Süsinikuprojekt 4835 projekti põhimõtted

Järgnevas suunises kirjeldatakse eAgronomi Süsinikuprojekti, mis on registreeritud koodga 4835,  peamisi ning olulisi tegutsemistingimusi, mis on osaks Põllumajandustootja Süsinikulepingust Põllumajandustootja ja eAgronomi vahel. Need on nõuded väliselt kinnitatud ja ülemaailmselt tunnustatud süsinikukrediitide Sertifitseerimiseks, mis on vajalik, et pääseda ülemaailmsele vabatahtlikule süsinikuühikute turule ja saada usaldusväärsed, kõrged süsiniku müügihinnad, et maksta osalevatele kasvatajatele. eAgronomi Süsinikuprogrammi sertifitseerib ja süsinikuühikud registreerib Verra, mis on maailma kõige tunnustatum ja usaldusväärsem süsinikuühikute Sertifitseerija. Käesolev Süsinikuprojekt on edastatud Verrale järgneva nime all: eAgronom Sustainable Farming in Central and Eastern Europe, ID 4835. Enam kui 60% globaalsel vabatahtlikul süsinikukrediitide turul tehtud tehingutest on tehtud Verra sertifitseeritud krediitidega. Käesoleva põhimõtted põhinevad: Verra VM0042 Methodology For Improved Agricultural Land Management, V2.0, üksikasjalikuma teabe saamiseks vt: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf

Kohaldatavus

Käesoleva Süsinikuprojektiga saab praegu liituda ainult mitmeaastases külvikorras oleva maa. 

Täiendavus

Projektid peavad tõestama nn täiendavust. Projekti võib pidada täiendavaks, kui selle tegevused või tegevusi:

 • eeldatavasti toovad põllul täiendavat kasu võrreldes Süsinikuprojektiga liitumisele eelnenud hooajaga;

 • ei ole seadusega nõutud (nt kui seadusega oleks nõutud katmikalade kasvatamine);

 • stimuleerivad põllumajandusettevõtte siseseid muutusi süsiniku sidumise või heitkoguste vähendamise suunas;

 • ei algatataks ega jätkataks ilma süsinikutulu loomiseta.

Piirangud

Süsinikuprojekti jaoks kasutatav ala peab olema olnud põllumaa  vähemalt 10 aastat enne projektiga liitumist, st projektiala ei tohi olla puhastatud looduslikust ökosüsteemist 10 aasta jooksul enne projekti alguskuupäeva.

Krediteerimisperiood

Süsinikuprojekt võimaldab põllumajandustootjatel teenida süsinikutulu 20 aastat alates projekti algusest (2021), seega kuni aastani 2041. Krediteerimisperiood süsiniku sidumise jaoks kestab kuni 2041 ning monitoorimise perioodiga 40 aastat, ehk põldude monitoorimine peab kestma kuni 40 aastat alates projekti algusest selleks, et kindlustada süsiniku atmosfäärist eemaldamise püsivus (VCS Standard v4.6, Section 3.2.24), ehk kuni aastani 2061 (k.a.). Olukorras, kus Verra uuendab monitoorimise perioodi pikeneb automaatselt uuendatud monitoorimise periood ka Põldudele, mis on osa Süsinikuprojektist. Monitoorimise kulud katab täielikult eAgronom.. 

Süsinikuvaru

Aruandluse alla kuuluv süsinikuvaru, millesse süsiniku sidumine toimub, võib hõlmata mulla orgaanilist süsinikku ja maapealset puidust biomassi.

Kohaldatavad põllumajandustavad

Järgmised põllumajandustavad on praegu ja eAgronomi Projekti raames heaks kiidetud (kui on võimalik kohaldada):

 • Üleminek tavapärastelt tavadelt jätkusuutlikele põllumajandustavadele põllukultuuride tootmises:

  • Vähendage mullahäireid, tagades samal ajal hea mullastruktuuri: 

   • mullaharimisest loobumine;

   • ribapõllundus;

   • mullaharimise käikude vähendamine;

   • mullaharimise sügavuse vähendamine; ja/või

   • kündmise lõpetamine (kuigi aeg-ajalt kündmine on lubatud).

