Projekt węglowy 4835 - Ogólne Warunki

Witamy w programie firmy eAgronom, dzięki któremu przejście na zrównoważone rolnictwo przyniesie wymierne korzyści! 

Dołożymy wszelkich starań, aby współpraca z nami była jak najłatwiejsza i najbardziej przejrzysta, dlatego przedstawiamy Ogólne Warunki Umowy („Warunki”) określające zasady tej współpracy. W związku z tym niniejsze Warunki stanowią podstawę naszych relacji w ramach Umowy Przystąpienia do Programu Węglowego eAgronom. Jeśli którekolwiek z tych Warunków wydają się niejasne, prosimy o kontakt. Chcemy zrozumieć obawy Gospodarstw, z którymi współpracujemy, aby zapewnić pełną przejrzystość naszych Warunków.

Dla obopólnej korzyści wszelkie zmiany Warunków w niniejszej Umowie będą ulegały aktualizacji. Każdorazowo Gospodarstwo będzie informowane o zmianie Warunków drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail z opisem wprowadzonych zmian na adres podany przez Gospodarstwo na nasze Platformie. Gospodarstwo powinno każdorazowo zapoznać się ze zmianami. Dalsze korzystanie z Platformy lub Usług przez 30 dni po otrzymaniu powiadomienia jest równoznaczne z faktem, że Gospodarstwo wyraża zgodę na zmienione Warunki. Jeśli Gospodarstwo nie zgadza się na zmienione Warunki, ma obowiązek powiadomić nas na piśmie o swoich wątpliwościach na adres email: info@eagronom.com; wówczas wspólnie wyjaśnimy te wątpliwości i podejmiemy decyzję dotyczącą naszej dalszej współpracy.

W przypadku pierwszego czytania  Umowy lub jeśli dany termin pisany wielką literą jest nowy, należy zapoznać się z poniższymi definicjami, których używamy w naszych dokumentach.

„Kredyty Buforowe” to niepodlegające wymianie buforowe kredyty węglowe służące pokryciu ryzyka przerwania Projektu Węglowego, tworzone i zarządzane zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej, Zasadami Projektu i/lub wszelkimi innymi odpowiednimi zasadami i przepisami, które mogą mieć zastosowanie do Projektu Węglowego w danym czasie. Kredyty Buforowe nie otrzymują numeru seryjnego Kredytu Handlowego ani nie są uznawane za Kredyty Handlowe.

„Atrybuty Węglowe” to korzyści, atrybuty i prawa w zakresie ochrony środowiska, klimatu i redukcji gazów cieplarnianych, wynikające z realizacji Projektu Węglowego na Polach.

„Certyfikat” oznacza wynik procesu, w którym Instytucja Certyfikująca potwierdziła ważność Kredytów Handlowych.

"Cykl Węglowy" oznacza okres, który rozpoczyna się od wdrożenia pierwszej zmiany praktyki na dowolnym polu po zbiorach. Następnym krokiem jest zbiór plonów, po którym następuje gromadzenie danych na temat zmian praktyk, a cykl kończy się przyznaniem kredytu. Nowy Cykl Węglowy rozpoczyna się wraz z pierwszą wdrożoną Zmianą Praktyki po zbiorach. Dwa Cykle Węglowe mogą trwać równolegle, na przykład jeśli jeden z nich właśnie się rozpoczął, a drugi czeka na zatwierdzenie przez Certyfikatorów w celu Wydania Kredytu.

"5-letni Okres Projektu" oznacza okres 5 lat od pierwszej wdrożonej Zmiany Praktyki na którymkolwiek z Pól Użytkownika. Kolejny 5-letni Okres Projektu rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu poprzedniego, chyba że Użytkownik złożył wypowiedzenie. Jeśli Okres Kredytowania Projektu zakończy się w trakcie 5-letniego Okresu Projektu, bieżący 5-letni Okres Projektu automatycznie zakończy się jednocześnie z ostatnim Cyklem Węglowym Okresu Kredytowania Projektu.

„Program Węglowy” oznacza dobrowolny, opracowany przez firmę eAgronom program zachęcający rolników do wdrażania określonych praktyk rolniczych mających na celu poprawę stanu gleby, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i/lub zwiększenie sekwestracji węgla w glebie, w różnych projektach.

„Projekt Węglowy” oznacza indywidualną serię działań prowadzonych przez Gospodarstwo na dowolnym Polu w ramach Warunków eAgronom oraz zgodnie z Zasadami Projektu w celu poprawy stanu gleby, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i/lub zwiększenia sekwestracji węgla w glebie, a następnie wygenerowania Kredytów Projektowych, które są walidowane przez niezależny i kompetentny organ walidacyjny i zarejestrowane u Certyfikatora i oczekuje się, że będą mieć ważność przez 40 lat. Projekt Węglowy został zgłoszony do Verra w ramach następującego projektu: eAgronom Sustainable Farming in Central and Eastern Europe, Project ID 4835.

„Jednostka Certyfikująca” oznacza międzynarodowo uznaną platformę wybraną przez eAgronom według własnego uznania, umożliwiającą Wydawanie, przenoszenie, posiadanie, deponowanie, anulowanie i wycofywanie Zweryfikowanych Jednostek Pochłaniania Węgla (np. w tym przypadku Certyfikatorem jest Verra), wydającą Kredyty Projektowe.

„Zasady Jednostki Certyfikującej” oznaczają ustanowione przez Jednostkę Certyfikującą zasady i wymagania, a także warunki regulujące współpracę z Jednostką Certyfikującą, wraz ze zmianami wprowadzanymi co jakiś czas przez tę Jednostkę.

„Zmiana Prawa” oznacza wprowadzenie, modyfikację lub zmianę zastosowania jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji, wiążących zasad (w tym, bez ograniczeń, Zasad Jednostki Certyfikującej), polityk, kodeksów lub wymogów organu publicznego (lub zmianę ich interpretacji przez jakikolwiek właściwy organ publiczny), które miałyby istotny i niekorzystny wpływ na zdolność eAgronom i/lub Gospodarstwo do egzekwowania swoich praw lub wypełniania istotnych obowiązków wynikających z Warunków eAgronom.

 „CO2e” oznacza wyrażoną jako ekwiwalent emisji dwutlenku węgla emisję gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjętego w dniu 11 grudnia 1997 r. Ekwiwalent dwutlenku węgla lub CO2e oznacza liczbę ton metrycznych emisji CO2 o takim samym potencjale powodowania globalnego ocieplenia jak jedna tona metryczna innego gazu cieplarnianego.

"Pula Buforowa eAgronom" oznacza połączony bufor składający się z dodatkowych Kredytów Handlowych wygenerowanych przez Rolnika i przekazanych eAgronom w związku z usunięciem Pól lub rozwiązaniem Umowa Przystąpienia do Projektu Węglowego, jak określono w punkcie 3.1 i 3.3, w celu pokrycia wszelkich negatywnych zmian praktyk i uniknięcia niekorzystnego wpływu na innych Rolników uczestniczących w naszym Projekcie Węglowym.

„Niedotrzymanie warunków” oznacza wystąpienie w dowolnym czasie w odniesieniu do którejkolwiek Strony któregokolwiek z poniższych zdarzeń lub okoliczności:

 • rozwiązanie, likwidacja lub istotne pogorszenie sytuacji finansowej Strony lub wszczęcie takiego postępowania;

 • jeśli jakiekolwiek oświadczenie lub zobowiązanie złożone lub uznane za złożone przez Stronę w Warunkach eAgronom okaże się fałszywe, niepoprawne, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd pod jakimkolwiek istotnym względem w czasie, gdy było złożone lub uznane za złożone;

 • Strona celowo przekazała drugiej Stronie informacje, które są nieprawdziwe, niepoprawne, niekompletne lub wprowadzające w błąd pod jakimkolwiek istotnym względem;

 • niewypłacenie przez eAgronom rekompensaty dla Gospodarstwa zgodnie z Warunkami eAgronom;

 • brak powiadomienia eAgronom przez Gospodarstwo o zmianie kontroli prawnej nad Polem;

 • naruszenie przez Gospodarstwo obowiązków opisanych w części „Gromadzenie i przetwarzania danych w ramach Projektu Węglowego”;

 • brak niezwłocznego przyznania przez Gospodarstwo wszelkich zezwoleń dla eAgronom lub dla strony trzeciej wyznaczonej przez eAgronom, które mogą być wymagane do walidacji Projektu Węglowego lub do Weryfikacji lub Wydania Kredytów Projektowych;

 • nieprzestrzeganie Zasad Projektu i/lub brak wdrożenia co najmniej jednej zmienionej praktyki; 

 • jakiekolwiek inne istotne naruszenie przez Stronę jakiegokolwiek zobowiązania tej Strony określonego w Umowie.

