Termeni și condiții

31.05.2023

Bine ați venit la eAgronom, unde veți primi beneficii economice pentru aplicarea practicilor agricole durabile! 

Depunem eforturi pentru a colabora cu dumneavoastră într-o manieră cât mai ușoară și mai transparentă posibil, iar acești Termeni și condiții („Condiții”) reprezintă regulile parteneriatului nostru și nu sunt negociabili. Ca atare, aceste Condiții constituie baza relației noastre contractuale alături de Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon. Dacă aveți neclarități cu privire la oricare din aceste Condiții, informați-ne. Suntem întotdeauna deschiși să înțelegem aspectele care vă îngrijorează și să îmbunătățim transparența Condițiilor.

Dacă modificăm prezentele Condiții, le vom actualiza aici, astfel încât toată lumea să ia cunoștință de aceste modificări. De asemenea, vom trimite un e-mail care să prezinte modificările la adresa furnizată de Dumneavoastră pe Platformă. Este important să verificați Condițiile ori de câte ori sunt modificate, deoarece prin utilizarea continuă a Platformei sau a Serviciilor timp de 30 de zile după notificare vă exprimați acordul Dumneavoastră față de Condițiile modificate. Dacă nu sunteți de acord să vă supuneți Condițiilor modificate, trebuie să ne comunicați în scris îngrijorările Dumneavoastră și împreună vom rezolva aceste probleme și vom decide asupra relației noastre pe viitor.

 

Dacă citiți pentru prima dată sau dacă vedeți un termen nou cu majuscule, este necesar să vă familiarizați cu Definițiile pe care le folosim în documentele noastre.

„Creditele tampon” sunt creditele de carbon tampon netranzacționabile pentru a acoperi riscul de nepermanență al Programului Carbon, create și gestionate în conformitate cu Regulile relevante ale Certificatorului, cu principiile Programului și/sau cu orice alte reguli și reglementări relevante care pot fi aplicabile Programului Carbon la un moment dat. Creditele tampon nu primesc un număr de serie de Credit comercial și nici nu sunt considerate Credite comerciale.

„Atributele de carbon” sunt beneficiile, atributele și drepturile de mediu, de reducere a emisiilor de GES și climatice, asociate cu desfășurarea Proiectului Carbon pe Câmpurile respective.

„Programul Carbon” este programul voluntar dezvoltat de eAgronom, care încurajează fermierii să implementeze anumite practici agricole menite să îmbunătățească sănătatea solului, să reducă emisiile de GES și/sau să sporească sechestrarea carbonului în sol, care este validat de un organism de validare independent și competent și înregistrat la un Certificator și se preconizează că se va derula timp de 30 de ani.

„Proiectul Carbon” reprezintă o serie de activități individuale desfășurate de către Fermier pe orice Câmp în conformitate cu Condițiile eAgronom și cu Programul Carbon, în conformitate cu Principiile Programului, cu scopul de a îmbunătăți sănătatea solului, de a reduce emisiile de GES și/sau de a spori sechestrarea carbonului în sol și de a genera ulterior Credite de proiect. Durata Proiectului Carbon este nespecificată; cu toate acestea, Proiectul Carbon nu poate depăși durata Programului Carbon.

„Inversiunea catastrofală” înseamnă un tip de inversiune cauzată de dezastre precum uragane, cutremure, inundații, secetă, incendii, tornade sau furtuni de zăpadă, sau evenimente provocate de om asupra cărora inițiatorul proiectului nu are niciun control, cum ar fi acte de terorism sau război.

„Certificator” înseamnă o platformă recunoscută la nivel internațional, aleasă de eAgronom la latitudinea sa, care permite emiterea, transferul, deținerea, depunerea, anularea și retragerea Unităților de carbon verificate (de exemplu, Verra, Gold Standard sau similar), care emite Creditele Proiectului.

„Regulile Certificatorului” înseamnă regulile și cerințele, precum și condițiile de utilizare stabilite de către Certificator, care reglementează procesele legate de Certificator, astfel cum sunt modificate din când în când de către acesta.

„Modificare legislativă” înseamnă introducerea, modificarea sau schimbarea procedurii de aplicare a oricărei legi, reglementări, norme obligatorii (inclusiv, fără a se limita la, Regulile Certificatorului), politici sau coduri sau cerințe ale unei autorități publice (sau o schimbare în interpretarea acestora de către orice autoritate publică relevantă) care ar afecta în mod semnificativ și negativ capacitatea eAgronom și/sau a Fermierului de a-și aplica drepturile sau de a-și îndeplini obligațiile materiale în temeiul Condițiilor eAgronom.

 „CO2e” înseamnă emisiile echivalente de dioxid de carbon ale gazelor cu efect de seră enumerate în anexa A la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la 11 decembrie 1997. Echivalentul de dioxid de carbon sau CO2e înseamnă numărul de tone de emisii de CO2 cu același potențial de încălzire globală ca o tonă de alt gaz cu efect de seră

„Situație de neîndeplinire a obligațiilor” înseamnă apariția oricăruia dintre următoarele evenimente sau circumstanțe, în orice moment, în relație cu una din Părți; constituie o Situație de neîndeplinire a obligațiilor în relație cu Partea respectivă:

 • dizolvarea, lichidarea sau falimentul Părții sau inițierea unei astfel de proceduri;

 • orice declarație sau garanție făcută sau considerată a fi fost făcută de către Parte în Condițiile eAgronom se dovedește a fi fost falsă, incorectă, inexactă, incompletă sau înșelătoare în orice aspect semnificativ în momentul în care a fost făcută sau considerată a fi fost făcută;

 • Partea îi furnizează în mod intenționat celeilalte Părți informații false, incorecte, inexacte, incomplete sau înșelătoare în orice aspect semnificativ;

 • neplata de către eAgronom a compensației către Fermier în conformitate cu Condițiile eAgronom;

 • nerespectarea de către Fermier a obligației de a notifica eAgronom cu privire la schimbarea controlului legal asupra unui Câmp;

 • o încălcare a obligațiilor Fermierului în conformitate cu secțiunea Colectarea și prelucrarea datelor Proiectului Carbon;

 • neacordarea fără întârziere de către Fermier a oricăror autorizații către eAgronom sau către o terță parte desemnată de eAgronom care pot fi necesare pentru validarea Programului Carbon sau pentru verificarea sau emiterea Creditelor proiectului;

 • nerespectarea Principiilor programului și/sau neimplementarea cel puțin a unei schimbări de practică. 

 • orice altă încălcare gravă de către Parte a oricărei obligații a Părții prevăzute în Acord.

„Câmp” înseamnă orice câmp care face parte din Proiectul Carbon specificat în Lista de câmpuri, cu modificările ulterioare.

„GES” înseamnă un gaz cu efect de seră.