  •  Suurendage mullakatet:

   • rakendage või suurendage kattekultuuride (või vahekultuuride) sagedust, kui olukord seda võimaldab:

    • kui ilmastik ja külvikord seda võimaldavad, lisage vahekultuur saagikoristuse ja järgmise põllukultuuri vahele;

    • parandage kattekultuuride kvaliteeti ja kohanemisvõimet vastavalt kohalikele tingimustele ja aastaajale;

    • allakülv ja segakultuurid;

    • kaaluge talivilja kui võimalust katte puudumisel maapinna katmiseks;

    • Haljaskesasid (kesad, mida niidetakse) peetakse aastaläbiseks kattekultuuriks. Sama ei kehti mustkesade kohta (kesad, millel teostatakse umbrohtude tõrjet ning mida ei niideta) või looduslikele kesadele (ei harita ega niideta). Süsinikuprojekt soodustab seega haljaskesasid teistele kesade vormidele.

 • Saagi jääkide majandamine: jätta Põllule pärast saagikoristust võimalikult palju põllujääke, suurendades nii Põllule jäävat biomassi ja kaitstes pinnast erosiooni ja niiskuse aurustumise eest.


 • Lämmastikväetiste vähendamine:

  • Lämmastikku, mida kantakse Põldudele, võib vähendada kasutades ühte või mitut all mainitud strateegiat, samal ajal säilitades vilja tootlikkust. Me peame arvet Põllul kasutatud lämmastiku koguhulga üle eraldi ja iseseisvalt selle allikast või vormist (sünteetiline või orgaaniline lämmastik). Projekti tasemel, iga kord kui lämmastiku kasutamist vähendatakse 5% võrra võrreldes algtasemega, siis loetakse, et lämmastiku heitkoguste vähendamine aitab toota rohkem Projekti Krediite.a;

  • parandada anorgaaniliste lämmastikusisendite kasutamist;

  • parandada orgaaniliste lämmastikusisendite kasutamist. Orgaaniliste lisandite kasutamine suurendab mulla süsinikusiduvust ja toodab rohkem süsinikukrediiteainult juhul, kui need lisandid on toodetud Põllumajandustootja enda farmis ja ei ole sisse toodud välistest allikatest. Projektis soodustatakse sõnniku, läga, digestaat või reoveesette kasutamist, asendades samal ajal sünteetilisi lämmastikväetisi;

  • kohandada külvikorda, et võimaldada liblikõieliste kasvatamist (kas müügiks kasvatatava kultuuri või vahekultuurina), mis oleks looduslikuks lämmastiku allikaks.


 • Külvikord:

  • Külvikord võib muutuda või seda võidakse optimiseerida Süsinikuprojektiga seotud Põldudel tulenevalt eelpool kirjeldatud praktikate rakendamisest; 

Abikõlblikkus

All loetletud kriteeriumid ei ole läbiräägitavad ja ühtegi põldu, mis on või saab olema allnimetatud kriteeriumidega vastuolus, ei võeta Süsinikuprojekti vastu või kõrvaldatakse sellest.

 • Projektis olevad Põllud ei või olla klassifitseeritud püsirohumaaks, turbamaaks või märgalaks ning nendel Põldudel ei või olla toimunud maa ala kasutusotstarbe muudatust viimase 10 aasta jooksul (Põllud, mis on läbinud hiljuti maakasutuse ümberkujundamise, nt. metsa mahavõtmine või karjamaade muutmine põllumaaks);

 • Põldudel ei ole põletatud biomassi;

 • Põldudel ei karjatata kariloomi mitte ühelgi ajal;

 • Põllud ei osale üheski muus süsiniku sidumise või kasvuhoonegaaside heitkoguste programmis ilma eAgronomi heakskiiduta pärast sisemist kokkusobivuse hindamist; 

 • Põllumajandustootjad peavad rakendama uusi põllumajandustavasid; kui Põllumajandustootja on neid tavasid juba rohkem kui 2 aastat või enne esimest juulit 2021 rakendanud, ei ole pindala ja tegevus abikõlblikud.

Täiendavad märkused tavade kohta

Praeguseks ei tunnusta me selguse või lihtsate MRV-lahenduste puudumise tõttu meie Süsinikuprojektis järgmisi tavasid, vaatamata nende kasulikule mõjule mulla seisundile ja võimalikule süsiniku sidumisele: 

 • Vähendatud kütuse kasutamine

 • Biosöe kasutamine; 

 • Puitbiomass.

