Bendrasis anglies projektas - Sąlygos ir nuostatos

31.05.2023

Sveiki atvykę į „eAgronom“, kur už tvarią žemdirbystę gausite ekonominės naudos! 

Esame įsipareigoję, kad jūsų kelionė su mumis būtų kuo paprastesnė ir skaidresnė, o šios Sąlygos („Sąlygos“) – neginčytinos mūsų bendros kelionės taisyklės. Todėl šios Sąlygos yra mūsų sutartinių santykių ir Ūkininko sutarties dėl anglies dioksido kiekio mažinimo pagrindas. Jei manote, kad kuri nors šių Sąlygų yra neaiški, praneškite. Esame visada suinteresuoti suprasti Jūsų rūpesčius ir pagerinti Sąlygų skaidrumą.

Jei šias Sąlygas keisime, atnaujinsime jas čia, kad pakeitimai būtų naudingi visiems. Apie bet kokius pakeitimus pranešime Platformoje nurodytu Jūsų el. pašto adresu. Svarbu, kad su Sąlygų keitimais susipažintumėte, nes 30 dienų nuo pranešimo gavimo toliau naudodamiesi Platforma ar Paslaugomis patvirtinate, kad sutinkate pakeistų Sąlygų laikytis. Jei pakeistų Sąlygų laikytis nesutinkate, apie savo dvejones turite Mums pranešti raštu, dėl jų ir tolesnio bendradarbiavimo spręsime kartu.

 

Jei skaitote pirmą kartą arba matote naują didžiosiomis raidėmis parašytą terminą, susipažinkite su mūsų dokumentuose naudojamomis apibrėžtimis.

„Rezerviniai kreditai" – neparduodami rezerviniai anglies dioksido kiekio mažinimo kreditai, skirti padengti nenuolatinę anglies dioksido kiekio mažinimo programos riziką, kuri kuriama ir valdoma pagal atitinkamas Tvirtinamosios įstaigos taisykles, Programos principus ir (arba) kitas atitinkamas nuostatas ir reglamentus, kurie gali būti bet kuriuo metu taikomi anglies dioksido kiekio mažinimo programai. Rezerviniams kreditams nesuteikiamas Prekybos kredito serijos numeris ir jie nėra laikomi Prekybos kreditais.

„Anglies dioksido savybės“ – nauda aplinkai, ŠESD kiekio mažinimas ir klimato kaita, savybės ir teisės, susijusios su anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymu laukuose.

„Anglies dioksido kiekio mažinimo programa“ – „eAgronom“ parengta savanoriška programa, kuri skatina ūkininkus taikyti tam tikrus agronominius metodus, skirtus dirvožemio būklei gerinti, išmetamų ŠESD kiekiui mažinti ir (arba) dirvožemio anglies dioksido sekvestracijai didinti. Programa patvirtina ir registruota nepriklausomos ir kompetentingos Tvirtinančiosios įstaigos, ir, kaip tikimasi, bus vykdoma 30 metų.

„Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas“ – individuali veikla, kurią Ūkininkas vykdo bet kurioje srityje pagal „eAgronom“ sąlygas ir Anglies dioksido kiekio mažinimo programą, laikydamasis Programos principų, siekdamas gerinti dirvožemio būklę, mažinti išmetamų ŠESD kiekį ir (arba) didinti anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje ir vėliau gauti Projekto kreditų. Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto terminas neapibrėžtas, tačiau šio projekto negalima vykdyti už Anglies dioksido kiekio mažinimo programos ribų.

„Katastrofiškas atšaukimas“ – atšaukimas, kurį lemia nelaimės, pavyzdžiui, uraganai, žemės drebėjimai, potvyniai, sausros, gaisrai, tornadai ar pūgos, arba žmogaus sukelti įvykiai, kurių projekto teikėjas negali kontroliuoti, pavyzdžiui, teroro aktai ar karas.

„Tvirtinančioji įstaiga“ – „eAgronom“ nuožiūra pasirinkta tarptautiniu mastu pripažinta platforma, kuri išduoda, perduoda, laiko, deponuoja, panaikina ir išima iš apyvartos patikrintus anglies dioksido kiekio mažinimo sertifikavimo vienetus (pvz., „Verra“, „Gold Standard“ ar panašius), kurie suteikia Projekto kreditų.

„Tvirtinančiosios įstaigos taisyklės“ – taisyklės ir reikalavimai, taip pat Tvirtinančiosios įstaigos nustatytos naudojimo sąlygos, kurios reglamentuoja su ja susijusius procesus, ir yra periodiškai atnaujinamos.

„Teisės akto pakeitimas“ – bet kokio įstatymo, norminio akto, privalomų taisyklių (įskaitant, be apribojimų, Tvirtinančiosios įstaigos taisykles), politikos, kodeksų ar valdžios institucijos reikalavimų (arba bet kurios atitinkamos valdžios institucijos pakeistas reikalavimų aiškinimas) pakeitimas arba kitoks taikymas, kuris iš esmės ir neigiamai paveiktų „eAgronom“ ir (arba) Ūkininko gebėjimą įgyvendinti savo teises arba vykdyti savo esminius įsipareigojimus pagal „eAgronom“ sąlygas.

„Co2e“ – 1997 m. gruodžio 11 d. priimto Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo A priede išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos anglies dioksido ekvivalentas. Anglies dioksido ekvivalentas arba Co2e – metrinių tonų CO2 emisijų, kurių globalinio atšilimo potencialas yra toks pat kaip vienos metrinės tonos kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, skaičius

„Įsipareigojimų nevykdymo atvejis“ – bet kuriuo metu Šaliai įvykęs bet kuris iš toliau išvardintų įvykių ar aplinkybių:

 • Šalies likvidavimas, panaikinimas ar bankrotas arba tokios bylos iškėlimas;

 • bet koks „eAgronom“ sąlygose nurodytas Šalies pateiktas ar laikomas pateiktu melagingas, neteisingas, netikslus, neišsamus ar klaidinantis, bet kokiu tuo metu esminiu aspektu, pareiškimas ar garantija;

 • Šalies tyčia kitai Šaliai pateikta melaginga, neteisinga, netiksli, neišsami ar bet kokiu reikšmingu aspektu klaidinanti informacija;

 • pagal „eAgronom“ sąlygas „eAgronom“ Ūkininkui nesumokėta kompensacija;

 • Ūkininko nepranešimas „eAgronom“ apie lauko teisinės kontrolės pasikeitimą;

 • Ūkininko įsipareigojimų pažeidimas pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto duomenų rinkimo ir tvarkymo skyrių;

 • Ūkininko delsimas „eAgronom“ arba „eAgronom“ paskirtai trečiajai šaliai suteikti bet kokių leidimų, kurių reikia Anglies dioksido kiekio mažinimo programai patvirtinti arba Projekto kreditams patikrinti ar išduoti;

 • Programos principų nesilaikymas ir (arba) bent vieno veiklos metodo pakeitimo neįgyvendinimas; 

 • bet koks kitas esminis Šalies bet kokių Sutartyje nustatytų Šalies įsipareigojimų pažeidimas.

„Laukas“ – bet kuris laukas, sudarantis Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto dalį, nurodytą laukų sąraše su periodiškai atliekamais pakeitimais.