„Emitere” înseamnă procesul care are loc după Verificare și care implică emiterea Creditelor de proiect în conformitate cu Regulile relevante ale Certificatorului, inclusiv, fără a se limita, dacă este cazul, la generarea de numere de serie unice, crearea evidenței Creditelor de proiect în Certificatorul relevant, depunerea Creditelor de proiect în contul nominal sau în contul nominal al partenerului nostru de cooperare și în Rezerva tampon de permanență la Certificatorul relevant, precum și alte măsuri pe care Regulile relevante ale Certificatorului le pot stipula din când în când (iar verbul „a emite” trebuie interpretat în consecință).

„Lista de câmpuri” înseamnă lista Câmpurilor active unde au fost implementate practici de schimbare si care fac parte din Proiectul Carbon, introdusă în Sistemul MRV de către Fermier.

„Sistemul MRV” înseamnă sistemul dezvoltat de eAgronom pentru măsurarea, înregistrarea și verificarea datelor pentru Programul Carbon.

„Inversiunea necatastrofală” înseamnă o inversiune care nu este cauzată de o Inversiune catastrofală, de exemplu, din cauza unui management defectuos, a retragerii unei părți din zona proiectului de la participarea la proiect sau a unei exploatări excesive.

„Rezerva tampon de permanență” înseamnă o rezervă centralizată formată din Credite tampon, creată și gestionată în conformitate cu Regulile Certificatorului relevant, cu Principiile Programului și/sau cu orice alte reguli și reglementări relevante care pot fi aplicabile Programului Carbon la un moment dat.

„Platforma” este software-ul dezvoltat de eAgronom pentru administrarea Proiectului Carbon.

„Principiile Programului” înseamnă principiile Programului Carbon, inclusiv, fără a se limita la activitățile eligibile, criteriile de adiționalitate, metodologia analiticii solului, dispozițiile privind permanența, orientările privind nivelul de referință și alte principii stabilite, cu modificările ulterioare.

„Perioada de creditare a proiectului” înseamnă perioada pentru care activitățile de eliminare a emisiilor de GES generate de Proiectul Carbon sunt eligibile pentru emiterea sub formă de Credite de Proiect. Perioada va fi până în 2041 (inclusiv).

„Credite de proiect” înseamnă orice Credite tampon și Credite comerciale care se preconizează a fi generate și emise în cadrul Proiectului Carbon pe parcursul Perioadei de creditare a proiectului.

„Retragerea” înseamnă scoaterea permanentă din circulația în sistemul Certificatorului a unui Credit comercial care reprezintă o compensare de o tonă metrică de echivalent CO2.

„Cerințe fata de analitica solului” înseamnă procedurile, metodele și considerentele care trebuie utilizate și respectate la analitica solului, astfel cum au fost elaborate și modificate de eAgronom.

„Creditul comercial” înseamnă o unitate unică tranzacționabilă care reprezintă dreptul deținătorului unității de a pretinde realizarea unei reduceri sau eliminări a emisiilor de GES în cantitate de 1 tonă metrică de CO2e, verificată și emisă în cadrul Proiectului Carbon în timpul Perioadei de creditare a proiectului în conformitate cu normele relevante ale unui program de standarde de carbon gestionat de un certificator independent și credibil.

„Verificarea” înseamnă procesul de control și verificare a datelor furnizate de Fermier și de eAgronom și desfășurat de un organism de verificare în conformitate cu Regulile de certificare relevante, pentru a stabili dacă reducerile și/sau absorbțiile de emisii de GES au avut loc în mod real în cadrul Proiectului Carbon (iar verbul „a verifica” trebuie interpretat în consecință).

„Organismul de verificare” este un organism independent și credibil autorizat să presteze servicii de verificare în conformitate cu Regulile de certificare relevante.


 1. TEMEIUL JURIDIC IMPORTANT

1.1. Acesta este un contract cu efecte juridice.

Aceste Condiții, Politica de confidențialitate a eAgronom, Condițiile de utilizare a site-ului web, Actul adițional privind prelucrarea datelor și Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon (denumite în continuare „Condițiile eAgronom”), constituie acordul integral dintre Dumneavoastră și eAgronom în ceea ce privește Serviciile noastre și accesul la și utilizarea Platformei. Aceste Condiții eAgronom reprezintă un acord cu efecte juridice între dumneavoastră și eAgronom. Când semnați Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon sau faceți clic pe butonul aplicabil care indică acceptarea Condițiilor eAgronom sau accesați sau utilizați Serviciile noastre sau orice parte a acestora, acceptați Condițiile eAgronom și sunteți de acord, începând cu data acestei acțiuni, să vă conformati Condițiilor eAgronom. Mai mult, orice acțiune pe care o întreprindeți pe Platformă este obligatorie și executorie.


 1. DESFĂȘURAREA PROIECTULUI CARBON

Vă angajați să depuneți toate eforturile pentru a derula Proiectul Carbon prin aderarea la Principiile Programului (https://www.eagronom.com/legal/principiile-programului-carbon-eagronom) și implementând cel puțin o schimbare de practică pe fiecare Câmp pe care l-ați înscris în Programul Carbon și l-ați activat și respectând Cerințele de prelevare a probelor de sol.


 1. CÂMPURI

Terenul care face obiectul Proiectului Carbon trebuie să fie listat în platforma noastră cel târziu până la data de 1 decembrie a fiecărui an pentru a fi înscris în Programul Carbon.

Principala cerință este să dețineți controlul legal asupra câmpurilor și să puteți furniza dovezi atunci când este necesar, de exemplu atunci când un Certificator solicită o astfel de dovadă. În plus, vi se interzice să adăugați Câmpuri relevante în Programul de Carbon în cazul în care există dispute în curs de desfășurare legate de dreptul de folosință al acestor Câmpuri.

3.1. Puteți să adăugați Câmpuri la Programul Carbon sau să eliminați câmpuri după aderarea la Programul Carbon? 

Da! Puteți adăuga, elimina, unifica, diviza Câmpuri în Lista de câmpuri în orice moment, oferindu-ne un preaviz de cel puțin 30 de zile. Dacă este necesar, consultanții eAgronom vă pot oferi noi recomandări cu privire la practicile recomandate pentru a maximiza sechestrarea carbonului după adăugarea sau eliminarea unor Câmpuri din/în Lista de câmpuri. 

NB! Rețineți că, odată ce un Câmp este eliminat din Lista de câmpuri, acesta nu mai poate fi adăugat din nou la Proiectul Carbon sau la orice program de carbon pe viitor. Deși, în unele cazuri, este posibil să reintroducem unele dintre Câmpuri, acest lucru se va face numai după examinarea fiecărui câmp în parte.

3.2. Ce se întâmplă dacă vreau să îmi vând Câmpul sau dacă proprietarul terenului dorește să rezilieze contractul meu în timpul Proiectului Carbon? 

