Süsinikuprojekt 4835 tingimused

Tere tulemast eAgronomi, kus saate majanduslikke hüvesid jätkusuutlike põllumajanduspraktikate rakendamisest! 

eAgronom on pühendunud muutma koostööd põllumajandustootjatega võimalikult sujuvaks ja läbipaistvaks. Käesolevad tingimused, mida edaspidi nimetatakse "Tingimusteks", on meie koostöö nurgakiviks ja ei kuulu läbirääkimistele. Need tingimused koos põllumajandustootja individuaalse Süsinikulepinguga loovad meie vahelise lepingulise raamistiku. Kui leiate, et mõni tingimus on ebaselge, palume sellest eAgronomile viivitamatult teada anda. Me väärtustame teie tagasisidet ning oleme pühendunud tingimuste selguse ja läbipaistvuse parandamisele, et tagada muretum koostöö.

Kui eAgronom teeb Tingimustes muudatusi, postitame uuendused siia, et kõik osapooled oleksid teadlikud. Lisaks saadab eAgronom muudatuste kohta teavituse ka Põllumajandustootja platvormil registreeritud e-posti aadressile. On oluline, et Põllumajandustootja tutvuks Tingimustega iga kord, kui neid uuendatakse. Jätkates Platvormi või Teenuste kasutamist 30 päeva möödumisel muudatustest teavitamisest, väljendab Põllumajandustootja nõusolekut uuendatud Tingimustega. Kui Põllumajandustootja ei ole muudetud Tingimustega nõus, on oluline, et Põllumajandustootja teavitab eAgronomi oma vastuväidetest kirjalikult. Seejärel püütakse koos leida sobiv lahendus ja otsustada ühiselt edasise koostöö suund eAgronomiga.

Kui olete esmakordselt meie materjalidega tutvumas või kohtate uut terminit, mida on kasutatud suurtähtedega, soovitame teil tutvuda "Mõistetega", mis on osa eAgronomi kasutatavast terminoloogiast meie dokumentides. See aitab teil paremini mõista terminite tähendusi ja konteksti, milles neid kasutatakse.

„Puhvrikrediit“ on Süsinikuprojekti mittepüsivuse riski katmiseks loodud ja hallatav mittekaubeldav puhvrikrediit, mis on loodud ja mida hallatakse kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjade, Projekti Põhimõtete ja/või muude asjakohaste eeskirjade ja määrustega, mis võivad igal ajahetkel Süsinikuprojekti suhtes kehtida. Puhvrikrediidile ei väljastata Kauplemiskrediidi seerianumbrit ning seda ei käsitleta Kauplemiskrediidina.

„Süsiniku Atribuudid“ on keskkonna, kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimaga seotud kasu, atribuudid ja õigused, mis on seotud Süsinikuprojekti elluviimisega Põldudel.

‘Süsinikutsükkel’ tähendab ajavahemikku, mis algab esimese praktikamuudatuse tegemisega mis tahes Teie Põllul pärast saagikoristust. Järgmine samm on saagi koristamine, millele järgneb andmete kogumine praktikamuutuse(te) tulemuste kohta ja tsükkel lõpeb krediidi väljastamisega. Uus Süsinikutsükkel algab esimese rakendatud praktikamuudatusega pärast saagikoristust. Kaks Süsinikutsüklit võivad toimuda paralleelselt, näiteks kui üks on just alanud ja teine ootab Sertifitseerija(te) heakskiitu Krediidi Väljastamiseks.

5-aastane Projektiperiood’ tähendab ajavahemikku, mis kestab 5 aastat alates esimesest rakendatud praktikamuutusest mis tahes Teie Põllul. Teine 5-aastane Projektiperiood algab automaatselt pärast eelmise lõppemist, kui Te ei ole esitanud ülesütlemiseteadet. Kui Projekti Krediteerimisperiood peaks lõppema 5-aastase Projektiperioodi jooksul, lõpeb jooksev 5-aastane Projektiperiood automaatselt samaaegselt Projekti Krediteerimisperioodi viimase Süsinikutsükliga.

„Süsinikuprogramm“ on eAgronomi poolt välja töötatud vabatahtlik programm, mis julgustab Põllumajandustootjaid rakendama teatavaid agronoomilisi tavasid ja praktikaid, mille eesmärk on parandada mulla seisundit, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases ning mis koosneb erinevatest projektidest.

„Süsinikuprojekt“ on Põllumajandustootja poolt eAgronomi Tingimuste raames mis tahes Põllul Projekti Põhimõtteid järgides läbi viidud üksikute tegevuste seeria, mille eesmärk on parandada mulla seisundit, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases ning selle tulemusena genereerida Projektist Saadud Ühikuid, ning mida valideerib iseseisev ja pädev asutus, ning mis on registreeritud Sertifitseerijaga ja mille eeldatav kestvus on 40 aastat. Käesolev Süsinikuprojekt on esitatud Verrale järgneva nime all: eAgronom Sustainable Farming in Central and Eastern Europe, Project ID 4835.

„Sertifitseerija“ on eAgronomi poolt omal äranägemisel valitud rahvusvaheliselt tunnustatud platvorm, mis võimaldab Kontrollitud süsinikuühikute (praegusel juhul on Sertifitseerijaks Verra) väljaandmist, ülekandmist, hoidmist, hoiustamist, tühistamist ja väljavõtmist ning mis väljastab Projektidest Saadud Ühikuid.

„Sertifitseerija Eeskirjad“ on Sertifitseerija kehtestatud eeskirjad ja nõuded ning kasutustingimused, mis reguleerivad Sertifitseerijaga seotud protsesse ja mida Sertifitseerija aeg-ajalt muudab.

„Seadusemuudatus“ on mis tahes seaduse, määruse, siduvate eeskirjade (sealhulgas, kuid mitte ainult, Sertifitseerija Eeskirjad), poliitika või koodeksi või riigiasutuse nõuete (või nende tõlgendamise muutus asjaomase riigiasutuse poolt) kehtestamine, muutmine või kohaldamise muutmine, mis mõjutaks oluliselt ja negatiivselt eAgronomi ja/või Põllumajandustootja võimet realiseerida oma õigusi või täita oma olulisi kohustusi eAgronomi Tingimuste alusel.

„CO2e“ on 11. detsembril 1997. aastal vastu võetud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli A lisas loetletud kasvuhoonegaaside süsinikdioksiidi ekvivalentne heitkogus. Süsinikdioksiidi ekvivalent ehk CO2e tähendab, et ühe tonni süsinikdioksiidi heitkoguste arv on sama globaalset soojenemispotentsiaali omavate tonnide arv, mis vastab ühe tonni teise kasvuhoonegaasi heitkoguste arvule.

‘eAgronomi Koondpuhver’ on koondatud puhver, mis koosneb täiendavatest Kauplemiskrediitidest, mille Põllumajandustootja on loonud ning mis on kantud eAgronomile Põldude Projektist eemaldamise või Põllumajandustootja Süsinikulepingu lõpetamise tõttu, vastavalt Punktides 3.1 ja 3.3 kirjeldatule, ning mis on mõeldud katma igasugust tagasilangust ning vältima negatiivset mõju teistele Põllumajandustootjatele, kes osalevad meie Süsinikuprojektis.

„Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum“ on mis tahes ajal toimuv mis tahes järgmine sündmus või asjaolude esinemine Poole suhtes:

 • Poole lõpetamine, likvideerimine või majandusliku olukorra halvenemine või sellise menetluse algatamine;

 • mis tahes avaldus või garantii, mille Pool on andnud või mida loetakse antuks eAgronomi Tingimuste kohaselt, osutub valeks, ebaõigeks, ebatäpseks, ebatäielikuks või eksitavaks mis tahes olulises osas ajal, mil see anti või loeti antuks;

 • Pool esitab teisele Poolele tahtlikult teavet, mis on mis tahes olulises osas vale, ebaõige, ebatäpne, ebatäielik või eksitav;

 • eAgronomi suutmatus maksta Põllumajandustootjale hüvitist vastavalt eAgronomi Tingimustele;

 • Põllumajandustootja ei ole eAgronomi teavitanud Põllu õigusliku kontrolli muutumisest;

 • Põllumajandustootja kohustuste rikkumine vastavalt Süsinikuprojekti Andmete Kogumise ja Töötlemise Jaotisele;

 • kui Põllumajandustootja ei anna eAgronomile või eAgronomi määratud kolmandale isikule viivitamata mis tahes volitusi, mis võivad olla vajalikud Süsinikuprojekti valideerimiseks või Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks või Väljastamiseks;

 • Projekti Põhimõtete mittetäitmine ja/või vähemalt ühe praktikamuutuse rakendamata jätmine; 

 • mis tahes muu Poole poolt Lepingus sätestatud Poole kohustuste oluline rikkumine.

