Süsinikuprogrammi tingimused

31.05.2023

Tere tulemast eAgronomi, kus saate majanduslikku kasu jätkusuutliku põllumajanduse rakendamisest! 

Oleme pühendunud sellele, et muuta Teie koostöö meiega võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks ning käesolevad tingimused (edaspidi „Tingimused“) on meie koostöö eeskirjad ega ole läbiräägitavad. Sellisena moodustavad need Tingimused koos Põllumajandustootja Süsinikulepinguga Meie lepingulise suhte aluse. Kui Teile tundub, et mõni neist Tingimustest on ebaselge, andke Meile sellest teada. Oleme alati huvitatud Teie murede mõistmisest ja Tingimuste läbipaistvuse parandamisest.

Kui Me teeme nendes Tingimustes muudatusi, uuendame neid siin, et kõik saaksid muudatustest kasu. Me saadame ka Teie poolt platvormil esitatud aadressile e-kirja, milles kirjeldame muudatusi. On oluline, et Te vaataksite Tingimused alati üle, kui neid muudetakse, sest kui Te jätkate Platvormi või Teenuste kasutamist 30 päeva jooksul pärast muudatustest teavitamist, on see märk sellest, et nõustute muudetud Tingimustega. Kui Te ei nõustu, et muudetud Tingimused on teile siduvad, peate Te meid kirjalikult teavitama oma murest ja töötame üheskoos välja lahenduse ja otsustame ühiselt meie edasise suhte üle.

Kui olete esmakordne lugeja või näete uut suurtähelist terminit, siis palun tutvuge Mõistetega, mida Me oma dokumentides kasutame.

„Puhvrikrediit“ on Süsinikuprogrammi mittepüsivuse riski katmiseks loodud ja hallatav mittekaubeldav puhvrikrediit, mis on loodud ja mida hallatakse kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjade, Programmi Põhimõtete ja/või muude asjakohaste eeskirjade ja määrustega, mis võivad igal ajahetkel Süsinikuprogrammi suhtes kehtida. Puhvrikrediidile ei väljastata Kauplemiskrediidi seerianumbrit ega käsitleta seda Kauplemiskrediidina.

„Süsiniku Atribuudid“ on keskkonna, kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimaga seotud kasu, atribuudid ja õigused, mis on seotud Süsinikuprojekti elluviimisega Põldudel.

„Süsinikuprogramm“ on eAgronomi poolt välja töötatud vabatahtlik programm, mis julgustab Põllumajandustootjaid rakendama teatavaid agronoomilisi tavasid, mille eesmärk on parandada mulla seisundit, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases ning mis on valideeritud sõltumatu ja pädeva valideerimisasutuse poolt ja registreeritud Sertifitseerija juures ning mis kestab eeldatavasti 30 aastat.

„Süsinikuprojekt“ on Põllumajandustootja poolt eAgronomi Tingimuste ja Süsinikuprogrammi raames mis tahes Põllul Programmi Põhimõtteid järgides läbi viidud üksikute tegevuste seeria, mille eesmärk on parandada mulla seisundit, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases ning seejärel teenida Projektidest Saadud Ühikuid. Süsinikuprojekti kestust ei ole täpsustatud, kuid Süsinikuprojekt ei saa siiski kesta kauem kui Süsinikuprogramm.

„Katastroofiline Tagasilangus“ on tagasilangus, mille põhjustavad sellised katastroofid, nagu orkaanid, maavärinad, üleujutused, põud, tulekahjud, tornaadod või talvetormid või inimtegevusest tingitud sündmused, mille üle projekti edendaja ei oma kontrolli, näiteks terroriaktid või sõda.

„Sertifitseerija“ on eAgronomi poolt omal äranägemisel valitud rahvusvaheliselt tunnustatud platvorm, mis võimaldab Tõendatud süsinikuühikute (nt Verra, Gold Standard vms) väljaandmist, ülekandmist, hoidmist, hoiustamist, tühistamist ja väljavõtmist ning mis väljastab Projektidest Saadud Ühikuid.

„Sertifitseerija Eeskirjad“ on Sertifitseerija kehtestatud eeskirjad ja nõuded ning kasutustingimused, mis reguleerivad Sertifitseerijaga seotud protsesse ja mida Sertifitseerija aeg-ajalt muudab.

„Seadusemuudatus“ on mis tahes seaduse, määruse, siduvate eeskirjade (sealhulgas, kuid mitte ainult, Sertifitseerija Eeskirjad), poliitika või koodeksi või riigiasutuse nõuete (või nende tõlgendamise muutus asjaomase riigiasutuse poolt) kehtestamine, muutmine või kohaldamise muutmine, mis mõjutaks oluliselt ja negatiivselt eAgronomi ja/või Põllumajandustootja võimet rakendada oma õigusi või täita oma olulisi kohustusi eAgronomi Tingimuste alusel.

„CO2e“ on 11. detsembril 1997. aastal vastu võetud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli A lisas loetletud kasvuhoonegaaside süsinikdioksiidi ekvivalentne heitkogus. Süsinikdioksiidi ekvivalent ehk CO2e tähendab, et ühe tonni süsinikdioksiidi heitkoguste arv on sama globaalset soojenemispotentsiaali omavate tonnide arv, mis vastab ühe tonni teise kasvuhoonegaasi heitkoguste arvule.

„Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum“ tähendab, et mis tahes ajal toimuv mis tahes järgmine sündmus või asjaolude esinemine Poole suhtes kujutab endast sellise Poole suhtes Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtumit:

 • Poole lõpetamine, likvideerimine või pankrot või sellise menetluse algatamine;

 • mis tahes avaldus või garantii, mille Pool on andnud või mida loetakse antuks eAgronomi Tingimustes, osutub valeks, ebaõigeks, ebatäpseks, ebatäielikuks või eksitavaks mis tahes olulises osas ajal, mil see anti või loeti antuks;

 • Pool esitab teisele Poolele tahtlikult teavet, mis on mis tahes olulises osas vale, ebaõige, ebatäpne, ebatäielik või eksitav;

 • eAgronomi suutmatus maksta Põllumajandustootjale hüvitist vastavalt eAgronomi Tingimustele;

 • Põllumajandustootja ei ole eAgronomi teavitanud Põllu õigusliku kontrolli muutumisest;

 • Põllumajandustootja kohustuste rikkumine vastavalt Süsinikuprojekti Andmete Kogumise ja Töötlemise Jaotisele;

 • kui Põllumajandustootja ei anna eAgronomile või eAgronomi määratud kolmandale isikule viivitamata mis tahes volitusi, mis võivad olla vajalikud Süsinikuprogrammi kinnitamiseks või Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks või Väljastamiseks;

 • Programmi Põhimõtete mittetäitmine ja/või vähemalt ühe praktikamuutuse rakendamata jätmine; 

 • mis tahes muu Poole poolt Lepingus sätestatud Poole kohustuste oluline rikkumine.

„Põld“ on mis tahes põld, mis moodustab osa Süsinikuprojektist, mis on määratletud Põldude Loetelus ja mida aeg-ajalt muudetakse.

„KHG“ tähendab kasvuhoonegaasi.

