekonomiczne za stosowanie zrównoważonego rolnictwa! Jesteśmy firmą działającą w wielu krajach na całym świecie. Jeśli czytasz ten dokument i chcesz zarejestrować się w Estonii, na Łotwie lub Litwie, to przez "My" rozumiemy firmę eAgronom OÜ. Jeśli jednak znajdujesz się w Polsce (lub Czechach), wówczas firmą jest eAgronom Spółka z.o.o. Wszystkie te firmy będą określane jako "My".

Dokładamy wszelkich starań, aby podróż z nami była jak najłatwiejsza i jak najbardziej przejrzysta, a niniejszy Warunki ("Warunki") stanowią zasady naszej podróży i nie podlegają negocjacjom. W związku z tym niniejszy Regulamin stanowi podstawę naszego stosunku umownego w odniesieniu do korzystania z naszego Oprogramowania do Zarządzania Gospodarstwem Rolnym oraz zapewnienia przez nas Konsultacji Podstawowej w celu uczestnictwa w Programie Carbon i Konsultacji Ogólnej. Jeśli uważasz, że którykolwiek z niniejszych Warunków jest niejasny, poinformuj nas o tym. Zawsze jesteśmy zainteresowani zrozumieniem Twoich obaw i poprawą przejrzystości Warunków.

Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszych Warunkach, zaktualizujemy je tutaj, aby każdy mógł z nich skorzystać. Wyślemy również wiadomość e-mail z opisem zmian na adres podany przez Użytkownika w Oprogramowaniu do zarządzania gospodarstwem. Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z Regulaminem w przypadku jego zmiany, ponieważ dalsze korzystanie z Platformy lub Usług przez 30 dni po powiadomieniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie zmienionych Warunków, musi powiadomić nas na piśmie o swoich wątpliwościach, a my wspólnie je rozwiążemy i zdecydujemy o naszych dalszych relacjach. 

Jeśli jesteś czytelnikiem po raz pierwszy lub widzisz nowy termin pisany wielką literą, zapoznaj się z Definicjami, których używamy w naszych dokumentach. Definicje znajdują się na następnej stronie.


 1. DEFINICJE

‘Strona Dotknięta’ ma znaczenie przypisane mu w sekcji 9.2.2.

‘Okres Rozliczeniowy’ oznacza okres, w którym Użytkownik korzysta z naszych usług i za który pobieramy z góry ustaloną Opłatę;

Konsultacje Podstawowe’ ma znaczenie przypisane mu w sekcji 3.3;

‘Program Węglowego’ oznacza dobrowolny program opracowany przez eAgronom, który zachęca rolników do wdrażania określonych praktyk agronomicznych mających na celu poprawę stanu gleby, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i/lub zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla w glebie, który jest zatwierdzony przez niezależny i kompetentny organ walidacyjny i zarejestrowany na uznanej na arenie międzynarodowej platformie i ma działać przez 30 lat.

‘Carbon Project’ oznacza indywidualną serię działań prowadzonych przez Rolnika w dowolnej dziedzinie zgodnie z Warunkami eAgronom Carbon i Programem Carbon, zgodnie z Zasadami Programu, w celu poprawy stanu gleby, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i / lub zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w glebie, a następnie wygenerowania jednostek emisji dwutlenku węgla. 

Konsultacje’ oznacza Konsultacje Podstawowe lub Konsultacje Ogólne.

‘Przypadek Naruszenia’ oznacza wystąpienie w dowolnym czasie w odniesieniu do Strony któregokolwiek z poniższych zdarzeń lub okoliczności stanowiących Przypadek Naruszenia w odniesieniu do takiej Strony:

 • rozwiązanie, likwidacja lub upadłość Strony lub wszczęcie takiego postępowania;

 • jakiekolwiek oświadczenie lub gwarancja złożone lub uznane za złożone przez Stronę w Warunkach eAgronom okażą się fałszywe, nieprawidłowe, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd w jakimkolwiek istotnym aspekcie w momencie ich złożenia lub uznania za złożone;

 • Strona celowo przekazuje drugiej Stronie informacje, które są fałszywe, nieprawidłowe, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd w jakimkolwiek istotnym zakresie;

 • jakiekolwiek inne istotne naruszenie przez Stronę jakiegokolwiek zobowiązania Strony określonego w Warunkach eAgronom lub w jakiejkolwiek innej umowie zawartej przez Użytkownika z nami.