„Põld“ on mis tahes põld, mis moodustab osa Süsinikuprojektist, mis on määratletud Põldude Loetelus ja mida aeg-ajalt muudetakse.

„KHG“ tähendab kasvuhoonegaasi.

„Väljastamine“ on protsess, mis toimub pärast Kontrollimist ja hõlmab Projektidest Saadud Ühikute väljastamist kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjadega, sealhulgas, kui see on asjakohane, kordumatute seerianumbrite loomist, Projektidest Saadud Ühikute kirje loomist asjaomases Sertifitseerijas, Projektidest Saadud Ühikute kandmist nimetatud kontole või Meie koostööpartneri nimetatud kontole ja Püsivuspuhvrile asjaomases Sertifitseerijas ning muud sammud, mida asjakohased Sertifitseerija Eeskirjad võivad aeg-ajalt ette näha (ja tegusõna „Väljastama“ tuleks tõlgendada vastavalt).

„Põldude Loetelu“ on Põllumajandustootja poolt Platvormile lisatud Põllud, mis moodustavad osa Süsinikuprojektist.

„Püsivuspuhver“ on Puhvrikrediiditidest koosnev koondpuhver, mis on loodud ja mida hallatakse vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele, Projekti Põhimõtetele ja/või muudele asjakohastele eeskirjadele ja määrustele, mis võivad igal ajahetkel Süsinikuprojekti suhtes kehtida.

„Platvorm“ on eAgronomi poolt Süsinikuprojekti haldamiseks välja töötatud tarkvara ning hõlmab endas süsteemi Süsinikuprojekti andmete mõõtmiseks, salvestamiseks ja verifitseerimiseks.

“Projekti Põhimõtted“ on Süsinikuprojekti põhimõtted, sealhulgas, kuid mitte ainult, lubatud tavad ja praktikad, täiendavuse kriteeriumid, mullaanalüüsi metoodika, püsivust käsitlevad sätted, lähtejoone suunised ja muud sätestatud põhimõtted, mida aeg-ajalt muudetakse ning on kättesaadavad siin: https://www.eagronom.com/legal

„Projekti Krediteerimisperiood“ tähendab ajavahemikku, mille jooksul Süsinikuprojekti raames eemaldatud kasvuhoonegaaside heitkogustest on võimalik Projektist Saadud Ühikute väljastamine. 

„Projektidest Saadud Ühikud“ on Puhvrikrediidid ja Kauplemiskrediidid, mis eeldatavasti luuakse ja väljastatakse Süsinikuprojekti raames Projekti Krediteerimisperioodi jooksul.

„Väljavõtmine“ tähendab Kauplemiskrediidi püsivat eemaldamist Sertifitseerija süsteemist, mis vastab ühe tonni CO2-ekvivalendi kompenseerimisele.

„Mullaanalüüsi Nõuded“ on eAgronomi väljatöötatud ja muudetud eeskirjad, meetodid ja kaalutlused, mida tuleb kasutada ja järgida mulla analüüside tegemisel.

MRV” on mõõtmise, andmete salvestamise ja verifitseerimise protsess kogumis.

„Kauplemiskrediit“ on ainulaadne kaubeldav ühik, mis esindab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist või kõrvaldamist 1 tonni CO2e ulatuses, ning mis on kontrollitud ja väljastatud Süsinikuprojekti raames Projekti Krediteerimisperioodi jooksul kooskõlas sõltumatu ja usaldusväärse Sertifitseerija hallatava süsinikdioksiidi standardprogrammi asjakohaste eeskirjadega.

„Kontrollimine“ on Põllumajandustootja ja eAgronomi esitatud andmete kontrollimise ja verifitseerimise protsess, mille viib läbi Kontrolliasutus vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele, et teha kindlaks, kas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja/või kõrvaldamine on Süsinikuprojekti raames tõepoolest toimunud (ja tegusõna „Kontrollima“ tuleks tõlgendada vastavalt).

„Kontrolliasutus“ on sõltumatu ja usaldusväärne asutus, mis on volitatud osutama Kontrollimise teenuseid vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele.

‘Tagasilangus’ on sündmus, mille puhul me eristame kahte erinevat sündmust:

 1. ‘Välditav Tagasilangus’ on tagasilangus mida ei ole tekitanud Vältimatu Tagasilangus, nt mis on tekitatud tulenevalt halvast manageerimisest, Projektist teatud ala eemaldamisest, või üleliigsest saagikoristusest;

 2. ‘Vältimatu Tagasilangus’ on tagasilangus, mille on põhjustanud katastroofid, nt orkaanid, maavärinad, üleujutused, põuad, tulekahjud, tornaadod või talvised tormid, või ka inimtekkelised sündmused, mille üle projekti osalisel ei ole kontrolli, sealhulgas terrorismiaktid ja sõda. 1. OLULINE ÕIGUSLIK NURGAKIVI

1.1. Tegemist on siduva lepinguga.

Need Tingimused, eAgronomi Privaatsuspoliitika, Veebisaidi Kasutustingimused, Andmetöötluse Lisa (kehtiv ainult EL välistele osalistele), Projekti Põhimõtted ja Põllumajandustootja Süsinikuleping (edaspidi „eAgronomi Tingimused“) moodustavad Teie ja eAgronomi vahelise täieliku lepingu seoses Meie Teenuste ning Platvormile juurdepääsu ja selle kasutamisega. Need eAgronomi Tingimused on õiguslikult siduv kokkulepe Teie ja eAgronomi vahel. Kui allkirjastate Põllumajandustootja Süsinikulepingu või vajutate asjakohasele nupule, mis näitab, et nõustute eAgronomi Tingimustega, või kasutate Meie Teenuseid või nende mis tahes osa, siis nõustute eAgronomi Tingimustega ja nõustute, et eAgronomi Tingimused on Teie jaoks siduvad alates selle toimingu tegemise kuupäevast. Lisaks on kõik Teie poolt Platvormil tehtud toimingud siduvad ja täitmiseks kohustuslikud.


 1. SÜSINIKUPROJEKTI ELLUVIIMINE

Põllumajandustootja võtab endale kohustuse järgides Projekti Põhimõtteid (https://www.eagronom.com/legal) viia ellu Süsinikuprojekti ja rakendada iga Süsinikuprojekti kaasatud ja aktiveeritud põllu puhul vähemalt ühte uut praktikat. See hõlmab nõutavate andmete esitamist eAgronomile ning Mullaanalüüsi Nõuete täitmist, et tagada projektis osalevate põldude jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik majandamine.


 1. PÕLLUD

Pärast Põllumajandustootja Süsinikulepingu allkirjastamist tuleb kõik Süsinikuprojekti kuuluvad Põllud sisestada eAgronomi platvormile hiljemalt eAgronomi määratud tähtajaks ja need tuleb aktiveerida esimeseks kasutushooajaks. Lisaks on oluline iga-aastaselt uuendada põldude nimekirja eAgronomi poolt etteantud tähtpäevaks, et need oleksid valmis järgnevaks Süsinikutsükliks.

Peamine nõue on, et Teil oleks seaduslik kontroll Põldude üle ja Te saaksite vajaduse korral esitada tõendeid, näiteks kui Sertifitseerija nõuab selliseid tõendeid. Lisaks ei tohi Põldude suhtes olla käimasolevaid vaidlusi maa kasutamise üle. 

3.1. Kas pärast Süsinikuprojektiga liitumist on võimalik Põlde lisada ja eemaldada?

Jah! Teil on võimalus hallata oma Põlde, mis on lisatud Põldude Loetellu teavitades meid sellest ette vähemalt 30 päeva. 

Te võite lisada põlde igal ajal peale seda kui Meie meeskond on vastavad põllud üle kontrollinud ja heaks kiitnud. Põldude lisamine Süsinikuprojekti ei muuda 5-aastase Projektiperioodi kestvust juhul, välja arvatud juhul, kui hinnanguline loodavate Kauplemiskrediitide hulk ei ole osutu liiga märkimisväärseks. Suure hulga uute Põldude lisamist Süsinikuprojekti hinnatakse juhtumi põhiselt.