„Pole” oznacza każde pole objęte Projektem Węglowym wymienione na Liście Pól, wraz z późniejszymi zmianami.

„GHG” oznacza gaz cieplarniany.

„Wydanie” (oraz odpowiednio interpretowany czasownik „wydawać”) oznacza proces, który ma miejsce po Weryfikacji i obejmuje Wydanie Kredytów Projektowych zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej, w tym, bez ograniczeń, jeśli dotyczy, wygenerowanie unikalnych numerów seryjnych, utworzenie rekordu Kredytów Projektowych przez właściwą Jednostkę Certyfikującą, zdeponowanie Kredytów Projektowych na rachunku powierniczym należącym do nas lub do naszego partnera współpracującego oraz w Buforze Stałym właściwej Jednostki Certyfikującej, a także takie inne kroki określone w odpowiednich Zasadach Jednostki Certyfikującej.

„Lista Pól” oznacza listę pól objętych Projektem Węglowym, wprowadzoną do Platformy  przez Gospodarstwo.

„Bufor Stały” oznacza bufor zbiorczy składający się z Kredytów Buforowych, utworzony i zarządzany zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej, Zasadami Projektu i/lub wszelkimi innymi odpowiednimi zasadami i przepisami, które mogą mieć zastosowanie do Projektu Węglowego w danym czasie.

„Platforma” oznacza stworzone przez eAgronom oprogramowanie do zarządzania Projektem Węglowym.

„Zasady Projektu ” oznaczają zasady Projektu Węglowego, w tym m.in. kwalifikujące się działania, kryteria dodatkowości, metodologię analityki gleb, przepisy dotyczące stałości, wytyczne dotyczące poziomu bazowego oraz inne określone zasady, wraz z ewentualnymi zmianami, i dostępne na stronie https://www.eagronom.com/legal)

„Okres Kredytowania Projektu” oznacza okres, przez który pochłanianie emisji gazów cieplarnianych w ramach Projektu Węglowego kwalifikuje się do Wydania Kredytów Projektowych. Okres ten trwa do 2041 roku (włącznie).

„Kredyty Projektowe” oznaczają wszelkie Kredyty Buforowe i Kredyty Handlowe, które zostaną wygenerowane i wydane w ramach Projektu Węglowego w Okresie Kredytowania Projektu.

„Wycofanie” oznacza trwałe usunięcie z systemu Jednostki Certyfikującej Kredytów Handlowych przeliczonych na tony metryczne ekwiwalentu CO2.

"Odwrócenie" identyfikujemy dwa rodzaje odwrócenia:

 1.  "Odwrócenie, którego można uniknąć" oznacza odwrócenie, które nie powstało w wyniku Nieuniknionego Odwrócenia, np. z powodu niewłaściwego zarządzania, usunięcia części obszaru projektu z udziału w projekcie lub nadmiernych zbiorów; lub

 2. "Nieuniknione Odwrócenie" oznacza rodzaj odwrócenia spowodowanego katastrofami, takimi jak huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, susze, pożary, tornada lub burze zimowe, lub zdarzeniami spowodowanymi przez człowieka, nad którymi wnioskodawca projektu nie ma kontroli, takimi jak akty terroryzmu lub wojny.

„Wymagania dotyczące analityki gleb” oznaczają opracowane i od czasu do czasu zmieniane przez eAgronom procedury, metody i kwestie, do których należy się stosować podczas analityki gleb.

„Kredyt Handlowy” oznacza unikalną zbywalną jednostkę potwierdzającą, że posiadacz tej jednostki zredukował emisję gazów cieplarnianych lub usunął gazy cieplarniane w ilości odpowiadającej 1 tonie metrycznej CO2e, zweryfikowaną i wydaną w ramach Projektu Węglowego w Okresie Kredytowania Projektu zgodnie z odpowiednimi zasadami Programu Węglowego zarządzanego przez niezależną i wiarygodną Jednostkę Certyfikującą.

„Weryfikacja” (oraz odpowiednio interpretowany czasownik „weryfikować”) oznacza proces sprawdzania i weryfikacji danych dostarczonych przez Gospodarstwo i eAgronom, przeprowadzony przez Jednostkę Weryfikującą zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej w celu stwierdzenia, czy redukcja i/lub usunięcie emisji gazów cieplarnianych w ramach Projektu Węglowego rzeczywiście miały miejsce.

„Jednostka Weryfikująca” oznacza niezależny i wiarygodny podmiot zatwierdzony do świadczenia usług Weryfikacji zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej.


 1. OBOWIĄZUJĄCA PODSTAWA PRAWNA

1.1. Niniejsza umowa jest wiążąca.

Niniejsze Warunki, Polityka Prywatności eAgronom, Warunki korzystania z witryny, Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy tylko kontrahentów spoza UE), Zasady Projektu oraz Umowa Przystąpienia do Projektu Węglowego eAgronom (dalej jako „Warunki eAgronom”) tworzą kompletną umowę pomiędzy Gospodarstwem a eAgronom dotyczącą wszystkich naszych usług oraz dostępu i korzystania z Platformy. Niniejsze Warunki eAgronom stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Gospodarstwem a eAgronom. Podpisując Przystąpienia do Programu Węglowego, klikając odpowiedni przycisk wskazujący na akceptację Warunków eAgronom lub uzyskując dostęp bądź rozpoczynając korzystanie z naszych usług lub jakiejkolwiek ich części, Gospodarstwo potwierdza, że przyjmuje Warunki eAgronom i zgadza się, od momentu potwierdzenia, na przestrzeganie Warunków eAgronom. Ponadto wszelkie działania podejmowane przez Gospodarstwo na Platformie są wiążące i egzekwowalne.


 1. REALIZACJA PROJEKTU WĘGLOWEGO


Gospodarstwo zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią realizację Projektu Węglowego poprzez przestrzeganie Zasad Projektu, (który można znaleźć tutaj https://www.eagronom.com/legal) wdrożenie co najmniej jednej zmienionej praktyki na każdym polu zgłoszonym do Programu Węglowego i aktywowanym w tym Projekcie, przekazywanie wymaganych danych oraz przestrzeganie wymogów dotyczących dokonywania analityki gleb.


 1. POLA

Grunty objęte Projektem muszą zostać wymienione na naszej Platformie w terminie wymaganym przez eAgronom po podpisaniu Umowa Przystąpienia do Projektu Węglowego oraz aktywowane jako kwalifikujące się Pola na pierwszy sezon zbiorów. Każdego roku najpóźniej w terminie określonym przez eAgronom Lista Pól musi zostać zaktualizowana na kolejne sezony zbiorów.

Głównym wymogiem jest posiadanie prawnej kontroli nad Polami i możliwość dostarczenia tego potwierdzenia, jeśli taki okaże się potrzebny, na przykład gdy Jednostka Certyfikująca poprosi o takie potwierdzenie. Ponadto zabrania się Gospodarstwu dodawania odpowiednich Pól do Projektu Węglowego eAgronom, jeśli toczą się spory dotyczące własności gruntów związane z tymi Polami.

3.1. Czy można dodać Pola do Projektu węglowego lub usunąć Pola z tego Projektu ? 

Tak! Użytkownik może elastycznie zarządzać swoimi Polami, które znajdują się na Liście Pól, powiadamiając nas o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Pola można dodawać w dowolnym momencie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu nowych pól przez personel eAgronom. Dodanie Pól do Projektu Węglowego nie zmienia czasu trwania 5-letniego Okresu Projektu, jeśli ilość potencjalnych Kredytów Handlowych, które zostaną wygenerowane, nie jest zbyt znacząca. Dodanie dużej liczby nowych Pól do Projektu Węglowego będzie oceniane indywidualnie dla każdego przypadku.

Pola można usuwać bez żadnych kosztów na koniec 5-letnich okresów projektu. Pola, które chcesz usunąć, pozostaną w projekcie Projektu Węglowego co najmniej do końca trwającego Cyklu Węglowego.