În cazul în care are loc sau este pe cale să aibă loc o schimbare a controlului legal asupra unui Câmp, trebuie să ne notificați în scris (info@eagronom.com) imediat (nu mai târziu de trei (3) zile). Dacă doriți să vindeți Câmpul sau să închiriați câmpul unui alt Fermier, trebuie să ne notificați imediat despre intenția unui astfel de transfer, iar Noi ne vom exprima consimțământul pentru o astfel de cesiune a Condițiilor eAgronom sau pentru aderarea la Condițiile eAgronom. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a rezilia Condițiile eAgronom fără o notificare prealabilă în situația în care aflăm că cesionarul nu este calificat sau că nu este eligibil pentru Programul Carbon.

Prin urmare, trebuie să depuneți eforturi rezonabile pentru a vă asigura că toate aceste Câmpuri rămân incluse în Proiectul Carbon. De exemplu, asigurați-vă că persoana care dobândește controlul legal asupra Câmpului este obligată, conform condițiilor de vânzare sau ale unui alt transfer sau în alt mod, să își asume obligațiile dumneavoastră care decurg din Condițiile eAgronom referitoare la Câmpul în cauză și să le execute pentru a îndeplini cerințele prevăzute în Condițiile eAgronom.

În cazul în care o schimbare a controlului legal asupra unui Câmp are ca rezultat incapacitatea Fermierului de a îndeplini orice obligații ale Fermierului legate de un astfel de Câmp în conformitate cu Condițiile eAgronom și nu se efectuează niciun transfer al obligațiilor Fermierului legate de Câmp, Câmpul poate fi eliminat din Proiectul Carbon. Condițiile eAgronom rămân în vigoare în ceea ce privește Câmpurile care nu sunt afectate de schimbarea controlului legal. Consultați secțiunea Răspundere de mai jos.

În cazul în care proprietarul terenului dumneavoastră este reticent în a semna contracte de închiriere pe durata Perioadei de creditare a Proiectului, consultați-vă cu eAgronom, deoarece unii dintre Fermieri au fost în aceeași situație ca și dumneavoastră. 


 1. CARE SUNT OBLIGAȚIILE NOASTRE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ

Vă ajutăm să configurați Programul Carbon pentru a vă maximiza șansele de a primi Credite comerciale certificate de înaltă calitate. Pentru a face acest lucru, putem folosi subcontractori pentru îndeplinirea obligațiilor noastre stabilite în Condițiile eAgronom, dar ne asigurăm că orice subcontractor este calificat corespunzător pentru îndeplinirea obligațiilor. 

4.1. Ghid

Analizăm datele dumneavoastră și, după Consultarile de Carbon, vă propunem practici recomandate pe baza datelor istorice pe care ni le-ați furnizat prin intermediul Platformei noastre pentru a maximiza rezultatul Programului Carbon. 

4.2. Măsurare, raportare și verificare

4.2.1. Vă oferim acces la Platforma noastră și la instrumentul nostru de introducere a datelor pentru a raporta datele privind operațiunile de pe Câmpuri și de exploatare agricolă necesare pentru participarea la Programul Carbon. 

4.2.2. Pe baza datelor furnizate de dumneavoastră și cu ajutorul altor mijloace, cum ar fi tehnologiile de teledetecție, noi estimăm și calculăm emisiile de carbon și modificările carbonului din solul Câmpurilor.

4.2.3. Calculăm cantitatea de eliminări sau reduceri de CO2e (reducerile nu creează Credite de proiect) și cantitatea echivalentă de Credite de proiect.

4.2.4. Utilizăm datele furnizate de dumneavoastră pentru a pregăti toată documentația necesară pentru Verificarea și Emiterea Creditelor de proiect. 

4.3. Administrarea Programului Carbon

Administrăm Programul Carbon, adică utilizăm un Certificator pentru a certifica și înregistra Programul Carbon și pentru a urmări verificarea, emiterea, depunerea, transferul, anularea și/sau retragerea Creditelor de proiect.

4.4. Ce se întâmplă dacă se schimbă regulile de obținere a certificării sau cele mai bune practici? 

Revizuim periodic Principiile programului pentru a ne asigura că acestea continuă să reflecte cele mai bune practici și consensul științific, precum și Regulile Certificatorului, și revizuim în consecință Principiile programului, oferindu-vă un preaviz de cel puțin 30 de zile în cazul în care sunt necesare modificări (de exemplu, începând cu sezonul următor).


 1. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PRIVIND PROIECTUL CARBON

5.1. Colectarea și procesarea Datelor din Proiectul Carbon este o sarcină foarte importantă și trebuie să lucrăm în echipă pentru a ne asigura că avem toate datele necesare și corecte pentru a obține verificarea și certificarea Creditelor de proiect.

5.2. Toate datele vor fi transmise utilizând Platforma și instrumentele noastre (inclusiv sistemul MRV) solicitate de Noi. 

5.3. Trebuie să înregistrați și să consemnați de fiecare dată în mod veridic datele legate de Proiectul Carbon și trebuie să înregistrați datele anuale de monitorizare a Proiectului Carbon în sistemul MRV în formatul așteptat, cel târziu până la data de 1 decembrie a fiecărui an pe durata de valabilitate a cooperării noastre. Primele date istorice trebuie transmise în termen de 30 de zile de la semnarea Contractului încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon.

5.4. Prin semnarea Contractului încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon, sunteți de acord ca datele dumneavoastră privind participarea la alte programe de creditare în materie de mediu, schimbarea practicilor, schimbările în activitățile dumneavoastră agricole (de exemplu, reducerea utilizării combustibilului și a îngrășămintelor), datele de monitorizare a solului, precum și orice alte date legate de Proiectul Carbon și solicitate de către Organismul de verificare sau de către Certificator sau de către o terță parte care achiziționează Credite de proiect să fie puse la dispoziția părții relevante care solicită datele.

5.5. Controlul datelor cu caracter personal. Pentru a ne furniza Serviciile, Noi, Dumneavoastră și Partenerii noștri putem exporta, importa, colecta și/sau prelucra în alt mod date cu caracter personal („Date cu caracter personal”) aparținând unor persoane care sunt protejate în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor UE 2016/679 (RGPD) și al altor legi aplicabile privind protecția datelor și a confidențialității. Politica noastră de confidențialitate detaliază în continuare rolurile, drepturile și obligațiile Părților în ceea ce privește Datele cu caracter personal și ne ajută atât pe Noi, cât și pe dumneavoastră să respectăm/respectați dispozițiile RGPD. Fiecare Parte este singura responsabilă pentru respectarea legislației aplicabile în materie de protecție a datelor și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor aferente față de terți, inclusiv față de persoanele vizate și autoritățile de supraveghere.

5.6. Confidențialitatea. 

5.6.1. Condițiile eAgronom, precum și orice alte informații confidențiale sau de proprietate care vă sunt puse la dispoziție de către Noi sunt considerate informațiile noastre confidențiale în conformitate cu Condițiile eAgronom.

