Oglekļa projekts 4835 - Projekta principi

Centrāleiropa un Austrumeiropa, ID 4835

Datēts: 2024. gada 15. maijs

Šajās pamatnostādnēs ir izklāstīti galvenie eAgronom Oglekļa Projekta, kas atrodams Verra reģistrā zem ID 4835, principi un ir daļa no Lauksaimnieka Oglekļa līguma starp lauksaimnieku un eAgronom. Šīs ir prasības, lai iegūtu ārēji apstiprinātu un pasaulē atzītu sertifikāciju mūsu oglekļa kredītiem, kas ir nepieciešama, lai piekļūtu globālajam brīvprātīgajam augstākās kvalitātes oglekļa emisiju tirgum un iegūtu konkurētspējīgu oglekļa pārdošanas cenu, atalgojot iesaistītos programmas dalībniekus. eAgronom sertificē savu oglekļa projektu un reģistrē kredītus ar sertificēšanas uzņēmuma Verra starpniecību, kas ir pasaulē atzītākais un uzticamākais oglekļa kredītu sertificēšanas uzņēmums. Šis oglekļa projekts ir iesniegts Verra reģistrā ar nosaukumu: eAgronom Sustainable Farming in Central and Eastern Europe, ID 4835. Vairāk nekā 60 % pasaules brīvprātīgo oglekļa kredītu darījumu tiek veikti ar Verra sertificētiem kredītiem. Turpmāk minēto principu pamatā ir Verra VM0042 Metodika lauksaimniecības zemes pilnveidošanai (VM0042 Methodology For Improved Agricultural Land Management), V1.0, sīkāku informāciju skatiet šeit: https://verra.org/wp-content/uploads/imported/methodologies/VM0042_Methodology-for-Improved-Agricultural-Land-Management_v1.0.pdf 

Piemērojamība

Oglekļa Projekts šobrīd ir piemērojams tikai tām lauksaimniecības zemēm, kurās nav ilggadīgu sējumu. 

Papildināmība

Projektiem ir jāpierāda tā papildināmības princips. Projektus var uzskatīt par papildināmiem, ja:

 • ir sagaidāms, ka tie radīs papildu ieguvumus salīdzinājumā ar laukiem, kuros tika veiktas prakses pirms pievienošanās Oglekļa Projektam;

 • darbības, ko tie paredz, nav noteiktas likumā (piemēram, ja saskaņā ar likumu starpkultūru audzēšana būtu obligāta);

 • ar tiem saistītās darbības veicina pārmaiņas saimniecībā attiecībā uz oglekļa piesaisti vai emisiju samazināšanu;

 • to darbības netiktu uzsāktas vai turpinātas bez oglekļa ienākumiem.

Ierobežojumi

Platībai, kas tiek iekļauta Oglekļa Projektā, jābūt aramzemei vismaz 10 gadus pirms pieteikšanās Oglekļa projektam, t. i., projekta platībā nedrīkst būt mainīts zemes lietojuma veids 10 gadu laikā pirms Oglekļa Projekta sākuma datuma..

Kreditēšanas periods

Oglekļa projekts ļaus lauksaimniekiem gūt ieņēmumus no oglekļa dioksīda piesaistes 20 gadus kopš projekta sākuma (2021. gadā), tātad līdz pat 2041. gadam (ieskaitot). Sekvestrācijas darbību kreditēšanas periods ilgs līdz 2041. gadam ar 40 gadu monitoringa periodu, kas nozīmē, ka monitoringa darbībām jāturpinās līdz 40 gadiem no projekta sākuma, lai nodrošinātu oglekļa piesaistes noturību (VCS standarts v4.6, 3.2.24.sadaļa), tātad līdz 2061. gadam (ieskaitot). Ja Verra atjaunina monitoringa perioda ilgumu, jaunais monitoringa periods tiks automātiski piemērots oglekļa projektā iekļautajiem laukiem. Monitoringa pasākumu veikšana pilnībā ir eAgronom pārziņā.. 

Oglekļa krātuve

Oglekļa krātuve, par kuru jāziņo un kurā notiek oglekļa piesaiste, var ietvert augsnes organisko oglekli un virszemes koksnes biomasu.

Piemērojamās lauksaimniecības metodes

Pašlaik ir apstiprinātas šādas lauksaimniecības metodes, kurām ir piešķirts atbalsts Oglekļa projektā (ja ir iespējams ieviest):

 • Pāreja no tradicionālās lauksaimniecības prakses uz saudzējošās lauksaimniecības praksi laukaugu audzēšanā:

  • Ierobežot augsnes apstrādi, vienlaikus nodrošinot labu augsnes struktūru: 

   • bez augsnes apstrādes;

   • joslveida augsnes apstrāde;

   • apstrādes reižu skaita samazināšana;

   • augsnes apstrādes dziļuma samazināšana; un/vai

   • atteikšanās no aršanas (lai gan neregulāra aršana ir pieļaujama).

