Oglekļa projekts 4835 - Noteikumi un nosacījumi

Mēs cenšamies nodrošināt tiešu un caurspīdīgu pieredzi visā mūsu sadarbības laikā, un šie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") kalpo kā mūsu iesaistes pamatprincipi, un tie pēc būtības nav apspriežami. Kopā ar Lauksaimnieka Oglekļa līgumu šie Noteikumi veido mūsu līguma pamatu. Ja kāds šo Noteikumu aspekts šķiet neskaidrs, lūdzu, nevilcinieties mūs par to informēt. Mēs augstu vērtējam jūsu atsauksmes un esam apņēmušies uzlabot mūsu Noteikumu pārskatāmību, pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju.

Gadījumā, ja šajos Noteikumos tiks veiktas izmaiņas, mēs tās nekavējoties atjaunināsim šajā platformā, nodrošinot, ka visas ieinteresētās personas gūst labumu no izmaiņām. Turklāt mēs paziņosim par šīm izmaiņām pa e-pastu uz platformā norādīto adresi. Ir obligāti jāpārskata atjauninātie Noteikumi pēc paziņojuma saņemšanas, jo jūsu turpmāka Platformas vai Pakalpojumu izmantošana 30 dienas pēc paziņojuma liecina, ka piekrītat mainītajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat kādam no mainītajiem Noteikumiem, lūdzu, rakstiski informējiet mūs par savām bažām. Kopā mēs tās risināsim un vienosimies par turpmāko attiecību gaitu.

Ja Noteikumus lasāt pirmo reizi vai redzat jaunu terminu ar lielo sākumburtu, lūdzam iepazīstieties ar lietotajām definīcijām:

“Rezerves kredīti” ir netirgojami oglekļa rezerves kredīti, lai segtu Oglekļa Projekta nepastāvības risku un kas ir izveidoti un tiek pārvaldīti saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, Projekta Principiem un/vai citiem attiecīgajiem noteikumiem un regulām, kas jebkurā brīdī var būt piemērojami Oglekļa Projektam. Rezerves kredītiem netiek piešķirts Tirdzniecības Kredīta sērijas numurs, un tie netiek uzskatīti par Tirdzniecības Kredītiem.

“Oglekļa atribūti” ir vides, SEG samazināšanas un klimata ieguvumi, atribūti un tiesības, kas saistītas ar Oglekļa projekta īstenošanu Laukos.

"Oglekļa cikls" ir laika posms, kas sākas ar pirmo praktisko izmaiņu ieviešanu jebkurā no jūsu Laukiem pēc ražas novākšanas. Nākamais posms ir ražas novākšana, kam seko datu vākšana par prakses izmaiņu rezultātiem, un cikls noslēdzas ar kredītu izsniegšanu. Jauns Oglekļa Cikls sākas ar pirmo īstenoto prakses izmaiņu pēc ražas novākšanas. Divi Oglekļa cikli var noritēt paralēli, piemēram, ja viens ir tikko sācies, bet otrs gaida Sertificētāju apstiprinājumu Kredīta Izsniegšanai.

"5 gadu Projekta Periods" ir periods, kas ilgst piecus gadus no pirmās īstenotās prakses maiņas jebkurā no jūsu laukiem. Vēl viens 5 gadu Projekta Periods automātiski sākas pēc iepriekšējā perioda beigām, ja vien Jūs neesat iesniedzis paziņojumu par izbeigšanu. Ja Projekta kreditēšanas periods beidzas 5 gadu Projekta Perioda laikā, tobrīd spēkā esošais 5 gadu Projekta Periods automātiski beidzas vienlaikus ar Projekta kreditēšanas perioda pēdējo Oglekļa ciklu.

“Oglekļa programma” ir brīvprātīga programma, ko izstrādājis eAgronom un, dažādu projektu ietvaros, mudina lauksaimniekus īstenot noteiktas agronomiskās prakses, kuru mērķis ir uzlabot augsnes veselību, samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē.

“Oglekļa projekts” ir atsevišķs darbību kopums, ko Lauksaimnieks veic jebkurā Laukā saskaņā ar eAgronom Noteikumiem, ievērojot Projekta principus nolūkā uzlabot augsnes veselību, samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē un pēc tam iegūt Projekta kredītus, ko validē neatkarīga un kompetenta validācijas iestāde, un kas ir reģistrēti pie sertificētāja, un, paredzams, ka tie darbosies 40 gadus. Oglekļa projekts ir iesniegts sertificējošanai institūcijai Verra saskaņā ar šādu projektu: eAgronom Sustainable Farming in Central and Eastern Europe, Project ID 4835. 

“Sertificētājs” ir starptautiski atzīta platforma, ko eAgronom izvēlas pēc saviem ieskatiem un kas ļauj izsniegt, nodot, turēt, uzglabāt, anulēt un norakstīt Verificētās oglekļa vienības (šajā lietā Sertificētājs ir  Verra), kas izsniedz Projekta kredītus.

