Privaatsuspoliitika


 1. Sissejuhatus

Tere tulemast tutvuma meie Privaatsuspoliitikaga. Meil on hea meel näha, et te hoolite oma isikuandmetest.

Me oleme eAgronom OÜ, Eestis registreeritud äriühing, mille registrikood on 14092394.

Meie tegevusaadress on Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn, Eesti.

Käesolevas Privaatsuspoliitikas anname teile ülevaate sellest, kuidas me kogume, kasutame ja töötleme teie isikuandmeid, kui kasutate meie Veebilehte ja Platvormi. 

Palun lugege käesolevat Eeskirja hoolikalt, kuna kasutades meie Tarkvara ja sisenedes meie Veebilehele on see teie jaoks õiguslikult siduv. Me võtame privaatsust ja teie andmete kaitset väga tõsiselt ning oleme pühendunud kõigi isikute isikuandmete vastutustundlikule käitlemisele, kellega me koostööd teeme, ning viisil, mis vastab nende riikide õiguslikele nõuetele, kus me tegutseme. Käesolevat Eeskirja tuleks lugeda koos vastava lepinguga, mille olete meiega allkirjastanud, ja meie Küpsiste Poliitikaga.


 1. Mõisted

Leping – tähendab käesolevat lepingut Sinu ja eAgronomi vahel seoses mistahes teenusega.

Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Andmete töötleja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Andmetöötlus - isikuandmete töötlemise toimingud, nagu kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise, ühtlustamise või ühendamise, piiramise, kustutamise või hävitamise teel.

eAgronom, meie - tähendab eAgronom OÜ, Eesti registrikood 14092394.

EMP – tähendab Euroopa Majanduspiirkond

GDPR – tähendab Euroopa Liidu määrus nr 2016/679, viidatud kui “Isikuandmete Kaitse Üldmäärus”

Teenused – tähendab teenused, mida me osutame Sulle sõlmitud Lepingu alusel.

KYC - tähendab “know-your-client” ehk “tunne-oma-klienti”, seadusest tulenev kohustus tuvastada ja kinnitada meie teenuseid kasutavate klientide isikusamasus.

Isikuandmed - mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta - tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebitunnuse või ühe või mitme selle füüsilise isiku identiteedile omase teguri alusel.

Platform - tähendab meie tarkvara, mille kaudu me teile Teenuseid pakume. 

Eeskiri - tähendab käesolevat Privaatsuspoliitikat, mida aeg-ajalt muudetakse ja mis tehakse kättesaadavaks Platvormil ja Veebilehel

Veebileht – tähendab eAgronom OÜ veebilehte, käesoleval hetkel: https://www.eagronom.com/


 1. Milliseid andmeid me sinu kohta kogume?

Kui sa hakkad kasutama meie teenuseid, siis me peame töötlema sinu isikuandmeid. Laias laastus kasutame ja töötleme me järgnevaid andmeid:

 • Isikuandmed

  • Näiteks sinu täispikk nimi.

 • Kontaktandmed

  • Näiteks sinu e-posti aadress ja telefoninumber. 

 • Andmeid sinu Teenuse kasutamise kohta - mitmesugune statistika sinu Teenuse kasutamise kohta, näiteks kui tihti sa meie Platvormi kasutad

 •  Andmed Teenuse vahendamiseks - näiteks sinu kasutajatunnus ja salasõna, veebibrauseri liik ja versioon, ajatsooni sätted, sinu seadme, millega sa meie Platvormi kasutad, operatsioonisüsteem

Selle kohta kuidas me täpsemalt sinu isikuandmeid töötleme leiad detailse ülevaate isikuandmete töötlusest allpoolt Lisast 1. Rõhutame siinkohal, et me võime koguda andmeid, mida on kirjeldatud Lisas 1, aga sõltuvalt asjaoludest ei kogu me iga kord kõiki nimetatud andmeid iga andmesubjekti kohta.


 1. Miks me kasutame sinu andmeid?

Teenuste osutamiseks ja juriidiliste nõuete täitmiseks on vajalik, et me töötleksime sinu andmeid. Kui sa keeldud meiega jagamast andmeid, mida me sinu käest palume, siis ei saa me Teenuseid sulle osutada. Me kasutame sinu isikuandmeid selleks, et:

 • täita omapoolseid kohustusi, mis tulenevad sinuga sõlmitud Lepingust ja anda sulle teavet, tooteid ja Teenuseid;

 • täita kohaldatavaid juriidilisi nõudeid;

 • teavitada sind muudatustest meie Teenuses;

 • hoida oma Teenused turvalisena;

 • hallata oma Teenuseid ja sisemisi protseduure;

 • parendada oma Teenuseid;

 • mõõta või mõista meie vahendatava reklaamimise tõhusust ja esitleda sulle asjakohaseid reklaame;

 • kombineerida informatsiooni, mida me saame teistest allikatest informatsiooniga mida sina meile edastad ning mida me sinu kohta kogume. Me võime kasutada seda teavet ja kombineeritud teavet ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks (olenevalt sellest, millist teavet me saame).