Põldude valimisel arvestage järgmist:

 • Valige kõik põllud, kus te kavatsete Projekti Krediteerimisperioodi jooksul kohaldada praktikamuutust. Põllud hakkavad tootma Projektist Saadud Ühikuid alles siis, kui vähemalt ühte praktika muudatust on jooksval hooajal rakendatud.;

  • Soovitame tungivalt kasutada esimese muutusena kas kattekultuure ja/või vähendatud mullaharimist või mullaharimisest loobumist, kuna need on ainsad praktikad, mis avaldavad märkimisväärset mõju süsiniku sidumisele, kui neid rakendatakse eraldi praktika muutusena.

 • Jätke välja põllud, mille puhul on suur oht, et Süsinikuprojekti kehtivusaja jooksul võib toimuda valduse muutumine;

 • Kui teil on Põld, kus ei ole teatud aja jooksul põllukultuure, kaaluge oma mulla kaitsmist, hoides seda kattekultuuride või spontaanse taimekasvuga kaetud.

 • Kui teie valitud Põlde kasutatakse projekti ajal külvikorras rohumaadena, siis pidage meeles, et need põllud toodavad Projektist Saadud Ühikuid ainult siis, kui neil on külvikorras kas müügiks mõeldud põllukultuurid või haljaskesa.

Veemajandus ja niisutamine ei kuulu tavade muutmise alla, samuti mitte kütuste vähendamine.

Orgaanilised farmid on oodatud Süsinikuprojektiga liituma senikaua kuni nad teostavad Süsinikuprojektist tulenevalt praktika muudatuse.

Mis mõjutab teie süsiniku sidumise taset negatiivselt?

Järgmised põllukultuurid võivad osaleda külvikorras, kuid nad kas ei anna Projektidest Saadud Ühikuid või võivad isegi negatiivselt mõjutada sidumise taset konkreetsel aastal: 

 • juurviljad teatud aastaaegadel (nt kartulid); 

 • köögiviljad;

 • mustkesa;

 • kündmine või sügavad mullaharimise käigud

Nagu varasemalt mainitud, siis aeg-ajalt kündmine (igal kuuendal aastal) on Projektis aktsepteeritud, kuigi see mõjutab negatiivselt teie põllumajandusettevõttele antud aastal antud Projektidest Saadud Ühikute kogust.

Sama põhimõte kehtib aeg-ajalt aluspinnase sõelumisele; tasub meeles pidada, et süsiniku siduvus mullas on aluspinnase sõelumise aastal madalam.

Lähteväärtuse hindamine

Süsinikuprojektiga liitumise eeltingimusena peavad Põllumajandustootjad esitama oma põllumajandusettevõtte juhtimise kohta andmeid Projektis esimesele praktika muudatusele eelnenud kolme aasta kohta, et tõendada projekti abikõlblikkust. Need algandmed sisaldavad teavet põllukultuuride külvikordade, põllukultuuride saagikuse, kasutatud tavade ning väetiste ja muude sisendite kasutamise kohta. Pärast registreerimist on vajalik esitada täpsem ülevaade.

Kogutud ajaloolisi andmeid kasutatakse üksnes eesmärgil, et täita  Süsinikuprojekti sertifitseerimise nõudeid ning toetada muid projekte, mis kuuluvad eAgronomi Süsinikuprogrammi raamesse. Neid andmeid ei jagata kolmandatele osapooltele müügi eesmärgil ega kasutata muudel eesmärkidel.

Maa lisamine lepingusse

Süsinikuprojektis on teatud paindlikkus põllumajandusettevõtete ja põldude lisamisel aja jooksul.

 • Täiendavat maa-ala võib Süsinikuprojekti liisada igal ajal pärast eAgronomi nõusoleku saamist.

 • Kõik Süsinikuprojekti lisatud uued alad peavad vastama Süsinikuprojekti nõuetele.

 • Süsinikuprojekti lisatud uute valdkondade baastase määratakse kindlaks esimese praktika rakendamise kuupäeva alusel vastaval Põllul.