 •  Palielināt augsnes segumu: 

  • Ja situācija to atļauj, ieviesiet vai biežāk audzēt starpkultūras (vai zaļmēslojumu):

   • ja laikapstākļi un augsekas apstākļi to atļauj, starp ražas novākšanu un nākamo kultūraugu audzēšanu, sēt starpkultūru maisījumus;

   • uzlabot maisījumu kvalitāti un piemērotību vietējiem apstākļiem un sezonai izvēloties atbilstošas kultūraugu sugas;

   • pasēja un dažādu kultūraugu audzēšana (piemēram, mistrs vai kompanjonaugs);

   • apsvērt ziemāju īpatsvara palielināšanu; un/vai

   • zaļās papuves (t. i., ikgadējās papuves, kas tiek sētas) tiek uzskatītas par visa gada sējumu. Tas pats neattiecas uz melnajām papuvēm (papuvēm, kurās tiek veikta nezāļu ierobežošana un kuras netiek sētas) vai dabiskajām papuvēm (kuru ietvaros netiek veikta augsnes apstrāde un sēja). Tāpēc oglekļa projekts veicina zaļo papuvi salīdzinājumā ar citiem papuves veidiem.


 • Augu atlieku apsaimniekošana: 

pēc ražas novākšanas atstāt uz Lauka pēc iespējas vairāk kultūraugu atlieku, tādējādi palielinot uz Lauka paliekošo biomasu un aizsargājot augsni no erozijas un mitruma iztvaikošanas.

 • Slāpekļa mēslojuma samazināšana: 

  • Laukiem izmantotā slāpekļa daudzumu var samazināt, izmantojot vienu vai vairākas turpmāk minētās stratēģijas, vienlaikus saglabājot kultūraugu ražību. Mēs ņemam vērā kopējo uz lauka izlietotā slāpekļa vienību daudzumu neatkarīgi no tā avota vai formas (sintētiskais vai organiskais slāpeklis). Projekta līmenī katru reizi, kad slāpekļa lietošana tiek samazināta par 5 %, salīdzinot ar bāzes scenāriju, slāpekļa emisiju samazinājums tiks ņemts vērā, radot vairāk projekta kredītpunktu; 

  • samaziniet sintētiskā slāpekļa nepieciešamību;

  • uzlabojiet organiskā slāpekļa izmantošanu. Organiskā mēslojuma izmantošana veicina papildu oglekļa piesaisti un oglekļa kredītus par to var iegūt tikai tad, ja tie ir ražoti saimniecībā, nevis iegūti no ārējiem avotiem. Projektā tiek atbalstīta kūtsmēslu, vircas, digestāta vai notekūdeņu vircas izmantošana, aizstājot sintētiskos slāpekļa mēslošanas avotus.;

  • pielāgojiet augsekas, tajās iekļaujot tauriņziežus, kas ir dabisks slāpekļa avots.


 • Iepriekšminētās piemērojamās prakses rezultātā Oglekļa Projektaiesaistītajos laukos var mainīties vai tikt optimizētas augsekas.

Atbilstība

Turpmāk uzskaitītie kritēriji ir obligāti, un neviens lauks, uz kuru attiecas vai attieksies kāds no turpmāk minētajiem kritērijiem, nevar tikt reģistrēts Oglekļa Projektā vai tiks izslēgts no tā.

 • Projektā iesaistītie Lauksaimniecības lauki nedrīkst būt klasificēti kā ilggadīgie zālāji, kūdrāji vai mitrāji vai pēdējo 10 gadu laikā tiem nedrīkst būt mainīta zemes izmantošanas klase (nedrīkst būt lauki, kuros nesen veikta zemes transformācija, piemēram, atmežošana vai ilggadīgo ganību pārveidošana par aramzemi)..

 • Lauki nevienā brīdī nav pakļauti nekādai mājlopu ganīšanai;

 • Uz Laukiem neattiecas biomasas dedzināšana.

 • Nav iesaistīti nevienā citā oglekļa piesaistes vai SEG emisiju programmā bez eAgronom apstiprinājuma pēc iekšējās saderības novērtējuma (neattiecas uz pasākumiem, kas saistīti ar Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanu - subsīdijas, ekoshēmu u.c. maksājumi un programmas). 