„ŠESD“ reiškia šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

„Išdavimas“ – procesas, kuris vyksta po Patikrinimo ir apima Projekto kreditų išdavimą pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, jei taikoma, unikalių serijos numerių generavimą, Projekto kreditų įrašo sukūrimą atitinkamame leidimų suteikimo registre, Projekto kreditų deponavimą nominalioje sąskaitoje arba mūsų partnerio nominalioje sąskaitoje ir Nuolatiniame rezerve bei kitus veiksmus, kurie kartais gali būti numatyti atitinkamose Tvirtinančiosios įstaigos taisyklėse (ir veiksmažodis „Išduoti“ turėtų būti suprantamas atitinkamai).

„Laukų sąrašas“ – atskirai Ūkininko pasirašytas laukų, kurį ūkininkas įtraukė į MRV sistemą.

„MRV sistema“ – „eAgronom“ sukurta sistema, skirta Anglies dioksido kiekio mažinimo programai reikalingų duomenų matavimui, registravimui ir tikrinimui.

„Nekatastrofiškas atšaukimas“ – atšaukimas, kuris atsirado ne dėl katastrofiško įvykio, pavyzdžiui, prasto valdymo, projekto teritorijos dalies pašalinimo iš projekto arba per didelio derliaus nuėmimo.

„Nuolatinis rezervas“ – kaupiamasis rezervas, sudarytas iš Rezervinių kreditų, sukurtas ir valdomas pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, Programos principus ir (arba) bet kurias kitas atitinkamas taisykles ir reglamentus, kurie bet kuriuo metu gali būti taikomi anglies dioksido kiekio mažinimo programai.

„Platforma“ – „eAgronom“ sukurta programinė įranga, skirta valdyti anglies dioksido kiekio mažinimo projektą.

„Programos principai“ – Anglies dioksido programos principai, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimus atitinkančią veiklą, papildomus kriterijus, dirvožemio mėginių ėmimo metodiką, nuolatines nuostatas, pagrindines gaires ir kitus principus, kurie periodiškai yra keičiami.

„Projekto kreditavimo laikotarpis“ – laikotarpis, per kurį įgyvendinant Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą pašalintas ŠESD kiekis yra priimtinas, kad būtų išduodama Projekto kreditų. Laikotarpis bus iki 2041 metų (įskaičiuojant).

„Projekto kreditai“ – bet kokie Rezerviniai ir Prekybos kreditai, kuriuos numatoma gauti ir išduoti pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, Projekto kreditavimo laikotarpiu.

„Išėmimas iš apyvartos“ – Prekybos kreditų pašalinimas iš apyvartos Tvirtinančiosios įstaigos sistemoje visam laikui, kuris atitinka vienos metrinės tonos CO2 ekvivalento užskaitą.

„Dirvožemio mėginių ėmimo reikalavimai“ – „eAgronom“ parengtos ir iš dalies pakeistos procedūros, metodai ir aplinkybės, kurių būtina laikytis renkant dirvožemio mėginius.

„Prekybos kreditas“ – unikalus prekiaujamas vienetas, suteikiantis jo turėtojui teisę reikalauti, kad būtų sumažintas arba pašalintas ŠESD kiekis 1 metrine tona CO2e, patikrintas ir išduotas pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą per Projekto kreditavimo laikotarpį pagal atitinkamas nepriklausomos ir patikimos Tvirtinančiosios įstaigos valdomos anglies dioksido standartų programos taisykles.

„Patikra“ – Ūkininko ir „eAgronom“ pateiktų duomenų tikrinimo ir patikros procesas, kurį atlieka Tikrinančioji įstaiga pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, siekdama nustatyti, ar pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą išmetamųjų ŠESD kiekis tikrai sumažintas ir (arba) pašalintas (veiksmažodis „Tikrinti“ turėtų būti suprantamas atitinkamai).

„Tikrinančioji įstaiga“ – nepriklausoma ir patikima įstaiga, patvirtinta teikti tikrinimo paslaugas pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles.


 1. PAGRINDINIS TEISINIS PRINCIPAS, KURIS YRA SVARBUS

1.1. Ši sutartis yra įpareigojanti.

Šios Sąlygos, „eAgronom“ privatumo politika, Naudojimosi svetaine sąlygos, Duomenų tvarkymo priedas ir Ūkininko sutartis dėl anglies dioksido kiekio mažinimo (toliau –„eAgronom sąlygos“) sudaro išsamų Jūsų ir „eAgronom“ susitarimą dėl mūsų Paslaugų, prieigos prie Platformos ir naudojimosi ja. Šios „eAgronom“ sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp Jūsų ir „eAgronom“. Pasirašydami Ūkininko sutartį dėl anglies dioksido kiekio mažinimo arba paspausdami atitinkamą mygtuką, kad sutinkate su „eAgronom“ sąlygomis, arba pasiekdami ar naudodamiesi Mūsų paslaugomis ar bet kuria jų dalimi, Jūs sutinkate su „eAgronom“ nustatytomis sąlygomis ir sutinkate nuo tokių veiksmų atlikimo dienos šių sąlygų laikytis. Be to, bet kokie veiksmai, kurių imatės Platformoje, yra privalomi ir vykdytini.


 1. ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO MAŽINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Jūs įsipareigojate dėti visas pastangas, kad įgyvendintumėte anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, laikydamiesi Programos principų (kuriuos rasite čia: https://www.eagronom.com/legal/eagronom-anglies-dioksido-kiekio-mazinimo-programos-principai), ir kiekviename lauke pakeisdami bent vieną veiklos metodą, kurį nurodėte Anglies dioksido kiekio mažinimo programoje, ir taikėte bei vykdėte dirvožemio mėginių ėmimo reikalavimus.


 1. LAUKAI

Žemė, kuriai taikomas Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. turi būti įtraukta į mūsų Platformą, kad laukai būtų įrašyti į anglies dioksido kiekio mažinimo programą.

Pagrindinis reikalavimas – turėti teisinę laukų kontrolę ir prireikus galėti pateikti įrodymus, pavyzdžiui, kai tokių įrodymų paprašo Tvirtinančioji įstaiga. Be to, Jums draudžiama įtraukti atitinkamus Laukus į Anglies programą, jei su šiais Laukais susiję vykstantys nuosavybės teisių ginčai.

3.1. Ar galite įtraukti laukus į Anglies dioksido kiekio mažinimo programą arba juos pašalinti po to, kai prie programos prisijungiate? 

Taip! Laukų sąraše galite pridėti, pašalinti, sujungti, padalinti Laukus bet kuriuo metu, įspėdami mus bent prieš 30 dienų. Jei reikia, „eAgronom“ konsultantai, įtraukę ar išbraukę Laukus iš Laukų sąrašo, gali pateikti naujų patarimų dėl rekomenduojamo veiklos metodo, kad maksimaliai padidintumėte anglies dioksido sekvestraciją. 

PASTABA! Atminkite, kai Laukas iš Laukų sąrašo išbraukiamas, ateityje jo nebegalima įtraukti į Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą ar kitą anglies dioksido kiekio mažinimo programą. Nors kai kuriais atvejais galime iš naujo įtraukti kai kuriuos Laukus, tačiau kiekvieną Lauką reikės vertinti atskirai.

3.2. Kas atsitiks, jei norėsiu parduoti savo Lauką arba žemės savininkas norės nutraukti nuomos sutartį Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto metu?? 

Jei įvyksta ar įvyks bet koks lauko teisinės kontrolės pasikeitimas, turite nedelsdami (ne vėliau kaip per tris (3) dienas) pranešti mums raštu (info@eagronom.com). Jei norite parduoti savo Lauką arba išnuomoti jį naujam Ūkininkui, turite nedelsdami pranešti apie tokio perdavimo ketinimą ir Mes suteiksime leidimą dėl tokio „eAgronom“ sąlygų priskyrimo arba „eAgronom“ sąlygų laikymosi. Tačiau pasiliekame teisę nutraukti „eAgronom“ sąlygas be išankstinio įspėjimo, jei sužinome, kad perėmėjas nėra kvalifikuotas ar kitaip netinkamas dalyvauti Anglies dioksido kiekio mažinimo programoje.