„Väljastamine“ on protsess, mis toimub pärast Kontrollimist ja hõlmab Projektidest Saadud Ühikute väljastamist kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjadega, sealhulgas, kui see on asjakohane, kordumatute seerianumbrite loomine, Projektidest Saadud Ühikute kirje loomine asjaomases Sertifitseerijas, Projektidest Saadud Ühikute deponeerimine nomineeritud kontole või meie koostööpartneri nomineeritud kontole ja Püsivuspuhvrile asjaomases Sertifitseerijas ning muud sammud, mida asjakohased Sertifitseerija Eeskirjad võivad aeg-ajalt ette näha (ja sõna „Väljastamine“ tuleks tõlgendada vastavalt).

„Põldude Loetelu“ on Põllumajandustootja poolt MRV Süsteemi lisatud Põllud, mis moodustavad osa Süsinikuprojektist.

„MRV Süsteem“ on eAgronomi poolt välja töötatud süsteem Süsinikuprogrammi andmete mõõtmiseks, registreerimiseks ja kontrollimiseks.

„Mittekatastroofiline Tagasilangus“ on tagasilangus, mis ei tulene Katastroofilisest Tagasilangusest, näiteks tagasilangus halva majandamise, projektipiirkonna osa projektis osalemisest eemaldamise või liigse saagikoristuse tõttu.

„Püsivuspuhver“ on Puhvrikrediidist koosnev koondpuhver, mis on loodud ja mida hallatakse vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele, Programmi Põhimõtetele ja/või muudele asjakohastele eeskirjadele ja määrustele, mis võivad igal ajahetkel Süsinikuprogrammi suhtes kehtida.

„Platvorm“ on eAgronomi poolt Süsinikuprojekti haldamiseks välja töötatud tarkvara.

„Programmi Põhimõtted“ on Süsinikuprogrammi põhimõtted, sealhulgas, kuid mitte ainult, abikõlblikud tegevused, täiendavuse kriteeriumid, mullaanalüüsi metoodika, püsivust käsitlevad sätted, lähtejoone suunised ja muud sätestatud põhimõtted, mida aeg-ajalt muudetakse.

„Projekti Krediteerimisperiood“ tähendab ajavahemikku, mille jooksul Süsinikuprojektiga tekitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste eemaldamine on kõlblik Projektidest Saadud Ühikutena väljastamiseks. 

„Projektidest Saadud Ühikud“ on kogu Puhvrikrediit ja Kauplemiskrediit, mis eeldatavasti luuakse ja väljastatakse Süsinikuprojekti raames Projekti Krediteerimisperioodi jooksul.

„Väljavõtmine“ tähendab Kauplemiskrediidi püsivat eemaldamist Sertifitseerija süsteemis ringlusest, mis vastab ühe tonni CO2-ekvivalendi kompenseerimisele.

„Mullaanalüüsi Nõuded“ on eAgronomi väljatöötatud ja muudetud eeskirjad, meetodid ja kaalutlused, mida tuleb kasutada ja järgida mulla analüüside tegemisel.

„Kauplemiskrediit“ on ainulaadne kaubeldav ühik, mis esindab ühiku omaniku õigust nõuda kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist või kõrvaldamist 1 tonni CO2e ulatuses, mis on kontrollitud ja väljastatud Süsinikuprojekti raames Projekti Krediteerimisperioodi jooksul kooskõlas sõltumatu ja usaldusväärse Sertifitseerija hallatava süsinikdioksiidi standardprogrammi asjakohaste eeskirjadega.

„Kontrollimine“ on Põllumajandustootja ja eAgronomi esitatud andmete kontrollimise ja tõendamise protsess, mille viib läbi Kontrolliasutus vastavalt asjakohastele Sertifitseerija eeskirjadele, et teha kindlaks, kas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja/või kõrvaldamine on Süsinikuprojekti raames tõepoolest toimunud (ja sõna „Kontrollima“ tuleks tõlgendada vastavalt).

„Kontrolliasutus“ on sõltumatu ja usaldusväärne asutus, mis on volitatud osutama Kontrollimise teenuseid vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele.


 1. OLULINE ÕIGUSLIK NURGAKIVI

1.1. Tegemist on siduva lepinguga.

Need Tingimused, eAgronomi Privaatsuspoliitika, Veebisaidi Kasutustingimused, Andmetöötluse Lisa ja Põllumajandustootja Süsinikuleping (edaspidi „eAgronomi Tingimused“) moodustavad Teie ja eAgronomi vahelise täieliku lepingu seoses Meie Teenuste ning Platvormile juurdepääsu ja selle kasutamisega. Need eAgronomi Tingimused on õiguslikult siduv kokkulepe Teie ja eAgronomi vahel. Kui allkirjastate Põllumajandustootja Süsinikulepingu või vajutate asjakohasele nupule, mis näitab, et nõustute eAgronomi Tingimustega, või kasutate Meie Teenuseid või nende mis tahes osa, siis nõustute eAgronomi Tingimustega ja nõustute, et eAgronomi Tingimused on Teie jaoks siduvad alates sellise toimingu toimumise kuupäevast. Lisaks on kõik Teie poolt Platvormil tehtud toimingud siduvad ja täitmisele pööratavad.


 1. SÜSINIKUPROJEKTI LÄBIVIIMINE

Te kohustute tegema kõik endast oleneva, et viia läbi Süsinikuprojekt, järgides Programmi Põhimõtteid (mis on leitavad siit: https://www.eagronom.com/legal/eagronomi-susinikuprogrammi-pohimotted) ja rakendades vähemalt üht praktikamuutust igal Põllul, mille olete lisanud Süsinikuprogrammi ja aktiveerinud, ning täites sealjuures Mullaanalüüsi Nõudeid.


 1. PÕLLUD

Süsinikuprojektiga hõlmatud maa peab olema sisestatud meie Platvormile hiljemalt iga aasta 1. detsembriks, et osaleda Süsinikuprogrammis.

Peamine nõue on, et Teil oleks seaduslik kontroll Põldude üle ja Te saaksite vajaduse korral esitada tõendeid, näiteks kui Sertifitseerija nõuab selliseid tõendeid. Lisaks ei tohi Põldude suhtes olla käimasolevaid vaidlusi maa kasutamise üle. 

3.1. Kas pärast Süsinikuprogrammiga liitumist on võimalik Põlde lisada ja eemaldada?

Jah! Te võite igal ajal Põlde lisada, eemaldada, ühendada või jagada Põldude Loetelus, teatades Meile sellest vähemalt 30 päeva ette. Vajaduse korral võivad eAgronomi konsultandid anda Teile uusi soovitusi soovitatud tavade kohta, et maksimeerida süsiniku sidumist pärast Põldude lisamist Põldude Loetellu või nende eemaldamist sealt. 

NB! Pidage meeles, et kui Põld on Põldude Loetelust eemaldatud, ei saa seda tulevikus enam Süsinikuprojekti või mis tahes süsinikuprogrammi lisada. Kuigi mõnel juhul on meil võimalik mõned Põllud uuesti lisada, saab seda teha alles pärast iga Põllu läbivaatamist iga juhtumi puhul eraldi.