“Sertificētāja noteikumi” ir noteikumi un prasības, kas reglamentē ar Sertificētāju saistītos procesus, kā arī attiecīgie grozījumi, ja tādi tiek veikti.

“Tiesību aktu izmaiņas” ir jebkuru tiesību aktu, noteikumu, saistošo noteikumu (tostarp, bet ne tikai, Sertificētāja noteikumu), politikas vai valsts iestādes prasību (vai jebkuru attiecīgās valsts iestādes veikto izmaiņu to interpretācijā) ieviešana, izmaiņas vai izmaiņas to piemērošanā, kas būtiski un nelabvēlīgi ietekmētu eAgronom un/vai Lauksaimnieka spēju īstenot savas tiesības vai pildīt būtiskos pienākumus saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

 “CO2e” ir 1997. gada 11. decembrī pieņemtās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola A pielikumā uzskaitīto siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas izteiktas oglekļa dioksīda ekvivalentā. Oglekļa dioksīda ekvivalents jeb CO2e ir metrisko tonnu CO2 emisiju skaits, kam ir tāds pats globālās sasilšanas potenciāls kā vienai metriskajai tonnai citas siltumnīcefekta gāzes.

"eAgronom kopējā rezerve" ir apvienotā rezerve, ko veido papildu Tirdzniecības kredīti, kurus Lauksaimnieks radījis un nodevis eAgronom sakarā ar Lauku izņemšanu vai Lauksaimnieka Oglekļa Līguma izbeigšanu, kā norādīts 3.1. un 3.3. punktā, lai segtu jebkādu reversiju un novērstu negatīvu ietekmi uz citu Lauksaimnieku piesaistīto emisiju kopējo apjomu, kas piedalās mūsu Oglekļa projektā.

“Saistību neizpildes gadījums” ir jebkurš no turpmāk minētajiem notikumiem vai apstākļiem, kas jebkurā brīdī iestājas attiecībā uz kādu no Pusēm, kas ir uzskatāms par saistību neizpildes gadījumu attiecībā uz šo Pusi:

 • Puses darbības izbeigšana, likvidācija vai finanšu stāvokļa būtiska pasliktināšanās, vai šādas procedūras uzsākšana;

 • fakta konstatējums, kad jebkurš apliecinājums vai garantija, ko Puse ir sniegusi vai uzskatījusi par sniegtu eAgronom Noteikumos, ir bijusi nepatiesa, nepareiza, neprecīza, nepilnīga vai maldinoša jebkādā būtiskā aspektā laikā, kad tā tika sniegta vai uzskatīta par sniegtu;

 • Puse apzināti sniedz otrai Pusei nepatiesu, nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju jebkādā būtiskā aspektā;

 • eAgronom neizmaksā kompensāciju Lauksaimniekam saskaņā ar eAgronom Noteikumiem;

 • Lauksaimnieks nepaziņo eAgronom par Lauka juridiskās kontroles maiņu;

 • Lauksaimnieka pienākumu pārkāpums saskaņā ar sadaļu “Oglekļa projekta datu vākšana un apstrāde”;

 • Lauksaimnieks nepiešķir eAgronom vai eAgronom ieceltai trešai personai jebkādas atļaujas, kas var būt nepieciešamas Oglekļa projekta apstiprināšanai vai Projekta kredītu Verifikācijai vai Izsniegšanai;

 • Pojekta principu neievērošana un/vai vismaz vienas prakses izmaiņas neieviešana. 

 • jebkurš cits būtisks jebkuras Līgumā noteiktās Puses saistības pārkāpums.

“Lauks” ir jebkurš lauks, kas ir Oglekļa projekta sastāvdaļa, kura norādīta Lauku sarakstā.

“SEG” ir siltumnīcefekta gāze.

“Izsniegšana” ir process, kas notiek pēc Verifikācijas un ietver Projekta kredītu izsniegšanu saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, ja piemērojams, unikālu sērijas numuru ģenerēšanu, Projekta kredītu ieraksta izveidi pie attiecīgā Sertificētāja, Projekta kredītu noguldīšanu nominālajā kontā vai mūsu sadarbības partnera nominālajā kontā un Pastāvīguma rezervē pie attiecīgā Sertificētāja, kā arī citus pasākumus, ko periodiski var noteikt attiecīgie Sertificētāja noteikumi.

“Lauku saraksts” nozīmē aktīvo Lauku sarakstu, kuros tiek ieviestas prakses izmaiņas un kas ir daļa no oglekļa projekta, ko Lauksaimnieks ievadījis eAgronom Platformā.

"MRV" ir Oglekļa projekta datu mērīšanas, reģistrēšanas un verifikācijas process.