Te võite eemalda Põlde ilma igasuguse tasuta iga 5-aastase Projektiperioodi lõpus. Põllud mida Te soovite eemaldada jäävad Süsinikuprojekit vähemalt kuni sellel hetkel käimasoleva Süsinikutsükli lõpuni.

Kui Põld eemaldatakse 5-aastase Projektiperioodi jooksul, tuleb Põllumajandustootjal tagastada kõik selle aja jooksul genereeritud, kuid müümata Kauplemiskrediitid või hüvitada rahaliselt Kauplemiskrediitide müügist saadud tulu. Tagastatud Kauplemiskrediitid või rahalised vahendid liidetakse eAgronomi Koondpuhvrisse, et kompenseerida võimalikke süsinikuemissioone(Tagasilangusi), mis võivad pärast Põldude eemaldamist tekkida.

Näiteks:

 • Kui Te lahkute täpselt peale viiendat Süsinikutsüklit, siis ei kohaldata Põldude eemaldamisele ega Süsinikuprojektist lahkumisele mingit tasu;

 • Kui Te lahkute peale seitsmendat Süsinikutsüklit, siis peate tagasi maksma kahe aasta Kauplemiskrediitide väärtuse;

 • Kui Te lahkute täpselt peale kümnendat Süsinikutsüklit, siis ei kohaldata Põldude eemaldamisele ega Süsinikuprojektist lahkumisele mingit tasu;

 • Kui Te lahkute peale üheteistkümnedat Süsinikutsüklit, siis peate tagasi maksma ühe aasta Kauplemiskrediitide väärtuse;

Kui Te soovite eemaldada Põlde Süsinikuprojektist enne, kui nendelt Põldudelt on väljastatud vähemalt 0,3 Kauplemiskrediiti hektari kohta, siis kohaldatakse Põllu eemaldamise tasu vastavalt Punktile 3.3.

Põllu eemaldamise tasu kohaldamine on paindlikum, kui Põld eemaldatakse Projektist õigusliku kontrolli muutumise tõttu maaomanikust tuleneval põhjusel või kui vastavale Põllule paigaldatakse päikesepaneelid. Täpsemat infot selle kohta leiate Punktidest 3.2 ja 3.3.

Mõningatel juhtudel võib olla võimalik lisada Põlde tagasi Süsinikuprogrammi, kuid see selgub alles peale igakordset juhtumi hindamist.

NB! Pidage meeles, et kui mõni Põld on eemaldatud Põldude Loetelust, siis ei ole võimalik tagasiulatuvalt  saada krediite teistest süsinikuprogrammidest/projektidest nende aastate eest kui see Põld oli osa Meie Süsinikuprojektist. Kui te soovite eemaldada Põldu ja liituda mõne teise süsinikuprogrammiga selle Põlluga siis seda ei ole võimalik teha enne, kui sellel hetkel käimasolev Süsinikutsükkel on lõppenud.

3.2. Mis juhtub, kui Te tahate oma Põldu maha müüa või kui maaomanik soovib Teie rendilepingut lõpetada Süsinikuprojekti ajal?

Kui toimub või on toimumas mis tahes muutus juriidilises kontrollis Põllu üle, peab Põllumajandustootja eAgronomi sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul kirjalikult teavitama (info@eagronom.com).

Kui Põllumajandustootja soovib oma Põllu ära müüa või välja rentida uuele Põllumajandustootjale, tuleb eAgronomi sellest kavatsusest otsekohe informeerida. Samuti peab Põllumajandustootja tegema kõik võimaliku, et tagada nende Põldude jätkuv osalus Süsinikuprojektis. eAgronom peab andma nõusoleku Tingimuste üleandmiseks või nende järgimiseks uue maakasutaja poolt. eAgronomil on õigus leping lõpetada ilma ette teatamata, kui selgub, et uus maakasutaja ei kvalifitseeru või ei ole muul põhjusel sobilik osalema Süsinikuprojektis.

Juhul, kui Põllumajandustootja ei suuda Põllu õigusliku kontrolli muutumise (näiteks rendilepingu lõppemise tõttu) täita põlluga seotud kohustusi ja kui need kohustused ei kandu üle, on võimalik põld projekti raames välja arvata. Sellisel juhul antakse kõik hetkel käimasoleva Süsinikutsükli jooksul loodud kauplemiskrediitidest 100% ulatuses eAgronomile, kes lisab need Koondpuhvrisse, et katta võimalikud Tagasilangused ja kaitsta teisi projektis osalevaid põllumajandustootjaid. eAgronomi Tingimused jäävad kehtima nende Põldude suhtes, mida õigusliku kontrolli muutus ei mõjuta.

Kui maatüki õigusliku kontrolli muutus on tingitud Põllumajandustootja otsusest rendileping lõpetada, palume tutvuda punktiga 3.1 ülal ja punktiga 3.3 all ning vaadake allpool jaotist „Vastutus“.

3.3. Põllumajandustootja Süsinikulepingu lõpetamine või Põldude eemaldamine enne vähemalt 0,3 Kauplemiskrediidi Väljastamist hektari kohta

Me alustame tööd krediitide väljastamiseks kohe pärast käesoleva lepingu allkirjastamist, et tagada Teile süsinikutulu võimalikult kiiresti pärast esimest praktika muudatust ja andmete kogumist. See tähendab, et palju vaeva läheb raisku ja tehakse ebavajalikke kulutusi, kui praktika muudatust ei rakendata või andmete kogumist ei lõpetata enne, kui Te peaksite otsustama Programmist lahkuda.

Seetõttu kohaldame ennetähtaegse lõpetamise või põllu eemaldamise tasu, kui soovite lõpetada Põllumajandustootja Süsinikulepingu või eemaldada Põlde enne, kui teie Põllud on loonud keskmiselt vähemalt 0,3 Kauplemiskrediiti hektari kohta.

Lõpetamistasu arvutatakse ja kohaldatakse järgmise krediidi Väljastamise ajal järgmiselt:

(0.3 - väljastatud Kauplemiskrediitide hulk hektari kohta*) x keskmine müügihind järgmise krediitide väljastamise ajal  x kõik hektarid Süsinikuprojektis

Näiteks: (0,3 - 0 Väljastatud Kauplemiskrediiti) x 30€ x 100 ha = 900€ lõpetamistasu.

Kui te soovite eemaldada Põlde Projektist enne vähemalt 0,3 Kauplemiskrediidi loomust hektari kohta, siis kohaldatakse eemaldamistasu. Tasu arvutatakse samamoodi nagu eespool kirjeldatud lõpetamistasu, võttes arvesse eemaldatavate Põldude osakaalu kogu põllumajandusettevõtte pindalast. Näiteks kui soovite eemaldada 20 hektarit 100 hektari suurusest Põllumajandusettevõttest, siis on põllu eemaldamise tasu 20% lõpetamistasust.

*Kui te ei ole rakendanud ühtegi praktikat ja/või ei ole lõpetanud Meie poolt nõutud andmete kogumist, loetakse Kaubanduskrediitidehulk hektari kohta nulliks ja lõpetamise tasu kohaldatakse kohe pärast Lepingu lõpetamist. Seejuures kohaldatakse eelmise Väljastamise keskmist müügihinda või 30 eurot, kui lõpetamine või eemaldamine toimub enne esimest Süsinikuprojekti krediidimüüki.

Põldude eemaldamise tasu ei kohaldata järgnevatel juhtudel:

 • Põld eemaldatakse Projektis õigusliku kontrolli kaotuse tõttu maaomanikust tuleneval põhjusel;

 • Vastavad Põllud lähevad päikesepaneelide alla;

Meie süsiniku hindaja  tulemus on rohkem kui 15% erinev tegelikkusest.

 1. MEIE KOHUSTUSED TEIE EES

eAgronom toetab Põllumajandustootjat Süsinikuprojekti teostamisel, eesmärgiga optimeerida võimalusi, hankida kvaliteetseid, sertifitseeritud Kauplemiskrediite. Projekti edukaks läbiviimiseks ja eAgronomi Tingimustes määratud kohustuste täitmiseks võib eAgronom kaasata alltöövõtjaid. eAgronom vastutab selle eest, et iga kaasatud alltöövõtja oleks oma ülesannete täitmiseks asjakohaselt kvalifitseeritud, tagades nii projekti kõrge kvaliteedi ja tõhususe. 