Zawiadomienie o Sile Wyższej’ ma znaczenie przypisane mu w sekcji 9.2.1.

Oprogramowanie do Zarządzania Gospodarstwem’ oznacza oprogramowanie opracowane przez eAgronom dla rolników z narzędziami do zarządzania działaniami w gospodarstwach rolnych rolników;

Wycena Opłaty’ oznacza cenę oferowaną przez nas za daną Usługę;

Konsultacje Ogólne’ ma znaczenie przypisane mu w sekcji 3.2;

Strona Niedotknięta’ ma znaczenie przypisane mu w sekcji 9.2.2.

Platforma’ oznacza aplikację mobilną lub internetową Zarządzanie Gospodarstwem;

Opłata Abonamentowa’ oznacza z góry określoną kwotę pieniędzy odpowiadającą z góry określonemu Okresowi Rozliczeniowemu.

Usługi’ oznacza Oprogramowanie do Zarządzania Gospodarstwem, Konsultacje Podstawowe lub Konsultacje Ogólne;

Okres Próbny’ oznacza okres 14 dni, w którym Użytkownik może korzystać z Oprogramowania do Zarządzania Gospodarstwem bez uiszczania Opłaty Abonamentowej.


 1. KAMIEŃ WĘGIELNY, KTÓRY JEST WAŻNY

2.1. Jest to wiążąca umowa.

Niniejsze Warunki, Polityka prywatności eAgronom, Polityka dotycząca plików cookie, Warunki korzystania ze strony internetowej (zwane dalej "Warunkami eAgronom") stanowią kompletną umowę między Użytkownikiem a eAgronom w odniesieniu do naszych Usług oraz dostępu do Platformy i korzystania z niej. Niniejsze Warunki eAgronom stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a eAgronom. Klikając odpowiedni przycisk oznaczający akceptację Warunków eAgronom lub uzyskując dostęp do naszych Usług bądź korzystając z nich lub jakiejkolwiek ich części, Użytkownik akceptuje Warunki eAgronom i wyraża zgodę, ze skutkiem od dnia podjęcia takiej czynności, na związanie się Warunkami eAgronom. Ponadto wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika na Platformie są wiążące i wykonalne.


 1. CO OBEJMUJĄ NASZE USŁUGI?

3.1. Czym jest Oprogramowanie do Zarządzania Gospodarstwem?

Oprogramowanie do Zarządzania Gospodarstwem (lub, jak lubimy je po prostu nazywać, "FMS") to zbiór internetowych i mobilnych narzędzi rolniczych i węglowych, które zostały zaprojektowane w celu wspierania wysiłków związanych z zarządzaniem gospodarstwem i potrzebami w zakresie prowadzenia dokumentacji. Za pośrednictwem FMS możemy również przesyłać Użytkownikowi określone komunikaty, takie jak ogłoszenia i wiadomości administracyjne. Komunikaty te są uważane za część FMS.

3.2. Czym są Konsultacje Ogólne?

Czasami nowe trendy w rolnictwie mogą być przytłaczające lub wszyscy po prostu zderzamy się ze ścianą pomysłów na ulepszenie naszych gleb. W takim przypadku zawsze dobrze jest skonsultować się z ekspertami, doradcami agronomicznymi. W tym celu oferujemy nasze Ogólne Konsultacje. W ramach tych Ogólnych Konsultacji udzielimy Ci najlepszych porad na temat tego, jak wdrożyć zmiany w Twoim gospodarstwie i zmaksymalizować korzyści dla Ciebie. Będąc naszym klientem, możesz poprosić o poradę agronomiczną ("Konsultacja Ogólna"), kiedy tylko uznasz to za konieczne. Będzie to uzależnione od złożenia przez Ciebie wniosku do nas, a my przedstawimy Ci osobną wycenę za to. 

3.3. Czym jest Konsultacja Podstawowa? 

Jeśli jako Rolnik jesteś zainteresowany przystąpieniem do naszego Programu Węglowego, musisz najpierw przeprowadzić Konsultacje Podstawowe. Podczas Konsultacji Podstawowej zostanie ustalone, czy pole jest odpowiednie do udziału w Programie Węglowym. W celu pomyślnego wykonania tej usługi poprosimy o przedstawienie nam wszystkich istniejących danych i dostępu do odpowiednich pól. Jeśli Twoje pola są odpowiednie do udziału w Programie Węglowym, możesz dołączyć do naszego Programu Węglowego. Regulamin Programu Węglowego można znaleźć tutaj https://www.eagronom.com/legal/ogolne-warunki-umowy.