 • Lauksaimniekiem ir jāievieš jauna lauksaimniecības prakse.

  • ja Lauksaimnieks šo praksi jau ir īstenojis vairāk nekā 2 gadus vai īstenojis pirms 2021. gada 1. jūlija, platība un darbības nav attiecināmas.

Papildu piezīmes par metodēm 

Tā kā šobrīd trūkst gan pielietojamu zinātnisku izvērtēšanas metožu, gan arī vienkāršu MRV (monitoringa, ziņošanas un verifikācijas) risinājumu, Mēs savā Oglekļa Projektā neatzīstām tālāk norādīto praksi neskatoties uz to iespējamo labvēlīgo ietekmi uz augsnes veselību un oglekļa sekvestrāciju: 

 • Samazināts degvielas patēriņš

 • Bioogles izmantošana; un 

 • Koksnes biomasa.

Izvēloties Laukus, ņemiet vērā šādus aspektus: 

 • Izvēlieties visus laukus, kuros plānojat piemērot prakses izmaiņas projekta kreditēšanas perioda laikā. Lauki sāks ģenerēt projekta kredītpunktus, kad notiekošajā sezonā tiks ieviestas vismaz vienas prakses izmaiņas.

  • Mēs stingri iesakām kā pirmo praktisko izmaiņu pielietot starpkultūras un/vai samazinātu augsnes apstrādi/tiešo sēju, jo tās ir vienīgās prakses, kas rada būtisku ietekmi uz oglekļa sekvestrāciju, ja tiek īstenotas kā atsevišķas prakses izmaiņas.

 • Izslēgt laukus, kuros pastāv augsts īpašumtiesību maiņas risks Oglekļa Projekta termiņa laikā.

 • Ja noteiktā Laika periodā laukā nav sējumu, apsveriet iespēju aizsargāt augsni, to sedzot ar starpkultūrām vai spontāni augošiem augiem.

 • Ja jūsu izvēlētie Lauki Projekta laikā tiks izmantoti kā zālāji, kas tiek izmantoti rotācijas kārtībā, ņemiet vērā, ka šie Lauki veidos Projekta kredītus tikai tad, ja tajos rotācijas kārtībā tiks audzēti augi, kas dod peļņu, vai zaļā papuve.

Ūdens apsaimniekošana un apūdeņošana nav iekļauta kā prakses izmaiņa, kā arī degvielas samazinājums.

Bioloģiskās saimniecības ir laipni aicinātas pievienoties Oglekļa Projektam, ja vien tās ievieš Oglekļa Projektā veicinātas prakses izmaiņas.

Kas negatīvi ietekmē oglekļa piesaistes līmeni? 

Tālāk norādītos kultūraugus var iekļaut augsekā, bet tās vai nu neradīs projekta kredītus, vai pat var negatīvi ietekmēt oglekļa piesaistes līmeni attiecīgajā gadā: 

 • sakņaugi (piemēram, kartupeļi); 

 • dārzeņi;

 • melnās papuves; un

 • Aršana vai dziļā augsnes apstrāde.

Kā jau minēts iepriekš, Oglekļa Projektā ir pieļaujama neregulāra aršana (reizi sešos gados), lai gan tā negatīvi ietekmēs jūsu saimniecībā attiecīgajā gadā iegūto projekta kredītpunktu apjomu.

Tas attiecas arī uz neregulāru augsnes ielabošanu piem. dziļirdināšanu, tomēr paturiet prātā, ka oglekļa piesaistes līmenis šādos gados būs zemāks.

Pamatnovērtējums

Oglekļa Projektā lauksaimniekiem ir jāsniedz vēsturiskie dati par saimniecību pārvaldību trīs gadus pirms pirmās oglekļa projektā ieviestās prakses maiņas. Dati ietver: augsekas, ražas, augsnes apstrādi, mēslojumu un citus izmantotos resursus. 

Šie dati tiks izmantoti tikai Oglekļa Projekta sertifikācijas prasību izpildei un, iespējams, citiem eAgronom Oglekļa Programmas projektiem. Tie netiks tālāk pārdoti vai izmantoti citiem mērķiem.

Zemes pievienošana līgumam

Oglekļa Projektsir elastīgs, laika gaitā pieļaujot papildu saimniecību un lauku pievienošanu. 

 • Papildu zemes platību var pievienot Oglekļa Projektam jebkurā laikā pēc piekrišanas saņemšanas no eAgronom.

 • Jebkurai Projektam pievienotajai jaunajai platībai ir jāatbilst Oglekļa Projektaprasībām.