 1. Õiguslik alus andmete kasutamiseks

Selleks, et kasutada peatükis 4 kirjeldatud teavet, tugineme me järgnevatele õiguslikele alustele:

 • Nõusolek (GDPR artikkel 6 (1)(a)). Me saame töödelda sinu andmeid tuginedes sinu nõusolekule. Näiteks võime me saata sulle turundusmaterjale, kui oled andnud meile vastava nõusoleku;

 • Lepingu täitmine (GDPR artikkel 6 (1)(b)). Me võime töödelda sinu andmeid selleks, et osutada sulle Lepingust tulenevaid Teenuseid. See võib olla seotud näiteks sinu poolse pöördumisega meie klienditeeninduse poole;

 • Juriidilised kohustused (GDPR artikkel 6 (1)(c)). Me võime töödelda sinu andmeid, kui me oleme selleks juriidiliselt kohustatud. See võib olla seotud näiteks rahapesu vastaste protsesside läbiviimisega;

 • Põhjendatud huvi (GDPR artikkel 6 (1)(f)). Me võime töödelda sinu andmeid kui meil on selleks põhjendatud huvi. Selline vajadus võib tekkida näiteks äriarenduse käigus, tagamaks teabe turvalisust, pettuste uurimise käigus, kui seda vajavad meie välised koostöö partnerid või kui see on vajalik meie juriidiliste huvide kaitseks.


 1. Andmete jagamine

Meie eesmärk on jagada võimalikult vähe teie isikuandmeid teenusepakkujatele, eriti väljaspool EMP piirkonda. Võimaluse korral muudame jagatud andmed selliselt, et teid ei saa nende andmete põhjal tuvastada. Lisaks sellele võime edastada teie isikuandmeid väljaspool EMP piirkonda asuvatesse riikidesse, kui see on vajalik käesoleva Eeskirja Lisas 1 sätestatud eesmärkidel. Sellisel juhul tagame, et teie õiguste kaitsmiseks on kehtestatud piisavad kaitsemeetmed. Võite nõuda koopiat sellistest kaitsemeetmetest, mille oleme kehtestanud, võttes meiega ühendust e-posti teel.

Me võime jagada teie isikuandmeid ka siis, kui me oleme selleks õiguslikult kohustatud, näiteks juhul, kui kohus, maksuamet või muu asjaomane asutus nõuab meilt isikuandmeid.

Me jagame teie isikuandmeid ka teiste eAgronomi kontserni ühingutega või edasimüüjatega, kes võivad asuda ka väljaspool EMP piirkonda. eAgronomi üksuste suhtes kehtivad samad andmete töötlemise põhimõtted, et tagada isikuandmete usaldusväärne kaitse meie kontsernis.

Täpsemalt võime me jagada andmeid järgnevate isikutega:

 • eAgronom kontserni ühingud - jagame teie isikuandmeid teiste eAgronomi kontserni üksustega, et pakkuda teile Teenuseid. Meie kontserni üksused asuvad ja asuvad ka tulevikus kas EMP piirkonnas või riikides, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Komisjoni poolt välja antud piisava kaitse nõudeid (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Kui me asutame kontserni ettevõtteid väljaspool EMP piirkonda, siis tagame, et teie isikuandmete kaitsmiseks on olemas piisavad kaitsemeetmed. Iga eAgronomi kontserni kuuluv ettevõte võib sellistel juhtudel toimida sõltumatu vastutava töötlejana;

 • Riigiasutused kui me saame riigiasutuselt vastava põhjendatud taotluse, jagame nendega isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi. Sellisel juhul loetakse riigiasutused sõltumatuteks vastutavateks töötlejateks.;

 • Teenuseosutajad –selleks, et osutada teenuse osutamiseks parimal viisil teeme me koostööd erinevate teenuseosutajatega (nimekiri on ülevaatlik ning mitte-täielik) selleks, et:

  • vahendada osalemist süsinikuturul (näiteks, et meie koostööpartnerid saaksid valideerida ja sertifitseerida süsinikukrediite; koostöö registritega; koostööpartneritega loomaks ühendatud süsinikuprogramme);

  • toimetada sinuni asjakohast teavet (näiteks turuandmeid)

  • toetada ja hoida meie IT infrastruktuuri;

  • täita meie juriidilisi kohustusi (näiteks KYC ja sanktsioonidega seotud jälgimine). Sellistes olukordades on vastavad teenuseosutajad ka andmetöötlejad.