5.6.2. Datele dumneavoastră legate de desfășurarea Proiectului Carbon colectate în conformitate cu Condițiile eAgronom nu sunt considerate informații confidențiale despre dumneavoastră. eAgronom poate dezvălui orice astfel de informații, în funcție de necesitatea de a le cunoaște, Certificatorului, Organismului de verificare, partenerului de cooperare (distribuitor) sau subcontractorului sau altei părți terțe care are un interes justificat în dezvăluirea informațiilor (inclusiv, fără limitare, orice entitate care dobândește Credite de proiect, de ex., regiunea Creditelor de proiect și practicile care au fost implementate), atunci când acest lucru este necesar pentru a realiza Proiectul Carbon, pentru a finaliza validarea Proiectului Carbon sau pentru a finaliza verificarea, emiterea, transferul, retragerea sau anularea Creditelor de proiect.

5.6.3. Până la expirarea sau rezilierea Condițiilor eAgronom, fiecare Parte se angajează să nu utilizeze sau să divulge nicio informație confidențială, cu excepția cazului în care:

 • este permis în mod expres acest lucru în conformitate cu Condițiile eAgronom; sau

 • se impune astfel prin lege sau în conformitate cu orice ordin al unei instanțe judecătorești sau al unei alte autorități sau instanțe competente; sau

 • o astfel de divulgare a fost consimțită în scris de către cealaltă Parte (acest consimțământ nu trebuie refuzat sau întârziat în mod nejustificat); sau

 • acest angajament nu se aplică în ceea ce privește consilierii profesioniști ai Părții care se află în relație juridică cu Partea respectivă printr-o obligație de confidențialitate care se aplică tuturor informațiilor divulgate.

 • În cazul în care o Parte este obligată să divulge orice informație, Partea care divulgă informațiile trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a se consulta cu cealaltă Parte înainte de a face acest lucru.

5.7. Ce se întâmplă cu datele dacă părăsiți Programul Carbon?

Noi păstrăm datele colectate timp de 2 ani după perioada Programului Carbon (30 de ani), iar dumneavoastră trebuie, de asemenea, să păstrați și să ne puneți la dispoziție nouă și Organismului de verificare toate înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) ale tuturor datelor legate de Proiectul Carbon, la cererea noastră sau a Organismului de verificare. Dacă faceți parte din Program de cel puțin cinci ani, sunteți de acord să putem monitoriza de la distanță Câmpurile până la 30 de ani pentru a ne asigura că nu există relocări ale emisiilor și pierderi de permanență, care trebuie acoperite de către Verra din Fondul tampon. 

5.8. Avem dreptul de a verifica datele dumneavoastră

Avem dreptul de a verifica datele de monitorizare din Proiectul Carbon, inclusiv, fără a ne limita la acestea, prin utilizarea de imagini aeriene sau de la distanță și activități de detectare pe durata de funcționare preconizată a Programului Carbon. Un astfel de audit poate include, de asemenea, o vizită la fermă și solicitări de date suplimentare. Acoperim costul auditurilor de monitorizare și verificare, cu excepția cazului în care auditul identifică raportarea de date false. În cazul în care detectăm că ne-ați furnizat date false în cursul monitorizării și Verificării Proiectului Carbon, trebuie să acoperiți sau să rambursați toate costurile de monitorizare și verificare relevante.


 1. CUM ȘI CÂND VOR FI EMISE CREDITELE DE PROIECT?

6.1. Noi (dacă este cazul, împreună cu partenerul nostru de cooperare) luăm toate măsurile necesare, în calitate de inițiator de proiect, care pot fi solicitate în conformitate cu Regulile relevante ale Certificatorului pentru validarea și înregistrarea Programului Carbon și pentru a obține verificarea și emiterea Creditelor de proiect. În acest scop, ne acordați, transferați, transmiteți, cesionați și vindeți în mod irevocabil și exclusiv toate drepturile și interesele și titlurile de proprietate asupra tuturor Atributelor de carbon, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a raporta Atributele de carbon către Certificator în scopul emiterii Creditelor de proiect și ne veți acorda nouă sau partenerului nostru de cooperare, fără întârziere, toate autorizațiile care pot fi necesare pentru validarea Programului Carbon sau pentru verificarea sau emiterea Creditelor de proiect. 

6.2. Toate Creditele de proiect sunt emise în contul nostru nominal sau în contul nominal al partenerului nostru de cooperare de către Certificator, pe baza unui program stabilit la discreția noastră în conformitate cu Regulile relevante ale Certificatorului, dar, cu titlu indicativ, în termen de un an de la finalizarea depunerii datelor agricole relevante. 

Prin urmare, Creditele de proiect pot fi emise pentru fiecare an, dar verificarea va dura ceva timp, prin urmare creditele nu vor fi emise imediat la sfârșitul fiecărui an de practică, ci după ce respectivul Certificator a verificat toate datele și procesele pentru a se asigura că nu există niciun fel de dezinformare ecologică. 

6.3. Emiterea se desfășoară în conformitate cu Regulile relevante ale Certificatorului și se consideră finalizată atunci când Creditele de proiect relevante sunt depuse în contul eAgronom sau în Rezerva tampon de permanență, cu excepția cazului în care Regulile Certificatorului prevăd altfel. Creditele de proiect care sunt alocate în Rezerva tampon de permanență se numesc Credite tampon și sunt rezervate pentru Rezerva tampon de permanență fără nicio compensație pentru Fermier și eAgronom, în conformitate cu Regulile relevante ale Certificatorului. Ponderea exactă a Rezervei tampon de permanență este stabilită în Regulile Certificatorului, în Principiile Programului și/sau în alte reguli și reglementări care pot fi aplicabile Programului Carbon și Creditelor de proiect din când în când (cu titlu indicativ, aproximativ 20-25%).

6.4. Trebuie să plătiți ceva pentru procesul de Certificare sau de Emitere? 

Nu, nu trebuie să plătiți nimic în plus pentru Certificare sau Emitere, deoarece ne veți plăti un comision în Credite comerciale în suma indicată în Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon și pe baza calculelor explicate în secțiunea Compensație de mai jos. Ne angajăm să plătim toate taxele și tarifele percepute de către Certificator și Organismul de verificare pentru a acoperi costurile administrative legate de validarea Programului Carbon și/sau a Proiectului Carbon, de Verificare și de Emitere a Creditelor de proiect, cu excepția costurilor pe care Fermierul s-a angajat în mod expres să le suporte în cadrul Acordului. 

6.5. Câte credite vor fi emise?

Creditele de proiect anticipate care se preconizează a fi generate și emise în conformitate cu Condițiile eAgronom și cu Proiectul Carbon în timpul Perioadei de creditare a proiectului pot fi calculate cu ajutorul Estimatorului nostru de carbon disponibil pe Site-ul nostru web, dar trebuie să rețineți că aceste calcule sunt aproximative și pot diferi de rezultatele reale, deoarece există mulți factori care pot influența sechestrarea carbonului, în special practicile pe care le veți adopta. Rețineți că emiterea Creditelor de proiect depinde atât de acțiunile noastre și ale dumneavoastră, cât și de aprobarea Certificatorului, prin urmare nu putem garanta emiterea niciunui Credit de proiect.


 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ EMITERE?