Todėl privalote dėti pagrįstas pastangas, kad užtikrintumėte, jog visi tokie Laukai liktų įtraukti į Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą. Pavyzdžiui, įsitikinkite, kad asmuo, įgyjantis teisinę Lauko kontrolę, pagal pardavimo ar kitokio perdavimo sąlygas ar kitaip privalo prisiimti Jūsų įsipareigojimus, kylančius iš „eAgronom“ sąlygų, susijusių su atitinkamu Lauku, ir vykdyti juos taip, kad būtų laikomasi „eAgronom“ sąlygų reikalavimų.

Jei pasikeitus bet kurio Lauko teisinei kontrolei Ūkininkas pagal „eAgronom“ sąlygas negali vykdyti jokių su tokiu Lauku susijusių Ūkininko įsipareigojimų ir tokie įsipareigojimai nėra perduodami, Laukas gali būti pašalintas iš Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto. „eAgronom“ sąlygos lieka galioti laukams, kuriems teisinės kontrolės pasikeitimas įtakos neturi. Žr. toliau pateiktą skyrių dėl Atsakomybės.

Jei jūsų žemės savininkas nenori pasirašyti nuomos sutarčių Projekto kreditavimo laikotarpiui, kreipkitės į „eAgronom“, nes kai kurie Ūkininkai buvo tokioje pačioje situacijoje kaip ir Jūs. 


 1. KOKIE MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI JUMS

Padedame pasirengti Anglies dioksido kiekio mažinimo programai, kad kuo labiau padidintumėte savo galimybes gauti aukštos kokybės Sertifikuotų prekybos kreditų. Šiam tikslui pasiekti galime pasitelkti subrangovus „eAgronom“ sąlygose nustatytiems mūsų įsipareigojimams vykdyti, tačiau Mes užtikriname, kad bet kuris subrangovas turės tinkamą kvalifikaciją įsipareigojimams vykdyti. 

4.1. Gairės

Analizuojame jūsų duomenis ir, atlikę auditą, remdamiesi istoriniais duomenimis, kuriuos pateikėte per mūsų Platformą, siūlome rekomenduojamą veiklos metodą, kad Anglies dioksido kiekio mažinimo programos rezultatai būtų kuo geresni. 

4.2. Matavimas, ataskaitų teikimas ir patikra

4.2.1. Suteikiame prieigą prie mūsų Platformos ir duomenų įvedimo įrankio, kad galėtumėte pateikti Lauko ir ūkio operacijų duomenis, kurių reikia siekiant dalyvauti Anglies dioksido kiekio mažinimo programoje. 

4.2.2. Remdamiesi Jūsų pateiktais duomenimis ir kitomis priemonėmis, pvz., nuotolinio stebėjimo technologijomis, įvertiname ir apskaičiuojame išmetamą anglies dioksido kiekį ir anglies dioksido pokyčius Laukų dirvožemyje.

4.2.3. Apskaičiuojame CO2e pašalinimo ar sumažinimo kiekį (sumažinimas nesukuria jokių Projekto kreditų) ir lygiavertį Projekto kreditų kiekį.

4.2.4. Jūsų pateiktus duomenis naudojame visiems dokumentams, kurių reikia Projekto kreditų patikrinimui ir išdavimui, parengti. 

4.3. Anglies dioksido kiekio mažinimo programos valdymas

Valdome anglies dioksido kiekio mažinimo programą, t. y. pasitelkiame Tvirtinamąją įstaigą, kuri sertifikuoja ir registruoja Anglies dioksido kiekio mažinimo programą ir stebi Projekto kreditų patikrinimą, išdavimą, deponavimą, perdavimą, panaikinimą ir (arba) išėmimą iš apyvartos.

4.4. Kas atsitiks, jei pasikeis sertifikato gavimo taisyklės arba geriausia praktika? 

Reguliariai peržiūrime Programos principus, kad įsitikintume, jog jie ir toliau atspindi geriausią praktiką ir mokslininkų sutarimą bei Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, ir atitinkamai persvarstome Programos principus, o jei reikia ką nors keisti (pvz., nuo kito sezono), apie tokius pokyčius įspėjame ne vėliau kaip prieš 30 dienų.


 1. ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO MAŽINIMO PROJEKTO DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS

5.1. Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto duomenų rinkimas ir apdorojimas yra labai svarbi užduotis, todėl turime dirbti kaip komanda, kad įsitikintume, ar turime visus reikalingus ir teisingus duomenis, kad Projekto kreditai būtų patikrinti ir patvirtinti.

5.2. Visi duomenys bus pateikti naudojantis mūsų Platforma ir reikalingais įrankiais (įskaitant MRV sistemą). 

5.3. Visada privalote teisingai įrašyti ir registruoti duomenis, susijusius su Anglies dioksido kiekio mažinimo projektu, o metinius anglies dioksido stebėsenos duomenis į MRV sistemą privalote įrašyti numatomu formatu ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. mūsų bendradarbiavimo galiojimo laikotarpiu. Pirmieji istoriniai duomenys turi būti pateikti per 30 dienų po Ūkininko sutarties dėl anglies dioksido kiekio mažinimo pasirašymo.

5.4. Pasirašydami Ūkininko sutartį dėl anglies dioksido kiekio mažinimo sutinkate, kad Jūsų duomenys, susiję su dalyvavimu kitose aplinkosaugos kreditų programose, veiklos metodų pokyčiais, Jūsų žemės ūkio veiklos pokyčiais (pvz., kuro ir trąšų naudojimo mažinimu), dirvožemio stebėsenos duomenys, taip pat bet kokie kiti su Anglies dioksido kiekio mažinimo projektu susiję duomenys, turi būti prieinami Tikrinančiajai įstaigai, Tvirtinančiajai įstaigai arba trečiajai šaliai, įgyjančiai bet kokių Projekto kreditų.

5.5. Asmens duomenų valdymas. Kad galėtume teikti savo Paslaugas, Mes, Jūs ir Mūsų partneriai galime eksportuoti, importuoti, rinkti ir (arba) kitaip tvarkyti asmens duomenis („Asmens duomenis“), priklausančius asmenims, kurie yra saugomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES 2016/679 (BDAR) ir kitus taikomus duomenų apsaugos bei privatumo įstatymus. Siekiant atitinkamai Mums ir Jums laikytis BDAR reikalavimų, Mūsų Privatumo politikoje išsamiau aprašomi Šalių vaidmenys, teisės ir pareigos, susijusios su Asmens duomenimis. Kiekviena Šalis yra visiškai atsakinga už taikomų duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi ir privalo vykdyti visus susijusius įsipareigojimus trečiosioms šalims, įskaitant duomenų subjektus ir priežiūros institucijas.

5.6. Konfidencialumas. 

5.6.1. „eAgronom“ sąlygos, taip pat bet kokia kita konfidenciali ar nuosavybės teise priklausanti informacija, kurią Jums pateikiame, pagal „eAgronom“ sąlygas laikoma Mūsų konfidencialia informacija.