4.1. Suunised

Me analüüsime Teie andmeid ja pärast auditit pakume välja soovitatavad tavad ja praktikad, mis põhinevad Teie poolt esitatud varasematel andmetel. 

4.2. Mõõtmine, aruandlus ja kontroll

4.2.1. Me pakume Teile juurdepääsu Meie Platvormile, et esitada Süsinikuprojektis osalemiseks vajalikke andmeid Põldude ja Põllumajandusettevõtte tegevuse kohta. 

4.2.2. Teie poolt esitatud andmete põhjal ja teiste vahendite, näiteks kaugseiretehnoloogiate ja telemaatika abil, hindame ja arvutame süsiniku heitkoguseid ja süsiniku sisalduse muutusi Põldude pinnases.

4.2.3. Me arvutame CO2e eemaldamise või vähendamise koguse (vähendamine ei loo Projektidest Saadud Ühikuid) ja Projektidest Saadud Ühikute samaväärse summa, sõltuvalt Sertifitseerijast ja nende metodoloogiast.

4.2.4. Me kasutame Teie esitatud andmeid, et koostada kõik Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks ja Väljastamiseks vajalikud dokumendid. 

4.3. Süsinikuprojekti haldamine

Me haldame Süsinikuprojekti, st hangime Sertifitseerija, kes sertifitseerib ja registreerib Süsinikuprojekti ning jälgib Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimist, Väljastamist, hoiustamist, ülekandmist, tühistamist ja/või väljavõtmist.

4.4. Mis juhtub, kui sertifikaadi saamise eeskirjad või parimad tavad muutuvad? 

Me vaatame Projekti Põhimõtted regulaarselt läbi, et veenduda, et need kajastavad jätkuvalt parimaid tavasid ja teaduslikku konsensust ning Sertifitseerija Eeskirju, ning inspekteerime Projekti Põhimõtteid vastavalt, teatades Teile sellest vähemalt 30 päeva ette, kui midagi on vaja muuta (nt alates järgmisest Süsinikutsüklist).


 1. SÜSINIKUPROJEKTI ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

5.1. Süsinikuprojekti andmete kogumine ja töötlemine on väga oluline ülesanne ja me peame tegema meeskonnatööd, tagamaks, et Meil on kõik vajalikud ja õiged andmed, et saada Projektidest Saadud Ühikud Kontrollitud ja sertifitseeritud.

5.2. Kõik andmed esitatakse Meie Platvormi ja Meie poolt nõutavate vahendite abil. 

5.3. Põllumajandustootja on kohustatud täpselt dokumenteerima ja Platvormile sisestama kõik Süsinikuprojektiga seotud andmed. See hõlmab igaaastaste seireandmete esitamist ettenähtud formaadis hiljemalt eAgronomi poolt igal aastal määratud tähtpäevaks, kogu koostööperioodi vältel. 

5.4. Põllumajandustootja Süsinikulepingu allkirjastamisega annate nõusoleku, et Teie andmed, mis käsitlevad Teie osalemist teistes keskkonnakrediidi programmides, tavade muutmist, muudatusi Teie põllumajanduslikus tegevuses (nt kütuse ja väetiste kasutamise vähendamine), pinnaseseire andmeid ning muid Süsinikuprojektiga seotud andmeid, mida Kontrolliasutus või Sertifitseerija või kolmas isik (nt mullaanalüüsi läbiviiv teenusepakkuja) võidakse teha kättesaadavaks vastavale isikule Meie Tingimustega kooskõlas oleva teenuse osutamiseks või saamiseks ning piiratud eesmärkidel, mida on kirjeldatud käesolevas peatükis. eAgronom võib kasutada koondatud ja anonüümseid andmeid ainult teenuse ja/või toodete parendamiseks. Andmete kasutamise tulemusena ei avaldata Teie isikuandmeid ega kaubanduslikke saladusi..

5.5. Isikuandmete kontroll. Meie, Teie ja Meie partnerid võivad Meie Teenuste osutamiseks eksportida, importida, koguda ja/või muul viisil töödelda isikuandmeid (edaspidi „Isikuandmed“), mis kuuluvad isikutele, kes on kaitstud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (ingliskeelne lühend „GDPR“) ja muude kohaldatavate andmekaitse- ja privaatsusseaduste alusel. Meie privaatsuspõhimõtetes on täpsemalt kirjeldatud poolte rollid, õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega ning see aitab Meil ja Teil järgida GDPR-i. Kumbki Pool vastutab ainuisikuliselt kohaldatavate andmekaitseseaduste järgimise ja kõigi sellega seotud kohustuste täitmise eest kolmandate isikute, sealhulgas andmesubjektide ja järelevalveasutuste ees.

5.6. Konfidentsiaalsus. 

5.6.1. eAgronomi Tingimusi ning mis tahes muud konfidentsiaalset või omandiõigusega seotud teavet, mille Me Teile kättesaadavaks teeme, loetakse eAgronomi Tingimuste kohaselt Meie konfidentsiaalseks teabeks.

5.6.2. Teie eAgronomi Tingimuste alusel kogutud andmeid, mis on seotud Süsinikuprojekti elluviimisega, loetakse Teie konfidentsiaalseks teabeks. eAgronom võib avaldada mis tahes sellist teavet vajaduse korral Sertifitseerijale, Kontrolliasutusele, koostööpartnerile (turustajale) või alltöövõtjale või muule kolmandale isikule, kellel on põhjendatud huvi teabe avaldamise vastu (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes Projektidest Saadud Ühikute omandaja, kellel on huvi teabe nagu Projektidest Saadud Ühikute piirkond ja rakendatud tavad vastu), kui see on vajalik Süsinikuprojekti elluviimiseks, Süsinikuprojekti kinnitamise lõpuleviimiseks või Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimiseks, Väljastamiseks, ülekandmiseks, väljavõtmiseks või tühistamiseks.

Teie andmete kaitse on Meile väga oluline ja Me võtame seda tõsiselt. Nagu eespool mainitud, jagame Teie andmeid asjaomaste osapooltega ainult siis, kui see on vajalik Süsinikuprojekti elluviimiseks. Näiteks jagame osa teie andmetest kontrolliasutusega ainult siis, kui kontrolliasutus küsib spetsiaalselt x, y või z küsimuste kohta, ja hoiame need võimaluse korral anonüümsetena. Meie koostööpartnerid või lõppostjad võivad teada piirkonda, kus krediidid on loodud, kuid me ei jaga kunagi ilma Teie nõusolekuta Teie kontakte, Teie põllumajandusettevõtte täpset asukohta ega mingeid üksikasju Teie põllumajandusettevõtte või põllumajandusettevõtte juhtimise kohta.

5.6.3. Kuni eAgronomi Tingimuste kehtivuse lõppemiseni või lõpetamiseni kohustub kumbki Pool mitte kasutama ega avalikustama konfidentsiaalset teavet, välja arvatud juhul, kui:

 • eAgronomi Tingimustes on see selgesõnaliselt lubatud; või

 • ta on kohustatud seda tegema seaduse või kohtu või muu pädeva asutuse või kohtuorgani korralduse alusel; või

 • teine Pool on avalikustamisele kirjalikult nõusoleku andnud (sellist nõusolekut ei tohi põhjendamatult tagasi lükata või sellega viivitada); või

 • Pool soovib teavet avaldada nõustajale, keda seob Poole suhtes seadusest või lepingust  tulenev konfidentsiaalsuskohustus, mis kehtib igasuguse avalikustatud teabe suhtes.

 • Kui Pool on kohustatud teavet avalikustama, peab avalikustav Pool tegema kõik endast oleneva, et enne teabe avalikustamist konsulteerida teise Poolega.

5.7. Mis juhtub andmetega, kui Te lahkute Süsinikuprojektist?

Me säilitame kogutud andmeid 2 aastat pärast Süsinikuprojekti perioodi (40 aastat) ning samuti peate Meie või Kontrolliasutuse nõudmisel säilitama ja tegema Meile ja Kontrolliasutusele kättesaadavaks kõik andmed (sealhulgas elektroonilised andmed), mis on seotud Süsinikuprojektiga. Me võime kuni 40 aasta jooksul eemalt seirata Põldusid, veendumaks, et ei toimuks Tagasilangusi ja püsivuse kaotust, mis tuleb Sertifitseerija poolt Püsivuspuhvrist katta. 