Usunięcie Pola w trakcie 5-letniego Okresu Projektu oznacza, że Użytkownik będzie musiał oddać niesprzedane Kredyty Handlowe i/lub zwrócić pieniądze otrzymane za sprzedane Kredyty Handlowe wygenerowane w tym okresie. Te Kredyty Handlowe i/lub pieniądze trafią do Puli Buforowej eAgronom, aby pokryć ewentualne zdarzenia odwrócenia, w których dwutlenek węgla jest uwalniany z powrotem do atmosfery.

Na przykład:

 • Jeśli Użytkownik odejdzie dokładnie po piątym Cyklu Węglowym, nie ponosi opłaty za usunięcie Pól lub opuszczenie Projektu Węglowego

 • Jeśli Użytkownik opuści Projekt po siódmym Cyklu Węglowym, będzie musiał spłacić równowartość dwuletnich Kredytów Handlowych.

 • Opuszczenie dokładnie po dziesiątym Cyklu Węglowym nie wiąże się z żadną opłatą za usunięcie Pól lub opuszczenie Projektu Węglowego.

 • Jeśli Użytkownik odejdzie po jedenastym Cyklu Węglowym, będzie musiał spłacić równowartość rocznych Kredytów Handlowych.

Jeśli Użytkownik chce usunąć Pola z Projektu Węglowego przed wydaniem co najmniej 0,3 Kredytów Handlowych na hektar, wówczas obowiązuje opłata za usunięcie Pola zgodnie z punktem 3.3 poniżej.

Usunięcie Pola jest bardziej elastyczne, jeśli Pole zostanie usunięte z Projektu z powodu utraty kontroli prawnej przez właściciela gruntu lub przeznaczenia odpowiedniego Pola na panele słoneczne. Więcej informacji w punktach 3.2. i 3.3.

W niektórych przypadkach możemy być w stanie ponownie dodać niektóre pola do naszego Programu, ale będzie to możliwe tylko po przeanalizowaniu każdego pola indywidualnie.

UWAGA! Należy pamiętać, że gdy Pole zostanie usunięte z Listy Pól, nie można otrzymać żadnych kredytów z mocą wsteczną z innych programów/projektów węglowych za lata, w których Pole było częścią naszego Projektu Węglowego. Jeśli Użytkownik chce usunąć pole i dołączyć do innego programu emisji dwutlenku węgla z tym Polem, nie można tego zrobić do końca bieżącego Cyklu Węglowego.

3.2. Co się stanie, jeśli Gospodarstwo będzie chciało sprzedać swoje Pole lub właściciel gruntu będzie chciał rozwiązać umowę w trakcie Projektu Węglowego? 

Wszelkie zmiany w kontroli prawnej nad Polem należy niezwłocznie (nie później niż w ciągu trzy (3) dni) zgłaszać w formie pisemnej (info@eagronom.com).

Jeśli użytkownik chce sprzedać swoje Pole lub jego Pole zostanie wydzierżawione nowemu Rolnikowi, musi niezwłocznie powiadomić nas o zamiarze takiego przeniesienia i musi dołożyć uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszystkie takie Pola pozostaną włączone do Projektu Węglowego.

Udzielimy zgody na taką cesję Warunków eAgronom lub przestrzeganie Warunków eAgronom. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wypowiedzenia Warunków eAgronom bez wcześniejszego powiadomienia w sytuacji, gdy dowiemy się, że cesjonariusz nie posiada kwalifikacji lub w inny sposób nie kwalifikuje się do udziału w Projekcie Węglowym.

Jeśli zmiana kontroli prawnej w wyniku rozwiązania umowy dzierżawy gruntu przez właściciela gruntu dowolnego Pola spowoduje, że rolnik nie będzie w stanie wykonywać żadnych zobowiązań rolnika związanych z takim Polem zgodnie z Warunkami eAgronom i nie nastąpi przeniesienie zobowiązań rolnika związanych z Polem, Pole może zostać usunięte z Projektu Węglowego.

W takim przypadku 100% Kredytów Handlowych wygenerowanych podczas bieżącego Cyklu Węglowego zostanie przeniesionych do eAgronom i dodanych do Puli Buforowej eAgronom w celu pokrycia wszelkich odwróceń i uniknięcia negatywnego wpływu na innych Rolników uczestniczących w naszym Projekcie Węglowym. Warunki eAgronom pozostają w mocy w odniesieniu do Pól, na które nie ma wpływu zmiana kontroli prawnej.

Jeśli zmiana kontroli prawnej jest spowodowana zamiarem rozwiązania umowy najmu, należy zapoznać się z punktem 3.1 powyżej i punktem 3.3 oraz sekcją Odpowiedzialność poniżej. 

3.3. Wypowiedzenie Umowa Przystąpienia do Projektu Węglowego lub usunięcie Pola przed wydaniem co najmniej 0,3 Kredytów Handlowych/ha.

Rozpoczynamy pracę nad osiągnięciem celu emisji Kredytu natychmiast po podpisaniu niniejszej Umowy, aby zapewnić Gospodarstwu dochód z emisji dwutlenku węgla tak szybko, jak to możliwe po pierwszej zmianie praktyki i zebraniu danych. Oznacza to, że już od początku dołączenia Gospodarstwa do programu eAgronom ponosi koszty, jeśli żadna zmiana praktyki nie zostanie wdrożona lub gromadzenie danych nie zostanie zakończone przed podjęciem decyzji o opuszczeniu programu wówczas wszelki wysiłek i koszty zostaną zmarnowane.

Z tego powodu stosujemy opłatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub usunięcie pola, w przypadku gdy Gospodarstwo zechce rozwiązać Umowę Przystąpienia do Programu Węglowego lub usunąć Pola, zanim wygenerują one średnio co najmniej 0,3 Kredyty Handlowe/ha.

Opłata za rozwiązanie umowy jest obliczana i stosowana podczas następnego wydania kredytu w następujący sposób:

(0,3 - wydane kredyty handlowe na ha*) x średnia cena sprzedaży podczas następnej emisji kredytów x wszystkie hektary w Projekcie Węglowym.

Na przykład: (0,3 - 0 wydanych Kredytów Handlowych) x 30 € x 100 ha = 900 € opłaty za rozwiązanie umowy.

Jeśli Użytkownik chce usunąć Pola z Projektu przed wydaniem co najmniej 0,3 Kredytów Handlowych na hektar, zastosowanie ma opłata za usunięcie. Opłatę oblicza się w taki sam sposób, jak opłatę za rozwiązanie umowy opisaną powyżej, biorąc pod uwagę proporcję Pól, które mają zostać usunięte, w stosunku do całkowitej powierzchni gospodarstwa. Na przykład, jeśli Użytkownik chce usunąć 20 ha z gospodarstwa o powierzchni 100 ha, wówczas opłata za usunięcie Pola wynosi 20% opłaty za rozwiązanie umowy.

*Jeśli Użytkownik nie zastosował żadnych praktyk i/lub nie zakończył gromadzenia danych przez nas wymaganych, Kredyty Handlowe na hektar zostaną uznane za zerowe, a opłata za rozwiązanie umowy zostanie naliczona natychmiast po rozwiązaniu umowy. Stosowana jest średnia cena sprzedaży poprzedniego wydania kredytu lub 30 €, jeśli rozwiązanie lub usunięcie nastąpi przed pierwszą sprzedażą kredytu w ramach Projektu Węglowego.

Opłata za usunięcie pola nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 • Pole zostaje usunięte z Projektu z powodu utraty kontroli prawnej przez właściciela gruntu;

 • Przydzielenie odpowiedniego Pola do wykorzystania pod panele fotowoltaiczne;

 • Różnica w stosunku do wyniku oszacowania emisji dwutlenku węgla jest większa niż 15%.


 1. NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC GOSPODARSTWA

Pomagamy Gospodarstwu tak dostosować Projekt Węglowy, aby zmaksymalizować szanse na otrzymanie wysokiej jakości certyfikowanych Kredytów Handlowych. W tym celu oraz w celu wywiązania się z naszych obowiązków określonych w Warunkach eAgronom możemy korzystać z usług podwykonawców, jednak zapewniamy, że każdy podwykonawca ma do tego odpowiednie kwalifikacje. 