5.6.2. Jūsų duomenys, susiję su Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymu, surinkti pagal „eAgronom“ sąlygas, nėra laikomi Jūsų konfidencialia informacija. „eAgronom“ gali atskleisti bet kokią tokią informaciją, jei ją būtina žinoti, Tvirtinančiajai įstaigai, Tikrinančiajai įstaigai, partneriui (platintojui), su kuriuo bendradarbiaujame, ar subrangovui arba kitai trečiajai šaliai, kuri pagrįstai suinteresuota informacijos atskleidimu (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį Projekto kreditų pirkėją, pvz., kai reikia informacijos apie Projekto kreditų regioną ir įgyvendintą veiklos metodą), jei toks veiksmas būtinas siekiant įgyvendinti Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, baigti Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto patvirtinimą arba Projekto kreditų tikrinimą, išdavimą, perdavimą, išėmimą iš apyvartos ar anuliavimą.

5.6.3. „eAgronom“ sąlygų galiojimo laikotarpiu arba iki jų nutraukimo kiekviena Šalis įsipareigoja nenaudoti ir neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai:

 • toks veiksmas aiškiai leidžiamas pagal „eAgronom“ sąlygas; arba

 • privalomas pagal įstatymą, teismo, kitos kompetentingos institucijos ar arbitražo nutartį; arba

 • dėl tokio atskleidimo raštu sutiko kita Šalis (tokio sutikimo negalima nepagrįstai atmesti ar atidėti); arba

 • šis įsipareigojimas netaikomas profesionaliems Šalies konsultantams, kurie privalo laikytis konfidencialumo pareigos neatskleisti jokios informacijos.

 • Jei Šalis privalo atskleisti bet kokią informaciją, ją atskleidžianti Šalis privalo dėti visas pastangas, kad prieš tokią informaciją atskleisdama su kita Šalimi pasitartų.

5.7. Kas atsitiks su duomenimis, jei išeisite iš Anglies dioksido kiekio mažinimo programos?

Surinktus duomenis saugome dvejus metus po Anglies dioksido kiekio mažinimo programos (30 metų), Jūs taip pat privalote saugoti visus su Anglies dioksido kiekio mažinimo projektu susijusių duomenų įrašus (įskaitant elektroninius įrašus) ir leisti Mums ir Tikrinančiajai įstaigai juos pasiekti, jei to Mes arba Tikrinančioji įstaiga prašo. Jei dalyvavote programoje bent penkerius metus, sutinkate, kad Mes turime teisę nuotoliniu būdu stebėti laukus iki 30 metų, kad įsitikintume, jog nėra nuotėkio ir nuolatinio praradimo, kurį „Verra“ turi padengti iš rezervo. 

5.8. Turime teisę tikrinti Jūsų duomenis

Turime teisę atlikti anglies dioksido kiekio mažinimo stebėsenos duomenų auditą, įskaitant, be apribojimų, aeronuotraukų ar nuotolinių vaizdų ir jutiklių naudojimą numatytu Anglies dioksido kiekio mažinimo programos vykdymo laikotarpiu. Toks auditas taip pat gali apimti apsilankymą ūkyje ir prašymus pateikti papildomų duomenų. Stebėjimo ir tikrinimo auditų išlaidas padengiame Mes, išskyrus atvejus, kai auditas nustato klaidingų duomenų pateikimą. Jei nustatysime, kad vykdant Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto stebėseną ir patikrą mums pateikėte klaidingų duomenų, privalėsite padengti arba atlyginti visas susijusias stebėsenos bei patikros išlaidas.


 1. KAIP IR KADA BUS IŠDUODAMI PROJEKTO KREDITAI?

6.1. Mes (jei taikoma, kartu su savo partneriu) kaip projekto teikėjas imamės visų būtinų veiksmų, kurių gali prireikti pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, kad būtų patvirtinta ir užregistruota Anglies dioksido kiekio mažinimo programa, ir būtų patikrinti bei išduoti Projekto kreditai. Todėl neatšaukiamai ir išimtinai suteikiate, perduodate, perleidžiate, priskiriate ir parduodate mums visas teises ir interesus bei nuosavybės teises į visus Anglies dioksido rodiklius, įskaitant, be kita ko, teisę pranešti apie Anglies dioksido rodiklius Tvirtinančiajai įstaigai Projekto kreditų išdavimo tikslais, ir nedelsdami suteikiate Mums arba mūsų partneriui, su kuriuo bendradarbiaujame, visus leidimus, kurių gali prireikti siekiant patvirtinti Anglies dioksido kiekio mažinimo programą arba patikrinti, ar išduoti Projekto kreditų. 

6.2. Visus Projekto kreditus Tvirtinančioji įstaiga perveda į mūsų paskirtojo asmens sąskaitą arba į mūsų partnerio, su kuriuo bendradarbiaujame, paskirtojo asmens sąskaitą. Pervedimas atliekamas remiantis tvarkaraščiu, kurį nustatome savo nuožiūra, pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, bet preliminariai per metus nuo atitinkamų ūkio duomenų pateikimo pabaigos. 

Tai reiškia, kad Projekto kreditų galima gauti už kiekvienus metus, tačiau patikra užtruks tam tikrą laiką, todėl kreditai bus suteikiami ne iš karto, pasibaigus kiekvieniems veiklos metodo vykdymo metams, o po to, kai Tvirtinančioji įstaiga patikrins visus duomenis ir procesus, siekdama įsitikinti, kad nėra ekologinio manipuliavimo. 

6.3. Išdavimas vykdomas pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles ir laikomas baigtu, kai atitinkami Projekto kreditai pervedami į „eAgronom“ sąskaitą arba Nuolatinį rezervą, nebent Tvirtinančiosios įstaigos taisyklėse numatyta kitaip. Nuolatiniam rezervui skirti Projekto kreditai vadinami Rezerviniais kreditais ir jie atidedami Nuolatiniam rezervui be jokios kompensacijos Ūkininkui ir „eAgronom“ pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles. Tiksli Nuolatinio rezervo dalis nustatyta Tvirtinančiosios įstaigos taisyklėse, Programos principuose ir (arba) kitose taisyklėse ir teisės aktuose, kurie kartais gali būti taikomi Anglies dioksido kiekio mažinimo programai ir Projekto kreditams (apytiksliai apie 20–25 %).

6.4. Ar turite mokėti už Sertifikavimo procesą ar išdavimą? 

Ne, už Sertifikavimą ar Išdavimą nieko papildomai mokėti nereikia, nes sumokėsite mums komisinius Prekybos kreditais, kurių suma nurodyta Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo ir apskaičiuota remiantis toliau esančiame skyriuje „Kompensacija“ paaiškintais skaičiavimais. Įsipareigojame sumokėti visus Tvirtinančiosios ir Tikrinančiosios įstaigų numatytus mokesčius ir rinkliavas, kad padengtume administracines išlaidas, susijusias su Anglies dioksido kiekio mažinimo programos ir (arba) Anglies dioksido kiekio mažinimo programos patvirtinimu, Patikra ir Projekto kreditų išdavimu, išskyrus tokias išlaidas, kurias Ūkininkas aiškiai įsipareigojo padengti pagal Sutartį. 

6.5. Kiek kreditų bus išduota?

Numatomus Projekto kreditus, kuriuos tikimasi gauti ir išduoti pagal „eAgronom“ sąlygas ir Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą per Projekto kreditavimo laikotarpį, galima apskaičiuoti naudojantis Mūsų anglies dioksido apskaičiavimo priemone, kurią rasite mūsų svetainėje, tačiau turėkite omenyje, kad skaičiavimai yra apytiksliai ir nuo faktinių rezultatų gali skirtis, nes yra daug veiksnių, kurie gali turėti įtakos anglies dioksido sekvestracijai, daugiausia – jūsų taikomi veiklos metodai. Atkreipkite dėmesį, kad Projekto kreditų išdavimas priklauso tiek nuo Mūsų, tiek nuo Jūsų veiksmų ir Tvirtinančiosios įstaigos pritarimo, todėl negalime garantuoti jokių Projekto kreditų išdavimo.