5.8. Meil on õigus Teie andmeid auditeerida

Meil on õigus auditeerida Süsinikuprojekti seireandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutades õhust pildistamist või kaugpildistamist ja -seiret Süsinikuprojekti eeldatava kestuse jooksul. Selline auditeerimine võib hõlmata ka Põllumajandusettevõtte külastamist ja täiendavate andmete taotlemist. Me katame järelevalve- ja kontrolliauditite kulud, välja arvatud juhul, kui auditi käigus tuvastatakse valeandmete esitamine. Kui Me avastame, et olete esitanud Meile Süsinikuprojekti seire ja Kontrollimise käigus valeandmeid, peate katma või hüvitama kõik asjakohased seire- ja kontrollimiskulud.

5.9. Kas Te peate endiselt andmeid koguma, kui olete Süsinikuprojektist lahkunud?

Jah, kui Te lahkute meie Projektist ja hakkate rakendama jätkusuutlikke tavasid meie Projekti kuuluvatel Põldudel, peate ikkagi lõpetama andmete kogumise sellel hetkel käimasoleva Süsinikutsükli kohta ja esitama andmed Meile. Me jätkame Teie Põldude jälgimist satelliitide kaudu pärast käimasolevat Süsinikutsüklit.


 1. KUIDAS JA MILLAL PROJEKTIDEST SAADUD ÜHIKUID VÄLJASTATAKSE?

6.1. eAgronom, vajadusel koostöös oma partneritega, võtab ette kõik asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjadega kooskõlas olevad toimingud, et edendada projekti, tagada selle kinnitamine ja registreerimine ning jälgida ja väljastada Projektidest Saadud Ühikud. Selle protsessi osana annab Põllumajandustootja eAgronomile tagasivõtmatult ja ainuõiguslikult üle kõik õigused, huvid ja omandiõigused Süsiniku Atribuutidele, sealhulgas õiguse neid Sertifitseerijale esitada eesmärgiga saada Projektidest Saadud Ühikuid väljastatud. Samuti annab Põllumajandustootja eAgronomile ja vajadusel partneritele kõik vajalikud volitused, et võimaldada Süsinikuprojekti kinnitamist ning Projektidest Saadud Ühikute jälgimist ja väljastamist.

6.2. Sertifitseerija väljastab Projektidest Saadud Ühikud eAgronomi või selle koostööpartneri valitud kontole vastavalt kindlaksmääratud ajakavale, mis on kooskõlas asjakohaste Sertifitseerija Eeskirjadega. Ideaalis toimub see ühe aasta jooksul pärast seda, kui asjaomased põllumajandusettevõtte andmed on esitatud, kuigi täpne ajastus sõltub eAgronomi äranägemisest ja kokkulepetest. 

See tähendab, et Projektidest Saadud Ühikuid saab väljastada iga aasta kohta, kuid kontrollimine võtab aega, mistõttu ei väljastata krediiti kohe iga praktika-aasta lõpus, vaid pärast seda, kui Sertifitseerija on kontrollinud kõiki andmeid ja protsesse, et veenduda, et tegemist ei ole rohepesuga. 

6.3. Väljastamine toimub vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele ja loetakse lõpetatuks, kui asjaomased Projektidest Saadud Ühikud on kantud eAgronomi kontole või Püsivuspuhvrile, kui Sertifitseerija Eeskirjades ei ole sätestatud teisiti. Püsivuspuhvrile eraldatavaid Projektidest Saadud Ühikuid nimetatakse Puhvrikrediidiks ja need eraldatakse Püsivuspuhvrile ilma Põllumajandustootjale ja eAgronomile hüvitise maksmiseta vastavalt asjakohastele Sertifitseerija Eeskirjadele. Püsivuspuhvri täpne osakaal on sätestatud Sertifitseerija Eeskirjades, Projekti Põhimõtetes ja/või muudes eeskirjades ja määrustes, mida võidakse aeg-ajalt Süsinikuprojekti ja Projektidest Saadud Ühikute suhtes kohaldada (orienteeruvalt umbes 20–25%).

6.4. Kas Te peate Sertifitseerimisprotsessi või Väljaandmise eest midagi maksma? 

Ei, Te ei pea Sertifitseerimise või Väljastamise eest midagi juurde maksma, sest Te maksate Meile komisjonitasu Kauplemiskrediidina summas, mis on märgitud Põllumajandustootja Süsinikulepingusse ja mis põhineb arvutustel, mida on selgitatud allpool jaotises „Hüvitis“. Meie kohustume tasuma kõik Sertifitseerija ja Kontrolliasutuse nõutavad maksud ja tasud, mis on seotud Süsinikuprojekti valideerimise, Projektidest Saadud Ühikute Kontrollimise ja Väljastamisega seotud halduskuludega, välja arvatud kulud, mille kandmiseks on Põllumajandustootja epingu alusel selgesõnaliselt kohustunud. 

6.5. Mitu ühikut väljastatakse?

Projektidest Saadud Ühikute eeldatavat hulka, mida plaanitakse luua ja väljastada eAgronomi Tingimuste ja Süsinikuprojekti raames projekti krediteerimisperioodi jooksul, on võimalik hinnata kasutades eAgronomi platvormil olevat süsiniku kalkulaatorit. Need arvutused on ligikaudsed ja lõpptulemused võivad erineda, kuna süsiniku sidumise protsessi mõjutavad mitmed tegurid, eriti Põllumajandustootja poolt rakendatavad meetodid. Projektidest Saadud Ühikute väljastamine sõltub eAgronomi ja Põllumajandustootja ühistest jõupingutustest ning Sertifitseerija lõplikust heakskiidust.


 1. MIS JUHTUB PÄRAST VÄLJASTAMIST?

7.1. Räägime esmalt Meie hüvitisest

Vastutasuks Süsinikuprojekti elluviimise eest võimaldame Teile Kauplemiskrediidid või rahalise hüvitise ja Meie jätame osa Kauplemiskrediitidest endale ilma Teile hüvitist maksmata, mis on tasu Meie teenuste eest, välja arvatud juhul, kui esineb Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum, mille puhul Põllumajandustootja ei saa hüvitist. Põllumajandustootjale üleantava Kauplemiskrediitide kogus on märgitud Põllumajandustootja Süsinikulepingus. Selguse huvides arvutatakse Põllumajandustootjale üleantava Kauplemiskrediitide osa järgmiselt: (Projektidest Saadud Ühikud - Puhvrikrediit) * Põllumajandustootja osa, mis on määratletud Põllumajandustootja Süsinikulepingus.

Kauplemiskrediitide Väljastamise hetkel kuvatakse Teile kuuluva Kauplemiskrediidite summa Teie kontol Meie Platvormil ja Te volitate Meid tühistamatult ja tähtajatult haldama Kauplemiskrediite Teie nimel üksnes Teie järgmiste juhiste alusel hiljemalt 15 päeva jooksul alates Väljastamise kuupäevast:  

 • volitate Meid müüma Teie kauplemiskrediite; ja/või

 • võtate oma Kauplemiskrediidid välja.

7.2. Kui soovite oma Kauplemiskrediiti müüa

Me märgime Teie kontol kui palju Kauplemiskrediite saite hüvitisena Süsinikuprojekti raames. Kui olete otsustanud müüa oma Kauplemiskrediite või kui Te ei ole otsustanud oma Kauplemiskrediite 15 päeva jooksul alates Väljastamisest Välja Võtta, täidame Teie müügikorralduse või edastame selle Meie koostööpartnerile täitmiseks turuhinna alusel ja maksame Teile müügist saadud tulu 30 päeva jooksul pärast seda, kui oleme selle tulu kätte saanud.

7.3. Kui soovite oma Kauplemiskrediidi Välja Võtta.

Kui Põllumajandustootja on eAgronomi Platvormil teinud vastava valiku, siis 15 päeva jooksul pärast Kauplemiskrediitide väljastamist antakse nende omandiõigus üle Põllumajandustootjale ning Põllumajandustootjale kuuluvate Kauplemiskrediitide kogus kajastub Põllumajandustootja kontol eAgronomi Platvormil. Põllumajandustootjal on õigus oma Kauplemiskrediite välja võtta 15 päeva jooksul pärast nende väljastamist. Kui Põllumajandustootja ei ole 15 päeva jooksul pärast väljastamist oma Kauplemiskrediite välja võtnud, annab Põllumajandustootja eAgronomile automaatse õiguse müüa need Kauplemiskrediitid turuhinnaga. Põllumajandustootjale makstakse müügitulud välja 30 päeva jooksul pärast seda, kui eAgronom on müügitulu kätte saanud.