7.1. Să discutăm mai întâi despre compensația noastră

În schimbul derulării Proiectului Carbon, vă furnizăm Creditele comerciale sau compensația monetară, iar noi reținem o parte din Creditele comerciale fără compensație, ca onorariu pentru serviciile noastre, cu excepția cazului în care există un caz de neîndeplinire a obligațiilor, caz în care Fermierul nu primește nicio compensație. Cota de Credite comerciale care urmează să fie transferată Fermierului este indicată în Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon. Din motive de claritate, cota de Credite comerciale care trebuie transferate Fermierului se calculează după cum urmează: (Credite de proiect - Credite tampon) * Cota Fermierului definită în Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon.

La momentul emiterii Creditelor comerciale, suma Creditelor comerciale pe care le dețineți va fi afișată în contul pe care îl dețineți pe Platforma noastră și ne veți autoriza în mod irevocabil și pe termen nelimitat să gestionăm în mod exclusiv Creditele comerciale în numele dumneavoastră, pe baza instrucțiunilor dumneavoastră, cel târziu în termen de 15 zile de la emitere:  

 • Ne împuterniciți să vă vindem Creditele comerciale; și/sau

 • Să vă retragem Creditele comerciale.

7.2. Dacă doriți să vă vindeți Creditele comerciale

Vom indica în contul dumneavoastră câte Credite comerciale ați primit drept compensație în cadrul Proiectului Carbon. Odată ce ați ales să vă vindeți Creditele comerciale sau nu ați ales să vă retrageți Creditele comerciale în termen de 15 zile de la Emitere, vom executa ordinul dumneavoastră de vânzare sau îl vom transmite partenerului nostru de cooperare pentru a fi executat la nivelul prețului de piață și vă vom plăti încasările din această vânzare în termen de 30 de zile din momentul în care primim încasările din respectiva vânzare.

7.3. Dacă doriți să vă retrageți Creditele comerciale.

În acest caz, dacă ați făcut alegerea relevantă pe Platforma noastră, proprietatea părții dumneavoastră din Creditele comerciale va fi transferată către dumneavoastră în termen de 15 zile de la Emitere, iar numărul de Credite comerciale pe care le dețineți va fi afișat în contul pe care îl dețineți pe Platforma noastră. Veți avea la dispoziție 15 zile de la Emitere pentru a retrage Creditele comerciale și, dacă nu ați ales să retrageți Creditele comerciale în termen de 15 zile de la Emitere, atunci ne veți autoriza să vă vindem Creditele comerciale la prețul pieței și să vă plătim încasările din această vânzare în termen de 30 de zile din momentul în care primim încasările din această vânzare.

Taxa de retragere este de 5% din Creditele comerciale retrase, adică taxa va fi dedusă din Creditele comerciale.

Retragerea este ireversibilă, adică odată ce v-ați retras Creditele comerciale, nu mai puteți decide să vă vindeți Creditele comerciale sau să faceți altceva în afară de Retragere după aceea. Motivul este simplu: Registrul va anula Creditele retrase și va emite un certificat de Retragere a creditelor. 

Retragerea este utilizată, de exemplu, pentru a insera emisiile de carbon ale fermierilor.

7.4. Trimiterea comenzilor de vânzare sau de retragere

Comenzile de vânzare sau de retragere pot fi transmise numai prin intermediul Platformei noastre. Comenzile pot fi transmise în orice moment înainte de Emitere și până la 15 zile după Emitere. Înainte de Emitere, puteți decide deja să vindeți sau să retrageți toate sau o parte din Creditele dumneavoastră comerciale, dar vă rugăm să rețineți că data finală la care puteți alege să Retrageți Creditele comerciale este a 15-a zi de la Emitere, după care vă vom vinde automat Creditele comerciale, dacă nu ați decis altfel. Pentru a trimite o comandă, va trebui să faceți o alegere relevantă pe Platforma noastră. În cazul în care opțiunea de trimitere a comenzilor nu este disponibilă pe Platforma noastră, trimiteți Comanda la info@eagronom.com. Este important să rețineți că, prin trimiterea unei Comenzi, vă angajați să vă vindeți sau să vă retrageți Creditele comerciale. Puteți anula o comandă înainte de a o comunica partenerului nostru de cooperare sau Certificatorului. Rețineți că, din cauza vitezei de executare a comenzilor, este posibil ca o cerere de anulare să nu ajungă la timp pentru a anula comenzile trimise anterior. Din acest motiv, trebuie să vă asigurați întotdeauna înainte de a trimite orice comandă că:

 • ați introdus valorile corecte;

 • sunteți siguri că doriți să dați curs respectivei comenzi;

 • sunt dispuși și capabili să suportați riscul oricărei pierderi potențiale în cazul în care prețul Creditului comercial scade (în orice caz, nu mai puțin de 30 EUR)

7.5. Ce se întâmplă după ce alegeți să vă retrageți creditele

După ce vă retrageți creditele, nu vă puteți răzgândi. Vom transfera comanda dumneavoastră către Certificator, care va efectua procedurile necesare pentru a anula numărul de Credite comerciale pe care ați ales să le retrageți cu referința respectivă. 

7.6. Ce se întâmplă la emitere dacă ați primit o compensație în avans pentru Creditele comerciale

Cu condiția să nu existe nicio situație de neîndeplinire a obligațiilor din partea dumneavoastră, vă compensăm pentru toate Creditele comerciale generate minus (i) Creditele comerciale pe care eAgronom are dreptul să le rețină în conformitate cu Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon (ii) orice credite comerciale care au fost compensate prin efectuarea unei plăți compensatorii în avans în cadrul plății compensatorii în avans. Compensația se efectuează în conformitate cu alegerea dumneavoastră stabilită în Contractul încheiat cu Fermierii pentru Programul Carbon și în conformitate cu Condițiile eAgronom. 

În cazul în care valoarea calculată a Compensației este un număr negativ sau în cazul în care nu se emite niciun Credit comercial până la expirarea Perioadei de creditare a proiectului, nu primiți nicio Compensație la Emitere și (i) rambursați compensația primită în avans în temeiul acordului de compensație în avans relevant semnat de Dumneavoastră și de Noi; și (ii) plătiți o dobândă pentru compensația în avans care trebuie rambursată, la o rată de 8% + EURIBOR pe an, calculată de la data primirii compensației de către dumneavoastră. 

Cu toate acestea, aveți dreptul de a reține plățile compensatorii în avans primite în cadrul acordului de compensare în avans, cu condiția ca Emiterea Creditelor comerciale anticipate să nu fie finalizată, indiferent de faptul și în măsura în care ați aderat la Principiile Programului, ați transmis toate datele solicitate prin intermediul Platformei noastre. Noi ne asumăm riscul ca niciun Credit de proiect să nu fie emis sau să fie emise mai puține Credite de proiect decât s-a anticipat, în măsura în care ați aderat la Condițiile eAgronom, la Principiile Programului.

