Polityka prywatności


 1. Wstęp

Witamy w naszej Polityce Prywatności i cieszymy się, że dbasz o swoje dane osobowe.

Jesteśmy eAgronom OÜ, firmą zarejestrowaną w Estonii pod numerem rejestracyjnym 14092394.

Nasz zarejestrowany adres to Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn, Estonia.

W niniejszej Polityce prywatności przedstawimy przegląd tego, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej Witryny i naszej Platformy.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę, ponieważ staje się ona prawnie wiążąca, gdy korzystasz z naszego Oprogramowania i uzyskujesz dostęp do naszej Witryny. Traktujemy prywatność i ochronę Twoich danych bardzo poważnie i zobowiązujemy się do odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi osób, z którymi współpracujemy, w sposób zgodny z wymogami prawnymi krajów, w których prowadzimy działalność. Niniejszą Politykę należy czytać razem z odpowiednią umową, którą z nami podpisałeś.


 1. Definicje

Umowa — oznacza Umowę między Tobą a eAgronom dotyczącą wszelkich usług.

Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

Przetwarzanie danych - oznacza czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, wymazania lub zniszczenia.

eAgronom, my, nas, nasz - oznacza eAgronom OÜ, estoński numer rejestracyjny 14092394 i jednostki w innych krajach, w których mamy swoje reprezentacje.

EOG – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy

RODO – oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679, zwane „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych”

Usługi – oznacza usługi, które świadczymy na Twoją rzecz w ramach Umowy.

KYC - oznacza „poznaj swojego klienta”, obowiązek regulacyjny identyfikacji i weryfikacji klientów korzystających z naszych usług

Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub do jednego bądź kilku szczególnych czynników określających tożsamość tej osoby fizycznej.

Platforma – oznacza nasze oprogramowanie, za pośrednictwem którego będziemy świadczyć na Twoją rzecz Usługi.

Polityka – niniejsza polityka prywatności, wraz z okresowymi zmianami i udostępniana na Platformie i w Serwisie.

Strona internetowa – oznacza stronę internetową eAgronom OÜ, obecnie: https://www.eagronom.com/


 1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Kiedy rejestrujesz się w celu korzystania z naszych Usług, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Na wysokim poziomie wykorzystujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • Dane osobowe:

  • Na przykład twoje pełne imię i nazwisko.

 • Informacje kontaktowe:

  • Takie jak adres e-mail i numer telefonu.

 • Dane o tym, jak korzystasz z Usług – różne statystyki dotyczące korzystania przez Ciebie z Usług, np. ile razy korzystasz z naszej Platformy;

 •  Dane ułatwiające korzystanie z Usług – np. dane do logowania i hasło, dane do faktury), typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny Twojego urządzenia umożliwiającego dostęp do Platformy.

W jaki konkretnie sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, szczegółowe omówienie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Załączniku 1 poniżej. Należy pamiętać, że możemy gromadzić informacje podane w Załączniku 1, ale w zależności od specyfiki nie zawsze zbieramy wszystkie te punkty danych w odniesieniu do każdej osoby, której dane dotyczą.


 1. Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych jest nam niezbędne w celu świadczenia Ci Usług oraz spełnienia naszych wymogów prawnych. Jeśli odmówisz udostępnienia nam danych, o które prosimy, nie będziemy mogli świadczyć Ci Usług. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 • Wypełniać nasze zobowiązania związane z Twoją Umową z nami i dostarczać Ci informacje, produkty i Usługi;

 • przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych i/lub regulacyjnych;

 • Powiadomić Cię o zmianach w naszych Usługach;

 • Dbać o bezpieczeństwo naszych Usług;

 • Administrowania naszymi Usługami i operacji wewnętrznych;

 • ulepszać nasze Usługi;

 • Mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które obsługujemy, i dostarczać Ci odpowiednie reklamy;

 • Łącz informacje, które otrzymujemy z innych źródeł, z informacjami, które nam przekazujesz, oraz informacjami, które gromadzimy na Twój temat. Możemy wykorzystywać te informacje i połączone informacje do celów określonych powyżej (w zależności od rodzaju otrzymywanych informacji).


 1. Podstawa prawna wykorzystywania Twoich danych

Aby skorzystać z informacji, o których mowa w punkcie 4, opieramy się na następujących podstawach przetwarzania danych:

 • Zgoda (RODO art. 6 ust. 1 lit. a)). Możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody. Na przykład możemy przesyłać Ci materiały marketingowe na podstawie Twojej zgody;

 • Wykonanie umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b)). Możemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie na Twoją rzecz Usług. Może tak być na przykład w przypadku kontaktu z obsługą klienta w przypadku jakichkolwiek pytań;

 • Zobowiązania prawne (RODO art. 6 ust. 1 lit. c)). Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy. Może to być na przykład przetwarzanie danych, które przeprowadzamy podczas naszych działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;

 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli mamy ku temu prawnie uzasadniony interes. Taka konieczność może powstać na przykład w celu rozwoju biznesu, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, podczas dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych, jeśli wymagają tego nasi zewnętrzni partnerzy współpracujący lub jeśli jest to konieczne do ochrony naszego interesu prawnego.