4.1. Wytyczne

Po przeanalizowaniu danych historycznych dostarczonych przez Gospodarstwo i przeprowadzeniu konsultacji zaproponujemy zalecane praktyki.

4.2. Pomiar, raporty i weryfikacja (MRV)

4.2.1. Gospodarstwo otrzyma dostęp do naszej Platformy w celu raportowania danych dotyczących Pola oraz działań rolnych niezbędnych do uczestnictwa Projekcie Węglowym. 

4.2.2 Na podstawie danych dostarczonych przez Gospodarstwo oraz przy użyciu innych środków, takich jak technologie teledetekcji i telematyka, oszacujemy i obliczymy emisję dwutlenku węgla oraz zmiany zawartości węgla w glebie na Polach.

4.2.3. Obliczymy także ilość usuniętego lub zredukowanego CO2e (za redukcję nie są przyznawane żadne Kredyty Projektowe) oraz odpowiadającą jej liczbę Kredytów Projektowych, w zależności od Certyfikatora i jego metodologii.

4.2.4. Dostarczone przez Gospodarstwo dane będą wykorzystywane do przygotowania całej dokumentacji potrzebnej do Weryfikacji i Wydania Kredytów Projektowych. 

4.3. Zarządzanie Projektem Węglowym

Zarządzamy Projektem Węglowym, tj. wykorzystujemy Jednostkę Certyfikującą do certyfikacji i rejestracji Projektu Węglowego oraz śledzenia Weryfikacji, Wydawania, deponowania, przenoszenia, anulowania i/lub wycofywania Kredytów Projektowych.

4.4. Co się stanie, jeśli zmienią się zasady otrzymywania certyfikatu lub najlepsze praktyki? 

Regularnie dokonujemy przeglądu Zasad Projektu , aby upewnić się, że nadal zawierają one najlepsze praktyki oraz są zgodne z aktualnymi poglądami naukowymi oraz Zasadami Jednostki Certyfikującej, jak również odpowiednio korygujemy Zasady Projektu, informując z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o jakichkolwiek wymaganych zmianach (np. od następnego Cykl Węglowy).

 1. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PROJEKTU WĘGLOWEGO

5.1. Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących Projektu Węglowego jest bardzo ważnym zadaniem, dlatego musimy pracować jako zespół, aby zapewnić, że posiadamy wszystkie dane niezbędne do zweryfikowania i certyfikowania Kredytów Projektowych oraz że dane te są poprawne.

5.2. Wszystkie dane będą przekazywane za pośrednictwem naszej Platformy i wymaganych przez nas narzędzi. 

5.3. Gospodarstwo ma obowiązek uczciwie rejestrować i zapisywać dane związane z Projektem Węglowym oraz zapisywać roczne dane z monitoringu Projektu Węglowego na Platformie w żądanym formacie nie później niż w terminie określonym przez eAgronom na początku każdego roku przez cały okres współpracy.

5.4. Podpisując Umowę Przystąpienia do Programu Węglowego eAgronom, Gospodarstwo wyraża zgodę na udostępnienie danych dotyczących uczestnictwa w innych programach kredytów środowiskowych, zmiany praktyk, zmian w działalności rolniczej (np. zmniejszenie zużycia paliwa i nawozów), monitorowania gleby, jak również wszelkich innych danych związanych z Projektem Węglowym i wymaganych przez Jednostkę Weryfikującą, Jednostkę Certyfikującą lub stronę trzecią (np. dostawca usług analizy gleby). Dane te mogą zostać udostępnione odpowiedniej stronie żądającej w celu świadczenia usługi zgodnie z Warunkami eAgronom lub innymi odpowiednimi warunkami dotyczącymi produktu dla Użytkownika oraz w ograniczonych celach opisanych w niniejszej sekcji. eAgronom może wykorzystywać zagregowane i zanonimizowane dane wyłącznie w celu ulepszania produktów i usług oferowanych przez eAgronom. Wyniki nie będą zawierać ani nie będą odwracalne w celu ujawnienia tożsamości Użytkownika lub tajemnic handlowych.

5.5. Kontrola danych osobowych. W celu świadczenia usług My, Gospodarstwo i Nasi Partnerzy możemy eksportować, importować, gromadzić i/lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe („Dane Osobowe”) należące do osób chronionych na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Nasza Polityka prywatności szczegółowo określa role, prawa i obowiązki Stron w odniesieniu do Danych Osobowych oraz pomaga nam i Gospodarstwu w przestrzeganiu zapisów RODO. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przez nią obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych oraz za wypełnienie wszystkich związanych z tym zobowiązań wobec osób trzecich, w tym osób, których dotyczą dane, oraz organów nadzorczych.

5.6. Poufność. 

5.6.1. Warunki eAgronom, jak również wszelkie inne poufne lub zastrzeżone informacje udostępniane przez nas Gospodarstwu, zgodnie z Warunkami eAgronom są uważane za nasze informacje poufne.

5.6.2. Dane związane z realizacją Projektu Węglowego, zgromadzone zgodnie z Warunkami eAgronom, nie są uważane za poufne dane Gospodarstwa. eAgronom może ujawnić wszelkie takie informacje w oparciu o zasadę „wiedzy koniecznej” Jednostce Certyfikującej, Jednostce Weryfikującej, partnerowi (dystrybutorowi) lub podwykonawcy bądź innej osobie trzeciej mającej uzasadniony interes w ujawnieniu tych informacji (w tym, bez ograniczeń, może udzielić każdemu nabywcy jakichkolwiek Kredytów Projektowych np. informacji o regionie, z jakiego pochodzą Kredyty Projektowe, oraz praktykach, jakie zostały wdrożone), jeśli jest to wymagane do realizacji Projektu Węglowego, walidacji Projektu Węglowego lub Weryfikacji, Wydania, przeniesienia, wycofania lub anulowania Kredytów Projektowych.

Ochrona danych użytkowników jest dla nas bardzo ważna i traktujemy ją poważnie. Jak wspomniano powyżej, udostępniamy dane użytkownika odpowiednim stronom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji Projektu Węglowego. Na przykład, udostępniamy tylko część danych użytkownika organowi weryfikującemu, jeśli organ weryfikujący specjalnie pyta o kwestie x, y lub z i zachowujemy je anonimowo, gdy tylko jest to możliwe. Nasi partnerzy lub nabywcy końcowi mogą znać region, w którym wygenerowano kredyty, ale nigdy nie udostępniamy kontaktów, dokładnej lokalizacji gospodarstwa ani żadnych szczegółów dotyczących gospodarstwa lub zarządzania gospodarstwem bez zgody użytkownika.

5.6.3. Do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania Warunków eAgronom każda ze Stron zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie ujawniać żadnych informacji poufnych, chyba że:

 • jest to wyraźnie dozwolone w Warunkach eAgronom; lub

 • jest to wymagane przepisami prawa lub nakazem wydanym przez sąd bądź inny właściwy organ lub trybunał; lub

 • druga Strona wyraziła pisemną zgodę na takie ujawnienie (zgoda ta nie powinna być bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana); lub

 • niniejsze zobowiązanie nie ma zastosowania do profesjonalnych doradców Strony, którzy są związani z tą Stroną obowiązkiem zachowania poufności wszelkich ujawnionych im informacji.

 • Jeżeli dana Strona zostanie zobowiązana do ujawnienia jakichkolwiek informacji, Strona ta musi dołożyć wszelkich starań, aby skonsultować się z drugą Stroną przed takim ujawnieniem.

5.7. Co dzieje się z danymi w przypadku rezygnacji Projektu Węglowego?

Przechowujemy zebrane dane przez 2 lata po zakończeniu Projektu Węglowego (40 lat), a Użytkownik musi również przechowywać i udostępniać nam i Jednostce Weryfikującej wszystkie zapisy (w tym zapisy elektroniczne) wszystkich danych związanych z Projektem Węglowym na żądanie nasze lub Jednostki Weryfikującej. Przystępując do Umowy Użytkownik zgadza się na zdalne monitorowanie Pola do 40 lat, aby upewnić się, że nie nastąpi odwrócenie i utrata trwałości, która musi zostać pokryta z Bufora Trwałości przez Certyfikatora.