7.7 Taxa pe valoarea adăugată

Toate sumele la care se face referire în Condițiile eAgronom nu includ reținerea la sursă, taxă pe vânzări sau taxă pe valoarea adăugată („TVA”) aplicabilă pentru livrarea sau livrările pentru care aceste sume constituie totalitatea sau o parte a contraprestației în scopuri de TVA. Tratamentul TVA al oricărei livrări în temeiul Condițiilor eAgronom este determinat în conformitate cu legislația privind TVA din jurisdicția în care se consideră că are loc o tranzacție impozabilă în scopuri de TVA. În cazul în care TVA este în mod corespunzător exigibilă pentru una sau mai multe astfel de livrări sau prestări, Partea destinatară plătește Părții care efectuează livrarea o sumă egală cu valoarea TVA, dacă este cazul, exigibilă în jurisdicția Părții care efectuează livrarea; cu toate acestea, cu condiția ca (i) o astfel de sumă să fie plătită numai după ce Partea care efectuează livrarea furnizează Părții destinatare o factură TVA valabilă în legătură cu suma respectivă; și (ii) Partea destinatară să nu fie obligată să efectueze nicio plată către Partea care efectuează livrarea în ceea ce privește TVA pe care Partea destinatară trebuie să o calculeze singură în temeiul regulii de taxare inversă sau al oricărui sistem similar din jurisdicția Părții destinatare.


 1. TERMEN ȘI REZILIERE

8.1. Cât timp rămâne contractul în vigoare?

8.1.1. Relația noastră în conformitate cu Condițiile eAgronom rămâne în vigoare pe toată durata Perioadei de creditare a proiectului (până în 2041 inclusiv) sau până la încetare.  Dar longevitatea Proiectului trebuie să fie de cel puțin 30 de ani; prin urmare, după Perioada de creditare a proiectului sau după încetarea Contractului dumneavoastră privind Proiectul Carbon, condițiile care reglementează activitățile de monitorizare vor supraviețui până la 30 de ani. Termenii care reglementează gestionarea creditelor vor supraviețui până când veți retrage Creditele de Carbon sau veți primi fondurile monetare rezultate din procesul de vânzare a Creditelor de Carbon conform Secțiunii 7.

8.1.2. Relația noastră în cadrul Termenilor eAgronom rămâne în vigoare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. După ce se împlinește a cincea aniversare a contractului, aveți posibilitatea de a rezilia această relație contractuală în fiecare an la data de 1 decembrie, furnizându-ne un preaviz scris de cel puțin 30 de zile. Dacă doriți să reziliați contractul înainte de a cincea aniversare, din păcate, aceste Credite de Comerț vor fi considerate pierdute, iar dumneavoastră va trebui să returnați sumele primite din vânzarea Creditelor de Comerț.


 1. GARANȚIE ȘI DECLARAȚII DE RENUNȚARE

9.1. Declarațiile și garanțiile reciproce. Fiecare Parte declară și garantează: (a) că este organizată în mod corespunzător, că există în mod valabil și fără taxe restante, în conformitate cu legile din jurisdicția sa de constituire sau de organizare și că are puterea și autoritatea de a încheia și de a îndeplini obligațiile în temeiul Condițiilor eAgronom; (b) că executarea și îndeplinirea Condițiilor eAgronom nu va intra în conflict cu sau nu va încălca niciun alt acord la care este parte sau prin care este obligată, sau niciun ordin, hotărâre, decret sau altă restricție care i se aplică; și (c) că Condițiile eAgronom vor constitui o obligație valabilă și obligatorie a respectivei Părți și vor fi opozabile respectivei Părți în conformitate cu condițiile sale.

9.2. Declarațiile și garanțiile Fermierului. Declarați și ne garantați că:

 • Nu participați la alte programe sau proiecte care au ca scop reducerea emisiilor de GES și/sau îmbunătățirea sechestrării carbonului în sol în ceea ce privește Câmpurile care fac parte din Proiectul Carbon și Dumneavoastră nu primiți niciun alt stimulent, financiar sau de altă natură, pentru a realiza practicile agricole stipulate în cadrul Condițiilor eAgronom fără acordul nostru prealabil;

 • Nu ați încheiat niciun acord sau înțelegere pentru transferul, grevarea sau cedarea vreunui drept sau interes față de Creditele proiectului sau în orice alte unități de reducere sau eliminare a emisiilor de GES aferente Câmpurilor;

 • toate conturile și situațiile Dumneavoastră financiare, în cazul în care am solicitat acest lucru, au fost întocmite în conformitate cu bunele principii contabile și oferă o imagine corectă și fidelă a situației financiare și a rezultatelor operațiunilor Dumneavoastră;

 • toate documentele și datele Dumneavoastră pe care ni le furnizați în legătură cu Condițiile eAgronom sunt adevărate, exacte, complete și nu induc în eroare în toate aspectele importante;

 • Aveți un control legal valabil și necontestat asupra Câmpurilor enumerate în Lista de câmpuri, bazat, de exemplu, pe proprietate, uzufruct, drept personal de utilizare, contract de închiriere, acord privind dreptul de utilizare gratuită sau pe baza unui alt instrument contractual sau legal, care este suficient pentru a cultiva culturi și pentru a desfășura Proiectul Carbon pe Câmpuri în conformitate cu Condițiile eAgronom. La cerere, ne veți furniza dovezi suplimentare ale drepturilor Dumneavoastră;

 • Respectați toate legile, regulamentele, permisele și licențele (inclusiv, dar fără a se limita la legile referitoare la protecția mediului) care se aplică sau guvernează desfășurarea Proiectului Carbon și executarea Condițiilor eAgronom și nu există nicio procedură judiciară sau alte proceduri legale sau de reglementare în curs sau amenințate împotriva Dumneavoastră;

 • nu există fapte sau circumstanțe legate de afacerea Dumneavoastră care nu Ne-au fost dezvăluite în mod expres de către Dumneavoastră și care, dacă ar fi fost dezvăluite, ar fi putut în mod rezonabil să influențeze decizia Noastră de a încheia contractul cu Dumneavoastră.

 • Nu ați participat și nu veți participa, pe durata prezentului acord, la acțiuni care implică fraudă, mită, corupție, organizație criminală, spălare de bani, finanțare a terorismului, infracțiuni legate de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea copiilor prin muncă sau alte forme de trafic de ființe umane și ați respectat legile, reglementările (inclusiv cele locale) și convențiile internaționale și naționale aplicabile.


 1. CÂND LUCRURILE NU MERG CONFORM PLANURILOR

10.1. Mai întâi trebuie să distingem două evenimente: Inversiunea catastrofală și Inversiunea necatastrofală.

10.1.1. În cazul unei Inversiuni catastrofale, Registrul va reevalua baza de referință regională, deoarece ar putea exista modificări ale stocurilor de carbon de referință. Proiectul nu poate solicita credite de GES din orice rată crescută de sechestrare din regenerarea naturală după o inversiune catastrofală până când pierderile cauzate de inversiunile catastrofale nu sunt recuperate. 