 1. Kus me sinu andmeid hoiustame?

Isikuandmete kaitse on meile väga oluline. Me kasutame erinevaid tehnilisi ja organiseerimise meetmeid, et tagada sinu andmete turvalisus.

Sinu isikuandmeid hoiustatakse kas meie andmebaasides või meie teenuseosutajate andmebaasides. Andmeid hoiustavad serverid asuvad füüsiliselt EMP piirkonnas. Mõningatel juhtudel võime me jagada sinu anmeid teenuseosutajatele, kes asuvad väljaspool EMP piirkonda. Rohkema info saamiseks vaata käesoleva Privaatsuspoliitika peatükki 6.


 1. Kui kaua me sinu andmeid hoiustame?

Üldiselt säilitame me teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, mille alusel me andmeid kogusime. Me kustutame andmed, mida ei nõuta enam asjakohase seaduse või jurisdiktsiooni alusel, kus me tegutseme. Meie üldine andmete säilitamise aeg on 5 aastat pärast teiega sõlmitud ärisuhte lõppemist. See on seadusjärgne andmete säilitamise periood, mida peame järgima, et täita oma juriidilisi kohustusi. Mõnel juhul võib meil olla vaja teie isikuandmeid kauem säilitada, et täita oma juriidilisi kohustusi või kui meil on selleks õigustatud huvi (kui näiteks meie koostööpartnerid nõuavad andmete pikemat säilitamist).


 1. Sinu andmete kaitse õigused

Vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele ja käesolevale Eeskirjale on teil erinevad õigused seoses teie isikuandmetega, nagu on kirjeldatud allpool:

 • Õigus ligipääsule. Sul on õigus taotleda juurdepääsu teie kohta käivatele andmetele. Pidage meeles, et see õigus võib mõnikord olla piiratud meie juriidiliste kohustustega. Me ei saa anda sulle juurdepääsu isikuandmetele, mille tõttu me rikuksime seadust..

 • Õigus muudatustele. Sul on õigus nõuda, et me uuendaksime ükskõik millist teavet sinu kohta, mis on sinu arvates ebatäpne.

 • Õigus andmete kustutamisele ja töötlemise keelamisele. Sul on õigus nõuda, et me kustutaksime, lõpetaksime sinu valduses oleva teabe töötlemise või piiraksime selle kasutamist. Pidage meeles, et kui meil on juriidiline kohustus neid andmeid säilitada, ei pruugi me seda taotlust rahuldada enne, kui nõutav säilitamisperiood on möödunud.

 • Õigus andmete kättesaamisele. Sul on õigus saada oma isikuandmed, mille oled meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning sul on õigus nõuda, et edastaksime need andmed teisele andmetöötlejale, kui andmed on kogutud sinu nõusolekul, vastavalt meie vahelisele Lepingule või automatiseeritult.

 • Õigus võtta oma nõusolek tagasi. Sinu nõusolek on vabatahtlik ja sul on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pidage meeles, et sellisel juhul ei pruugi me olla võimelised Teenuseid sulle osutama. Lisaks sellele on sul alati õigus tühistada oma nõusolek meie turundusmaterjalide saamise kohta. Anname sulle igas e-kirjas loobumislingi kaudu võimaluse sellistest teadetest loobuda. Me saadame sulle endiselt asjakohast teavet Teenuste ja meie Lepingu kohta.


 1. Automatiseeritud otsused

Me võime teha sinu kohta automatiseeritud otsuseid. See tähendab, et võime kasutada tehnoloogiat, mis suudab hinnata sinu isiklikke asjaolusid ja muid tegureid, et ennustada riske või tulemusi. Me teeme seda oma teenuste tõhusaks toimimiseks ja selleks, et tagada, et otsused oleksid õiglased, järjepidevad ja põhineksid õigel teabel. Enamik automatiseeritud otsuseid, mida me teeme, on seotud sulle teenuste osutamisega. Kui teeme sinu kohta automatiseeritud otsuseid, mis piiravad sinu õigusi või juurdepääsu platvormile, vaatame need otsused võimalikult kiiresti käsitsi üle.

Meie Platvormile saab juurdepääsu ainult nendest piirkondadest, kus me oleme otsustanud tegutseda. Piirame automaatselt juurdepääsu meie platvormile piirkondades, kus me ei tegutse.


 1. Kaebused

Kui sul on muresid seoses teie isikuandmete kasutamisega meie poolt, võid esitada meile päringu või kaebuse aadressil legal@eagronom.com ja me anname endast parima, et probleemi lahendada.