 1. KAS ATSITINKA PO IŠDAVIMO?

7.1. Pirmiausia pakalbėkime apie Mūsų kompensaciją

Už Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymą suteikiame Jums Prekybos kreditų arba piniginę kompensaciją ir pasiliekame Prekybos kreditų dalį be kompensacijos, kaip mokestį už Mūsų teikiamas paslaugas, nebent yra Įsipareigojimų nevykdymo atvejis, tada Ūkininkas kompensacijos negauna. Ūkininkui perleidžiamų Prekybos kreditų dalis nurodyta Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo. Siekiant aiškumo, Ūkininkui perduodama Prekybos kreditų dalis apskaičiuojama taip: (Projekto kreditai – Rezerviniai kreditai) * Ūkininko dalis, apibrėžta Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo.

Tuo metu, kai Prekybos kreditai bus išduoti, Jums priklausančių Prekybos kreditų suma bus rodoma jūsų sąskaitoje mūsų Platformoje, o Jūs neatšaukiamai ir neribotai įgaliosite Mus išimtinai tvarkyti Prekybos kreditus jūsų vardu pagal šiuos Jūsų nurodymus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo išdavimo:  

 • įgalioti Mus parduoti Jūsų Prekybos kreditus; ir (arba)

 • savo Prekybos kreditus išimti iš apyvartos.

7.2. Jei savo Prekybos kreditus norite parduoti

Jūsų paskyroje nurodysime, kiek Prekybos kreditų gavote kaip kompensaciją pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą. Jei pasirinksite savo Prekybos kreditus parduoti arba nepasirinksite savo Prekybos kreditus išimti iš apyvartos turite per 15 dienų nuo Išdavimo, Mes vykdysime Jūsų pardavimo pavedimą arba perduosime jį Mūsų partneriui, su kuriuo bendradarbiaujame, kad šis parduotų rinkos kainomis, ir pervesime Jums už tokį pardavimą gautas pajamas per 30 dienų nuo tokių pajamų gavimo.

7.3. Jei savo Prekybos kreditus norite išimti iš apyvartos

Tokiu atveju, jei Jūs padarėte atitinkamą pasirinkimą mūsų Platformoje, Jūsų Prekybos kreditų dalies nuosavybė Jums bus perduota per 15 dienų nuo Išdavimo, o Jūsų turimų Prekybos kreditų suma bus rodoma Jūsų paskyroje mūsų Platformoje. Prekybos kreditus išimti iš apyvartos turėsite per 15 dienų nuo Išdavimo, jei per 15 dienų nuo Išdavimo nepasirinksite išimti iš apyvartos savo Prekybos kreditų, tuomet įgaliosite Mus savo Prekybos kreditus parduoti rinkos kainomis ir sumokėti Jums iš tokio pardavimo gautas pajamas per 30 dienų nuo tokių pajamų gavimo.

Išėmimo iš apyvartos mokestis – 5 % išimamų Prekybos kreditų, t. y. mokestis bus išskaičiuotas iš Prekybos kreditų.

Prekybos kreditų pašalinimas iš apyvartos yra negrįžtamas procesas, t. y. kai Prekybos kreditus išimsite, jų parduoti ar atlikti kitų veiksmų, išskyrus išėjimą iš apyvartos, nebegalėsite. Priežastis paprasta: registras panaikins išimtus iš apyvartos kreditus ir išduos pažymėjimą apie tokį kreditų išėmimą. 

Pavyzdžiui, išimti iš apyvartos kreditai naudojami ūkininko išmetamam anglies dioksido kiekiui nustatyti.

7.4. Pardavimo arba išėmimo iš apyvartos užsakymų pateikimas

Pardavimo ar išėmimo iš apyvartos užsakymai gali būti pateikti tik per mūsų Platformą. Užsakymus galite teikti bet kuriuo metu iki Išdavimo ir ne vėliau kaip per 15 dienų po Išdavimo. Dar prieš Prekybos kreditų išdavimą galite nuspręsti parduoti ar išimti iš apyvartos visus ar dalį savo Prekybos kreditų, tačiau atminkite, kad paskutinė diena, kai galite Prekybos kreditus išimti iš apyvartos, yra 15-oji diena po Išdavimo, vėliau Mes automatiškai parduosime Jūsų Prekybos kreditus, jei nenuspręsite kitaip. Norėdami pateikti užsakymą, turite pasirinkti veiksmą mūsų Platformoje. Jei užsakymas mūsų Platformoje negalimas, siųskite savo užsakymą adresu info@eagronom.com. Svarbu pažymėti, kad pateikdami užsakymą, Jūs įsipareigojate parduoti savo Prekybos kreditus arba išimti juos iš apyvartos. Galite atšaukti Mums pateiktą užsakymą tik prieš mums jį perduodant partneriui, su kuriuo bendradarbiaujame, arba Tvirtinančiajai institucijai. Atminkite, kad dėl užsakymo vykdymo spartos atšaukimo užklausa gali vėluoti, kad būtų galima atšaukti anksčiau pateiktus užsakymus. Dėl šios priežasties prieš pateikdami bet kokį užsakymą, visada įsitikinkite, kad:

 • įvedėte teisingas vertes;

 • esate tikri, kad norite tęsti šį užsakymą;

 • norite ir galite prisiimti bet kokio galimo nuostolio riziką tuo atveju, jei Prekybos kredito kaina nukristų (bet kuriuo atveju ji būtų ne mažesnė kaip 30 EUR).

7.5. Kas atsitiks po to, kai nuspręsite savo kreditus išimti iš apyvartos

Kai kreditus išimsite iš apyvartos, grįžti nebegalėsite. Perduosime jūsų užsakymą Tvirtinančiajai įstaigai, kuri atliks atitinkamas procedūras, kad panaikintų Prekybos kreditų sumą, kurią pasirinkote išimti iš apyvartos su atitinkama nuoroda. 

7.6. Kas atsitiks po Išdavimo, jei gavote išankstinę kompensaciją už Prekybos kreditus

Jei nėra Jūsų Įsipareigojimų nevykdymo atvejo, kompensuojame Jums už visus gautus Prekybos kreditus, atėmus i) Prekybos kreditus, kuriuos „eAgronom“ turi teisę pasilikti pagal Ūkininko sutartį dėl anglies dioksido kiekio mažinimo, ir ii) bet kokius Prekybos kreditus, už kuriuos buvo kompensuota atliekant išankstinį kompensacinį mokėjimą pagal išankstinį kompensacinį mokėjimą. Kompensacija mokama atsižvelgiant į Jūsų pasirinkimą, kuris pateiktas Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo ir pagal „eAgronom“ sąlygas. 

Jei apskaičiuota Kompensacijos suma yra neigiama arba jei iki Projekto kreditavimo laikotarpio pabaigos nėra išduota jokių Prekybos kreditų, Jūs negaunate Kompensacijos po Išdavimo ir Jūs i) grąžinate išankstinę kompensaciją, gautą pagal atitinkamą Jūsų ir Mūsų pasirašytą išankstinės kompensacijos sutartį; ir ii) sumokate palūkanas už išankstinę kompensaciją, kuri turi būti grąžinta, 8 % + EURIBOR per metus, apskaičiuotą nuo kompensacijos gavimo dienos. 