5.8. Prawo do audytu danych Gospodarstwa

Mamy prawo do przeprowadzenia audytu monitorującego danych Projektu Węglowego, w tym, bez ograniczeń, do wykonywania zdjęć lotniczych lub zdalnych oraz pomiarów przez cały przewidywany czas trwania Projektu Węglowego. Audyt taki może również obejmować wizytę w gospodarstwie i prośbę o dodatkowe dane. Pokrywamy koszty audytów monitorujących i weryfikacyjnych, chyba że audyt wykaże nieprawidłowości w przekazywanych danych. Jeśli w trakcie monitorowania i Weryfikacji Projektu Węglowego wykryjemy, że Gospodarstwo dostarczyło nam fałszywe dane, będzie musiało ono pokryć lub zwrócić wszelkie odpowiednie koszty monitorowania i weryfikacji.

5.9. Czy nadal dane muszą być gromadzone po opuszczeniu naszego Projektu Węglowego?

Tak, jeśli Użytkownik opuści nasz Projekt i zacznie stosować zrównoważone praktyki na Polach, które zostały wymienione w naszym Projekcie, musi nadal gromadzić dane dla trwającego wówczas Cyklu Węglowego i przesłać nam dane. Będziemy kontynuować monitorowanie pól za pośrednictwem satelitów po zakończeniu trwającego Cyklu Węglowego.

 1. JAK I KIEDY BĘDĄ WYDAWANE KREDYTY PROJEKTOWE?

6.1. Jako twórca projektu podejmujemy (w stosownych przypadkach wraz z naszym partnerem) wszystkie niezbędne kroki, które mogą być wymagane zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej do walidacji i rejestracji Projektu Węglowego oraz Weryfikacji i Wydania Kredytów Projektowych. Z tego powodu Gospodarstwo nieodwołalnie i wyłącznie udziela, przenosi, przekazuje, ceduje i sprzedaje nam wszystkie prawa i udziały oraz tytuł prawny do wszystkich Atrybutów Węglowych, w tym, bez ograniczeń, prawo do zgłaszania Atrybutów Węglowych Jednostce Certyfikującej w celu Wydania Kredytów Projektowych, oraz udzieli nam lub naszemu partnerowi bezzwłocznie wszelkich zezwoleń, jakie mogą być wymagane do walidacji Projektu Węglowego lub do Weryfikacji i Wydania Kredytów Projektowych. 

6.2. Wszystkie Kredyty Projektowe są wydawane na nasz rachunek powierniczy lub na rachunek powierniczy naszego partnera przez Jednostkę Certyfikującą w oparciu o harmonogram ustalony według naszego uznania zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej, ale orientacyjnie w ciągu roku od przekazania odpowiednich danych dotyczących gospodarstwa. 

Oznacza to, że Kredyty Projektowe mogą być wydawane za każdy rok, jednak weryfikacja trwa określany przez Jednostkę Certyfikującą czas, dlatego kredyty nie będą wydawane niezwłocznie na koniec każdego roku, ale dopiero po tym, jak Jednostka Certyfikująca zweryfikuje wszystkie dane i procesy, aby upewnić się, że nie doszło do greenwashingu (zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią).

6.3. Proces Wydawania Kredytów Projektowych odbywa się zgodnie z odpowiednimi Zasadami Jednostki Certyfikującej i jest uważany za zakończony, gdy odpowiednie Kredyty Projektowe zostaną zdeponowane na koncie eAgronom lub w Buforze Stałym, chyba że Zasady Jednostki Certyfikującej stanowią inaczej. Zgodnie z Zasadami Jednostki Certyfikującej Kredyty Projektowe zdeponowane w Buforze Stałym są nazywane Kredytami Buforowymi i odkładane w tym Buforze bez żadnej rekompensaty dla Gospodarstwa ani eAgronom. Dokładny udział Bufora Stałego jest określony w Zasadach Jednostki Certyfikującej, Zasadach Projektu i/lub innych zasadach i regulacjach, które mogą mieć zastosowanie do Projektu Węglowego i Kredytów Projektowych (orientacyjnie około 20 – 25%).

6.4. Czy proces certyfikacji lub Wydania jest płatny? 

Nie, Gospodarstwo nie ponosi żadnych opłat za proces certyfikacji lub Wydania, ponieważ płaci nam prowizję w Kredytach Handlowych w wysokości wskazanej w Umowie Przystąpienia do Programu Węglowego eAgronom i opartej na obliczeniach wyjaśnionych w części „Rekompensata” znajdującej się poniżej. Zobowiązujemy się do uiszczenia wszelkich obciążeń i opłat pobieranych przez Jednostkę Certyfikującą i Jednostkę Weryfikującą na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z walidacją Projektu Węglowego oraz Weryfikacją i Wydaniem Kredytów Projektowych, z wyjątkiem takich kosztów, które Gospodarstwo wyraźnie zobowiązało się pokryć w ramach Umowy. 

6.5. Ile kredytów zostanie wydanych?

Przewidywaną liczbę Kredytów Projektowych, jakie mogą zostać wygenerowane i Wydane zgodnie z Warunkami eAgronom w ramach Projektu Węglowego w Okresie Kredytowania Projektu, można obliczyć przy użyciu kalkulatora dostępnego na naszej Platformie; należy jednak pamiętać, że obliczenia są przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych wyników, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na sekwestrację węgla. Do tych czynników należą głównie praktyki przyjęte przez Gospodarstwo. Należy również pamiętać, że Wydanie Kredytów Projektowych jest uzależnione zarówno od działań naszych i Gospodarstwa, jak i od uzyskania zatwierdzenia przez Jednostkę Certyfikującą.


 1. CO SIĘ DZIEJE PO WYDANIU KREDYTÓW?

7.1. Rekompensata

W zamian za realizację Projektu Węglowego przekazujemy Gospodarstwu Kredyty Handlowe lub rekompensatę pieniężną. Zatrzymujemy przy tym część Kredytów Handlowych bez rekompensaty jako wynagrodzenie za nasze usługi, chyba że wystąpi przypadek Niedotrzymania warunków, wówczas Gospodarstwo nie otrzymuje żadnej rekompensaty. Udział Kredytów Handlowych, który ma być przekazany Gospodarstwu, jest wskazany w Umowie Przystąpienia do Programu Węglowego. Dla jasności, udział Kredytów Handlowych przekazywanych Gospodarstwu obliczany jest w następujący sposób: (Kredyty Projektowe – Kredyty Buforowe) * Udział Gospodarstwa określony w Umowie Przystąpienia do Programu Węglowego eAgronom.


W momencie Wydania Kredytów Handlowych liczba posiadanych przez Gospodarstwo Kredytów Handlowych zostanie uwidoczniona na jego koncie na naszej Platformie, a Gospodarstwo nieodwołalnie i na czas nieokreślony upoważni nas do wyłącznego zarządzania Kredytami Handlowymi w jego imieniu w oparciu o instrukcje Gospodarstwa przekazane nam najpóźniej w ciągu 15 dni od Wydania kredytów. Gospodarstwo może:  

 • upoważnić nas do sprzedaży swoich Kredytów Handlowych; i/lub

 • wycofać swoje Kredyty Handlowe.

7.2. Sprzedaż Kredytów Handlowych

Liczba Kredytów Handlowych otrzymanych przez Gospodarstwo jako rekompensata w ramach Projektu Węglowego jest wskazywana na jego koncie na naszej Platformie. Jeśli Gospodarstwo zdecyduje się sprzedać swoje Kredyty Handlowe lub nie zdecyduje się na wycofanie swoich Kredytów Handlowych w ciągu 15 dni od ich Wydania, zrealizujemy zlecenie sprzedaży lub przekażemy je do realizacji naszemu partnerowi, stosując cenę rynkową, i wypłacimy Gospodarstwu przychód z takiej sprzedaży w ciągu 30 dni od otrzymania przez nas tego przychodu.

7.3. Wycofanie Kredytów Handlowych

Jeśli Gospodarstwo dokonało odpowiedniego wyboru na naszej Platformie, własność jego części Kredytów handlowych zostanie przeniesiona na Gospodarstwo w ciągu 15 dni od Wydania, a liczba Kredytów Handlowych, których Gospodarstwo jest właścicielem, będzie widoczna na jego koncie na naszej Platformie. Na wycofanie swoich Kredytów Handlowych Gospodarstwo będzie miało 15 dni od daty ich Wydania. Jeśli Gospodarstwo nie podejmie decyzji o wycofaniu swoich Kredytów Handlowych w ciągu 15 dni od ich Wydania, tym samym upoważni nas do sprzedaży swoich Kredytów Handlowych po cenach rynkowych i wypłacenia przychodu z takiej sprzedaży w ciągu 30 dni od otrzymania przez nas tego przychodu.