 1. ILE TO KOSZTUJE I JAK MOGĘ ZAPŁACIĆ?

4.1. Czy mogę wypróbować FMS przed subskrypcją?

Tak, oferujemy 14-dniowy Okres Próbny, podczas którego Użytkownik może wypróbować funkcje FMS i zdecydować, czy chce korzystać z naszej Usługi. Okres Próbny nie jest w żaden sposób wiążący dla Użytkownika do dokonania subskrypcji, jednak musimy podkreślić, że Użytkownik może skorzystać z Okresu Próbnego tylko raz. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Próbnego i zakończy go przed upływem 14 dni, pozostałe dni nie będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości.

4.2. Ile muszę zapłacić za korzystanie z FMS?

Nie mamy określonej ceny za korzystanie z FMS dla wszystkich Rolników. Ostateczna cena za korzystanie z FMS zależy od Twoich potrzeb w zakresie funkcji FMS. Możesz wybrać pomiędzy pakietami usług premium, standardowymi lub specyficznymi dla Twojego regionu. Aby uzyskać wycenę, skontaktuj się z naszym zespołem za pośrednictwem danych kontaktowych na naszej stronie internetowej.

4.3. Czy mam czas na zastanowienie się nad Wyceną Opłat?

Oczywiście zwrócenie się do nas o Wycenę Opłaty nie oznacza automatycznie, że Użytkownik musi ją zaakceptować i rozpocząć korzystanie z naszego FMS. Każda wycena opłaty, którą dostarczymy użytkownikowi, będzie ważna przez 30 dni od daty jej dostarczenia. W tym miejscu musimy podkreślić, że jeśli użytkownik nie zaakceptuje Wyceny Opłaty lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, nie będziemy mieli obowiązku przedstawienia mu innej oferty w tej samej wysokości.

Jeśli Użytkownik uzyska Wycenę Opłaty w Okresie Próbnym i zaakceptuje ją, wówczas zaakceptowanie Wyceny Opłaty kończy Okres Próbny i rozpoczyna Okres Rozliczeniowy ze skutkiem natychmiastowym.

4.4. Jak często muszę uiszczać Opłatę Abonamentową za FMS?

Wycena Opłaty, którą przedstawimy Użytkownikowi, będzie obejmować opłatę należną za subskrypcję na okres jednego roku (lub w zależności od regionu Użytkownika może to być jeden miesiąc) ("Okres Rozliczeniowy"). Po zaakceptowaniu oferty opłat użytkownik ma 7 dni na uiszczenie Opłaty Abonamentowej. Na 10 dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego Użytkownik otrzyma fakturę za nowy Okres Rozliczeniowy, którą należy opłacić do dnia wskazanego na fakturze, aby móc nadal korzystać z naszych Usług. 

Naliczanie opłat za Subskrybowany Pakiet Usług będzie kontynuowane do momentu anulowania Subskrypcji przez Użytkownika lub zamknięcia przez nas konta Użytkownika. Użytkownik musi anulować subskrypcję przed jej corocznym odnowieniem, aby uniknąć naliczenia kolejnej opłaty. Opłaty abonamentowe są w pełni naliczane po dokonaniu płatności i zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów za okresy częściowe.

4.5. Czy jest możliwe, że moja Opłata Abonamentowa ulegnie zmianie?

Tak, mamy prawo do okresowego podwyższania Opłaty Abonamentowej. W przypadku zmiany Opłaty Abonamentowej powiadomimy Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o szczegółach tej zmiany. W każdym przypadku uiszczona już Opłata Abonamentowa nie ulegnie zmianie, tj. zmieniona opłata nie będzie płatna przez Użytkownika do następnego Okresu Rozliczeniowego.

4.6. Co się stanie, jeśli zapomnę zapłacić w terminie?

Jeśli Użytkownik zapomni uiścić Opłatę Abonamentową w terminie, Spółka wystosuje powiadomienie o nieuregulowanej Opłacie Abonamentowej. Jeśli użytkownik nie uiści Opłaty Abonamentowej po otrzymaniu powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi. Zaległe kwoty podlegają opłacie za zwłokę w wysokości 5,0% miesięcznie lub w maksymalnej wysokości dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, powiększonej o wszelkie koszty windykacji.

