Projekt węglowy 4835 - Zasady Projektu

Europa Środkowa i Wschodnia, ID 4835

Data: 1 stycznia 2024 r.

Poniższe wytyczne przedstawiają najważniejsze warunki realizacji Projektu Węglowego eAgronom (Projekt). Są to wymagania pozwalające otrzymać zewnętrznie zatwierdzoną i globalnie uznaną certyfikację dla naszych kredytów węglowych, co jest z kolei niezbędne do uzyskania dostępu do globalnego rynku dobrowolnych kompensacji emisji oraz wiarygodnych, wysokich cen sprzedaży uprawnień do emisji, z których zyski są wypłacane Gospodarstwu uczestniczącemu w Programie. eAgronom certyfikuje swój Projekt Węglowy i rejestruje swoje kredyty na platformie Verra prowadzonej przez najbardziej uznaną i zaufaną na świecie firmę certyfikującą kredyty węglowe. Ten projekt został zgłoszony do Verra pod nazwą: eAgronom Sustainable Farming in Central and Eastern Europe, ID 4835. Ponad 60% globalnych dobrowolnych transakcji kredytowania emisji dwutlenku węgla dokonywanych jest za pomocą certyfikowanych kredytów Verra. Poniższe zasady oparte są na opracowanym przez firmę Verra dokumencie „Methodology For Improved Agricultural Land Management” (VM0042), wersja 2.0 dostępnym pod adresem: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf 

Zastosowanie

Projekt Węglowy ma obecnie zastosowanie wyłącznie do gruntów o rotacji innej niż wieloletnia. 

Dodatkowość

W Projektach wymagane jest udowodnienie tzw. „dodatkowości”. Uznaje się, że w Projekcie występuje „dodatkowość”, jeśli:

 • Gospodarstwo wygeneruje dodatkowe korzyści w stosunku do pola, które wygenerował w sezonie poprzedzającym przystąpienie do Projektu Węglowego. 

 • Działania podejmowane w ramach Projektu nie są wymagane przez prawo (np. jeśli uprawa międzyplonów byłaby wymagana przez prawo).

 • Działania podejmowane w ramach Projektu zachęcają do zmian w gospodarstwach rolnych w kierunku sekwestracji węgla lub redukcji emisji.

 • Działania podejmowane w ramach Projektu nie zostałyby zainicjowane ani nie byłyby kontynuowane bez dochodów z kredytów węglowych.

Ograniczenia

Obszar wykorzystywany do Projektu Węglowego musi być gruntem uprawnym przez co najmniej 10 lat przed przystąpieniem do Projektu Węglowego, tj. obszar projektu nie może być oczyszczony z rodzimego ekosystemu w ciągu 10 lat przed datą rozpoczęcia Projektu Węglowego. 

Okres kredytowania

Projekt umożliwi rolnikom generowanie przychodów z emisji dwutlenku węgla do roku 2041 (włącznie). Okres kredytowania działań sekwestracyjnych potrwa do 2041 r., przy czym minimalna łączna długość okresu kredytowania wynosi 40 lat, co oznacza, że działania monitorujące muszą być kontynuowane przez 40 lat.

Pula węglowa

Zgłaszana pula węglowa, w której dokonuje się sekwestracji węgla, może obejmować węgiel organiczny w glebie i nadziemną biomasę drzewną.

Rekomendowane praktyki rolnicze

Obecnie rekomendowane i zatwierdzone do stosowania w Projekt Węglowy są następujące praktyki rolnicze (o ile są możliwe do zastosowania):

 • Wzbogacenie dotychczasowych praktyk o praktyki wspomagające magazynowanie węgla organicznego w glebie i optymalizujące koszty produkcji

  • Zmniejszenie intensywności uprawy gleby, z jednoczesnym zapewnieniu możliwie prawidłowej struktury gleby:

   • brak uprawy

   • Uprawa pasowa

   • Zmniejszenie liczby przejazdów

   • Zmniejszenie głębokości zabiegów uprawowych; i/lub

   • brak orki (chociaż sporadyczna orka jest akceptowana).