10.1.2. În cazul unei Inversiuni necatastrofale, nu se vor mai emite Credite de proiect pentru Proiect până la remedierea deficitului. Deficitul este echivalent cu valoarea integrală a inversiunii, inclusiv emisiile de GES rezultate din pierderile din stocurile de carbon ale Proiectului și din stocurile de carbon de referință. În cazul în care identificăm relocări anormale ale emisiilor și Dumneavoastră ați vândut orice Credite comerciale, atunci, din păcate, aceste Credite comerciale vor fi considerate pierdute și Dumneavoastră va trebui să returnați încasările primite de pe urma Creditelor comerciale vândute.

10.2. Ce se întâmplă dacă ceva nu merge conform planului și vă afectează performanța?

Trebuie să ne informați fără întârziere (nu mai târziu de trei (3) zile) în scris (info@eagronom.com) cu privire la orice circumstanțe care ar putea afecta în mod substanțial capacitatea Dumneavoastră de a respecta Condițiile eAgronom, în special Principiile Programului sau Cerințele de analitica a solului. De exemplu, astfel de circumstanțe pot fi orice modificări ale practicilor agricole pe câmpuri, care se adaugă la practicile pe care le-am convenit ca parte a programului, sau primirea altor subvenții sau stimulente legate de practicile și/sau câmpurile din program. În astfel de cazuri, vă rugăm să ne consultați în prealabil sau cât mai curând posibil, pentru a evita riscul de răspundere în temeiul Condițiilor eAgronom.

10.3. Ce se întâmplă într-o Situație de neîndeplinire a obligațiilor?

10.3.1. În cazul în care oricare dintre Părți ia cunoștință de apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor în ceea ce privește cealaltă Parte, aceasta trebuie să notifice de îndată în scris cealaltă Parte. Partea care se află în Situație de neîndeplinire a obligațiilor poate remedia o astfel de situație în termen de 10 zile de la transmiterea notificării.

10.3.2. În cazul unei Situații de neîndeplinire a obligațiilor în ceea ce vă privește pe Dumneavoastră și dacă Dumneavoastră nu reușiți să remediați respectiva situație, avem posibilitatea de a înceta imediat relația contractuală și/sau vă putem solicita ca în termen de 60 de zile:

 • să rambursați orice compensație în avans primită și să plătiți o dobândă pentru compensația în avans care trebuie rambursată, la o rată de 8% pe an, calculată de la data primirii compensației de către Dumneavoastră;

 • să Ne transferați automat, fără nicio compensație, Creditele comerciale emise pe care le-am transferat în contul dumneavoastră eAgronom sau, în cazul imposibilității de a transfera Creditele comerciale emise, să ne compensați valoarea Creditelor comerciale pe care vi le-am transferat Dumneavoastră, pe baza valorii de piață a Creditelor comerciale pentru anul în care ați fost în situație de neîndeplinire a obligațiilor.

10.3.3. În cazul unei Situații de neîndeplinire a obligațiilor de în relație cu Noi și dacă Noi nu suntem capabili să remediem Situația de neîndeplinire a obligațiilor în termen de 10 zile de la transmiterea notificării, Dumneavoastră puteți rezilia relația contractuală cu Noi și puteți păstra orice compensație primită în temeiul Condițiilor eAgronom.

10.4. Limitarea răspunderii

10.4.1. Plafonul monetar. Răspunderea noastră monetară agregată în temeiul sau în legătură cu Condițiile eAgronom este limitată și, în cea mai mare măsură permisă de lege, nu depășește în niciun caz valoarea totală a compensației plătibile către dumneavoastră în temeiul Condițiilor eAgronom.

10.4.2. Fără daune indirecte. În niciun caz nu suntem răspunzători pentru orice daune indirecte sau indirecte sau pierderi de profit pe care le suferiți în legătură cu o încălcare a Condițiilor eAgronom.

10.4.3. Răspundere nelimitată. Nici o limitare a răspunderii convenite în Condițiile eAgronom nu se aplică în cazul unei încălcări intenționate a obligațiilor.

10.5. Forță majoră

10.5.1. Ce este Forța majoră? Circumstanțe care sunt în afara controlului Părții (fără a se limita la) incendiu, inundație, pandemie, explozie și accident, război, grevă, embargo, cerințe guvernamentale, autoritate civilă și militară, tulburări civile, încălcarea datelor, incapacitatea de a asigura materiale sau forță de muncă, rezilierea unor acorduri vitale de către terți sau orice altă cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de către Parte. Partea trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentele intervenite și consecințele acestora.

10.5.2. Ce acțiuni sunt necesare în caz de Forță majoră? În cazul în care o Parte (denumită „Partea afectată”) nu poate sau anticipează că nu va putea să își îndeplinească o obligație în temeiul Condițiilor eAgronom din cauza apariției unui eveniment de Forță majoră, aceasta trebuie să transmită celeilalte Părți (denumită „Partea neafectată”) o notificare scrisă prin e-mail, furnizând detalii despre evenimentul de Forță majoră („Notificare de Forță majoră”) în termen de 3 zile de la data la care a luat cunoștință de un astfel de eveniment de Forță majoră.

10.5.3. Dacă Partea afectată nu poate îndeplini o obligație în temeiul Condițiilor eAgronom din cauza apariției unui eveniment de Forță majoră, o astfel de neexecutare: (i) este permisă în timpul și în măsura în care executarea este împiedicată de evenimentul de Forță majoră, dar numai în timpul și în măsura respectivă; și (ii) nu dă naștere la nicio răspundere față de Partea neafectată pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din sau este în vreun fel legată de o astfel de neexecutare în timpul apariției evenimentului de Forță majoră.

10.5.4. Partea afectată depune toate eforturile rezonabile pentru a elimina sau a atenua efectele relevante ale evenimentului de Forță majoră.

10.5.5. Nicio Parte nu este exonerată, în urma unui eveniment de Forță majoră, de nicio obligație care îi revine în temeiul Condițiilor eAgronom pe care rămâne în măsură să o îndeplinească în pofida apariției evenimentului de Forță majoră, inclusiv de orice obligație de a furniza orice notificare în temeiul Condițiilor eAgronom.

10.5.6. În cazul în care, din cauza unui eveniment de Forță majoră, Partea afectată nu este în măsură să îndeplinească o obligație în temeiul Condițiilor eAgronom și această neexecutare continuă pentru o perioadă de 6 luni de la data la care Partea neafectată primește o notificare de Forță majoră, fără ca Părțile să poată negocia o modalitate alternativă reciproc acceptabilă de a îndeplini intenția Condițiilor eAgronom până la sfârșitul acestei perioade, Partea neafectată poate rezilia relația contractuală printr-o notificare scrisă adresată Părții afectate. În cazul în care oricare dintre Părți decide o astfel de reziliere, Dumneavoastră trebuie să rambursați compensația în avans cu o dobândă de 8% în termen de 60 de zile de la declarația de reziliere.