3.2. Mis juhtub, kui ma tahan oma Põllu maha müüa või kui maaomanik soovib minu lepingu lõpetada Süsinikuprojekti ajal?

Kui toimub või on toimumas mis tahes muutus juriidilises kontrollis Põllu üle, peate Meid sellest viivitamata (mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul) kirjalikult teavitama (info@eagronom.com). Kui soovite oma Põllu maha müüa või selle uuele Põllumajandustootjale välja rentida, peate viivitamata teavitama Meid sellise üleandmise kavatsusest ja Me anname oma nõusoleku eAgronomi Tingimuste loovutamiseks või eAgronomi Tingimuste järgimiseks. Siiski jätame endale õiguse lõpetada eAgronomi Tingimused ilma etteteatamiseta olukorras, kus Me saame teada, et lepingusaaja ei ole kvalifitseeritud või ei ole muul viisil Süsinikuprogrammis osalemiseks kõlblik.

Seetõttu peate tegema mõistlikke jõupingutusi, et tagada, et kõik sellised Põllud jääksid Süsinikuprojekti alles. Näiteks veenduge, et isik, kes omandab õigusliku kontrolli Põllu üle, on müügitingimuste või muu üleandmise tingimuste kohaselt või muul viisil kohustatud võtma üle Teie kohustused, mis tulenevad eAgronomi Tingimustest ja on seotud asjaomase Põlluga, ning täitma neid, et täita eAgronomi Tingimustes sätestatud nõudeid.

Kui mis tahes Põllu õigusliku kontrolli muutumise tagajärjel ei ole Põllumajandustootja võimeline täitma põlluga seotud eAgronomi Tingimuste kohaseid Põllumajandustootja kohustusi ja Põlluga seotud Põllumajandustootja kohustusi ei kanta üle, võib Põllu süsinikuprojektist välja jätta. eAgronomi Tingimused jäävad kehtima nende Põldude suhtes, mida õigusliku kontrolli muutus ei mõjuta. Palun vaadake allpool jaotist „Vastutus“.

Kui Teie maaomanik ei soovi sõlmida rendilepinguid Projekti Krediteerimisperioodi ajaks, pidage nõu eAgronomiga, sest mõned Põllumajandustootjad on olnud samas olukorras nagu Teiegi. 


 1. MEIE KOHUSTUSED TEIE EES

Me aitame teil luua Süsinikuprogrammi, et maksimeerida oma võimalusi saada kvaliteetset Sertifitseeritud Kauplemiskrediiti. Selleks võime kasutada eAgronomi Tingimustes sätestatud kohustuste täitmiseks alltöövõtjaid, kuid Me tagame, et iga alltöövõtja on kohustuste täitmiseks nõuetekohaselt kvalifitseeritud. 

4.1. Suunised

Me analüüsime Teie andmeid ja pärast auditit pakume välja soovitatavad tavad, mis põhinevad Teie poolt meie Platvormi kaudu esitatud varasematel andmetel, et maksimeerida Süsinikuprogrammi tulemusi. 

4.2. Mõõtmine, aruandlus ja kontroll

4.2.1. Pakume teile juurdepääsu meie Platvormile ja andmesisestusvahendile, et esitada Süsinikuprogrammis osalemiseks vajalikud andmed Põllu ja Põllumajandusettevõtte tegevuse kohta. 

4.2.2. Teie poolt esitatud andmete põhjal ja teiste vahendite, näiteks kaugseiretehnoloogiate abil hindame ja arvutame süsiniku heitkoguseid ja süsiniku sisalduse muutusi Põldude pinnases.

4.2.3. Me arvutame CO2e eemaldamise või vähendamise koguse (vähendamine ei loo Projektidest Saadud Ühikuid) ja Projektidest Saadud Ühikute samaväärse summa.

4.2.4. Me kasutame Teie esitatud andmeid, et koostada kõik Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks ja Väljastamiseks vajalikud dokumendid. 

4.3. Süsinikuprogrammi haldamine

Me haldame Süsinikuprogrammi, st kasutame Sertifitseerijat, kes sertifitseerib ja registreerib Süsinikuprogrammi ning jälgib Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimist, Väljastamist, hoiustamist, ülekandmist, tühistamist ja/või väljavõtmist.

4.4. Mis juhtub, kui sertifikaadi saamise eeskirjad või parimad tavad muutuvad? 

Me vaatame Programmi Põhimõtted regulaarselt läbi, et veenduda, et need kajastavad jätkuvalt parimaid tavasid ja teaduslikku konsensust ning Sertifitseerija Eeskirju, ning inspekteerime Programmi Põhimõtteid vastavalt, teatades Teile sellest vähemalt 30 päeva ette, kui midagi on vaja muuta (nt alates järgmisest hooajast).


 1. SÜSINIKUPROJEKTI ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

5.1. Süsinikuprojekti andmete kogumine ja töötlemine on väga oluline ülesanne ja Me peame tegema meeskonnatööd, tagamaks, et meil on kõik vajalikud ja õiged andmed, et saada Projektidest Saadud Ühikud kontrollitud ja sertifitseeritud.

5.2. Kõik andmed esitatakse meie Platvormi ja meie poolt nõutavate vahendite (sealhulgas MRV Süsteemi) abil. 

5.3. Te peate alati tõeselt registreerima ja logima Süsinikuprojektiga seotud andmed ning sisestama iga-aastased Süsinikuprojekti seireandmed MRV Süsteemi oodatud kujul hiljemalt iga aasta 1. detsembriks Meie koostöö kehtivusaja jooksul. Esimesed ajaloolised andmed tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast Põllumajandustootja Süsinikulepingu allkirjastamist.

5.4. Põllumajandustootja Süsinikulepingu allkirjastamisega annate nõusoleku, et Teie andmed, mis käsitlevad teie osalemist teistes keskkonnakrediidi programmides, tavade muutmist, muudatusi Teie põllumajanduslikus tegevuses (nt kütuse ja väetiste kasutamise vähendamine), pinnaseseire andmeid ning muid Süsinikuprojektiga seotud andmeid, mida Kontrolliasutus või Sertifitseerija või Projektidest Saadud Ühikuid omandav kolmas isik peab tegema kättesaadavaks, võib avaldada andmeid nõudvale asjaomasele poolele.

5.5. Isikuandmete kontroll. Meie, Teie ja Meie partnerid võivad Meie Teenuste osutamiseks eksportida, importida, koguda ja/või muul viisil töödelda isikuandmeid (edaspidi „Isikuandmed“), mis kuuluvad isikutele, kes on kaitstud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (ingliskeelne lühend „GDPR“) ja muude kohaldatavate andmekaitse- ja privaatsusseaduste alusel. Meie privaatsuspõhimõtetes on täpsemalt kirjeldatud poolte rollid, õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega ning see aitab Meil ja Teil järgida GDPR-i. Kumbki Pool vastutab ainuisikuliselt kohaldatavate andmekaitseseaduste järgimise ja kõigi sellega seotud kohustuste täitmise eest kolmandate isikute, sealhulgas andmesubjektide ja järelevalveasutuste ees.

5.6. Konfidentsiaalsus. 

5.6.1. eAgronomi Tingimusi ning mis tahes muud konfidentsiaalset või omandiõigusega seotud teavet, mille Me Teile kättesaadavaks teeme, loetakse eAgronomi Tingimuste kohaselt Meie konfidentsiaalseks teabeks.