 1. Udostępnianie danych

Naszym celem jest udostępnianie jak najmniejszej ilości danych osobowych usługodawcom, zwłaszcza poza regionem EOG. W miarę możliwości anonimizujemy udostępniane dane, aby nie można było Cię zidentyfikować na podstawie tych danych. Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów poza obszarem EOG, jeśli jest to niezbędne do celów określonych w Załączniku 1 do niniejszej Polityki. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich praw. Możesz poprosić o kopię takich zabezpieczeń, które wprowadziliśmy, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, na przykład w przypadku żądania od nas danych osobowych przez sąd, organ podatkowy lub inny właściwy organ.

Udostępniamy również Twoje dane osobowe innym podmiotom grupy eAgronom lub sprzedawcom, którzy mogą również znajdować się poza regionem EOG. Podmioty eAgronom podlegają tym samym wewnętrznym zasadom przetwarzania danych, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych w naszej grupie.

W szczególności możemy udostępniać Twoje dane następującym stronom:

 • Spółki z grupy eAgronom — udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy eAgronom, aby świadczyć Ci Usługi. Podmioty naszej grupy są iw przyszłości będą zlokalizowane w regionie EOG lub w krajach, które podlegają decyzjom stwierdzającym odpowiedni stopień ochrony wydanym przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/ data-protection/międzynarodowy-wymiar-ochrona-danych/adequacy-decisions_en). Jeśli założymy jakiekolwiek spółki należące do grupy poza regionem EOG, upewnimy się, że stosowane są odpowiednie zabezpieczenia chroniące Twoje dane osobowe. W takich scenariuszach każda firma z grupy eAgronom może działać jako niezależny kontroler;

 • Organy władzy publicznej – po otrzymaniu ważnego wniosku organu władzy publicznej udostępnimy dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Uznaje się, że w takich przypadkach organy publiczne działają jako niezależni administratorzy;

 • Dostawcy usług – aby zapewnić Ci najlepszą Usługę, współpracujemy z różnymi usługodawcami w celu (ta lista jest ogólna i nie jest ostateczna):

  • ułatwienie udziału w rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (na przykład partnerzy w celu walidacji i certyfikacji uprawnień do emisji dwutlenku węgla; rejestry; partnerzy współpracujący w celu ustanowienia wspólnych programów dotyczących emisji dwutlenku węgla);

  • dostarczyć Ci odpowiednie dane (takie jak dane rynkowe);

  • wspierać i utrzymywać naszą infrastrukturę IT (na przykład serwery);

  • spełnienia naszych obowiązków regulacyjnych (na przykład monitorowanie KYC i związane z sankcjami) itp. W takich sytuacjach usługodawcy będą działać jako podmioty przetwarzające dane.


 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby Twoje dane były u nas bezpieczne.

Twoje dane osobowe znajdują się albo w naszych bazach danych, albo w bazach danych naszych usługodawców. Serwery przechowujące takie dane są fizycznie zlokalizowane w regionie EOG. W niektórych przypadkach możemy udostępniać Twoje dane usługodawcom znajdującym się poza regionem EOG, więcej informacji znajduje się w Sekcji 6.


 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celu, w którym je zgromadziliśmy. Usuniemy dane, które nie są już wymagane przez odpowiednie prawo lub jurysdykcję, w której działamy. Nasz ogólny okres przechowywania danych wynosi 5 lat po zakończeniu relacji biznesowej z Tobą. Jest to ustawowy okres przechowywania danych, którego musimy przestrzegać, aby spełnić nasze zobowiązania prawne. W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni do przechowywania Twoich danych osobowych dłużej, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne lub jeśli mamy uzasadniony interes (jeśli dłuższe przechowywanie danych jest wymagane na przykład przez naszych partnerów współpracujących), aby to zrobić.


 1. Twoje prawa do ochrony danych

Zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką masz różne prawa związane z Twoimi danymi osobowymi, jak określono poniżej:

 • Prawo dostępu. Masz prawo zażądać dostępu do informacji, które o Tobie posiadamy. Należy pamiętać, że to prawo może czasami być ograniczone przez nasze obowiązki regulacyjne. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do danych osobowych, które spowodowałyby naruszenie przez nas prawa.

 • Prawo do sprostowania. Masz prawo poprosić nas o aktualizację wszelkich informacji o Tobie, które Twoim zdaniem są niedokładne lub nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Masz prawo poprosić nas o usunięcie, zaprzestanie przetwarzania lub ograniczenie wykorzystywania przez nas Twoich informacji, które przechowujemy. Należy pamiętać, że jeśli mamy ustawowy obowiązek dalszego przechowywania tych informacji, możemy nie być w stanie spełnić tego żądania, dopóki nie upłynie wymagany okres przechowywania.