Opłata za wycofanie wynosi 5% wycofanych Kredytów handlowych, tzn. opłata zostanie potrącona z Kredytów Handlowych.

Wycofanie jest nieodwracalne, tzn. po wycofaniu swoich Kredytów Handlowych Gospodarstwo nie może zdecydować się na ich sprzedaż ani na nic innego poza wycofaniem. Powód jest prosty: Organ Rejestracyjny anuluje wycofane kredyty i wyda zaświadczenie o ich wycofaniu. 

Wycofane kredyty mogą zostać wykorzystane na przykład do zrównoważenia własnych emisji węgla przez Gospodarstwo.

7.4. Składanie zleceń sprzedaży lub wycofania

Zlecenia sprzedaży lub wycofania mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem naszej Platformy. Zlecenia można przesyłać w dowolnym czasie przed Wydaniem kredytów oraz do 15 dni po ich Wydaniu. Gospodarstwo może zdecydować się na sprzedaż lub wycofanie wszystkich lub części swoich Kredytów Handlowych przed ich Wydaniem, jednak należy pamiętać, że ostatecznym terminem, w którym Gospodarstwo może zdecydować się na wycofanie Kredytów Handlowych jest 15 dzień po Wydaniu kredytów; jeśli Gospodarstwo nie zdecyduje inaczej, po tym terminie Kredyty Handlowe automatycznie trafią do sprzedaży. Aby złożyć zlecenie, należy dokonać odpowiedniego wyboru na naszej Platformie. Jeśli opcja składania zleceń na naszej Platformie nie będzie dostępna, prosimy o przesłanie zlecenia na adres info@eagronom.com. Należy pamiętać, że składając zlecenie, Gospodarstwo podejmuje wiążące zobowiązanie do sprzedaży lub wycofania Kredytów Handlowych. Zlecenie można anulować tylko przed przekazaniem przez nas tego zlecenia naszemu partnerowi lub Jednostce Certyfikującej. Należy pamiętać, że ze względu na szybkość realizacji zleceń, wniosek o anulowanie może nie dotrzeć na czas, abyśmy mogli anulować wcześniej złożone zlecenie. Z tego powodu przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia należy zawsze upewnić się, że:

 • wprowadzono prawidłowe wartości;

 • decyzja o złożeniu zlecenia jest ostateczna;

 • jest się gotowym i zdolnym do poniesienia ryzyka ewentualnej straty w przypadku spadku ceny Kredytów handlowych (która w każdym przypadku wynosi nie mniej niż 30 EUR).

7.5. Co się dzieje po wybraniu wycofania kredytów?

Wycofania kredytów nie można anulować. Zlecenie zostanie przekazane do Jednostki Certyfikującej, która dokona odpowiednich procedur w celu anulowania Kredytów Handlowych, które Gospodarstwo zdecydowało się wycofać. 

7.6. Podatek od wartości dodanej

Wszystkie kwoty, o których mowa w Warunkach eAgronom, są kwotami przed odliczeniem podatku u źródła, podatku od sprzedaży lub podatku od wartości dodanej („VAT”) naliczanego przy dostawie lub dostawach, przy których całość lub część kwot podlega opodatkowaniu VAT. Podatek VAT dla każdej dostawy w ramach Warunków eAgronom jest określany zgodnie z przepisami VAT obowiązującymi w tej jurysdykcji, w której ma miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT. Jeżeli podatek VAT jest prawidłowo naliczany od takiej dostawy lub dostaw, Strona otrzymująca zapłaci Stronie dostarczającej kwotę równą ewentualnemu podatkowi VAT naliczanemu w jurysdykcji Strony dostarczającej; pod warunkiem jednak, że (i) kwota ta jest wymagana do zapłaty tylko wtedy, gdy Strona dostarczająca dostarczy Stronie otrzymującej ważną fakturę VAT opiewającą na tę kwotę; oraz (ii) Strona otrzymująca nie jest zobowiązana do dokonania jakiejkolwiek płatności na rzecz Strony dostarczającej w odniesieniu do podatku VAT, który Strona otrzymująca musi samodzielnie naliczyć w ramach zasady odwrotnego obciążenia lub innego podobnego systemu obowiązującego w jurysdykcji Strony otrzymującej.


 1. TERMIN I ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. Jak długo umowa pozostaje w mocy?

8.1.1. Relacje w ramach Warunków Umowy eAgronom pozostają w mocy przez cały Okres Kredytowania Projektu (do 2041 roku (włącznie)) lub do czasu wypowiedzenia Umowy.  Czas trwania Projektu musi wynosić co najmniej 40 lat, dlatego po upływie Okresu Kredytowania Projektu lub rozwiązaniu Umowy Węglowej warunki regulujące działania monitorujące obowiązują przez okres do 40 lat, łącznie, począwszy od daty rozpoczęcia Projektu.. Warunki regulujące zarządzanie kredytami obowiązują do momentu wycofania Kredytów Węglowych lub otrzymania przez Gospodarstwo wpływów pieniężnych z procesu sprzedaży Kredytów Węglowych zgodnie z punktem 7.

8.1.2. Relacja pomiędzy eAgronom a Gospodarstwem na podstawie Warunków Umowy eAgronom obowiązuje przez co najmniej pięć lat od pierwszej wdrożonej Zmiany Praktyki w którymkolwiek z Pól Użytkownika. Oznacza to, że w ciągu pierwszych 5 lat naszej współpracy, licząc od pierwszej wdrożonej Zmiany Praktyki, Umowa nie może zostać rozwiązana w trybie zwykłym.

8.1.3. Użytkownik może rozwiązać niniejszy stosunek umowny zwykle po upływie 5-letniego Okresu Projektu, przekazując nam wypowiedzenie do 30 dni po zakończeniu 5-letniego Okresu Projektu. Nasz stosunek umowny automatycznie odnawia umowę na kolejny 5-letni Okres Projektu, o ile Użytkownik nie złożył wypowiedzenia. Umowa odnawia się w ten sposób do końca Okresu Kredytowania.

8.1.4. Jeśli Użytkownik zechce rozwiązać umowę przed upływem każdego 5-letniego Okresu Projektu, będzie musiał zwrócić niesprzedane Kredyty Handlu i/lub wpływy uzyskane ze sprzedanych Kredytów Handlu w bieżącym 5-letnim Okresie Projektu. Te Kredyty Handlowe lub wpływy pieniężne trafiają do Puli Buforowej eAgronom w celu pokrycia ewentualnych zdarzeń odwrotnych w przypadku ponownego uwolnienia dwutlenku węgla do atmosfery. W okresie monitorowania musisz utrzymywać praktyki, które nie powodują wycieków ani możliwego do Odwrócenie, którego można uniknąć, ponieważ wszelkie takie zdarzenia mogą skutkować anulowaniem kredytu z mocą wsteczną przez Certyfikatora.


 1. OŚWIADCZENIA I ZASTRZEŻENIA

9.1. Wzajemne oświadczenia i gwarancje. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje: (a) że jest prawnie i sprawnie funkcjonującym podmiotem znajdującym się w dobrej kondycji zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji jego założenia lub organizacji, oraz że ma moc i uprawnienia do zawierania i wykonywania zobowiązań wynikających z Warunków eAgronom; (b) że wykonanie i realizacja Warunków eAgronom nie będzie powodować konfliktu lub naruszenia jakiejkolwiek innej umowy, której Użytkownik jest stroną lub którą jest związana, lub jakiegokolwiek zlecenia, wyroku, dekretu lub innego ograniczenia mającego do niej zastosowanie; oraz (c) że Warunki eAgronom będą stanowiły ważne i wiążące zobowiązanie tej Strony i będą wobec niej egzekwowane.