5.6.2. Teie eAgronomi Tingimuste alusel kogutud andmeid, mis on seotud Süsinikuprojekti elluviimisega, ei loeta Teie konfidentsiaalseks teabeks. eAgronom võib avaldada mis tahes sellist teavet vajaduse korral Sertifitseerijale, Kontrolliasutusele, koostööpartnerile (turustajale) või alltöövõtjale või muule kolmandale isikule, kellel on põhjendatud huvi teabe avaldamise vastu (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes Projektidest Saadud Ühikute omandaja, nagu Projektidest Saadud Ühikute piirkond ja rakendatud tavad), kui see on vajalik Süsinikuprojekti elluviimiseks, Süsinikuprojekti kinnitamise lõpuleviimiseks või Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks, Väljastamiseks, ülekandmiseks, väljavõtmiseks või tühistamiseks.

5.6.3. Kuni eAgronomi Tingimuste kehtivuse lõppemiseni või lõpetamiseni kohustub kumbki Pool mitte kasutama ega avalikustama konfidentsiaalset teavet, välja arvatud juhul, kui:

 • eAgronomi Tingimustes on see selgesõnaliselt lubatud; või

 • ta on kohustatud seda tegema seaduse või kohtu või muu pädeva asutuse või kohtuorgani korralduse alusel; või

 • teine Pool on sellisele avalikustamisele kirjalikult nõusoleku andnud (sellist nõusolekut ei tohi põhjendamatult tagasi lükata või sellega viivitada); või

 • seda kohustust ei kohaldata Poole kutsenõustajate suhtes, keda seob Poole suhtes konfidentsiaalsuskohustus, mis kehtib igasuguse avalikustatud teabe suhtes.

 • Kui Pool on kohustatud teavet avalikustama, peab avalikustav Pool tegema kõik endast oleneva, et enne teabe avalikustamist konsulteerida teise Poolega.

5.7. Mis juhtub andmetega, kui Te lahkute Süsinikuprogrammist?

Me säilitame kogutud andmeid 2 aastat pärast Süsinikuprogrammi perioodi (30 aastat) ning samuti peate Meie või Kontrolliasutuse nõudmisel säilitama ja tegema Meile ja Kontrolliasutusele kättesaadavaks kõik andmed (sealhulgas elektroonilised andmed), mis on seotud Süsinikuprojektiga. Kui olete Programmis osalenud vähemalt viis aastat, nõustute, et Me võime kuni 30 aasta jooksul eemalt seirata Põldusid, veendumaks, et ei toimuks lekkeid ja püsivuse kaotust, mis tuleb Verra poolt koondpuhvrist katta. 

5.8. Meil on õigus Teie andmeid auditeerida

Meil on õigus auditeerida Süsinikuprojekti seireandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutades õhust pildistamist või kaugpildistamist ja -seiret Süsinikuprogrammi eeldatava kestuse jooksul. Selline auditeerimine võib hõlmata ka Põllumajandusettevõtte külastamist ja täiendavate andmete taotlemist. Me katame järelevalve- ja kontrolliauditite kulud, välja arvatud juhul, kui auditi käigus tuvastatakse valeandmete esitamine. Kui Me avastame, et olete esitanud Meile Süsinikuprojekti seire ja Kontrollimise käigus valeandmeid, peate katma või hüvitama kõik asjakohased seire- ja kontrollimiskulud.


 1. KUIDAS JA MILLAL PROJEKTIDEST SAADUD ÜHIKUID VÄLJASTATAKSE?

6.1. Me (vajaduse korral koos oma koostööpartneriga) astume projekti edendajana kõik vajalikud sammud, mis võivad olla vajalikud kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjadega Süsinikuprogrammi kinnitamiseks ja registreerimiseks ning Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks ja Väljastamiseks. Selleks annate, võõrandate, annate üle, loovutate ja müüte Meile tagasivõtmatult ja eksklusiivselt kõik õigused ja huvid ning kõigi Süsiniku Atribuutide omandiõiguse, sealhulgas, kuid mitte ainult, õiguse teatada Süsiniku Atribuutidest Sertifitseerijale Projektidest Saadud Ühikute Väljastamise eesmärgil, ning annate Meile või Meie koostööpartnerile viivitamata kõik volitused, mis võivad olla vajalikud Süsinikuprogrammi kinnitamiseks või Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks või Väljastamiseks. 

6.2. Sertifitseerija Väljastab kõik Projektidest Saadud Ühikud Meie nomineeritud kontole või Meie koostööpartneri nomineeritud kontole vastavalt ajakavale, mis määratakse Meie äranägemisel kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjadega, kuid soovituslikult ühe aasta jooksul pärast asjaomaste põllumajandusettevõtte andmete esitamist. 

See tähendab, et Projektidest Saadud Ühikuid saab väljastada iga aasta kohta, kuid kontrollimine võtab aega, mistõttu ei väljastata krediiti kohe iga praktika-aasta lõpus, vaid pärast seda, kui Sertifitseerija on kontrollinud kõiki andmeid ja protsesse, et veenduda, et tegemist ei ole rohepesuga. 

6.3. Väljastamine toimub vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele ja loetakse lõpetatuks, kui asjaomased Projektidest Saadud Ühikud on kantud eAgronomi kontole või Püsivuspuhvrile, kui Sertifitseerija Eeskirjades ei ole sätestatud teisiti. Püsivuspuhvrile eraldatavaid Projektidest Saadud Ühikuid nimetatakse Puhvrikrediidiks ja need eraldatakse Püsivuspuhvrile ilma Põllumajandustootjale ja eAgronomile hüvitise maksmiseta vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele. Püsivuspuhvri täpne osakaal on sätestatud Sertifitseerija Eeskirjades, Programmi Põhimõtetes ja/või muudes eeskirjades ja määrustes, mida võidakse aeg-ajalt Süsinikuprogrammi ja Projektidest Saadud Ühikute suhtes kohaldada (orienteeruvalt umbes 20–25%).

6.4. Kas Te peate Sertifitseerimisprotsessi või Väljaandmise eest midagi maksma? 

Ei, Te ei pea Sertifitseerimise või Väljastamise eest midagi juurde maksma, sest Te maksate meile komisjonitasu kauplemiskrediidina summas, mis on märgitud Põllumajandustootja Süsinikulepingusse ja mis põhineb arvutustel, mida on selgitatud allpool jaotises „Hüvitis“. Kohustume tasuma kõik Sertifitseerija ja Kontrolliasutuse nõutavad maksud ja tasud, mis on seotud Süsinikuprogrammi ja/või Süsinikuprojekti valideerimise, Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimise ja Väljastamisega seotud halduskuludega, välja arvatud kulud, mille kandmiseks on Põllumajandustootja lepingu alusel selgesõnaliselt kohustunud. 

6.5. Mitu ühikut väljastatakse?

Eeldatavad Projektidest Saadud Ühikud, mis eeldatavasti luuakse ja väljastatakse eAgronomi Tingimuste ja Süsinikuprojekti raames Projekti Krediteerimisperioodi jooksul, saab arvutada Meie Veebisaidil kättesaadava süsiniku hindaja abil, kuid pidage meeles, et arvutused on ligikaudsed ja võivad erineda tegelikest tulemustest, sest süsiniku sidumist võivad mõjutada paljud tegurid, peamiselt Teie poolt kasutusele võetavad tavad. Palun pidage meeles, et Projektidest Saadud Ühikute väljastamine sõltub nii Meie kui ka Teie tegevusest ja Sertifitseerija heakskiidust, mistõttu me ei saa garanteerida Projektidest Saadud Ühikute väljastamist.