 • Zwiększanie i ochrona żyzności gleby międzyplonami, resztkami pożniwnymi i płodozmiane:

  • Wprowadzenie lub zintensyfikowanie częstotliwości stosowania międzyplonów, jeśli sytuacja na to pozwala:

   • Siew międzyplonów możliwie najwcześniej po żniwach, jeśli pozwala na to pogoda i płodozmian

   • Poprawa jakości międzyplonów i ich dostosowanie do warunków lokalnych i pory roku

   • Uprawa podsiewowa i mieszana (np. uprawa towarzysząca)

   • Rozważenie upraw ozimych jako sposobu na przykrycie gleby w przypadku braku jakiejkolwiek osłony;

   • Zielone ugory (czyli coroczne ugory, które są obsiewane) są uważane za całoroczną uprawę okrywową. To samo nie dotyczy czarnych ugorów (ugorów, które podlegają kontroli chwastów i nie są obsiewane) lub naturalnych ugorów (nieuprawianych i nieobsiewanych). Projekt Węglowy zachęca zatem do stosowania zielonych ugorów w porównaniu z innymi formami ugorów.


 • Zarządzanie resztkami pożniwnymi: pozostawienie jak największej ilości resztek pożniwnych na Polu po zbiorach, co zwiększa biomasę na Polu i chroni glebę przed erozją oraz parowaniem wilgoci z gleby.


 • Ograniczenie stosowania nawozów azotowych 

  • Azot stosowany na Polach może zostać zredukowany przy użyciu jednej lub więcej z poniższych strategii, przy jednoczesnym zachowaniu produktywności upraw. Uwzględniamy całkowite jednostki azotu stosowane na polu niezależnie od jego źródła lub formy (azot syntetyczny lub organiczny). Na poziomie projektu, za każdym razem, gdy stosowanie azotu zostanie zmniejszone o 5% w porównaniu do poziomu bazowego, redukcja emisji azotu zostanie uwzględniona w celu wygenerowania większej liczby Kredytów Projektu; 

  • Optymalizacja stosowania nawożenia mineralnego

  • Optymalizacja stosowania nawozów organicznych i naturalnych. Stosowanie nawozów organicznych stanowi dodatkowy wkład węgla i będzie generować kredyty węglowe tylko wtedy, gdy są one produkowane w gospodarstwie, a nie sprowadzane ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektu zachęca się do stosowania obornika, gnojowicy, pofermentu lub gnojowicy ściekowej, zastępując syntetyczne źródła nawożenia azotem.

  • Dostosowanie płodozmianu celem umożliwienia stosowania roślin strączkowych (zarówno jako uprawy komercyjnej, jak i okrywowej) stanowiących naturalne źródło azotu


 • Płodozmian na polach objętych programem węglowym może ulec zmianie lub optymalizacji w wyniku wyżej wymienionych praktyk.

Kwalifikowalność

Poniżej znajdują się kryteria udziału w naszym w Projekcie węglowym eAgronom. Ze względu na wymagania Certyfikatora wszystkie pola, które Gospodarstwo chce zapisać do Projektu węglowym eAgronom, muszą spełniać wymienione wymagania:

 • Pola rolne zaangażowane w projekt nie mogą być sklasyfikowane jako trwałe użytki zielone, torfowiska lub tereny podmokłe lub podlegać zmianie klasy użytkowania gruntów w ciągu ostatnich 10 lat (brak pól, które powstały w wyniku niedawnego przekształcenia gruntów, np. wylesiania lub trwałych pastwisk w pola uprawne);

 • Pola nie podlegają wypasowi zwierząt gospodarskich w żadnym punkcie;

 • Pola nie podlegają spalaniu biomasy;

 • Pola nie mogą być objęte żadnym innym programem sekwestracji węgla lub redukcji emisji gazów cieplarnianych bez zgody eAgronom wydawanej po wewnętrznej ocenie zgodności 

 • Gospodarstwa mają obowiązek wdrażać nowe praktyki rolnicze

  • jeśli Gospodarstwo wdraża wspomniane praktyki od ponad 2 lat lub wdrożone przed 1 lipca 2021 r., dane pole i działania nie kwalifikują się do programu

Dodatkowe uwagi dotyczące praktyk: 

Do dnia dzisiejszego, ze względu na brak jasności lub prostych rozwiązań w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji dla konkretnych sytuacji, nie uznajemy w naszym Projekt Węglowy następujących praktyk, pomimo ich korzystnego wpływu na stan gleby i potencjalną sekwestrację węgla: 

 • Zmniejszone zużycie paliwa;

 • Stosowanie biowęgla 

 • Stosowanie biomasy drzewnej

Wybierając Pola do zakwalifikowania do Programu, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 • Wszystkie pola, na których ma zostać zastosowana zmiana praktyki w okresie kredytowania projektu. Pola zaczną generować punkty projektu, gdy co najmniej jedna zmiana praktyki zostanie wdrożona w trwającym sezonie. 