Tačiau turite teisę pasilikti išankstines kompensacijas, gautas pagal išankstinę kompensavimo sutartį, su sąlyga, kad numatomų Prekybos kreditų Išdavimas nėra baigtas, neatsižvelgiant į tai, ar jūs laikėtės Programos principų, ar pateikėte visus prašomus duomenis per mūsų Platformą. Prisiimame riziką, kad Projekto kreditai nebus išduodami arba bus išduodama mažiau Projektų kreditų, nei tikėtasi, tiek, kiek Jūs laikėtės „eAgronom“ sąlygų ir Programos principų.

7.7. Pridėtinės vertės mokestis

Į visas „eAgronom“ sąlygose nurodytas sumas neįskaičiuoti jokie taikomi išskaičiuojamieji, pardavimo ar pridėtinės vertės mokesčiai (PVM), mokėtino už tiekimą ar tiekimus, už kuriuos tokios sumos sudaro visą atlygį ar jo dalį PVM tikslais. Bet kokio pristatymo pagal „eAgronom“ sąlygas apmokestinimo PVM tvarka nustatoma pagal jurisdikcijos, kurioje laikoma, kad įvyko PVM apmokestinamas sandoris, PVM įstatymus. Jei PVM už bet kurį tokį tiekimą ar tiekimus turi būti atitinkamai apskaičiuotas, gaunančioji Šalis moka tiekiančiajai Šaliai sumą, lygią PVM, jei toks yra apskaičiuotas tiekiančiosios Šalies jurisdikcijoje, tačiau su sąlyga, kad i) tokia suma turi būti sumokėta tik tada, kai tiekiančioji Šalis pateikia gaunančiajai Šaliai galiojančią PVM sąskaitą faktūrą dėl tos sumos; ir ii) gaunančioji Šalis neprivalo atlikti jokių mokėjimų tiekiančiajai Šaliai dėl PVM, kurį gaunančioji Šalis turi apskaičiuoti pati pagal atvirkštinio apmokestinimo taisyklę ar panašią sistemą gaunančiosios Šalies jurisdikcijoje.


 1. GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Kiek laiko sutartis galioja?

8.1.1. Mūsų sutartiniai santykiai pagal „eAgronom“ sąlygas , išliks galiojantys visą Projekto kredito laikotarpį (iki 2041 metų (įskaičiuojant)) arba iki nutraukimo.Projekto galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 metų, todėl pasibaigus Projekto kreditavimo laikotarpiui arba nutraukus Jūsų sutartį dėl anglies dioksido kiekio mažinimo, stebėsenos veiklą reglamentuojančios sąlygos bus taikomos iki 30 metų. Sąlygos, kurios reguliuoja kreditų valdymą, išliks galiojančios, kol Jūs atšauksite anglies kreditus arba gausite piniginę iš anglies kreditų pardavimo proceso pagal 7 skyrių.

8.1.2. Mūsų santykiai, pagal eAgronomo sąlygas, išliks galiojantys mažiausiai penkerius metus. Po penkerių metų sutarties metinio šventės, Jūs turėsite teisę kasmet, gruodžio 1 dieną, nutraukti šį sutartinį santykį, pateikdami mums bent 30 dienų išankstinį pranešimą. Jei norėsite nutraukti sutartį prieš penkerių metų jubiliejų, tada, deja, šie prekybos kreditai bus laikomi prarastais, ir Jums teks grąžinti gautą sumą iš pardavimo gautų prekybos kreditų.


 1. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

9.1. Abipusiai pareiškimai ir garantijos. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad: a) yra tinkamai veikianti, teisėtai egzistuojanti ir nepriekaištingos reputacijos pagal savo jurisdikcijos, kurioje ji yra įsteigta ar veikia, įstatymus ir turi įgaliojimus bei teisę sudaryti, ir vykdyti „eAgronom“ sąlygose numatytus įsipareigojimus; b) „eAgronom“ sąlygų vykdymas neprieštaraus jokiam kitam susitarimui, kurio šalis ji yra arba kuris jai yra privalomas, arba bet kokiam įsakymui, sprendimui, nutarimui ar kitam jai taikomam apribojimui, ir c) „eAgronom“ sąlygos bus galiojantis ir privalomas tokios Šalies įsipareigojimas bei bus vykdomas prieš tokią Šalį pagal jo sąlygas.

9.2. Ūkininkų pareiškimai ir garantijos. Jūs įsipareigojate ir garantuojate, kad:

 • nedalyvaujate kitose programose ar projektuose, kuriais siekiama sumažinti ŠESD išmetimą ir (arba) pagerinti dirvožemio anglies sekvestraciją Laukuose, kurie yra Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto dalis, ir negaunate jokių kitų paskatų, finansinių ar kitokių priemonių, kad galėtumėte vykdyti „eAgronom“ sąlygose numatytą ūkininkavimo praktiką, be išankstinio mūsų sutikimo;

 • nesudarėte jokių sutarčių ar susitarimų dėl bet kokių teisių ar interesų į Projekto kreditus ar kitus ŠESD mažinimo ar šalinimo vienetus, kurie susiję su Laukais, perdavimo, perleidimo ar suvaržymo;

 • visos Jūsų sąskaitos ir finansinės ataskaitos, jei to paprašysime, yra parengtos pagal gerosios apskaitos principus ir atskleidžia tikrą bei teisingą vaizdą apie Jūsų veiklos finansinę būklę bei rezultatus;

 • visi Jūsų pateikti dokumentai ir duomenys, susiję su „eAgronom“ sąlygomis, yra teisingi, tikslūs, išsamūs ir visais reikšmingais aspektais neklaidinantys;

 • turite galiojančią ir neginčijamą Laukų sąraše išvardytų Laukų teisinę kontrolę, grindžiamą, pavyzdžiui, nuosavybės teise, uzufrukto teise, asmeninio naudojimo teise, nuomos sutartimi, susitarimu dėl neatlygintino naudojimo teisės arba kitu sutartiniu ar teisiniu dokumentu, kurios pakanka auginti pasėlius ir vykdyti Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą Laukuose pagal „eAgronom“ sąlygas; jei prašysime, pateiksite mums papildomų savo teisių įrodymų;

 • laikotės visų įstatymų, reglamentų, leidimų ir licencijų (įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus, susijusius su aplinkos apsauga), kurie taikomi arba reglamentuoja Anglies dioksido išmetimo mažinimo projekto ir „eAgronom“ sąlygų vykdymą, ir nėra jokių dabartinių, vykstančių ar gresiančių teismo, ar kitų teisinių ar reguliavimo procedūrų prieš Jus;

 • nėra jokių su Jūsų veikla susijusių faktų ar aplinkybių, kurių Jūs aiškiai neatskleidėte mums ir kurie, jei būtų atskleisti, pagrįstai galėtų turėti įtakos mūsų sprendimui sudaryti su Jumis sutartį;

 • nedalyvavote ir šios sutarties galiojimo laikotarpiu nedalyvausite sukčiavime, kyšininkavime, korupcijoje, nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovime, terorizmo finansavime, su terorizmu susijusiuose nusikaltimuose ar nusikaltimuose, susijusiuose su teroristine veikla, vaikų darbu ar kitomis prekybos žmonėmis formomis ir laikysitės galiojančių tarptautinių bei nacionalinių įstatymų, reglamentų (įskaitant vietinius) ir konvencijų.