4.7. Ile muszę zapłacić za Konsultację Podstawową i Konsultację Ogólną?

Ta sama zasada ma zastosowanie w tym przypadku - Opłata za Usługi Konsultacyjne podlega wycenie przez Spółkę. Wycena będzie ważna i wiążąca dla Spółki przez 30 dni od daty jej sporządzenia.


 1. JAKIE SĄ NASZE I TWOJE OBOWIĄZKI?

5.1. Co musimy dla Ciebie zrobić?

Teraz, gdy zostaniesz naszym klientem i planujesz rozpocząć korzystanie z FMS lub poprosić o Konsultację, nawet bez korzystania z FMS lub dołączenia do naszego Programu Węglowego, zobowiązujemy się do:

 • zapewnienie użytkownikowi dostępu do oprogramowania FMS za pośrednictwem utworzonego przez niego konta;

 • udzielić użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, odwołalnego prawa dostępu do FMS i korzystania z niego w celach biznesowych zgodnie z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami;

 • zbadanie wszelkich przestojów w FMS i podjęcie wysiłków w celu ich rozwiązania;

 • od czasu do czasu dokonywać niezbędnych aktualizacji oprogramowania;

 • terminowe powiadamianie użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w FMS lub rozliczeniach;

 • przeprowadzania Konsultacji w sposób terminowy i zgodnie z naszymi najlepszymi możliwościami;

 • działać wobec Użytkownika w dobrej wierze.

5.2. Co musisz dla nas zrobić?

Korzystając z naszych Usług, Użytkownik zobowiązuje się do:

 • dostarczyć nam dokładnych informacji;

 • terminowo uiszczać Opłatę Abonamentową;

 • korzystać z FMS wyłącznie zgodnie z niniejszym Warunkami i Postanowieniami;

 • współpracować z nami podczas przeprowadzania Konsultacji;

 • lojalność i działanie w dobrej wierze.


 1. JAK MOGĘ UŻYWAĆ CZEGOŚ, CO NIE NALEŻY DO MNIE?

6.1. Co daje mi prawo?

Na mocy Umowy o korzystanie z FMS, udzielimy Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, odwołalnego prawa dostępu do FMS i korzystania z niego w celach biznesowych zgodnie z niniejszym Warunkami.

Z drugiej strony zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji kont, które naruszają nasze Warunki. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych ogólnych praktyk i ograniczeń w dowolnym momencie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez. Dostęp do niektórych obszarów tej strony internetowej, aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej może być ograniczony (na przykład do modułów Programu Węglowego eAgronom, jeśli użytkownik nie jest jego częścią), a my możemy dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej strony internetowej, aplikacji internetowej i/lub aplikacji mobilnej w dowolnym momencie według własnego uznania.

6.2. Co mogę zrobić z FMS?

Spółka zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z FMS zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania. Zastrzegamy sobie prawo do ustanowienia ogólnych praktyk i ograniczeń dotyczących korzystania z witryny internetowej, aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowanie jakichkolwiek wiadomości, innych komunikatów, danych lub innych treści przechowywanych lub przesyłanych przez lub do FMS.

6.3. Co się stanie, jeśli nie zastosuję się do niniejszego Warunków i Postanowień?

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zamykania kont, edytowania lub usuwania treści oraz anulowania FMS według własnego uznania lub zakończenia Konsultacji. Użytkownik zgadza się, że możemy, według własnego uznania, zamknąć jego hasło, konto (lub dowolną jego część) lub korzystanie z FMS oraz usunąć i odrzucić wszelkie dane lub treści w ramach FMS z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, jeśli mamy uzasadnione wątpliwości, że użytkownik naruszył niniejszy Warunki. Użytkownik zgadza się, że każde zakończenie dostępu użytkownika do FMS na mocy któregokolwiek z postanowień Warunków może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy natychmiast dezaktywować lub zamrozić jego konto oraz wszystkie powiązane informacje i pliki na jego koncie, a także zablokować dalszy dostęp do takich plików i informacji. Po zamrożeniu konta dane na tym koncie są przechowywane przez 3 lata.

Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za zakończenie dostępu do FMS lub zakończenie Konsultacji.


 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

7.1. Jak długo obowiązuje umowa?

Nasza relacja na podstawie Warunków pozostaje w mocy przez Okres Rozliczeniowy od momentu wysłania Użytkownikowi faktury za korzystanie z FMS i automatycznie przedłuża się na dodatkowy Okres Rozliczeniowy, jeśli Użytkownik chce kontynuować korzystanie z FMS.