 • Oglekļa Projektapievienotajām jaunajām platībām sākotnējais novērtējums tiks noteikts, pamatojoties uz pirmās prakses īstenošanas datumu uz dotā Lauka

 • Oglekļa Projektapievienotās jaunās platības sāks radīt kredītus, tiklīdz jaunās platības būs apstiprinātas un iekļautas kā daļa no Oglekļa Projekta.

Agrīna projekta pārtraukšana

Oglekļa Projektāir paredzēta zināma elastība attiecībā uz saimniecību un lauku izņemšanu no programmas. 

 • Lauki var tikt izslēgti no Oglekļa Projektajebkurā laikā pēc piekrišanas saņemšanas no eAgronom.

 • Kad lauks ir izņemts no Oglekļa Projekta, to vairs nevar pievienot atpakaļ. Papildināmība, visticamāk, tiks zaudēta jebkuram citam oglekļa projektam, kuram Jūs nākotnē varētu vēlēties pievienoties.

 • Lēmums par lauku/saimniecību izslēgšanu no Oglekļa Projektair jāpaziņo eAgronom vismaz 30 dienas pirms saskaņotās prakses uz konkrētajiem laukiem pārtraukšanas.

 • Jūs piekrītat, ka mēs varam attālināti uzraudzīt Laukus līdz pat visam monitoringa periodam, lai pārliecinātos, vai nav noplūdes un noturības zuduma. 

 • Ja esat bijis Oglekļa Projekta dalībnieks mazāk nekā sešus gadus vai Mēs konstatējam pārmērīgu emisiju noplūdi un Jūs esat pārdevis Tirdzniecības kredītus, tad šādā gadījumā šie Tirdzniecības kredīti tiks uzskatīti par zaudētiem un Jums būs jāatmaksā par pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem saņemtie ieņēmumi.

 • Mēs paturam Tirdzniecības kredītu summu, kas tiks izsniegta vai ir izsniegta par attiecīgo lauku.

Ārējā verifikācija

eAgronom piesaistīs ārējo revidentu, lai pārbaudītu, vai Programma radīs oglekļa kredītus saskaņā ar Sertificētāja prasībām un vai Lauksaimnieks ievēro Lauksaimnieka Oglekļa līguma īstenošanas nosacījumus. Lauksaimniekam ir jāsadarbojas ar revidentiem, kas notiks kā klātienes apmeklējumi uz dažiem reģistrētajiem laukiem un tiešas diskusijas starp revidentu un lauksaimniekiem (ņemot vērā visu projektu, ne visi lauksaimnieki tiks iesaistīti). 

Noplūdes

Ar oglekļa noplūdi apzīmē gadījumu, kad oglekļa projektu īstenošana izraisa SEG emisiju pieaugumu ārpus projekta robežām. Tas nav atļauts. Piemēram, ja ievērojami palielinās mēslojuma lietošana vai ievērojami samazinās lauku saimniecību produktivitāte, var rasties oglekļa noplūde..

Ilgtspēja

Augstvērtīgai oglekļa piesaistes programmai ir jāpierāda tā sauktā ilgtspēja, proti, jābūt ļoti ticamam, ka Oglekļa Projekta uzkrātais ogleklis nekad vairs netiks izvadīts atmosfērā. Tas nozīmē, ka, piemēram, laukus, kuros tiek ieviesta saudzējoša lauksaimniecības prakse, nevar atkal atgriezt tradicionālajā lauksaimniecībā. Lai pārvaldītu šādu risku, saskaņā ar sertifikācijas prasībām Oglekļa Projektā tiek radīti tikai komerciālie kredīti, t. i., Tirdzniecības kredīti par aptuveni 75–80% no radītās oglekļa piesaistes. Atlikusī daļa tiek ieskaitīta tā sauktajā pastāvīgo rezervju fondā, t. i., Pastāvīguma rezervē, ko izmanto gadījumā, ja noteiktu ārēju iemeslu dēļ prakse ir jāatceļ. Šī Pastāvīguma rezerve aizsargā Oglekļa Projekta dalībniekus, saglabājot augstu uzticamību un pārdoto Tirdzniecības kredītu cenu. 

Ziņošana / dokumentācija

Oglekļa Projektā ir nepieciešams, lai lauksaimnieki, izmantojot mūsu Platformu, sniegtu datus un dokumentāciju par katru no laukiem, kas jāiekļauj Projektā, piemēram (bet ne tikai):

 • To atrašanās vieta un atsauces informācija.

 • Trīs gadu vēsturiskie agronomiskie un darbības dati.

 • Plānoto prakses izmaiņu apjoms. 

 • Agronomiskie un darbības dati par iepriekšējo gadu.

Copyright © 2023 by eAgronom