 1. KAI REIKALAI KLOSTOSI NE TAIP

10.1. Pirmiausia reikia atskirti du įvykius: Katastrofiškas atšaukimas ir nekatastrofiškas atšaukimas.

10.1.1. Katastrofiško atšaukimo atveju registras iš naujo įvertins regiono bazinį lygį, nes gali būti bazinių anglies sankaupų pokyčių. Projekto organizatoriai negali prašyti ŠESD kreditų už bet kokį padidėjusį sekvestracijos laipsnį dėl natūralaus atsikūrimo po katastrofiško įvykio, kol nebus atlyginti nuostoliai dėl katastrofos. 

10.1.2. Nekatastrofiško atšaukimo atveju Projektui nebus išduodami jokie kiti Projekto kreditai, kol deficitas nebus pašalintas. Deficitas yra lygus visam atvirkštinio deficito dydžiui, įskaitant išmetamą ŠESD kiekį dėl projekto nuostolių ir bazinių anglies dioksido sankaupų. Jei nustatysime neįprastą nuotėkį ir Jūs parduosite kokių nors Prekybos kreditų, tada, deja, šie Prekybos kreditai bus laikomi prarastais ir turėsite grąžinti pajamas, gautas iš parduotų Prekybos kreditų.

10.2. Ką daryti, jei kažkas negerai ir tai turi įtakos jūsų rezultatams?

Privalote nedelsdami (ne vėliau kaip per tris (3) dienas) raštu (info@eagronom.com) informuoti Mus apie bet kokias aplinkybes, galinčias iš esmės paveikti Jūsų gebėjimą laikytis „eAgronom“ sąlygų, ypač Programos principų arba dirvožemio mėginių ėmimo reikalavimų. Pavyzdžiui, tokiomis aplinkybėmis laikomi bet kokie žemės ūkio veiklos metodų pakeitimai laukuose, papildantys metodą, dėl kurio susitarėme kaip dėl programos dalies, arba kitų subsidijų ar paskatų, susijusių su programos praktika ir (arba) laukais, gavimas. Tokiais atvejais kreipkitės į mus iš anksto arba kuo greičiau, kad išvengtumėte atsakomybės pagal „eAgronom“ sąlygas.

10.3. Kas nutiks, jei įvyks įsipareigojimų nevykdymo atvejis?

10.3.1. Jei bet kuri Šalis sužino, kad kitai Šaliai įvyko įsipareigojimų nevykdymo atvejis, ji privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Įsipareigojimų nevykdanti Šalis gali ištaisyti Įsipareigojimų nevykdymo atvejį per 10 dienų nuo pranešimo pateikimo.

10.3.2. Jei Jūsų atžvilgiu įvyksta įsipareigojimų nevykdymo atvejis ir Jūs neištaisote įsipareigojimų nevykdymo atvejo, Mes galime nedelsiant nutraukti sutartinius santykius ir (arba) pareikalauti, kad per 60 dienų Jūs:

 • grąžintumėte bet kokią gautą išankstinę kompensaciją ir sumokėtumėte palūkanas už išankstinę kompensaciją, kuri turi būti grąžinta, taikant 8 % metinę palūkanų normą, apskaičiuotą nuo tos dienos, kai gavote kompensaciją;

 • automatiškai ir be jokios kompensacijos pervesite mums tuos išleistus Prekybos kreditus, kuriuos mes pervedėme į jūsų „eAgronom“ sąskaitą, arba, jei neįmanoma pervesti išleistų Prekybos kreditų, kompensuosite mums Prekybos kreditų, kuriuos mes jums pervedėme, vertę, pagrįstą Prekybos kreditų rinkos verte įsipareigojimų nevykdymo metais.

10.3.3. Jei Mūsų atžvilgiu įvyksta įsipareigojimų nevykdymo atvejis ir nesugebame pašalinti įsipareigojimų nevykdymo atvejo per 10 dienų nuo pranešimo įteikimo, Jūs galite nutraukti sutartinius santykius su Mumis ir pasilikti bet kokią kompensaciją, gautą pagal „eAgronom“ sąlygas.

10.4. Atsakomybės apribojimas

10.4.1. Piniginis kapitalas. Mūsų bendra piniginė atsakomybė pagal „eAgronom“ sąlygas arba su jomis susijusi yra apribota ir, kiek tai leidžia įstatymai, jokiomis aplinkybėmis neviršija bendros kompensacijos, mokėtinos jums pagal „eAgronom“ sąlygas, vertės.

10.4.2. Nėra netiesioginės žalos. Jokiomis aplinkybėmis mes neatsakome už jokią netiesioginę ar pasekminę žalą, ar pelno praradimą, susijusį su „eAgronom“ sąlygų pažeidimu.

10.4.3. Neribota atsakomybė. Tyčinio įsipareigojimų nevykdymo atveju netaikomas joks atsakomybės apribojimas, dėl kurio susitarta „eAgronom“ sąlygose.

10.5. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės

10.5.1. Kas yra nenugalima jėga? Aplinkybės, kurių Šalis negali kontroliuoti (be apribojimų): gaisras, potvynis, pandemija, sprogimas ir nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimai, civilinė ir karinė valdžia, pilietiniai neramumai, duomenų pažeidimas, nesugebėjimas užsitikrinti medžiagų ar darbo jėgos, trečiųjų šalių gyvybiškai svarbių susitarimų nutraukimas arba bet kokia kita priežastis, kurios Šalis negali pagrįstai kontroliuoti. Šalis privalo imtis pagrįstų priemonių, kad išvengtų arba sušvelnintų įsiterpiančius įvykius ir jų pasekmes.

10.5.2. Kaip elgtis, jei atsiranda nenugalima jėga? Jei Šalis (toliau „Nukentėjusioji šalis“) negali arba numato, kad negalės įvykdyti įsipareigojimo pagal „eAgronom“ sąlygas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, ji privalo kitai Šaliai (toliau „Nenukentėjusioji šalis“) per 3 dienas nuo sužinojimo apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes pateikti rašytinį pranešimą („Pranešimas apie nenugalimos jėgos aplinkybes“) elektroniniu paštu, kuriame būtų pateikta išsami informacija apie nenugalimos jėgos aplinkybes.

10.5.3. Jei Nukentėjusioji šalis negali įvykdyti įsipareigojimo pagal „eAgronom“ sąlygas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, toks nevykdymas: i) yra leidžiamas tuo metu ir ta apimtimi, kuria nenugalimos jėgos aplinkybės trukdo vykdyti įsipareigojimus, tačiau tik tuo metu ir ta apimtimi; ir ii) nesukelia jokios atsakomybės Nenukentėjusiajai šaliai už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl tokio nevykdymo nenugalimos jėgos aplinkybių metu arba kaip nors susijusius su tokiu nevykdymu.

10.5.4. Nukentėjusioji šalis deda visas pagrįstas pastangas, kad pašalintų arba sušvelnintų atitinkamą nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį.

10.5.5. Nė viena Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neatleidžiama nuo jokių įsipareigojimų pagal „eAgronom“ sąlygas, kuriuos ji gali vykdyti nepaisant nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant bet kokį įsipareigojimą pateikti pranešimą pagal „eAgronom“ sąlygas.

10.5.6. Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Nukentėjusioji šalis negali įvykdyti įsipareigojimo pagal „eAgronom“ sąlygas ir šis nevykdymas tęsiasi 6 mėnesius nuo tos dienos, kai Nenukentėjusioji šalis gauna pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes, o Šalys iki šio laikotarpio pabaigos nesugeba susitarti dėl abiem Šalims priimtinų alternatyvių priemonių „eAgronom“ sąlygų ketinimų įgyvendinimui, Nenukentėjusioji šalis gali nutraukti sutartinius santykius, apie tokį ketinimą raštu pranešdama Nukentėjusiajai šaliai. Jei bet kuri Šalių nutraukia sutartį, turite grąžinti išankstinę kompensaciją su 8 % palūkanomis per 60 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą.