 • Süsinikuprojekti lisatud uued alad hakkavad krediiti koguma, kui uued valdkonnad on kontrollitud ja nende kuulumine Süsinikuprojektion kinnitatud.

Projekti varajane lõpetamine

Süsinikuprojektis on teatav paindlikkus põllumajandusettevõtete ja põldude eemaldamisel.

 • Põllud või põllumajandusettevõtted võib Süsinikuprojektis igal ajal pärast eAgronomi nõusoleku saamist eemaldada.

 • Kui põld on Süsinikuprojektist eemaldatud, ei saa seda enam tagasi lisada. Täiendavuse kaotab tõenäoliselt mis tahes muu süsinikuprojekt, millega Te võib-olla soovite tulevikus kellegi teise kaudu liituda.

 • Otsus põldude/põllumajandusettevõtete Süsinikuprojektisteemaldamise kohta tuleb eAgronomile teatada vähemalt 30 päeva enne kokkulepitud tavade lõpetamist põldudel.

 • Me võime terve monitoorimise perioodi jooksul kaugseiret teostada, et veenduda, et lekkeid ja püsivuse kadumist ei esine.

 • Kui olete Süsinikuprojektis osalenud vähem kui viis aastat või kui Me tuvastame ebanormaalse lekke ja Te olete müünud Kauplemiskrediiti, siis kahjuks loetakse see Kauplemiskrediit kaotatuks ja Te peate tagasi maksma müüdud Kauplemiskrediidist saadud tulu.

 • Me säilitame Kauplemiskrediidi summa, mis väljastatakse või on väljastatud asjaomase põllu kohta.

Väline kontroll

eAgronom kaasab välisaudiitori, et tagada Süsinikuprojekti vastavus Sertifitseerija nõuetele süsinikukrediitide tootmisel ning kontrollida, et Põllumajandustootja järgib Põllumajandustootja Süsinikulepingu tingimusi. On oodatud, et Põllumajandustootja teeb selliste auditite läbiviimisel koostööd, mida teostatakse isiklike külastustena Projekti kaasatud Põldudele, ning täielikul audiitori ning põllumajandusettevõtjate vahelisel diskretsioonil (võttes arvesse tervet projekti ei ole kõik põllumajandusettevõtjad kaasatud.).

Leke

Süsinikdioksiidi lekke all mõeldakse olukorda, kus süsinikuprojektide rakendamine toob kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste tõusu väljaspool projekti ala. See on vastuolus projektide eesmärkidega. Näiteks suuremahuline väetiste kasutamine põllul või märkimisväärne farmi tootlikuse vähenemine võib tekitada süsiniku leket..

Püsivus

Süsinikdioksiidi eemaldamise programmid, mis on kõrge väärtusega, peavad demonstreerima nn püsivust, mis tähendab, et peab olema väga tõenäoline, et Süsinikuprojekti abil talletatud süsinik ei vabane kunagi tagasi atmosfääri. See nõue tähendab, et näiteks looduskaitsealaseid meetmeid rakendatud põllumaad ei tohi hiljem tavapõllumajanduseks tagasi muuta. Riski juhtimiseks ja püsivuse tagamiseks luuakse Süsinikuprojekti raames kauplemiskrediite, mis kajastavad ainult ligikaudu 75–80% talletatud süsiniku kogusest. Ülejäänud osa reserveeritakse nn püsivuspuhvrina, mis on mõeldud kasutamiseks olukordades, kus väliste tegurite tõttu on vaja rakendatud praktikaid muuta või tühistada. See püsivuspuhver on mõeldud Süsinikuprojekti osalejate kaitsmiseks, tagades projekti usaldusväärsuse ja hoides kauplemiskrediitide turuhindu stabiilsena. 

Aruandlus / dokumentatsioon

Süsinikuprojekt nõuab, et Põllumajandustootjad esitaksid meie Platvormi kaudu andmeid ja dokumentatsiooni iga Süsinikuprojektiga hõlmatud Põllu kohta, näiteks (loetelu ei ole ammendav):

 • nende asukoht ja viiteandmed;

 • kolme aasta varasemad agronoomilised ja operatiivsed andmed;

 • kavandatavate praktika muudatuste ulatus; 

 • iga-aastased agronoomilised ja tegevusandmed eelmise aasta kohta.

Copyright © 2023 by eAgronom