 1. MIS JUHTUB PÄRAST VÄLJASTAMIST?

7.1. Räägime esmalt Meie hüvitisest

Vastutasuks Süsinikuprojekti elluviimise eest anname Teile Kauplemiskrediiti või rahalist hüvitist ja Meie säilitame osa Kauplemiskrediidist ilma hüvitiseta, mis on tasu Meie teenuste eest, välja arvatud juhul, kui esineb Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum, mille puhul Põllumajandustootja ei saa hüvitist. Põllumajandustootjale üleantava Kauplemiskrediidi osa on märgitud Põllumajandustootja Süsinikulepingus. Selguse huvides arvutatakse Põllumajandustootjale üleantava Kauplemiskrediidi osa järgmiselt: (Projektidest Saadud Ühikud - Puhvrikrediit) * Põllumajandustootja osa, mis on määratletud Põllumajandustootja Süsinikulepingus.

Kauplemiskrediidi Väljastamise hetkel kuvatakse Teile kuuluva Kauplemiskrediidi summa Teie kontol Meie Platvormil ja Te volitate Meid tühistamatult ja tähtajatult haldama Kauplemiskrediiti Teie nimel üksnes Teie järgmiste juhiste alusel hiljemalt 15 päeva jooksul alates Väljastamise kuupäevast:  

 • volitate Meid müüma Teie kauplemiskrediiti; ja/või

 • võtate oma Kauplemiskrediidi välja.

7.2. Kui soovite oma Kauplemiskrediiti müüa

Me märgime Teie kontole, kui palju Kauplemiskrediiti saite hüvitisena Süsinikuprojekti raames. Kui olete otsustanud müüa oma Kauplemiskrediiti või kui Te ei ole otsustanud oma Kauplemiskrediiti 15 päeva jooksul alates Väljastamisest välja võtta, täidame Teie müügikorralduse või edastame selle Meie koostööpartnerile täitmiseks turuhinna alusel ja maksame Teile müügist saadud tulu 30 päeva jooksul pärast seda, kui oleme selle tulu kätte saanud.

7.3. Kui soovite oma Kauplemiskrediidi välja võtta.

Sellisel juhul, kui olete teinud asjakohase valiku Meie Platvormil, kantakse Teie osa Kauplemiskrediidi omandiõigus Teile üle 15 päeva jooksul pärast Väljastamist ja Teie omanduses oleva Kauplemiskrediidi summa kuvatakse Teie kontol, mis asub Meie Platvormil. Teil on 15 päeva aega alates Väljastamisest, et Kauplemiskrediit välja võtta, ja kui Te ei ole otsustanud oma Kauplemiskrediiti 15 päeva jooksul alates Väljastamisest välja võtta, siis annate Meile loa müüa oma Kauplemiskrediiti turuhinnaga ja maksta Teile müügist saadud tulu 30 päeva jooksul, kui oleme saanud müügist saadud tulu.

Väljavõtmistasu on 5% väljavõetud Kauplemiskrediidist, st tasu arvatakse maha Kauplemiskrediidist.

Väljavõtmine on pöördumatu, st kui olete oma Kauplemiskrediidi välja võtnud, ei saa Te pärast seda otsustada oma Kauplemiskrediiti müüa või teha midagi muud peale Väljavõtmise. Selle põhjus on lihtne: Register tühistab Väljavõetud krediidi ja väljastab sertifikaadi krediidi Väljavõtmise kohta. 

Väljavõtmist kasutatakse näiteks põllumajandustootja enda süsinikdioksiidi heitkoguste sisestamiseks.

7.4. Müügi- või väljavõtmiskorralduste esitamine

Müügi- või väljavõtmiskorraldusi võib esitada ainult Meie Platvormi kaudu. Korraldusi võib esitada igal ajal enne Väljastamist ja kuni 15 päeva pärast Väljastamist. Enne Väljastamist võite juba otsustada müüa või välja võtta kõik või osa oma Kauplemiskrediidist, kuid pidage meeles, et viimane kuupäev, mil saate otsustada Kauplemiskrediidi Väljavõtmise üle, on 15. päev pärast Väljastamist, pärast seda müüme Me automaatselt Teie Kauplemiskrediidi, kui Te ei ole otsustanud teisiti. Korralduse esitamiseks peate tegema asjakohase valiku Meie Platvormil. Juhul, kui korralduste esitamine ei ole Meie Platvormil võimalik, palun saatke oma korraldus aadressile info@eagronom.com. Oluline on märkida, et korralduse esitamisega võtate siduva kohustuse müüa oma Kauplemiskrediit või võtta oma krediit välja. Te saate korralduse tühistada ainult enne, kui Me edastame Teie korralduse Meie koostööpartnerile või Sertifitseerijale. Pidage meeles, et korralduse täitmise kiiruse tõttu ei pruugi tühistamistaotlus saabuda õigeaegselt, et tühistada varem esitatud tellimusi. Seetõttu peate alati veenduma, et enne korralduse esitamist:

 • olete sisestanud õiged väärtused;

 • olete kindel, et soovite selle korraldusega jätkata;

 • olete valmis ja võimeline kandma võimaliku kahju riski juhul, kui Kauplemiskrediidi hind langeb (igal juhul mitte vähem kui 30 eurot).

7.5. Mis juhtub pärast seda, kui olete otsustanud oma krediidi välja võtta?

Kui olete oma krediidi välja võtnud, ei ole enam tagasiteed. Me edastame Teie korralduse Sertifitseerijale, kes teeb asjakohaseid toiminguid, et tühistada Teie poolt valitud Kauplemiskrediidi summa, mis on seotud asjaomase viitenumbriga. 

7.6. Mis juhtub Väljastamise korral, kui saite Kauplemiskrediidi eest ettemaksena hüvitist?

Eeldusel, et Teie poolt ei esine Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtumit, hüvitame Teile kogu teenitud Kauplemiskrediidi, millest on maha arvatud i) Kauplemiskrediit, mida eAgronomil on õigus kinni pidada vastavalt Põllumajandustootja Süsinikulepingule, ja ii) kogu Kauplemiskrediit, mis on kompenseeritud hüvitise ettemakse tegemisega hüvitise ettemakse alusel. Hüvitis makstakse vastavalt Teie valikule, mis on sätestatud Põllumajandustootja Süsinikulepingus ja eAgronomi Tingimustes. 

Kui Hüvitise arvutatud summa on negatiivne või kui Projekti Krediteerimisperioodi lõpuks ei Väljastata ühtegi Kauplemiskrediiti, ei saa Te Hüvitist Väljastamise korral ja Te i) maksate tagasi Teie ja Meie poolt allkirjastatud asjakohase ettemakstud hüvitise lepingu alusel saadud ettemakstud hüvitise; ja ii) maksate tagasi makstava ettemakstud hüvitise pealt intressi 8% + EURIBOR aastas, mis arvutatakse alates kuupäevast, mil Te saite hüvitise kätte. 