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo żądać od nas przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeżeli dane zostały zebrane za Twoją zgodą, zgodnie z zawartą między nami Umową lub w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do wycofania zgody. Twoja zgoda jest dobrowolna i masz możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że w takich przypadkach możemy nie być w stanie świadczyć Ci Usług. Ponadto zawsze masz prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych. W każdym e-mailu zapewniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania takich komunikatów za pośrednictwem łącza rezygnacji z subskrypcji. Nadal będziemy przesyłać Ci odpowiednie informacje dotyczące Usług i naszej Umowy.


 1. Zautomatyzowane decyzje

Możemy podejmować zautomatyzowane decyzje dotyczące Ciebie. Oznacza to, że możemy korzystać z technologii, która może ocenić Twoją sytuację osobistą i inne czynniki, aby przewidzieć ryzyko lub wyniki. Robimy to w celu sprawnego działania naszych usług i zapewnienia, że ​​decyzje są sprawiedliwe, spójne i oparte na właściwych informacjach. Większość zautomatyzowanych decyzji, które podejmujemy, jest związana ze świadczeniem Ci Usług. Jeśli podejmiemy wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, które ograniczają Twoje prawa w użytkowaniu lub dostęp do Platformy, dokonamy ręcznego przeglądu tych decyzji tak szybko, jak to możliwe.

Dostęp do naszej Platformy jest możliwy tylko z regionów, w których zdecydowaliśmy się działać. Automatycznie ograniczamy dostęp do naszej Platformy w regionach, w których nie działamy.


 1. Skargi

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, możesz złożyć do nas zapytanie lub skargę na adres legal@eagronom.com, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem.

Jeśli uważasz, że nie odnieśliśmy się odpowiednio do Twoich pytań lub wątpliwości lub uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych lub prywatności zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane. Masz prawo wnieść sprawę do sądu.


 1. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza Polityka podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem estońskim. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw użytkownika do wniesienia skargi do władz, sądy w Estonii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą Umową i w tym celu my i użytkownik nieodwołalnie poddajemy się jurysdykcji sądów estońskich.


 1. Zmiany w niniejszej Polityce

Nieustannie weryfikujemy nasze zasady i procedury. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w tej polityce, opublikujemy na tej stronie i poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach pocztą elektroniczną.


Załącznik 1: Szczegóły przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, numer identyfikacyjny osobisty (lub równoważny).

  • Cel: W celu spełnienia naszych obowiązków prawnych dotyczących świadczenia usług.

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Niektóre punkty danych są weryfikowane przy użyciu publicznych baz danych, co zależy od miejsca zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

  • Podstawa prawna: Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 2. Informacje kontaktowe: adres e-mail, adres zamieszkania, położenie geograficzne (adres IP)

  • Cel: Aby móc się z Tobą skontaktować oraz w celach regulacyjnych.

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Niektóre punkty danych są weryfikowane przy użyciu publicznych baz danych, co zależy od miejsca zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

  • Podstawa prawna: Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 3. Informacje tła: dane konta bankowego, adres IP, rezydencja podatkowa i numer identyfikacji podatkowej (jeśli dotyczy), obywatelstwo, informacje dotyczące zatrudnienia, dane z osobistej karty identyfikacyjnej (data wydania, data ważności, zdjęcie, kraj wydania)

  • Cel: Aby zrozumieć, komu świadczymy Usługi i wypełnić nasze obowiązki regulacyjne (związane z KYC).

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Niektóre punkty danych są weryfikowane przy użyciu publicznych baz danych, co zależy od miejsca zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

  • Podstawa prawna: Obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 4. Dane dotyczące korzystania z Usług: informacje o tym, jak długo i jak często korzystasz z Usług, jakie funkcje najczęściej wykorzystujesz, a jakie nie, itp.

  • Cel: W celu doskonalenia Platformy i naszych Usług

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

  • Podstawa prawna: Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 5. Marketing: adres e-mail, obywatelstwo itp.

  • Cel: W celu dostarczenia Ci materiałów marketingowych.

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

  • Podstawa prawna: Zgoda (RODO art. 6 ust. 1 lit. a)

 6. Dane finansowe: informacje dotyczące płatności (karty, konta bankowe itp.), zamówienia.

  • Cel: W celu świadczenia Usług.

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, od dostawców usług używanych przez osobę, której dane dotyczą.

  • Podstawa prawna: Wykonanie umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b), uzasadniony interes (RODO art. 6 ust. 1 lit. f)

 7. Obsługa klienta: różne rodzaje komunikacji (e-maile, inne wiadomości, rozmowy telefoniczne itp.), informacje podane w tych komunikacjach.

  • Cel: W celu świadczenia Usług.

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

  • Podstawa prawna: Wykonanie umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b)

 8. Dane związane z środkami bezpieczeństwa informacji (techniczne informacje dotyczące sposobu dostępu i korzystania z naszej strony internetowej i platformy).

  • Cel: W celu świadczenia Usług.

  • Źródło: Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, bazy publiczne.

  • Podstawa prawna: Legitymizowane interesy (RODO art. 6 ust. 1 lit. f).

Copyright © 2023 by eAgronom