9.2. Oświadczenia i gwarancje Gospodarstwa. 

Gospodarstwo oświadcza i gwarantuje, że:

 • Użytkownik nie uczestniczy w innych programach lub projektach mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i/lub zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla w glebie w odniesieniu do Pól, które są częścią Projektu Węglowego i nie otrzymuje żadnych innych zachęt, środków finansowych lub innych (z wyjątkiem rządowych programów ekologicznych lub innych dotacji rządowych) w celu realizacji praktyk rolniczych określonych w Warunkach Umowy eAgronom bez uprzedniej zgody Spółki po przeprowadzeniu wewnętrznej oceny zgodności;

 • nie zawarł żadnych umów ani porozumień dotyczących przeniesienia, obciążenia lub zbycia jakichkolwiek praw lub udziałów w Kredytach Projektowych lub innych jednostkach redukcji lub usuwania gazów cieplarnianych odnoszących się do Pól;

 • wszystkie konta i sprawozdania finansowe Gospodarstwo zostały sporządzone zgodnie z dobrymi zasadami rachunkowości i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej oraz wyników działalności Gospodarstwa;

 • wszystkie dokumenty i dane dostarczone nam przez Gospodarstwo w związku z Warunkami eAgronom są prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd żadnym istotnym aspekcie;

 • sprawuje ważną i niekwestionowaną kontrolę prawną nad Polami wymienionymi na Liście Pól, opartą np. na własności, użytkowaniu, osobistym prawie użytkowania, umowie dzierżawy, umowie o prawie do bezpłatnego użytkowania lub innym instrumencie umownym lub prawnym, który jest wystarczający do uprawy Pól i realizacji Projektu Węglowego na Polach zgodnie z Warunkami eAgronom. Gospodarstwo zobowiązuje się dostarczyć nam na żądanie dodatkowe dowody swoich praw;

 • przestrzega wszystkich praw, przepisów, pozwoleń i licencji (w tym, bez ograniczeń, przepisów w zakresie ochrony środowiska), które mają zastosowanie lub regulują realizację Projektu Węglowego i Warunków eAgronom oraz że wobec Gospodarstwa nie są prowadzone żadne bieżące i oczekujące postępowania sądowe, prawne lub administracyjne ani nie istnieje żadna groźba wszczęcia takich postępowań, które mogą wpłynąć na realizację Programu Węglowego;

 • nie istnieją żadne fakty ani okoliczności dotyczące działalności Gospodarstwa, które nie zostały nam wyraźnie ujawnione przez Gospodarstwo, a co do których można by w uzasadniony sposób oczekiwać, że ich ujawnienie mogłoby wpłynąć na naszą decyzję o zawarciu umowy z Gospodarstwem;

 • nie uczestniczył i nie będzie, w czasie trwania niniejszej umowy, uczestniczył w oszustwie, przekupstwie, korupcji, organizacji przestępczej, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, przestępstwach związanych z działalnością terrorystyczną lub w działalności terrorystycznej, pracy dzieci lub innych formach handlu ludźmi oraz będzie przestrzegał obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów, regulacji (w tym lokalnych) i konwencji.


 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI

10.1. Na początku chcemy rozróżnić dwa zdarzenia: Odwrócenie, którego można uniknąć i Nieuniknione Odwrócenie.

10.1.1. W przypadku Nieuniknionego Odwrócenia Rejestr dokona ponownej oceny regionalnego poziomu bazowego, ponieważ mogą wystąpić zmiany w bazowych zasobach dwutlenku węgla. Projekt nie może ubiegać się o kredyty GHG z tytułu zwiększonego wskaźnika sekwestracji z naturalnej regeneracji po Nieuniknionym Odwróceniu, dopóki strata spowodowana Nieuniknionym Odwróceniem nie zostanie odzyskana. 

10.1.2. W przypadku możliwego do Odwrócenia, którego można uniknąć żadne dalsze Kredyty Projektowe nie będą wydawane dla Projektu Węglowego, dopóki deficyt nie zostanie naprawiony. Deficyt jest równy pełnej kwocie Odwrócenia, w tym emisji gazów cieplarnianych wynikających ze strat dla Projektu Węglowego i bazowych zasobów węgla. Jeśli zidentyfikujemy nieprawidłowy wyciek, a Klient sprzedał jakiekolwiek Kredyty Handlowe, wówczas niestety te Kredyty Handlowe zostaną uznane za utracone, a Klient będzie musiał zwrócić wpływy uzyskane ze sprzedanych Kredytów Handlowych..

10.2. Jaki skutek będą miały negatywne wydarzenia wpływające na wydajność Gospodarstwa?

Gospodarstwo ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni) poinformować eAgronom na piśmie (info@eagronom.com) o wszelkich okolicznościach, które mogą znacząco wpłynąć na jego zdolność do przestrzegania Warunków Umowy z eAgronom, a w szczególności Zasad Projektu lub wymagań dotyczących dokonywania analityki gleb. Takimi okolicznościami mogą być na przykład wszelkie zmiany praktyk rolniczych, które są dodatkowe w stosunku do praktyk uzgodnionych przez nas w ramach Projektu, lub otrzymanie innych dotacji bądź zachęt związanych z praktykami i/lub Polami objętymi Projektem. W takich przypadkach należy skonsultować się z nami z wyprzedzeniem lub tak szybko jak to możliwe, aby uniknąć ryzyka poniesienia odpowiedzialności zgodnie z Warunkami eAgronom.

10.3. Co się stanie, jeśli dojdzie do niedotrzymania warunków?

10.3.1. Jeśli którakolwiek ze Stron wykryje przypadek naruszenia warunków przez drugą Stronę, musi niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie. Strona naruszająca może naprawić naruszenie w ciągu 10 dni od doręczenia zawiadomienia.

10.3.2. W przypadku naruszenia warunków przez Gospodarstwo, którego to naruszenia Gospodarstwo nie będzie w stanie naprawić, możemy rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i/lub zażądać, aby w ciągu 60 dni Gospodarstwo

automatycznie przeniosło na eAgronom, bez żadnej rekompensaty, wszystkie wydane Kredyty Handlowe, które zostały zapisane na jego koncie eAgronom lub, w przypadku braku możliwości przeniesienia wydanych Kredytów Handlowych, zrekompensowało nam wartość otrzymanych Kredytów Handlowych, zgodnie z ich wartością rynkową w roku, w którym nastąpiło naruszenie.

10.3.3. W przypadku naruszenia warunków przez eAgronom, którego to naruszenia nie będziemy w stanie naprawić w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia, Gospodarstwo może rozwiązać umowę z nami i zatrzymać wszelkie rekompensaty otrzymane w ramach Warunków eAgronom.

10.4. Ograniczenie odpowiedzialności

10.4.1. Odpowiedzialność pieniężna. Nasza łączna odpowiedzialność pieniężna na mocy Warunków eAgronom lub w związku z tymi Warunkami jest ograniczona do całkowitej wartości rekompensaty należnej Gospodarstwu na mocy Warunków eAgronom i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku nie przekracza tej wartości.

10.4.2. Odpowiedzialność za szkody pośrednie. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wynikowe bądź utratę zysków przez Gospodarstwo w związku z naruszeniem Warunków eAgronom.

10.4.3. Nieograniczona odpowiedzialność. W przypadku umyślnego naruszenia warunków żadne ograniczenie odpowiedzialności uzgodnione w Warunkach eAgronom nie ma zastosowania.

10.5. Siła wyższa

10.5.1. Co to jest siła wyższa? Okoliczności, które są poza kontrolą Strony, w tym (bez ograniczeń) pożar, powódź, pandemia, eksplozja i wypadek, wojna, strajk, embargo, wymagania rządowe, działania władz cywilnych i wojskowych, niepokoje społeczne, kradzież danych, niemożność zabezpieczenia materiałów lub siły roboczej, wypowiedzenie istotnych umów przez strony trzecie lub jakakolwiek inna przyczyna, na którą dana Strona nie ma wpływu. Strona ma obowiązek podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu uniknięcia lub złagodzenia takich zdarzeń i ich skutków.

10.5.2. Jak postępować w przypadku wystąpienia siły wyższej? Jeśli Strona („Strona Dotknięta”) nie jest lub przewiduje, że nie będzie w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z Warunków eAgronom z powodu wystąpienia siły wyższej, musi pisemnie powiadomić Drugą stronę („Stronę Niedotkniętą”) poprzez wiadomość e-mail, podając szczegóły zdarzenia związanego z siłą wyższą („Powiadomienie o Sile Wyższej”) w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wystąpieniu takiego zdarzenia.