7.2. Czy będę związany Umową na zawsze?

Oczywiście, że nie. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Umowa zostanie wówczas rozwiązana po zakończeniu bieżącego Okresu Rozliczeniowego.

7.3. Co się stanie, jeśli wystąpi Przypadek Niewykonania Zobowiązania?

Jeśli którakolwiek ze Stron dowie się o wystąpieniu Przypadku Naruszenia w odniesieniu do drugiej Strony, musi niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie. Strona naruszająca może naprawić Przypadek Naruszenia w ciągu 10 dni od doręczenia powiadomienia.

W przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia w odniesieniu do Użytkownika i nienaprawienia tego Przypadku Naruszenia przez Użytkownika, Spółka może rozwiązać stosunek umowny w trybie natychmiastowym.

W przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia w stosunku do Spółki, gdy Spółka nie jest w stanie naprawić Przypadku Naruszenia w ciągu 10 dni od doręczenia zawiadomienia, Klient może rozwiązać stosunek umowny ze Spółką.


 1. GWARANCJA I ZASTRZEŻENIA

8.1. Wzajemne oświadczenia i gwarancje. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje: (a) że jest należycie zorganizowana, ważnie istniejąca i w dobrej kondycji zgodnie z prawem jurysdykcji, w której została założona lub zorganizowana, oraz że posiada uprawnienia i upoważnienie do zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z Warunków; (b) że wykonanie i wykonanie Warunków nie będzie sprzeczne ani nie naruszy żadnej innej umowy, której jest stroną lub którą jest związana, ani żadnego nakazu, orzeczenia, dekretu lub innego ograniczenia mającego do niej zastosowanie; oraz (c) że Warunki będą stanowić ważne i wiążące zobowiązanie takiej Strony i będą egzekwowalne wobec takiej Strony zgodnie z jej Warunkami.

8.2. Oświadczenia i gwarancje Rolnika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że:

 • wszystkie dokumenty i dane Użytkownika dostarczone nam w związku z Warunkami są prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd we wszystkich istotnych aspektach;

 • Użytkownik przestrzega wszystkich przepisów prawa, regulacji, zezwoleń i licencji (w tym między innymi przepisów dotyczących ochrony środowiska), które mają zastosowanie lub regulują wykonywanie Warunków i nie toczy się przeciwko niemu żadne bieżące, toczące się lub grożące postępowanie sądowe lub inne postępowanie prawne lub regulacyjne;

 • nie istnieją żadne fakty ani okoliczności związane z działalnością Użytkownika, które nie zostały nam wyraźnie ujawnione przez Użytkownika, a które, gdyby zostały ujawnione, mogłyby w uzasadniony sposób wpłynąć na naszą decyzję o zawarciu umowy z Użytkownikiem.

 • Użytkownik nie uczestniczył i w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie uczestniczył w oszustwie, przekupstwie, korupcji, organizacji przestępczej, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, przestępstwach związanych z terroryzmem lub przestępstwach związanych z działalnością terrorystyczną, pracy dzieci lub innych formach handlu ludźmi oraz przestrzegał obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych (w tym lokalnych) i konwencji.


 1. KIEDY SPRAWY IDĄ ŹLE

Oprócz Przypadku Naruszenia, który jest objęty Warunkami i Wypowiedzeniem

9.1. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1.1. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zwolni eAgronom i personel eAgronom (w tym między innymi dystrybutorów i przedstawicieli) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z dostępu i/lub korzystania przez użytkownika z Usług lub z nimi związanych, w tym między innymi z tytułu nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji; zniesławienie; naruszenie prywatności; naruszenie praw autorskich, nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego lub innej własności intelektualnej; jakikolwiek wadliwy produkt lub jakiekolwiek obrażenia lub szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez jakiekolwiek produkty sprzedawane lub w inny sposób dystrybuowane za pośrednictwem Usługi lub w związku z nią; lub naruszenie jakiegokolwiek Obowiązującego Prawa.

9.1.2. Limit pieniężny. Nasza łączna odpowiedzialność pieniężna na mocy Warunków lub w związku z nimi jest ograniczona i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku nie przekracza całkowitej wartości odszkodowania należnego Użytkownikowi na mocy Warunków, jeśli nic nie zostało zapłacone, 100 EUR.

9.1.3. Brak szkód pośrednich. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne szkody lub utratę zysków Użytkownika w związku z naruszeniem Warunków.