Väljavõtmistasu on 5% väljavõetud Kauplemiskrediitidest, st tasu arvatakse maha Kauplemiskrediitidest.

Väljavõtmine on pöördumatu, st kui olete oma Kauplemiskrediidid välja võtnud, ei saa Te pärast seda otsustada oma Kauplemiskrediite müüa või teha midagi muud peale Väljavõtmise. Selle põhjus on lihtne: Register tühistab Väljavõetud krediidid ja väljastab sertifikaadi krediitide Väljavõtmise kohta. 

Väljavõtmist kasutatakse näiteks Põllumajandustootja enda süsinikdioksiidi heitkoguste neutraliseerimiseks.

7.4. Müügi- või Väljavõtmiskorralduste esitamine

Müügi- või väljavõtmiskorraldused tuleb esitada üksnes eAgronomi Platvormi kaudu. Korraldusi on võimalik esitada igal ajal enne Kauplemiskrediitide väljastamist ja kuni 15 päeva pärast nende väljastamist. Põllumajandustootja võib otsustada müüa või välja võtta kõik või osa oma Kauplemiskrediitidest juba enne nende väljastamist. Sellisel juhul tuleb arvesse võtta, et otsus Kauplemiskrediitide väljavõtmise kohta tuleb teha hiljemalt 15. päeval pärast nende väljastamist. Kui Põllumajandustootja ei ole selleks ajaks oma otsust teinud, müüb eAgronom automaatselt kõik Kauplemiskrediidid. Oma valiku tegemiseks tuleb Põllumajandustootjal eAgronomi Platvormil vastav valik teha. Kui Platvormil korralduse esitamine ei ole võimalik, tuleks oma korraldus saata aadressile info@eagronom.com. Korralduse esitamisega võtab Põllumajandustootja endale siduva kohustuse. Põllumajandustootja saab oma korralduse tühistada ainult enne, kui eAgronom on selle edastanud meie koostööpartnerile või Sertifitseerijale. Korralduste kiire täitmise tõttu võib juhtuda, et tühistamissoov ei jõua õigeaegselt kohale, et peatada juba esitatud korraldused. Seega on oluline, et Põllumajandustootja oleks kindel enne korralduse esitamist järgmistes punktides:

 • olete sisestanud õiged väärtused;

 • olete kindel, et soovite selle korraldusega jätkata;

olete valmis ja võimeline kandma võimaliku kahju riski juhul, kui Kauplemiskrediidi hind langeb (igal juhul mitte vähem kui 30 eurot).

7.5. Mis juhtub pärast seda, kui olete otsustanud oma krediidi välja võtta?

Kui olete oma krediidid välja võtnud, ei ole enam tagasiteed. Me edastame Teie korralduse Sertifitseerijale, kes teeb asjakohaseid toiminguid, et tühistada Teie poolt valitud Kauplemiskrediitide kogus, mis on seotud asjaomase viitenumbriga. 

7.6. Käibemaks

Kõik eAgronomi Tingimustes osutatud summad ei sisalda kohaldatavat kinnipeetavat, müügi- või käibemaksu (edaspidi „Käibemaks“), mis kuulub tasumisele tarne või tarnete puhul, mille puhul sellistele summadele Käibemaks kohaldub. Iga eAgronomi Tingimuste kohase tarne Käibemaksuga maksustamine määratakse kindlaks vastavalt selle jurisdiktsiooni käibemaksuseadusele, kus Käibemaksuga maksustatav tehing loetakse toimunuks. Kui selliselt tarnelt või tarnetelt tuleb nõuetekohaselt tasuda Käibemaks, maksab vastuvõttev Pool tarnivale Poolele summa, mis on võrdne tarniva Poole jurisdiktsioonis tasumisele kuuluva Käibemaksuga (kui see on olemas); tingimusel, et i) selline summa tuleb tasuda alles siis, kui tarniv Pool esitab vastuvõtvale Poolele selle summa kohta kehtiva Käibemaksuga seotud arve; ja ii) vastuvõttev Pool ei ole kohustatud tasuma tarnivale Poolele Käibemaksu, mida vastuvõttev Pool peab ise arvestama vastavalt pöördmaksustamise eeskirjale või vastuvõtva Poole jurisdiktsiooni mis tahes sarnasele süsteemile.


 1. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

8.1. Kui kaua leping kehtib?

8.1.1. Põllumajandustootja lepinguline suhe eAgronomiga, mis põhineb eAgronomi Tingimustel, kestab kuni Projekti Krediteerimisperioodi lõpuni, mis on kuni aastani 2041 (kaasa arvatud), või kuni lepingu ülesütlemiseni. Kuna projekti miinimumkestus on määratud 40 aastaks, jätkuvad pärast Projekti Krediteerimisperioodi või Põllumajandustootja Süsinikulepingu lõppemist seirega seotud tingimused kuni 40 aastat pärast projekti algust. Samuti jäävad kehtima Kauplemiskrediitide väljastamise tingimused (peatükk 7) kuni Põllumajandustootja on saanud oma osa Kauplemiskrediitide müügist saadud tulust või kuni need krediidid on registri poolt tühistatud seoses nende väljavõtmisega.

8.1.2. Meie lepinguline suhe kestab vähemalt viis aastat alates esimesest Praktikamuudatusest ükskõik millisel Põllul, mis tähendab seda, et esimese viie aasta jooksul ei saa lepingut korraliselt lõpetada. 

8.1.3. Pärast 5-aastase Projektiperioodi lõppemist võite meie lepingulise suhte lõpetada teavitades sellest meid kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Lepingu lõpetamise soovist meid mitte teavitamine uuendab lepingut automaatselt veel üheks siduvaks 5-aastaseks Projektiperioodiks. Leping uueneb sellisel viisil kuni Krediteerimisperioodi lõpuni. 

8.1.4. Kui Te soovite lõpetada Lepingut varem kui iga 5-aastase Projektiperioodi lõppemist erakorraliselt, siis peate Te tagastama kõik sellel hetkel käimasoleva 5-aastase Projektiperioodi jooksul loodud  müümata Kauplemiskrediidid ja/või tagasi maksma kõik raha, mis on saadud nende Kauplemiskrediitde müügist. Need Kauplemiskrediidid ja/või müügist saadud raha läheb eAgronomi Koondpuhvrisse selleks, et katta võimalikke Tagasilangusi juhtudel, kus süsinik pääseb tagasi atmosfääri. Seireperioodi jooksul peate Te jätkama praktikate rakendamist, mis ei põhjusta lekkeid ega Välditavat Tagasilangust, kuna need sündmused põhjustaksid Sertifitseerija poolse krediitide tagasiulatuva tühistamise.


 1. KINNITUSED JA LAHTIÜTLEMISED

9.1. Vastastikused kinnitused ja tagatised. Kumbki Pool kinnitab ja tagab: a) et ta tegevus on nõuetekohaselt läbiviidud, ta eksisteerib ja on oma asutamiskoha või organisatsiooni jurisdiktsiooni seaduste kohaselt korras ning et tal on volitused eAgronomi Tingimuste kohaste kohustuste võtmiseks ja täitmiseks; b) et eAgronomi Tingimuste täitmine ei ole vastuolus ega riku ühtegi muud lepingut, mille pool ta on või mis on tema suhtes siduv, ega ühtegi korraldust, kohtuotsust, määrust või muud tema suhtes kohaldatavat piirangut; ja c) et eAgronomi Tingimused kujutavad endast sellise Poole kehtivat ja siduvat kohustust ning on selle Poole suhtes täitmisele pööratav vastavalt selle tingimustele.