10.5.3. Jeśli Strona Dotknięta nie jest w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z Warunków eAgronom z powodu wystąpienia siły wyższej, taki brak wykonania: (i) jest dozwolony w czasie i w zakresie, w jakim wykonanie to jest uniemożliwione przez siłę wyższą, ale tylko w tym czasie i w tym zakresie; oraz (ii) nie powoduje żadnej odpowiedzialności wobec Strony Niedotkniętej za jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z takiego braku wykonania lub w jakikolwiek sposób związaną z takim brakiem wykonania w trakcie występowania siły wyższej.

10.5.4. Strona Dotknięta podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki w celu usunięcia lub złagodzenia skutków siły wyższej.

10.5.5. Żadna ze Stron nie jest zwolniona w związku wystąpieniem siły wyższej z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Warunków eAgronom, który to obowiązek Strona jest w stanie wykonać pomimo wystąpienia siły wyższej, w tym z obowiązku dostarczenia jakiegokolwiek powiadomienia zgodnie z Warunkami eAgronom.

10.5.6. Jeśli z powodu działania Siły Wyższej Użytkownik nie jest w stanie wykonać zobowiązania wynikającego z Warunków eAgronom i takie niewykonanie trwa przez okres 6 miesięcy od daty otrzymania przez nas Powiadomienia o działaniu Siły Wyższej, a my nie jesteśmy w stanie wynegocjować wzajemnie akceptowalnych alternatywnych sposobów realizacji zamiaru wynikającego z Warunków eAgaronom do końca tego okresu, możemy rozwiązać stosunek umowny poprzez pisemne powiadomienie Użytkownika.  W przypadku takiego rozwiązania, linia bazowa zostanie ponownie oceniona zgodnie z zasadami i standardami Certyfikatora.

10.6. Rozwiązywanie sporów

10.6.1. Jeśli Gospodarstwo uzyska informacje o jakimkolwiek roszczeniu, będzie starało się dochodzić odszkodowania, lub jeśli wejdzie z nami w jakikolwiek spór wymagający rozstrzygnięcia, ma obowiązek niezwłocznie pisemnie powiadomić nas o tym fakcie; ze swojej strony my zobowiązujemy się do tego samego w odniesieniu do Gospodarstwa. W pierwszej kolejności będziemy starali się rozwiązać wszelkie spory między nami a Gospodarstwem w drodze polubownych negocjacji w ciągu 60 dni; jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu, wówczas wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z Warunków eAgronom lub związane z tymi Warunkami bądź ich naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Gospodarstwa.

10.6.2. Ogólne Warunki Umowy i wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z tych Warunków lub w związku z tymi Warunkami powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania do naszych warunków lub umów.

10.7. Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków eAgronom zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie nie unieważni żadnego innego postanowienia Warunków eAgronom, jednakże Strony będą starały się, poprzez negocjacje w dobrej wierze, zastąpić każde postanowienie Warunków eAgronom uznane za nieważne lub niewykonalne, tak aby zachować moc prawną intencji handlowych Stron zdefiniowanych w podpisanych Warunkach eAgronom. Brak porozumienia Stron co do zastępczego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Warunków eAgronom.

10.8. Brak zrzeczenia się. Brak żądania przez którąkolwiek ze Stron w dowolnym czasie wykonania któregokolwiek z postanowień Warunków eAgronom nie będzie w żaden sposób wpływał na prawo tej Strony do egzekwowania tego postanowienia, a zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron prawa do dochodzenia zadośćuczynienia za jakiegokolwiek naruszenie któregokolwiek z postanowień Warunków eAgronom nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez tę Stronę prawa do dochodzenia zadośćuczynienia za kolejne naruszenie tego postanowienia lub jako zrzeczenie się przez tę Stronę prawa do dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie jakiegokolwiek innego postanowienia.


 1. INNE WAŻNE ZASADY

11.1. Elektroniczna akceptacja warunków. Niniejsze Warunki eAgronom oraz wszelkie ich zmiany, niezależnie od sposobu ich akceptacji, będą traktowane pod każdym względem jak oryginalna umowa i będą uważane za mające taki sam wiążący skutek prawny, jak gdyby była to oryginalna, podpisana wersja, dostarczona osobiście lub podpisana cyfrowo bądź elektronicznie. Żadna ze Stron nie będzie twierdzić, że umowa nie została zawarta, ponieważ (i) do wskazania faktu akceptacji Warunków eAgronom użyto środków elektronicznych; lub (ii) jakikolwiek podpis lub akceptacja tych Warunków eAgronom zostały przekazane lub zakomunikowane za pośrednictwem środków elektronicznych; i każda ze Stron nieodwołalnie i bezterminowo zrzeka się wszelkich związanych z tym roszczeń.

11.2. Zawiadomienia elektroniczne. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty dostarczone przez nas, w tym te dotyczące zmian w niniejszych Warunkach eAgronom, będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie przekazane pocztą elektroniczną będzie uważane za otrzymane w następnym dniu od wysłania takiej wiadomości, a zmiany będą obowiązywać od dnia wskazanego w wiadomości, jednak nie wcześniej niż 14 dni od otrzymania wiadomości.

11.3. Cesja. Gospodarstwo nie może scedować ani przenieść na żadną osobę żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z Warunków eAgronom bez pisemnej zgody eAgronom (która to zgoda nie powinna być bezzasadnie wstrzymywana lub opóźniana). Nieuzasadnione jest wstrzymanie zgody na cesję lub przeniesienie wszystkich praw i obowiązków Gospodarstwa na cesjonariusza lub osobę przyjmującą, które (i) są ewidentnie zdolne do wykonywania obowiązków cedenta lub osobę przekazującą w ramach Umowy; (ii) mają kondycję finansową nie gorszą niż cedent lub osoba przekazująca w dniu, w którym takie osoby stają się stroną Warunków eAgronom; (iii) mogą udowodnić, że są w stanie nadal zapewniać bezpieczeństwo i/lub gwarancję wykonania w stopniu co najmniej równym temu, co zapewniał (lub czego wymaga) cedent lub osoba przekazująca; oraz (iv) mają swoją siedzibę w tej samej jurysdykcji, co cedent lub osoba przekazująca.

eAgronom może scedować lub przenieść na dowolną spółkę ze swojej grupy jakiekolwiek swoje prawa lub obowiązki wynikające z Warunków eAgronom bez zgody Gospodarstwa.

11.4. Niezależni wykonawcy. Strony Warunków eAgronom są i pozostają niezależnymi podmiotami i żadne z postanowień Warunków eAgronom ani żadne okoliczności związane z ich wykonywaniem nie będą powodować powstania partnerstwa lub wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Stronami ani nie będą stanowić, że jedna Strona jest agentem drugiej. Żadna ze Stron nie posiada ani nie oświadcza, że ma jakiekolwiek uprawnienia, prawa lub upoważnienie do wiązania drugiej Strony jakimkolwiek zobowiązaniem lub odpowiedzialnością, ani do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności w imieniu drugiej Strony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach eAgronom. 

11.5. Zmiana prawa. Jeśli w Okresie Kredytowania Projektu lub po nim nastąpi zmiana prawa (niezależnie od tego, czy została ona dokonana na polecenie jakiegokolwiek rządu, organu regulacyjnego, organu rejestracyjnego lub w inny sposób), do którego Strona jest zobowiązana się dostosować, i w wyniku tego Strona nie jest w stanie spełnić jednego lub więcej istotnych postanowień Warunków eAgronom, to na pisemny wniosek Strony spotkają się w dobrej wierze i będą dążyć do uzgodnienia zmian (jeśli takowe będą) w Warunkach eAgronom, które są niezbędne i odpowiednie do uwzględnienia zmian prawa, tak aby Warunki eAgronom mogły pozostać w mocy. Jeżeli Strony nie będą w stanie uzgodnić zmiany Warunków eAgronom w ciągu 60 dni od złożenia przez dowolną ze Stron pisemnego wniosku zgodnie z niniejszym punktem, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę zgodnie z Warunkami eAgronom. 

11.6. Język. Niniejsze Warunki eAgronom mogą być dostępne na naszej Platformie w języku angielskim, jak również w innych językach. W przypadku wystąpienia sporu co do znaczenia klauzuli Warunków eAgronom, wówczas angielska wersja Warunków eAgronom dostępna na Platformie będzie miała pierwszeństwo przed wersjami w innych językach.

Copyright © 2023 by eAgronom