Teil on siiski õigus säilitada ettemakseid, mis on saadud ettemakse lepingu alusel, tingimusel, et eeldatava Kauplemiskrediidi väljastamine ei ole lõpule viidud, olenemata sellest, et olete järginud Programmi Põhimõtteid ja esitanud kõik nõutud andmed Meie Platvormi kaudu. Me kanname riski, et Projektidest Saadud Ühikuid ei Väljastata või et Projektidest Saadud Ühikuid väljastatakse oodatust vähem, kui Te olete järginud eAgronomi Tingimusi ja Programmi Põhimõtteid.

7.7. Käibemaks

Kõik eAgronomi Tingimustes osutatud summad ei sisalda kohaldatavat kinnipeetavat, müügi- või käibemaksu (edaspidi „Käibemaks“), mis kuulub tasumisele tarne või tarnete puhul, mille puhul sellised summad moodustavad kogu tasu või osa sellest Käibemaksu eesmärgil. Iga eAgronomi Tingimuste kohase tarne Käibemaksuga maksustamine määratakse kindlaks vastavalt selle jurisdiktsiooni käibemaksuseadusele, kus Käibemaksuga maksustatav tehing loetakse toimunuks. Kui selliselt tarnelt või tarnetelt tuleb nõuetekohaselt tasuda Käibemaks, maksab vastuvõttev Pool tarnivale Poolele summa, mis on võrdne tarniva Poole jurisdiktsioonis tasumisele kuuluva Käibemaksuga (kui see on olemas); tingimusel, et i) selline summa tuleb tasuda alles siis, kui tarniv Pool esitab vastuvõtvale Poolele selle summa kohta kehtiva Käibemaksuga seotud arve; ja ii) vastuvõttev Pool ei ole kohustatud tasuma tarnivale Poolele Käibemaksu, mida vastuvõttev Pool peab ise arvestama vastavalt pöördmaksustamise eeskirjale või vastuvõtva Poole jurisdiktsiooni mis tahes sarnasele süsteemile.


 1. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

8.1. Kui kaua leping kehtib?

8.1.1 Meie suhe eAgronomi Tingimuste alusel Projekti Krediteerimisperioodi lõpuni (kuni aastani 2041 (s.h)) või kuni ülesütlemiseni). Projekti kestus peab olema vähemalt 30 aastat, mistõttu pärast Projekti Krediteerimisperioodi või Teie Süsinikulepingu lõppemist kehtivad seiretegevust reguleerivad tingimused kuni 30 aastat ja Kauplemiskrediitide väljastamist puudutavad sätted vastavalt peatükile 7. jäävad kehtima seniks kuni olete saanud kätte enda osa tulust Kauplemiskrediitide müügist või kuni Kauplemiskrediidid on Registri poolt tühistatud tulenevalt nende Väljavõtmisest.

8.1.2. Meie lepinguline suhe kestab vähemalt viis aastat. Pärast viite aastat võite meie lepingulise suhte lõpetada igal aastal esimesel detsembril teavitades sellest meid kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Kui Te soovite Programmist väljuda varem kui viis aastat, siis kahjuks loetakse Kauplemiskrediidid kaotatuks ning Te peate juba müüdud Kauplemiskrediitidest saadud tulu meile tagasi maksma.


 1. GARANTII JA LAHTIÜTLEMISED

9.1. Vastastikused kinnitused ja garantiid. Kumbki Pool kinnitab ja garanteerib: a) et ta on nõuetekohaselt korraldatud, kehtib ja on oma asutamiskoha või organisatsiooni jurisdiktsiooni seaduste kohaselt kehtiv ning et tal on volitused eAgronomi Tingimuste kohaste kohustuste sõlmimiseks ja täitmiseks; b) et eAgronomi Tingimuste täitmine ei ole vastuolus ega riku ühtegi muud lepingut, mille pool ta on või mis on tema suhtes siduv, ega ühtegi korraldust, kohtuotsust, määrust või muud tema suhtes kohaldatavat piirangut; ja c) et eAgronomi Tingimused kujutavad endast sellise Poole kehtivat ja siduvat kohustust ning on selle Poole suhtes täitmisele pööratav vastavalt selle tingimustele.

9.2. Põllumajandustootja kinnitused ja garantiid. Te kinnitate ja garanteerite meile, et:

 • Te ei osale muudes programmides ega projektides, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases, mis on osa süsinikuprojektist, ning Te ei saa ilma meie eelneva nõusolekuta mingeid muid rahalisi või stiimuleid eAgronomi Tingimustes sätestatud põllumajandustavade rakendamiseks;

 • Te ei ole sõlminud mingeid lepinguid ega kokkuleppeid mis tahes õiguse või huvi ülekandmiseks või koormamiseks või võõrandamiseks Projektidest Saadud Ühikute või muude kasvuhoonegaaside vähendamise või eemaldamise üksuste suhtes, mis on seotud Põldudega;

 • kõik teie raamatupidamisaruanded ja finantsaruanded on meie nõudmisel koostatud kooskõlas heade raamatupidamispõhimõtetega ning annavad tõese ja õiglase ülevaate Teie finantsseisundist ja majandustulemustest;

 • kõik Teie poolt Meile seoses eAgronomi Tingimustega esitatud dokumendid ja andmed on kõigis olulistes aspektides tõesed, täpsed, täielikud ja mitteeksitavad;

 • Teil on kehtiv ja vaidlustamata seaduslik kontroll Põldude Loetelus nimetatud Põldude üle, mis põhineb näiteks omandiõigusel, kasutusvaldusel, isiklikul kasutusõigusel, rendilepingul, tasuta kasutusõiguse lepingul või muul lepingul või õiguslikul dokumendil, mis on piisav, et kasvatada põllukultuure ja teostada Süsinikuprojekti Põldudel eAgronomi Tingimuste kohaselt. Te esitate Meile nõudmisel täiendavad tõendid oma õiguste kohta;

 • Te järgite kõiki seadusi, määrusi, lubasid ja litsentse (sealhulgas, kuid mitte ainult, keskkonnakaitsega seotud seadusi), mis kehtivad või reguleerivad Süsinikuprojekti elluviimist ja eAgronomi Tingimuste täitmist, ning Teie vastu ei ole käimasolevaid, pooleliolevaid või ähvardavaid kohtu- või muid õiguslikke või regulatiivseid menetlusi;

 • ei ole mingeid Teie äritegevusega seotud fakte või asjaolusid, mida Te ei ole Meile selgesõnaliselt avalikustanud ja mille avalikustamise korral oleks võinud põhjendatult eeldada, et need mõjutavad Meie otsust Teiega lepingu sõlmimise kohta.

 • Te ei ole osalenud ega kavatse käesoleva lepingu kehtivuse ajal osaleda pettuses, altkäemaksu andmises, korruptsioonis, kuritegelikus organisatsioonis, rahapesus, terrorismi rahastamises, terrorismiga seotud kuritegudes või terroristliku tegevusega seotud kuritegudes, lapstööjõu kasutamises või muudes inimkaubanduse vormides ning olete järginud kehtivaid rahvusvahelisi ja riiklikke seadusi, määrusi (sealhulgas kohalikke) ja konventsioone.