9.2. Põllumajandustootja kinnitused ja garantiid. Te kinnitate ja garanteerite meile, et:

 • Te ei osale muudes programmides ega projektides, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja/või suurendada süsiniku sidumist pinnases, mis on osa süsinikuprojektist, ning Te ei saa ilma meie eelneva sisemisel arutelul põhineva heakskiiduta mingeid muid rahalisi või stiimuleid (v.a. valitsuse poolseid) eAgronomi Tingimustes sätestatud põllumajandustavade rakendamiseks;

 • Te ei ole sõlminud mingeid lepinguid ega kokkuleppeid mis tahes õiguse või huvi ülekandmiseks või koormamiseks või võõrandamiseks Projektidest Saadud Ühikute või muude kasvuhoonegaaside vähendamise või eemaldamise üksuste suhtes, mis on seotud Põldudega;

 • kõik teie raamatupidamisaruanded ja finantsaruanded on koostatud kooskõlas heade raamatupidamispõhimõtetega ning annavad tõese ja õiglase ülevaate Teie finantsseisundist ja majandustulemustest;

 • kõik Teie poolt Meile seoses eAgronomi Tingimustega esitatud dokumendid ja andmed on kõigis olulistes aspektides tõesed, täpsed, täielikud ja mitteeksitavad;

 • Teil on kehtiv ja vaidlustamata õiguslik kontroll Põldude Loetelus nimetatud Põldude üle, mis põhineb näiteks omandiõigusel, kasutusvaldusel, isiklikul kasutusõigusel, rendilepingul, tasuta kasutusõiguse lepingul või muul lepingul või õiguslikul dokumendil, mis on piisav, et kasvatada põllukultuure ja Süsinikuprojekti Põldudel ellu viia eAgronomi Tingimuste kohaselt. Te esitate Meile nõudmisel täiendavad tõendid nende õiguste kohta;

 • Te järgite kõiki seadusi, määrusi, lubasid ja litsentse (sealhulgas, kuid mitte ainult, keskkonnakaitsega seotud seadusi), mis kehtivad või reguleerivad Süsinikuprojekti elluviimist ja eAgronomi Tingimuste täitmist, ning Teie vastu ei ole käimasolevaid, pooleliolevaid või ähvardavaid kohtu- või muid õiguslikke või regulatiivseid menetlusi;

 • ei ole mingeid Teie äritegevusega seotud fakte või asjaolusid, mida Te ei ole Meile selgesõnaliselt avalikustanud ja mille avalikustamise korral oleks võinud põhjendatult eeldada, et need mõjutavad Meie otsust Teiega lepingu sõlmimise kohta.

 • Te ei ole osalenud ega kavatse käesoleva lepingu kehtivuse ajal osaleda pettuses, altkäemaksu andmises, korruptsioonis, kuritegelikus organisatsioonis, rahapesus, terrorismi rahastamises, terrorismiga seotud kuritegudes või terroristliku tegevusega seotud kuritegudes, lapstööjõu kasutamises või muudes inimkaubanduse vormides ning olete järginud kehtivaid rahvusvahelisi ja riiklikke seadusi, määrusi (sealhulgas kohalikke) ja konventsioone.


 1. KUI ASJAD LÄHEVAD VALESTI

10.1. Esmalt peame eristama kahte sündmust: Välditav Tagasilangus ja Vältimatu Tagasilangus.

10.1.1. Vältimatu Tagasilanguse korral hindab Register piirkondliku lähtejoone ümber, sest süsiniku baasvarud võivad muutuda. Projekt ei tohi taotleda kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühikuid, mis tulenevad loodusliku taastumise suurenenud määrast pärast Vältimatut Tagasilangust, kuni Vältimatust Tagasilangustest tulenev kahju ei ole korvatud. 

10.1.2. Välditava Tagasilanguse korral ei anta Projektile täiendavaid Projektidest Saadud Ühikuid, kuni puudujääk on kõrvaldatud. Puudujääk on võrdne kogu tagasilanguse summaga, kaasa arvatud kasvuhoonegaaside heitkogused, mis tulenevad Projekti ja süsinikdioksiidi baasvarude vähenemisest. Kui me tuvastame ebatavalise lekke ja Te olete müünud Kauplemiskrediite, siis kahjuks loetakse need Kauplemiskrediidid tühiseks ja Te peate tagasi maksma müüdud Kauplemiskrediitidest saadud tulu.

10.2. Mis juhtub, kui midagi läheb valesti ja see mõjutab Teie võimekust kohustusi täita?

Te peate viivitamata (hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul) teavitama Meid kirjalikult (info@eagronom.com) kõigist asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada Teie võimet täita eAgronomi Tingimusi, eelkõige Projekti Põhimõtteid või Mullaanalüüsi Nõudeid. Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks mis tahes muudatused põllumajanduslikes tavades Põldudel, mis lisanduvad Meie poolt Projektiraames kokkulepitud tavadele, või muude toetuste või stiimulite saamine, mis on seotud Projektiga seotud tavade ja/või Põldudega. Sellisel juhul konsulteerige Meiega eelnevalt või nii kiiresti kui võimalik, et vältida eAgronomi Tingimuste kohaste kohustuste tekkimise riski.

10.3. Mis juhtub Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtumi korral?

10.3.1. Kui üks Pooltest saab teada, et teise Poole suhtes on tekkinud Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum, peab ta sellest viivitamata teisele Poolele kirjalikult teatama. Lepinguliste kohustuste täitmata jätnud Pool võib Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtumi kõrvaldada 10 päeva jooksul alates teatamisest.

10.3.2. Kui Teie suhtes tekib Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum ja Te ei suuda seda kõrvaldada, võime lepingulise suhte viivitamata lõpetada ja/või nõuda, et Te 60 päeva jooksul kannaksite automaatselt ja ilma igasuguse hüvitiseta meile üle selle Väljastatud Kauplemiskrediidid, mille oleme Teie eAgronomi kontole üle kandnud, või kui Väljastatud Kauplemiskrediite ei ole võimalik üle kanda, hüvitaksite Meile selle Kauplemiskrediitide väärtuse, mille oleme Teile üle kandnud, lähtudes Kauplemiskrediidi turuväärtusest kohustuste täitmata jätmise aastal.

10.3.3. Kui Meie suhtes tekib Lepinguliste Kohustuste Täitmata Jätmise Juhtum ja Me ei suuda seda kõrvaldada 10 päeva jooksul alates teatamisest, võite lõpetada lepingulise suhte Meiega ja jätta endale kõik eAgronomi Tingimuste alusel saadud hüvitised.

10.4. Vastutuse piiramine

10.4.1. Rahaline ülempiir. Meie summaarne rahaline vastutus eAgronomi Tingimuste alusel või seoses nendega on piiratud ja ei ületa mingil juhul, niivõrd kui see on seadusega lubatud, Teile eAgronomi Tingimuste alusel makstava hüvitise koguväärtust.

10.4.2. Kaudse kahju hüvitis puudub. Mitte mingil juhul ei vastuta Me eAgronomi Tingimuste rikkumisega seotud mis tahes kaudse kahju või saamata jäänud kasumi eest.

10.4.3. Piiramatu vastutus. eAgronomi Tingimustes kokkulepitud vastutuse piiramine ei kehti kohustuste tahtliku rikkumise korral.

10.5. Vääramatu jõud

10.5.1. Mida tähendab vääramatu jõud? Asjaolud, mis ei ole Poole kontrolli all (ilma piiranguteta): tulekahju, üleujutus, pandeemia, plahvatus ja õnnetus, sõda, streik, embargo, valitsuse nõuded, tsiviil- ja sõjaväevõim, rahvarahutused, andmevargus, materjalide või tööjõu saamatus, oluliste lepingute lõpetamine kolmandate isikute poolt või mis tahes muu põhjus, mis ei ole Poole mõistliku kontrolli all. Pool peab võtma mõistlikke meetmeid, et vältida või leevendada toimunud sündmusi ja nende tagajärgi.

10.5.2. Kuidas käituda vääramatu jõu korral? Kui üks Pool (edaspidi „Mõjutatud Pool“) ei suuda või eeldab, et ta ei suuda täita eAgronomi Tingimustest tulenevat kohustust Vääramatu Jõu sündmuse tõttu, peab ta teisele Poolele (edaspidi „Mõjutamata Pool“) saatma kirjaliku teate e-kirja teel, esitades üksikasjad Vääramatu Jõu sündmuse kohta (edaspidi „Vääramatu Jõu Teade“) 7 päeva jooksul alates Vääramatu Jõu sündmusest teadasaamisest.