10.6. Ginčų sprendimas

10.6.1. Jei sužinojote apie bet kokią pretenziją ir reikalaujate atlyginti nuostolius arba turime išspręsti kokį nors ginčą, nedelsdami praneškite mums apie savo problemas raštu, o mes padarysime tą patį Jums. Bet kokį ginčą pirmiausia bandysime išspręsti draugiškomis derybomis per 60 dienų. Jei derybos bus nesėkmingos, bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš „eAgronom“ sąlygų ar susijęs su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas Harju apylinkės teisme (estų kalba – Harju Maakohus) kaip pirmosios instancijos teisme.

10.6.2. „eAgronom“ sąlygas ir bet kokius nesutartinius įsipareigojimus, kylančius iš ar susijusius su „eAgronom“ sąlygomis, reglamentuoja Estijos Respublikos įstatymai. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma Mūsų sąlygoms ar susitarimams.

10.6.3. Atskyrimas. Jei kuri nors „eAgronom“ sąlygų dalis laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, toks nustatymas nepanaikina jokios kitos „eAgronom“ sąlygų nuostatos, tačiau Šalys derybų metu sąžiningai stengiasi pakeisti bet kurią „eAgronom“ sąlygų dalį, kuri laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, kad būtų įgyvendinti Šalių komerciniai ketinimai pasirašant „eAgronom“ sąlygas. Šalims nepasiekus susitarimo dėl pakaitinės nuostatos, tai neturi įtakos likusių „eAgronom“ sąlygų dalių galiojimui.

10.6.4. Įsipareigojimų neprisiėmimas. Jei bet kuri Šalis bet kuriuo metu nereikalauja vykdyti bet kurios „eAgronom“ sąlygų nuostatos, tai jokiu būdu neturi įtakos jos teisei vykdyti šias nuostatas, o bet kurios Šalies atsisakymas pažeisti „eAgronom“ sąlygų nuostatą nelaikomas tokios Šalies atsisakymu nuo bet kokio vėlesnio tokios nuostatos pažeidimo arba tokios Šalies atsisakymu nuo bet kurios kitos šių sąlygų nuostatos pažeidimo.


 1. KITOS SVARBIOS TAISYKLĖS

11.1. Elektroninis sąlygų priėmimas. Šios „eAgronom“ sąlygos ir bet kokie jų pakeitimai, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu jie priimami, visais atžvilgiais bus laikomi sutarties originalu ir turės tokią pačią privalomą teisinę galią, kaip ir originali pasirašyta jų versija, įteikta asmeniškai arba pasirašyta skaitmeniniu ar elektroniniu būdu. Nė viena Šalių neteigs, kad sutartis nebuvo sudaryta dėl i) elektroninių priemonių naudojimo „eAgronom“ sąlygoms priimti; arba ii) fakto, kad bet koks parašas ar šių „eAgronom“ sąlygų priėmimas buvo perduotas elektroninėmis priemonėmis; ir kiekviena Šalis neatšaukiamai ir neribotam laikui atsisako bet kokios susijusios pretenzijos.

11.2. Elektroninis pranešimas. Bet kokie pranešimai ar kitos komunikavimo priemonės, kurias pateikiame, įskaitant pranešimus apie šių „eAgronom“ sąlygų pakeitimus, bus siunčiami elektroniniu paštu. Pranešimas, pateiktas el. paštu, bus laikomas gautu kitą dieną, kai toks el. laiškas bus išsiųstas, o pakeitimai bus taikomi nuo el. laiške nurodytos datos, bet ne anksčiau kaip per 14 dienų nuo el. laiško gavimo.

11.3. Teisių ir pareigų perleidimas. Ūkininkas negali perleisti ar perduoti bet kuriam asmeniui savo teisių ar pareigų, susijusių su „eAgronom“ sąlygomis, be rašytinio „eAgronom“ sutikimo (toks sutikimas neturėtų būti nepagrįstai atmestas ar atidėtas). Nepagrįsta atsisakyti duoti sutikimą visų Ūkininko teisių ir pareigų perleidimui ar perdavimui, jei perėmėjas ar gavėjas i) yra akivaizdžiai pajėgus vykdyti perleidėjo pareigas pagal Sutartį; ii) jo finansinė padėtis yra ne blogesnė nei perleidėjo tą dieną, kai toks asmuo tampa „eAgronom“ sąlygų šalimi; iii) yra akivaizdžiai pajėgus toliau teikti užstatą ir (arba) sutarties įvykdymo užtikrinimą, bent jau tokį patį kaip perleidėjo suteiktas (arba reikalaujamas suteikti); ir iv) jo registruota buveinė yra toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir perleidėjo.

„eAgronom“ gali perleisti arba perduoti bet kuriai savo grupės įmonei bet kokias savo teises ar įsipareigojimus, susijusius su „eAgronom“ sąlygomis, be Ūkininko sutikimo.

11.4. Nepriklausomi rangovai. „eAgronom“ sąlygų Šalys yra ir išlieka nepriklausomos šalys, ir jokia „eAgronom“ sąlygų ar su jų vykdymu susijusių aplinkybių dalis nesukuria jokios Šalių partnerystės ar bendros įmonės, arba nesudaro vienos Šalies kitos Šalies atstovo. Nė viena Šalių neturi ir nepareiškia, kad turi kokių nors galių, teisių ar įgaliojimų įpareigoti kitą Šalį vykdyti kokias nors prievoles ar įsipareigojimus arba prisiimti, ar sukurti kokias nors prievoles ar įsipareigojimus kitos Šalies vardu, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai numatyta „eAgronom“ sąlygose. 

11.5. Įstatymo pakeitimas. Jei Projekto kreditavimo laikotarpiu arba jam pasibaigus pasikeičia teisės aktai (nepriklausomai nuo to, ar jie priimti bet kurios vyriausybės, reguliavimo institucijos, registro ar kt. nurodymu), kurių Šalis privalo laikytis, ir dėl to Šalis negali laikytis vienos ar daugiau esminių „eAgronom“ sąlygų nuostatų, Šalies rašytiniu prašymu Šalys geranoriškai sutinka ir siekia susitarti dėl „eAgronom“ sąlygų pakeitimų (jei tokių yra), kurie yra būtini ir tinkami siekiant atsižvelgti į pakeitimus, kad „eAgronom“ sąlygos liktų galioti. Jei Šalims nepavyksta susitarti dėl „eAgronom“ sąlygų pakeitimo per 60 dienų nuo Šalies rašytinio prašymo pateikimo pagal šį punktą, bet kuri Šalis gali nutraukti sutartinius santykius pagal „eAgronom“ sąlygas. Jei bet kuri Šalių nutraukia sutartį, turite grąžinti išankstinę kompensaciją su palūkanomis per 60 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą.

11.6. Kalba. Šios „eAgronom“ sąlygos yra prieinamos mūsų Platformoje anglų ir kitomis kalbomis. Kilus ginčui dėl „eAgronom“ sąlygų nuostatos reikšmės, Platformoje esanti „eAgronom“ sąlygų versija anglų kalba yra viršesnė už versiją kitomis kalbomis. 

Copyright © 2023 by eAgronom