 1. KUI ASJAD LÄHEVAD VALESTI

10.1. Esmalt peame eraldama kaks sündmust: Katastroofiline Tagasilangus ja Mittekatastroofiline Tagasilangus.

10.1.1. Katastroofilise Tagasilanguse korral hindab Register piirkondliku lähtejoone ümber, sest süsiniku baasvarud võivad muutuda. Projekt ei tohi taotleda kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühikuid, mis tulenevad loodusliku taastumise suurenenud määrast pärast Katastroofilist Tagasilangust, kuni Katastroofilistest Tagasilangustest tulenev kahju ei ole korvatud. 

10.1.2. Mittekatastroofiline Tagasilanguse korral ei anta Projektile täiendavaid Projektidest Saadud Ühikuid, kuni puudujääk on kõrvaldatud. Puudujääk on võrdne kogu tagasilanguse summaga, kaasa arvatud kasvuhoonegaaside heitkogused, mis tulenevad Projekti ja süsinikdioksiidi baasvarude vähenemisest. Kui me tuvastame ebanormaalse lekke ja Te olete müünud Kauplemiskrediiti, siis kahjuks loetakse see Kauplemiskrediit kaotatuks ja Te peate tagasi maksma müüdud Kauplemiskrediidist saadud tulu.

10.2. Mis juhtub, kui midagi läheb valesti ja see mõjutab Teie tulemuslikkust?

Te peate viivitamata (hiljemalt kolme (3) päeva jooksul) teavitama Meid kirjalikult (info@eagronom.com) kõigist asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada teie võimet järgida eAgronomi Tingimusi, eelkõige Programmi Põhimõtteid või Mullaanalüüsi Nõudeid. Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks mis tahes muudatused põllumajanduslikes tavades Põldudel, mis lisanduvad Meie poolt Programmi raames kokkulepitud tavadele, või muude toetuste või stiimulite saamine, mis on seotud Programmiga seotud tavade ja/või Põldudega. Sellisel juhul konsulteerige meiega eelnevalt või nii kiiresti kui võimalik, et vältida eAgronomi Tingimuste kohaste kohustuste tekkimise riski.

10.3. Mis juhtub Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtumi korral?

10.3.1. Kui üks Pooltest saab teada, et teise Poole suhtes on tekkinud Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum, peab ta sellest viivitamata teisele Poolele kirjalikult teatama. Lepinguliste kohustuste täitmata jätnud Pool võib Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtumi kõrvaldada 10 päeva jooksul alates teatamisest.

10.3.2. Kui Teie suhtes tekib Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum ja Te ei suuda seda kõrvaldada, võime lepingulise suhte viivitamata lõpetada ja/või nõuda, et Te 60 päeva jooksul:

 • tagastaksite kõik saadud ettemakstud hüvitised ja maksma tagastamisele kuuluva ettemakstud hüvitise pealt intressi 8% aastas, mis arvutatakse alates kuupäevast, mil Te hüvitise kätte saite;

 • kannaksite automaatselt ja ilma igasuguse hüvitiseta meile üle selle Väljastatud Kauplemiskrediidi, mille oleme Teie eAgronomi kontole üle kandnud, või kui Väljastatud Kauplemiskrediiti ei ole võimalik üle kanda, hüvitaksite Meile selle Kauplemiskrediidi väärtuse, mille oleme Teile üle kandnud, lähtudes Kauplemiskrediidi turuväärtusest kohustuste täitmata jätmise aastal.

10.3.3. Kui Meie suhtes tekib Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum ja Me ei suuda seda kõrvaldada 10 päeva jooksul alates teatamisest, võite lõpetada lepingulise suhte Meiega ja jätta endale kõik eAgronomi Tingimuste alusel saadud hüvitised.

10.4. Vastutuse piiramine

10.4.1. Rahaline ülempiir. Meie summaarne rahaline vastutus eAgronomi Tingimuste alusel või seoses nendega on piiratud ja ei ületa mingil juhul, niivõrd kui see on seadusega lubatud, Teile eAgronomi Tingimuste alusel makstava hüvitise koguväärtust.

10.4.2. Kaudne kahju puudub. Mitte mingil juhul ei vastuta Me eAgronomi Tingimuste rikkumisega seotud mis tahes kaudse või kaudse kahju või saamata jäänud kasumi eest.

10.4.3. Piiramatu vastutus. eAgronomi Tingimustes kokkulepitud vastutuse piiramine ei kehti kohustuste tahtliku rikkumise korral.

10.5. Vääramatu jõud

10.5.1. Mida tähendab vääramatu jõud? Asjaolud, mis ei ole Poole kontrolli all (ilma piiranguteta): tulekahju, üleujutus, pandeemia, plahvatus ja õnnetus, sõda, streik, embargo, valitsuse nõuded, tsiviil- ja sõjaväevõim, rahvarahutused, andmevargus, materjalide või tööjõu saamatus, oluliste lepingute lõpetamine kolmandate isikute poolt või mis tahes muu põhjus, mis ei ole Poole mõistliku kontrolli all. Pool peab võtma mõistlikke meetmeid, et vältida või leevendada vahepealseid sündmusi ja nende tagajärgi.

10.5.2. Kuidas käituda vääramatu jõu korral? Kui üks Pool (edaspidi „Mõjutatud Pool“) ei suuda või eeldab, et ta ei suuda täita eAgronomi Tingimustest tulenevat kohustust Vääramatu Jõu sündmuse tõttu, peab ta teisele Poolele (edaspidi „Mõjutamata Pool“) saatma kirjaliku teate e-kirja teel, esitades üksikasjad Vääramatu Jõu sündmuse kohta (edaspidi „Vääramatu Jõu Teade“) 3 päeva jooksul alates Vääramatu Jõu sündmusest teadasaamisest.

10.5.3. Kui Mõjutatud Pool ei ole võimeline täitma eAgronomi Tingimustest tulenevat kohustust Vääramatu Jõu sündmuse tõttu, on selline mittetäitmine: i) lubatud ajal ja ulatuses, mil Vääramatu Jõu sündmus takistab täitmist, kuid ainult sel ajal ja selles ulatuses; ja ii) ei tekita Mõjutamata Poole ees vastutust mis tahes kahju eest, mis tuleneb või on kuidagi seotud sellise mittetäitmisega Vääramatu Jõu sündmuse toimumise ajal.

10.5.4. Mõjutatud Pool teeb kõik endast oleneva, et kõrvaldada või leevendada Vääramatu Jõu mõju.

10.5.5. Vääramatu Jõuga seotud sündmus ei vabasta ühtegi Poolt eAgronomi Tingimustest tulenevatest kohustustest, mida ta on võimeline täitma vaatamata Vääramatu Jõu sündmusele, sealhulgas eAgronomi Tingimustest tulenevatest teavitamiskohustustest.

10.5.6. Kui Mõjutatud Pool ei suuda Vääramatu Jõu tõttu täita eAgronomi Tingimustest tulenevat kohustust ja see mittetäitmine kestab 6 kuud alates kuupäevast, mil Mõjutamata Pool sai Vääramatu Jõu Teate, ilma et Pooled suudaksid selle aja lõpuks pidada läbirääkimisi mõlemale Poolele vastuvõetava alternatiivse võimaluse leidmiseks eAgronomi Tingimuste täitmiseks, võib Mõjutamata Pool lõpetada lepingulise suhte, teatades sellest kirjalikult Mõjutatud Poolele. Kui kumbki Pool lõpetab lepingu, peate Te ettemakstud hüvitise koos 8%-lise intressiga tagasi maksma 60 päeva jooksul alates lepingu lõpetamise avaldusest.