  • Zdecydowanie zalecamy stosowanie upraw okrywowych i / lub ograniczonej uprawy / braku uprawy jako pierwszej zmiany praktyki, ponieważ są to jedyne praktyki generujące znaczący wpływ na sekwestrację dwutlenku węgla, gdy są wdrażane jako samodzielna zmiana praktyki.

 • Należy wykluczyć te pola, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko zmiany dzierżawy w okresie obowiązywania Termin Projektu Węglowego.

 • Jeśli masz Pole bez upraw przez dany okres, rozważ ochronę gleby poprzez pokrycie jej roślinami okrywowymi lub spontanicznym wzrostem.

 • Jeśli wybrane Pola będą wykorzystywane jako rotacyjne użytki zielone podczas trwania Projektu, należy pamiętać, że pola te będą generować Kredyty Projektu tylko wtedy, gdy w ramach rotacji pojawią się na nich uprawy gotówkowe lub zielony ugór.

Zmiany w zakresie gospodarki wodnej i nawadniania nie są uznawane za zmienione praktyki, ani redukcji paliwa.

Gospodarstwa ekologiczne są mile widziane, aby dołączyć do Projektu Węglowego, o ile przedstawiają zmianę praktyki promowaną przez Projekt Węglowy. 

Co wpływa negatywnie na poziom sekwestracji? 

W płodozmianie dopuszcza się stosowanie poniższych upraw, które jednak mogą spowodować brak wygenerowania Kredytów Projektowych albo negatywnie wpłynąć na poziom sekwestracji w danym roku: 

 • Rośliny okopowe w niektórych porach roku (np. ziemniaki) 

 • Warzywa;

 • czarny ugór; oraz

 • Przejazdy orki lub głębokiej uprawy.

Jak wspomniano wcześniej, sporadyczna orka (raz na 6 lat) jest akceptowana przez Projekt Węglowy, chociaż będzie miała negatywny wpływ na ilość Kredytów Projektu generowanych w gospodarstwie w danym roku.

Podobne podejście ma zastosowanie do sporadycznego głęboszowania; należy jednak pamiętać, że poziomy sekwestracji dwutlenku węgla są wówczas niższe w roku głęboszowania. 

Ocena poziomu bazowego

Projekt Węglowy wymaga od rolników dostarczenia historycznych danych dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym przez trzy lata przed pierwszą zmianą praktyki wdrożoną w ramach Projektu Węglowego. Zebrane dane obejmują: płodozmian, plon, praktyki zarządzania polem, nawozy i inne wykorzystane nakłady. 

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów certyfikacji w ramach projektu Projektu Węglowego i ewentualnie w innych projektach w ramach programu Program Węglowy eAgronom. Nie będą one dalej sprzedawane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dodanie gruntów do umowy

Program zapewnia pewną elastyczność w zakresie dodawania gospodarstw i pól. 

 • Dodatkowe grunty mogą zostać dodane do Projektu Węglowego w dowolnym momencie po otrzymaniu zgody eAgronom.

 • Każdy nowy grunt dodany do Projektu Węglowego musi spełniać wymagania Projektu Węglowego.

 • Poziom bazowy dla nowych gruntów dodanych do Projektu Węglowego będzie ustalany na podstawie daty wdrożenia pierwszej praktyki na danym Polu.

 • Nowe grunty dodane do Projektu Węglowego zaczną generować kredyty po ich walidacji i zatwierdzeniu kwalifikacji do Projektu Węglowego.

Wczesne wycofanie się z Projektu

Projekt Węglowy zapewnia pewną elastyczność w zakresie usuwania gospodarstw i pól. 