9.1.4. Nieograniczona odpowiedzialność. Żadne ograniczenie odpowiedzialności uzgodnione w Warunkach nie ma zastosowania w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków.

9.1.5. Potwierdzenie. Użytkownik zgadza się również i przyjmuje do wiadomości, że nasza zdolność do świadczenia Usług za pośrednictwem FMS zależy od tego, czy osoby trzecie będą nadal świadczyć swoje usługi w sposób dostępny i nieprzerwany. W przypadku przerwy w świadczeniu usług przez te podmioty, możemy nie być w stanie świadczyć naszych Usług za pośrednictwem FMS. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w usługach świadczonych przez nas w ramach niniejszej Umowy, które są spowodowane niedostępnością usług świadczonych przez takie osoby trzecie.

9.2. Siła Wyższa

9.2.1. Co to jest Siła Wyższa? Okoliczności pozostające poza kontrolą Strony (bez ograniczeń) pożar, powódź, pandemia, eksplozja i wypadek, wojna, strajk, embargo, wymogi rządowe, władza cywilna i wojskowa, niepokoje społeczne, naruszenie danych, niemożność zabezpieczenia materiałów lub siły roboczej, rozwiązanie istotnych umów przez strony trzecie lub jakakolwiek inna przyczyna pozostająca poza uzasadnioną kontrolą Strony. Strona musi podjąć uzasadnione kroki w celu uniknięcia lub złagodzenia zaistniałych zdarzeń i ich konsekwencji.

9.2.2. Jak postępować w przypadku wystąpienia Siły Wyższej? Jeśli Strona ("Strona Dotknięta działaniem Siły wyższej") nie jest lub przewiduje, że nie będzie w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z Warunków z powodu wystąpienia Siły wyższej, musi przekazać drugiej Stronie ("Stronie Niedotkniętej Działaniem Siły Wyższej") pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając szczegóły zdarzenia Siły wyższej ("Powiadomienie o Sile Wyższej") w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu Siły Wyższej.

9.2.3. Jeśli Strona Dotknięta nie jest w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z Warunków z powodu wystąpienia Siły Wyższej, takie niewykonanie: (i) jest dozwolone w czasie i w zakresie, w jakim wykonanie jest uniemożliwione przez Siłę Wyższą, ale tylko w tym czasie i w tym zakresie; oraz (ii) nie powoduje żadnej odpowiedzialności wobec Strony Nie Dotkniętej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z takim niewykonaniem w czasie wystąpienia Siły Wyższej.

9.2.4. Strona Dotknięta Siłą Wyższą dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby usunąć lub złagodzić odpowiednie skutki zdarzenia Siły Wyższej.

9.2.5. Żadna ze Stron nie jest zwolniona przez zdarzenie Siły Wyższej z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków, które pozostaje w stanie wykonać pomimo wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, w tym z jakiegokolwiek zobowiązania do dostarczenia jakiegokolwiek powiadomienia zgodnie z Warunkami.

9.2.6. Jeżeli z powodu działania Siły Wyższej Strona Dotknięta nie jest w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z Warunków i niewykonanie to trwa przez okres 6 miesięcy od daty otrzymania przez Stronę Nieobjętą Działaniem Siły Wyższej zawiadomienia o działaniu Siły Wyższej, a Strony nie są w stanie wynegocjować wzajemnie akceptowalnych alternatywnych sposobów realizacji zamiaru Warunków eAgaronom przed upływem tego okresu, Strona Nieobjęta działaniem Siły Wyższej może rozwiązać stosunek umowny, przekazując Stronie Dotkniętej działaniem Siły Wyższej pisemne zawiadomienie.

9.3. Rozstrzyganie Sporów

9.3.1.Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek roszczeniu i będzie domagał się odszkodowania lub będziemy mieli jakikolwiek spór wymagający rozstrzygnięcia, niezwłocznie powiadomi nas o swoich obawach na piśmie, a my zrobimy to samo dla użytkownika. W pierwszej kolejności podejmiemy próbę rozwiązania wszelkich sporów między nami w drodze polubownych negocjacji w ciągu 60 dni, a jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, wówczas wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z Warunkami lub ich naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd okręgowy w Harju (w języku estońskim Harju Maakohus) jako sąd pierwszej instancji.

9.3.2.Warunki i wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z Warunków lub w związku z nimi podlegają prawu Republiki Estońskiej. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania do naszych warunków lub umów.