10.6. Vaidluste lahendamine

10.6.1. Kui Te saate teada mis tahes nõudest ja taotlete hüvitist või kui Meil on vaja lahendada mõni vaidlus, teavitage Meid viivitamata kirjalikult oma murest ja Me teeme Teie ees sama. Me püüame esmalt lahendada kõik Meie vahelised vaidlused 60 päeva jooksul sõbralike läbirääkimiste teel ja kui läbirääkimised ei ole edukad, siis lahendatakse kõik eAgronomi Tingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest tulenevad või nendega seotud vaidlused või nõuded lõplikult Harju Maakohtus kui esimese astme kohtus.

10.6.2. eAgronomi Tingimusi ja kõiki eAgronomi Tingimustest tulenevaid või nendega seotud lepinguväliseid kohustusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Meie tingimuste ja lepingute suhtes ei kohaldata ÜRO kaupade rahvusvaheliste müügilepingute konventsiooni (CISG).

10.7. Eraldatavus. Kui mõni osa eAgronomi Tingimustest tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, ei muuda selline otsus kehtetuks ühtegi muud eAgronomi Tingimuste sätet, kuid Pooled püüavad heas usus peetavate läbirääkimiste teel asendada mis tahes osa eAgronomi Tingimustest, mis tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, et viia ellu poolte kaubanduslikud kavatsused eAgronomi Tingimuste allkirjastamise ajal. Kui Pooled ei jõua asendussätte suhtes kokkuleppele, ei mõjuta see eAgronomi Tingimuste ülejäänud osade kehtivust.

10.8. Lahtiütlus puudub. Kui ükskõik milline Pool ei nõua mis tahes ajal eAgronomi Tingimuste mis tahes sätete täitmist, ei mõjuta see mingil viisil tema õigust nõuda nende täitmist ning kui ükskõik milline Pool loobub eAgronomi Tingimuste mis tahes sätte rikkumisest, ei tõlgendata seda nii, et kõnealune Pool loobub selle sätte mis tahes järgnevast rikkumisest või et ta loobub mis tahes muu käesoleva lepingu sätte rikkumisest.


 1. MUUD OLULISED EESKIRJAD

11.1. Tingimuste elektrooniline aktsepteerimine. Käesolevaid eAgronomi Tingimusi ja nende mis tahes muudatusi, mis tahes viisil vastu võetud, käsitletakse igal viisil ja igas mõttes kui originaallepingut ning neil on sama siduv õiguslik mõju, kui oleks tegemist isiklikult üle antud või digitaalselt või elektrooniliselt allkirjastatud originaalversiooniga. Kumbki Pool ei väida, et leping ei ole käesoleva lepingu alusel tekkinud kas i) elektrooniliste vahendite kasutamise tõttu eAgronomi Tingimuste aktsepteerimiseks või ii) asjaolu tõttu, et eAgronomi Tingimuste allkirjastamine või aktsepteerimine edastati elektrooniliste vahendite kaudu, ning kumbki Pool loobub tagasivõtmatult ja tähtajatult kõikidest sellega seotud nõuetest.

11.2. Elektrooniline teavitamine. Kõik meie poolt edastatavad teated või muud teated, sealhulgas need, mis puudutavad nende eAgronomi Tingimuste muudatusi, edastatakse e-posti teel. E-posti teel esitatud teade loetakse kättesaaduks järgmisel päeval, kui selline e-kiri on saadetud, ja muudatused hakkavad kehtima alates e-kirjas märgitud kuupäevast, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast e-kirja kättesaamist.

11.3. Loovutamine. Põllumajandustootja ei tohi eAgronomi Tingimustega seotud õigusi ega kohustusi loovutada ega üle anda ühelegi isikule ilma eAgronomi kirjaliku nõusolekuta (mille andmisest ei tohi põhjendamatult keelduda või sellega viivitada). Neil eesmärkidel on põhjendamatu keelduda nõusoleku andmisest kõigi Põllumajandustootja õiguste ja kohustuste loovutamiseks või üleandmiseks, kui lepingusaaja või ülevõtja i) on tõendatavalt võimeline täitma loovutaja või üleandja lepingust tulenevaid kohustusi; ii) finantsseisund ei ole halvem kui loovutajal või üleandjal kuupäeval, mil selline isik saab eAgronomi Tingimuste osaliseks; iii) on tõendatult võimeline jätkuvalt andma tagatisi ja/või täitmistagatisi, mis on vähemalt võrdsed loovutaja või üleandja poolt antud (või nõutavate) tagatistega; ja iv) registreeritud asukoht on samas jurisdiktsioonis kui loovutajal või üleandjal.

eAgronom võib ilma Põllumajandustootja nõusolekuta loovutada või üle anda mis tahes oma kontserni ettevõttele mis tahes õigusi või kohustusi seoses eAgronomi Tingimustega.

11.4. Sõltumatud Töövõtjad. eAgronomi Tingimuste Pooled on ja jäävad sõltumatuteks poolteks ning miski eAgronomi Tingimustes või nende täitmisega seotud asjaoludes ei tekita Poolte vahel mingit partnerlust või ühisettevõtet ega muuda üht Poolt teise Poole esindajaks. Kumbki Pool ei oma ega kinnita, et tal on volitused, õigused või volitused siduda teist Poolt mis tahes kohustusega või vastutusega või võtta või luua teise Poole nimel mis tahes kohustusi või vastutust, välja arvatud juhul, kui eAgronomi Tingimustes on konkreetselt sätestatud.

11.5. Seadusemuudatus. Kui Projekti Krediteerimisperioodil või pärast seda toimub seadusemuudatus (olenemata sellest, kas see on tehtud valitsuse, reguleeriva asutuse, registri või muul viisil), mida Pool peab järgima, ja selle tulemusel ei saa Pool täita ühte või mitut eAgronomi Tingimuste olulist sätet, siis kohtuvad Pooled Poole kirjaliku taotluse korral heas usus ja püüavad leppida kokku eAgronomi Tingimuste muudatustes (kui need on vajalikud ja asjakohased), et võtta arvesse muudatusi, nii et eAgronomi Tingimused jääksid kehtima. Kui Pooled ei suuda eAgronomi Tingimuste muutmises kokku leppida 60 päeva jooksul pärast seda, kui Pool on esitanud käesoleva Punkti kohase kirjaliku taotluse, võib kumbki Pool lõpetada lepingulise suhte vastavalt eAgronomi Tingimustele. Kui üks Pool lõpetab lepingu, peate Te ettemakstud hüvitise koos intressiga tagasi maksma 60 päeva jooksul alates lepingu lõpetamise deklaratsioonist.

11.6. Keel. Need eAgronomi Tingimused võivad olla meie Platvormil kättesaadavad nii inglise kui ka teistes keeltes. Kui eAgronomi Tingimuste mõne klausli tähenduse üle tekib vaidlus, on Platvormil kättesaadavate eAgronomi Tingimuste ingliskeelne versioon ülimuslik muudes keeltes oleva versiooni suhtes. 

Copyright © 2023 by eAgronom