 • Pola mogą zostać usunięte Projektu Węglowego w dowolnym momencie po otrzymaniu zgody eAgronom.

 • Pola usuniętego Projektu Węglowego nie można dodać z powrotem. Usunięcie Pola z programu może również spowodować utratę dodatkowości dla każdego innego projektu węglowego, do którego w przyszłości Gospodarstwo może chcieć dołączyć.

 • Decyzja o usunięciu pól/gospodarstw z Projektu Węglowego musi zostać przekazana do eAgronom co najmniej 30 dni przed zaprzestaniem stosowania uzgodnionych praktyk na Polach.

 • Jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zdalne monitorowanie Pól przez dla całego okresu monitorowania, co ma na celu zapewnienie, że nie dojdzie do ucieczki emisji i utraty trwałości. 

 • Jeśli Gospodarstwo uczestniczy Projekcie Węglowym mniej niż pięć lat lub jeżeli stwierdzimy nadmierną ucieczkę emisji, a Gospodarstwo zdąży sprzedać jakiekolwiek Kredyty handlowe, wówczas niestety te Kredyty Handlowe zostaną uznane za utracone, a Gospodarstwo będzie musiało zwrócić wpływy uzyskane ze sprzedaży tych Kredytów Handlowych.

 • Zatrzymamy kwotę Kredytów Handlowych, których Wystawienie nastąpiło lub nastąpi w odniesieniu do danego Pola.

Weryfikacja zewnętrzna

eAgronom zaangażuje zewnętrznego audytora w celu sprawdzenia, czy Projekt Węglowy generuje Kredyty Projektowe zgodnie z wymaganiami Jednostki Certyfikującej oraz czy Gospodarstwo przestrzega warunków Umowy Węglowej. Oczekuje się, że Gospodarstwo będzie współpracowało przy takich audytach, które odbędą się w formie osobistych wizyt terenowych na niektórych zarejestrowanych polach i bezpośredniej dyskusji między audytorem a rolnikami (biorąc pod uwagę cały projekt, nie każdy rolnik będzie zaangażowany).

Ucieczka emisji

Ucieczka emisji to termin określający sytuację, w której realizacja projektów emisji dwutlenku węgla powoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych poza granicami projektu. Jest to niedozwolone. Na przykład zwiększenie ilości nawozów organicznych zwykle stosowanych na polach i znaczne zmniejszenie ilości nawozów organicznych zwykle stosowanych na polach i znaczne zmniejszenie ilości nawozów organicznych może spowodować ucieczkę emisji.

Trwałość

Wysokiej jakości Program Węglowy musi cechować się tzw. trwałością, czyli wysokim prawdopodobieństwem, że dwutlenek węgla zmagazynowany w ramach Projektu Węglowego nigdy nie zostanie uwolniony z powrotem do atmosfery. Oznacza to na przykład, że pola objęte uprawą konserwującą nie mogą być ponownie uprawiane w konwencjonalny sposób. Aby zarządzać takim ryzykiem, zgodnie z wymogami certyfikacji w ramach Projektu Węglowego tworzone są jedynie kredyty komercyjne, czyli Kredyty Handlowe odpowiadające około 75 – 80% ilości sekwestrowanego dwutlenku węgla. Reszta trafia do tzw. puli buforowej, czyli Bufora Stałego, do wykorzystania w przypadku, gdy wystąpią pewne przyczyny zewnętrzne wymuszające zaprzestanie stosowania praktyk. Bufor Stały chroni Gospodarstwa objęte Projektem Węglowym , utrzymując wiarygodność i wysokie ceny sprzedawanych Kredytów Handlowych. 

Raporty/dokumentacja

Zgodnie z zasadami Projektu Węglowego Gospodarstwo ma obowiązek dostarczać nam, za pośrednictwem naszej Platformy, dane oraz dokumentację dla każdego z Pól, które mają być objęte Projektem Węglowym , w tym (ale nie tylko) następujące informacje:

 • Lokalizacja i dane referencyjne Pól

 • Dane historyczne dotyczące upraw i prowadzonych działań z ostatnich trzech lat

 • Zakres planowanych zmian praktyk 

 • W cyklu rocznym dane dotyczące upraw i prowadzonych działań za poprzedni rok.

Copyright © 2023 by eAgronom