10.6. Soluționarea litigiilor

10.6.1. Dacă luați cunoștință de o reclamație și solicitați despăgubiri sau dacă avem un litigiu care trebuie soluționat, anunțați-ne imediat în scris despre aspectele care vă îngrijorează, iar Noi vom face același lucru pentru Dumneavoastră. Vom încerca mai întâi să rezolvăm orice litigiu dintre noi prin negocieri pe cale amiabilă în termen de 60 de zile, iar dacă negocierile nu reușesc, atunci orice litigiu, controversă sau reclamație care rezultă din sau este legată de Condițiile eAgronom sau de o încălcare, reziliere sau invaliditate a acestora se soluționează definitiv la Tribunalul Districtual Harju (în estonă, Harju Maakohus) ca tribunal de primă instanță.

10.6.2. Condițiile eAgronom și orice obligație necontractuală care decurge din sau în legătură cu Condițiile eAgronom sunt guvernate de legile Republicii Estonia. Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CVIM) nu se aplică condițiilor sau acordurilor noastre.

10.7. Clauza de separabilitate. În cazul în care o parte a Condițiilor eAgronom este considerată nulă sau inaplicabilă, această hotărâre nu invalidează nicio altă dispoziție a Condițiilor eAgronom; cu toate acestea, Părțile vor încerca, prin negocieri de bună credință, să înlocuiască orice parte a Condițiilor eAgronom considerată nulă sau inaplicabilă, pentru a da efect intențiilor comerciale ale Părților la semnarea Condițiilor eAgronom. Dacă Părțile nu ajung la un acord cu privire la o dispoziție de înlocuire, nu va fi afectată valabilitatea celorlalte părți ale Condițiilor eAgronom.

10.8 Clauza de nerenunțare la drepturi. Neîndeplinirea de către oricare dintre Părți, în orice moment, a obligației de a executa oricare dintre dispozițiile Condițiilor eAgronom nu va afecta în niciun fel dreptul acesteia de a le aplica, iar renunțarea de către oricare dintre părți la încălcarea oricărei dispoziții a Condițiilor eAgronom nu va fi interpretată ca o renunțare de către partea respectivă la orice încălcare ulterioară a unei astfel de dispoziții sau ca o renunțare de către partea respectivă la încălcarea oricărei alte dispoziții din prezentul document.


 1. ALTE REGULI IMPORTANTE

11.1. Acceptarea electronică a condițiilor. Aceste Condiții eAgronom și orice amendamente aduse acestora, indiferent de mijloacele acceptate, vor fi tratate în toate modurile și în toate privințele ca un contract original și vor fi considerate ca având același efect juridic obligatoriu ca și cum ar fi fost o versiune originală semnată a acestuia, livrată personal sau semnată digital sau electronic. Niciuna dintre Părți nu va susține că nu s-a format un contract în temeiul prezentului pe baza (i) utilizării mijloacelor electronice pentru a indica acceptarea Condițiilor eAgronom; sau a (ii) faptului că orice semnătură sau acceptare a acestor Condiții eAgronom a fost transmisă sau comunicată prin mijloace electronice; și fiecare Parte renunță în mod irevocabil și pe termen nelimitat la orice pretenție în acest sens.

11.2. Notificare electronică. Orice notificări sau alte comunicări furnizate de Noi, inclusiv cele referitoare la modificările aduse acestor Condiții eAgronom, vor fi transmise prin e-mail. Notificarea transmisă prin e-mail va fi considerată primită la data următoare zilei la care a fost trimis e-mailul, iar modificările vor fi aplicabile de la data indicată în e-mail, dar nu mai devreme de 14 zile de la primirea e-mailului.

11.3. Cesiune. Fermierul nu poate cesiona sau transfera către nicio persoană oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în ceea ce privește Condițiile eAgronom fără consimțământul scris al eAgronom (consimțământ care nu ar trebui să fie refuzat sau întârziat în mod nejustificat). În aceste scopuri, este nerezonabil să se refuze consimțământul pentru o cesiune sau un transfer al tuturor drepturilor și obligațiilor Fermierului în cazul unui cesionar care (i) este în mod demonstrabil capabil să îndeplinească obligațiile cedentului în temeiul Acordului; (ii) are o situație financiară cel puțin echivalentă cu cea a cedentului la data la care o astfel de persoană devine parte la Condițiile eAgronom; (iii) este în mod demonstrabil capabilă să continue să furnizeze garanții și/sau asigurări de performanță cel puțin egale cu cele furnizate (sau care trebuie furnizate) de către cedent; și (iv) are sediul social în aceeași jurisdicție ca a cedentului.

eAgronom poate cesiona sau transfera către oricare dintre societățile din grupul său oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în ceea ce privește Condițiile eAgronom fără acordul Fermierului.

11.4. Contractori independenți. Părțile la Condițiile eAgronom sunt și rămân părți independente și nicio prevedere din Condițiile eAgronom sau din orice circumstanțe asociate cu executarea acestora nu va da naștere unui parteneriat sau unei întreprinderi comune între Părți sau nu va constitui o Parte ca agent al celeilalte. Niciuna dintre Părți nu are și nici nu declară că are vreo putere, drept sau autoritate de a constrânge cealaltă Parte la vreo obligație sau răspundere sau de a-și asuma sau de a crea vreo obligație sau răspundere în numele celeilalte Părți, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în Condițiile eAgronom. 

11.5. Modificarea legislației. În cazul în care în sau după Perioada de creditare a proiectului, are loc o Modificare legislativă (fie că este făcută la indicația unui guvern, a unui organism de reglementare, a unui registru sau în alt mod) pe care o Parte trebuie să o respecte și, ca urmare a acesteia, Partea nu poate respecta una sau mai multe prevederi importante ale Condițiilor eAgronom, atunci, la cererea scrisă a unei Părți, Părțile se întâlnesc cu bună credință și încearcă să convină asupra amendamentelor (dacă este cazul) Condițiilor eAgronom necesare și adecvate pentru a lua în considerare modificările, astfel încât Condițiile eAgronom să rămână în vigoare. În cazul în care Părțile nu reușesc să convină asupra unui amendament adus Condițiilor eAgronom în termen de 60 de zile de la data la care una dintre părți a făcut o cerere scrisă în temeiul prezentei clauze, oricare dintre părți poate rezilia relația contractuală în conformitate cu Condițiile eAgronom. În cazul în care oricare dintre Părți decide o astfel de reziliere, trebuie să rambursați compensația în avans cu dobândă în termen de 60 de zile de la declarația de reziliere.

11.6. Limbă. Aceste Condiții eAgronom pot fi disponibile pe Platforma noastră în limba engleză, precum și în alte limbi. În cazul în care există o dispută cu privire la semnificația unei clauze din Condițiile eAgronom, atunci versiunea în limba engleză a Condițiilor eAgronom disponibilă pe Platformă va avea prioritate față de versiunea în alte limbi. 

Copyright © 2023 by eAgronom