10.5.3. Kui Mõjutatud Pool ei ole võimeline täitma eAgronomi Tingimustest tulenevat kohustust Vääramatu Jõu sündmuse tõttu, on selline mittetäitmine: i) lubatud ajal ja ulatuses, mil Vääramatu Jõu sündmus takistab täitmist, kuid ainult sel ajal ja selles ulatuses; ja ii) ei tekita Mõjutamata Poole ees vastutust mis tahes kahju eest, mis tuleneb või on kuidagi seotud sellise mittetäitmisega Vääramatu Jõu sündmuse toimumise ajal.

10.5.4. Mõjutatud Pool teeb kõik endast oleneva, et kõrvaldada või leevendada Vääramatu Jõu mõju.

10.5.5. Vääramatu Jõuga seotud sündmus ei vabasta ühtegi Poolt eAgronomi Tingimustest tulenevatest kohustustest, mida ta on võimeline täitma vaatamata Vääramatu Jõu sündmusele, sealhulgas eAgronomi Tingimustest tulenevatest teavitamiskohustustest.

10.5.6. Kui Põllumajandustootja ei suuda Vääramatu Jõu tõttu täita oma kohustusi vastavalt eAgronomi Tingimustele ja see olukord püsib kuus kuud alates hetkest, mil eAgronom Vääramatu Jõu teate kätte sai, ilma et selle perioodi lõpuks oleks õnnestunud leida mõlemale poolele sobivat alternatiivset lahendust eAgronomi Tingimuste täitmiseks, on eAgronomil õigus lepinguline suhe kirjaliku teate alusel Põllumajandustootjaga lõpetada. Lepingu sellisel viisil lõpetamise korral toimub baastaseme uuesti hindamine vastavalt Sertifitseerija reeglitele ja standarditele. 

10.6. Vaidluste lahendamine

10.6.1 Kui Põllumajandustootja saab teada mõnest nõudest, mis võib eeldada hüvitise taotlemist, või kui eAgronomi vahel tekib vaidlus, on Põllumajandustootja kohustatud eAgronomi sellest viivitamata kirjalikult teavitama. eAgronom omakorda kohustub Põllumajandustootjat sarnastes olukordades informeerima. Esimese sammuna püüab eAgronom lahendada kõik tekkinud vaidlused 60 päeva jooksul sõbralike läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei vii lahenduseni, lahendatakse kõik eAgronomi Tingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtivuse kaotamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lõplikult Harju Maakohtus, mis on esimese astme kohus sellisteks juhtumiteks.

10.6.2 eAgronomi Tingimusi ja kõiki eAgronomi Tingimustest tulenevaid või nendega seotud lepinguväliseid kohustusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Meie tingimuste ja lepingute suhtes ei kohaldata ÜRO kaupade rahvusvaheliste müügilepingute konventsiooni (CISG).

10.7. Eraldatavus. Juhul, kui eAgronomi Tingimuste mõni säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Sellisel juhul püüavad Pooled heas usus läbirääkimiste teel leida asenduse kehtetuks või jõustamatuks tunnistatud osale, et täita algsel allkirjastamisel kavandatud kaubanduslikke eesmärke. Kui asenduse osas kokkuleppele ei jõuta, jäävad eAgronomi Tingimuste ülejäänud sätted endiselt kehtima ja jõusse.

10.8. Lahtiütlemine puudub.  Kui mõni osapool ei nõua mingil hetkel eAgronomi Tingimuste ühe või mitme sätte täitmist, ei mõjuta see osapoole õigust nõuda nende või mis tahes muude sätete täitmist tulevikus. Samuti, kui osapool loobub õigusest nõuda tingimuste konkreetse rikkumise eest vastutust, ei tähenda see, et ta loobuks õigusest nõuda vastutust selle sätte tulevaste rikkumiste eest või loobuks õigusest nõuda vastutust mistahes muude tingimuste rikkumiste eest.


 1. MUUD OLULISED EESKIRJAD

11.1. Tingimuste elektrooniline aktsepteerimine. Käesolevaid eAgronomi Tingimusi ja nende mis tahes muudatusi, mis tahes viisil vastu võetud, käsitletakse igal viisil ja igas mõttes kui originaallepingut ning neil on sama siduv õiguslik mõju, kui oleks tegemist isiklikult üle antud või digitaalselt või elektrooniliselt allkirjastatud originaalversiooniga. Kumbki Pool ei väida, et leping ei ole käesoleva lepingu alusel tekkinud kas i) elektrooniliste vahendite kasutamise tõttu eAgronomi Tingimuste aktsepteerimiseks või ii) asjaolu tõttu, et eAgronomi Tingimuste allkirjastamine või aktsepteerimine edastati elektrooniliste vahendite kaudu, ning kumbki Pool loobub tagasivõtmatult ja tähtajatult kõikidest sellega seotud nõuetest.

11.2. Elektrooniline teavitamine. Kõik meie poolt edastatavad teated või muud teated, sealhulgas need, mis puudutavad nende eAgronomi Tingimuste muudatusi, edastatakse e-posti teel. E-posti teel esitatud teade loetakse kättesaaduks järgmisel päeval, kui selline e-kiri on saadetud, ja muudatused hakkavad kehtima alates e-kirjas märgitud kuupäevast, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast e-kirja kättesaamist.

11.3. Loovutamine. Põllumajandustootja ei tohi eAgronomi Tingimustega seotud õigusi ega kohustusi loovutada ega üle anda ühelegi isikule ilma eAgronomi kirjaliku nõusolekuta (mille andmisest eAgronom ei tohi põhjendamatult keelduda või sellega viivitada). Neil eesmärkidel on põhjendamatu keelduda nõusoleku andmisest kõigi Põllumajandustootja õiguste ja kohustuste loovutamiseks või üleandmiseks, kui lepingusaaja või ülevõtja i) on tõendatavalt võimeline täitma loovutaja või üleandja lepingust tulenevaid kohustusi; ii) finantsseisund ei ole halvem kui loovutajal või üleandjal kuupäeval, mil selline isik saab eAgronomi Tingimuste osaliseks; iii) on tõendatult võimeline jätkuvalt andma tagatisi ja/või täitmistagatisi, mis on vähemalt võrdsed loovutaja või üleandja poolt antud (või nõutavate) tagatistega; ja iv) registreeritud asukoht on samas jurisdiktsioonis kui loovutajal või üleandjal.

eAgronom võib ilma Põllumajandustootja nõusolekuta loovutada või üle anda mis tahes oma kontserni ettevõttele mis tahes õigusi või kohustusi seoses eAgronomi Tingimustega.

11.4. Sõltumatud Töövõtjad. eAgronomi Tingimuste Pooled on ja jäävad sõltumatuteks poolteks ning miski eAgronomi Tingimustes või nende täitmisega seotud asjaoludes ei tekita Poolte vahel mingit partnerlust või ühisettevõtet ega muuda üht Poolt teise Poole esindajaks. Kumbki Pool ei oma volitusi ega väida, et tal on volitused, õigused või volitused siduda teist Poolt mis tahes kohustusega või vastutusega või võtta või luua teise Poole nimel mis tahes kohustusi või vastutust, välja arvatud juhul, kui eAgronomi Tingimustes on konkreetselt sätestatud.

11.5. Seadusemuudatus. Kui Projekti Krediteerimisperioodil või pärast seda toimub seadusemuudatus (olenemata sellest, kas see on tehtud valitsuse, reguleeriva asutuse, registri või muul viisil), mida Pool peab järgima, ja selle tulemusel ei saa Pool täita ühte või mitut eAgronomi Tingimuste olulist sätet, siis püüavad Pooled Poole kirjaliku taotluse korral heas usus kokku leppida eAgronomi Tingimuste muudatustes (kui need on vajalikud ja asjakohased), et võtta arvesse muudatusi, nii et eAgronomi Tingimused jääksid kehtima. Kui Pooled ei suuda eAgronomi Tingimuste muutmises kokku leppida 60 päeva jooksul pärast seda, kui Pool on esitanud käesoleva Punkti kohase kirjaliku taotluse, võib kumbki Pool lõpetada lepingulise suhte vastavalt eAgronomi Tingimustele. 

11.6. Keel. Need eAgronomi Tingimused võivad olla meie Platvormil kättesaadavad nii inglise kui ka teistes keeltes. Kui eAgronomi Tingimuste mõne klausli tähenduse üle tekib vaidlus, on Platvormil kättesaadavate eAgronomi Tingimuste ingliskeelne versioon ülimuslik muudes keeltes oleva versiooni suhtes.

Copyright © 2023 by eAgronom