Kui tunned, et me ei ole sinu küsimusi või muresid piisavalt käsitlenud või arvad, et sinu andmekaitse- või privaatsusõigusi on rikutud, võid esitada kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui oled rahulolematu sellega, kuidas me sinu andmeid kasutasime. Sul on õigus pöörduda kohtusse.


 1. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevat Eeskirja reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti õigusele. Ilma et see piiraks sinu võimalikke õigusi kaebuse esitamiseks ametiasutustele, on käesoleva lepinguga seoses tekkivate vaidluste lahendamiseks ainupädevus Eesti kohtutel ning sel eesmärgil allutame nii meie kui ka sina end tagasivõtmatult Eesti kohtute pädevusele.


 1. Muudatused Privaatsuspoliitikas

Me teeme pidevalt muudatusi oma eeskirjadesse ja protseduuridesse. Me saadame sulle e-kirja, kui teeme käesolevasse eeskirja muudatusi ja teeme ka vastava postituse oma kodulehel.


Lisa 1

Isikuandmete töötlemise üksikasjad

 1. Isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, sünniaeg, isikukood (või samaväärne number).

  • Eesmärk: Teenuste osutamisega seotud juriidiliste kohustuste täitmine.

  • Allikas: Otse andmesubjektilt, mõned andmepunktid kontrollitakse avalike andmebaaside abil, mis sõltub andmesubjekti elukohast.

  • Õiguslik alus: Lepingu täitmine (GDPR art 6 (1)(b)), juriidilised kohustused (GDPR art 6 (1)(c)

 2. Kontaktandmed: e-posti aadress, elukoha aadress, geograafiline asukoht (IP-aadress).

  • Eesmärk: Et teada saada, kuidas me saame teiega ühendust võtta ja juriidilistel eesmärkidel

  • Allikas: Otse andmesubjektilt, mõned andmepunktid kontrollitakse avalike andmebaaside abil, mis sõltub andmesubjekti elukohast.

  • Õiguslik alus: Lepingu täitmine (GDPR art 6 (1)(b)), juriidilised kohustused (GDPR art 6 (1)(c)

 3. Taustateave: pangakonto andmed, IP-aadress, maksuresidentsus ja vajaduse korral maksukohustuslasena registreerimise number, kodakondsus, tööalased andmed, isikutunnistuse andmed (väljaandmise kuupäev, kehtivusaeg, pilt, väljaandjariik).

  • Eesmärk: Mõistmiseks, kellele me Teenuseid osutame, ja täita oma juriidilisi kohustusi (seoses KYC-ga).

  • Allikas: Otse andmesubjektilt, mõned andmepunktid kontrollitakse avalike andmebaaside abil, mis sõltub andmesubjekti elukohast.

  • Õiguslik alus: Juriidilised kohustused (GDPR art 6 (1)(c), õigustatud huvi (GDPR art 6 (1)(f)

 4. Andmed selle kohta, kuidas te Teenuseid kasutate: teave selle kohta, kui kaua ja kui sageli te Teenuseid kasutate, milliseid funktsioone te kõige rohkem kasutate ja milliseid mitte jne.

  • Eesmärk: Platvormi ja Teenuste parendamine

  • Allikas: Otse andmesubjektilt

  • Õiguslik alus: Õigustatud huvi (GDPR art 6 (1)(f))

 5. Turundus: e-posti aadress, kodakondsus jne.

  • Eesmärk: Turundusmaterjalide pakkumine

  • Allikas: Otse andmesubjektilt

  • Õiguslik alus: Nõusolek (GDPR art 6 (1)(a))

 6. Finantsandmed: teie makseandmed (kaardid, pangakontod jne), tellimused.

  • Eesmärk: Teenuste osutamine

  • Allikas: Otse andmesubjektilt, andmesubjekti poolt kasutatavatelt teenusepakkujatelt

  • Õiguslik alus: Lepingu täitmine (GDPR art 6 (1)(b)), juriidilised kohustused (GDPR art 6 (1)(c)

 7. Klienditugi: eri liiki suhtlus (e-kirjad, muud sõnumid, telefonikõned jne), selles suhtluses esitatud teave.

  • Eesmärk: Teenuste osutamine

  • Allikas: Otse andmesubjektilt.

  • Õiguslik alus: Lepingu täitmine (GDPR art 6 (1)(b))

 8. Andmed, mis on seotud infoturbemeetmetega (tehniline teave selle kohta, kuidas meie Veebisaiti ja Platvormi kasutatakse ja kuidas sellele ligi pääseb).

  • Eesmärk: Teenuste osutamine

  • Allikas: Otse andmesubjektilt, avalikud andmebaasid

  • Õiguslik alus: Õigustatud huvi (GDPR art 6 (1)(f))

Copyright © 2023 by eAgronom