9.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, takie ustalenie nie unieważni żadnego innego postanowienia Warunków, jednakże Strony podejmą próbę, w drodze negocjacji w dobrej wierze, zastąpienia jakiejkolwiek części Warunków uznanej za nieważną lub niewykonalną w celu nadania skuteczności intencjom handlowym Stron przy podpisywaniu Warunków. Nieosiągnięcie przez Strony porozumienia w sprawie postanowienia zastępczego nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych części Warunków.

9.5. Zrzeczenie się. Zaniechanie przez którąkolwiek ze Stron w dowolnym momencie żądania wykonania któregokolwiek z postanowień Warunków w żaden sposób nie wpłynie na jej prawo do ich egzekwowania, a zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez taką Stronę jakiegokolwiek kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub zrzeczenie się przez taką Stronę jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków.


 1. INNE WAŻNE ZASADY

10.1. Elektroniczna akceptacja Warunków. Niniejsze Warunki i wszelkie ich zmiany, niezależnie od sposobu ich przyjęcia, będą traktowane we wszystkich aspektach jako oryginalna umowa i będą uważane za mające taki sam wiążący skutek prawny, jak gdyby była to oryginalna podpisana wersja, dostarczona osobiście lub podpisana cyfrowo lub elektronicznie. Żadna ze Stron nie będzie twierdzić, że umowa nie została zawarta na podstawie (i) użycia środków elektronicznych w celu wskazania akceptacji Warunków; lub (ii) faktu, że jakikolwiek podpis lub akceptacja niniejszych Warunków została przesłana lub zakomunikowana za pomocą środków elektronicznych; a każda ze Stron nieodwołalnie i na czas nieokreślony zrzeka się wszelkich powiązanych roszczeń.

10.2. Powiadomienia elektroniczne. Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przekazywane przez nas, w tym dotyczące zmian niniejszych Warunków, będą przekazywane pocztą elektroniczną. Powiadomienie przesłane pocztą elektroniczną zostanie uznane za otrzymane w dniu wysłania takiej wiadomości, a zmiany będą obowiązywać od daty wskazanej w wiadomości e-mail, ale nie wcześniej niż 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.

10.3. Cesja. Rolnik nie może scedować ani przenieść na żadną osobę jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków w odniesieniu do Warunków bez pisemnej zgody eAgronom (która to zgoda nie powinna być bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana). Dla tych celów nieuzasadnione jest odmawianie zgody na cesję lub przeniesienie wszystkich praw i obowiązków Rolnika w przypadku cesjonariusza lub przejmującego, który (i) jest w stanie wykonać zobowiązania cedenta lub przekazującego wynikające z Umowy; (ii) ma sytuację finansową nie gorszą niż cedent lub cesjonariusz w dniu, w którym taka osoba staje się stroną Warunków; (iii) jest w stanie zapewnić zabezpieczenie i/lub gwarancję wykonania co najmniej równą tej, którą zapewnił (lub której zapewnienia wymaga się) cedent lub cesjonariusz; oraz (iv) ma siedzibę w tej samej jurysdykcji co cedent lub cesjonariusz.

eAgronom może scedować lub przenieść na dowolną ze swoich spółek należących do grupy dowolne ze swoich praw lub obowiązków w odniesieniu do Warunków bez zgody Farmera.

10.4. Niezależni kontrahenci. Strony Warunków są i pozostają stronami niezależnymi, a żadne z postanowień Warunków ani żadne okoliczności związane z ich wykonaniem nie powodują powstania spółki osobowej lub spółki joint venture między Stronami ani nie stanowią, że jedna Strona jest agentem drugiej Strony. Żadna ze Stron nie ma ani nie oświadcza, że ma jakąkolwiek władzę, prawo lub upoważnienie do wiązania drugiej Strony jakimkolwiek zobowiązaniem lub odpowiedzialnością, ani do przyjmowania lub tworzenia jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności w imieniu drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach. 

10.5. Prawodawstwo. Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy oraz sama Umowa podlegają prawu Republiki Estońskiej. 

10.6. Język. Niniejsze Warunki mogą być dostępne na naszej Platformie w języku angielskim oraz w innych językach. W przypadku sporu dotyczącego znaczenia klauzuli Warunków, angielska wersja Warunków dostępna na Platformie będzie miała pierwszeństwo przed wersją w innych językach. 

Copyright © 2023 by eAgronom