“Pastāvīguma rezerve” ir apvienotā rezerve, kas sastāv no Rezerves kredītiem, kuri izveidoti un tiek pārvaldīti saskaņā ar attiecīgajiem Sertificēšanas noteikumiem, Projekta principiem un/vai citiem atbilstīgajiem noteikumiem un regulām, kas var būt piemērojami Oglekļa projektam jebkurā laikā.

“Platforma” ir eAgronom izstrādātā programmatūra Oglekļa projekta pārvaldībai un ietver Oglekļa projekta datu mērīšanas, reģistrēšanas un pārbaudes sistēmu.

“Projekta principi” ir Oglekļa programmas principi, tostarp, bet ne tikai, atbilstīgās darbības, papildināmības kritēriji, augsnes analīzes, ilgtspējas noteikumi, pamata vadlīnijas un citi principi, kas periodiski var tikt grozīti un papildināti, un ir pieejami vietnē: https://www.eagronom.com/legal

“Projekta kreditēšanas periods” ir laika posms, kurā Oglekļa projekta ietvaros radītās SEG emisijas piesaistes drīkst Izsniegt kā Projekta kredītus. Šis periods ir līdz 2041.gadam (ieskaitot).

“Projekta kredīti” ir visi Rezerves kredīti un Tirdzniecības kredīti, kurus paredzēts radīt un Izsniegt Oglekļa projekta ietvaros Projekta kreditēšanas periodā.

“Norakstīšana” ir Tirdzniecības kredīta neatgriezeniska izņemšana no apgrozības Sertificētāja sistēmā, kas atbilst vienas metriskās tonnas CO2 ekvivalenta kompensācijai.

""Nevēlams gadījums" mēs identificējam divu veidu nevēlamus gadījumus:

a) "Novēršams gadījums" ir situācija, ko nerada Nenovēršams gadījums, piemēram, sliktas pārvaldības dēļ, projekta teritorijas daļas izslēgšana no dalības projektā vai pārmērīgas mežizstrādes dēļ; vai 

b) "Nenovēršams gadījums" ir situācija, ko nerada nenovēršams gadījums, piemēram, tādas katastrofas kā vētras, zemestrīces, plūdi, sausums, ugunsgrēki, viesuļvētras vai ziemas vētras, vai cilvēka izraisīti notikumi, kurus projekta iesniedzējs nevar kontrolēt, piemēram, terora akti vai karš.

“Augsnes analītikas prasības” ir eAgronom izstrādāta procedūra, kas jāizmanto un jāievēro, ņemot augsnes analīzes.

“Tirdzniecības kredīts” ir unikāla tirgojama vienība, kas apliecina vienības turētāja tiesības pieprasīt SEG emisiju samazinājumu vai likvidēšanu 1 metriskās tonnas CO2e apmērā, kas Projekta kreditēšanas periodā ir pārbaudīta un izsniegta Oglekļa projekta ietvaros saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem oglekļa standarta programmā, kuru pārvalda neatkarīgs sertificētājs.

“Verifikācija” ir Lauksaimnieka un eAgronom iesniegto datu pārbaudes un verifikācijas process, ko veic Verifikācijas iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, lai pārliecinātos, vai Oglekļa projekta ietvaros SEG emisiju samazināšana un/vai likvidēšana patiešām ir notikusi (un darbības vārds „Verificēt” ir attiecīgi jāinterpretē).

“Verifikācijas iestāde” ir neatkarīga un uzticama iestāde, kas apstiprināta Verifikācijas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem.


 1. NOZĪMĪGS JURIDISKAIS PAMATS

1.1. Šis ir saistošs līgums.

Šie Noteikumi, eAgronom Privātuma politika, Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, Datu apstrādes papildinājums (attiecas tikai uz darījuma partneriem ārpus ES), Projekta principi un Lauksaimnieka Oglekļa līgums (turpmāk tekstā – “eAgronom Noteikumi”) veido pilnīgu vienošanos starp Jums un eAgronom attiecībā uz mūsu Pakalpojumiem un piekļuvi Platformai un tās izmantošanu. Šie eAgronom Noteikumi ir juridiski saistošs līgums starp Jums un eAgronom. Kad jūs parakstāt Lauksaimnieka Oglekļa līgumu vai noklikšķināt uz attiecīgās pogas, norādot, ka piekrītat eAgronom Noteikumiem, vai piekļūstat mūsu Pakalpojumiem vai jebkurai to daļai, Jūs piekrītat eAgronom Noteikumiem, un Jūs piekrītat, ka no šādas darbības brīža jums ir saistoši eAgronom Noteikumi. Turklāt visas darbības, ko Jūs veicat Platformā, ir saistošas un izpildāmas.


 1. OGLEKĻA PROJEKTA ĪSTENOŠANA

Jūs apņematies darīt visu iespējamo, lai īstenotu Oglekļa projektu, ievērojot Projekta principus (kurus varat atrast šeit - https://www.eagronom.com/legal) un īstenot vismaz vienu prakses izmaiņu katrā Oglekļa projektā iekļautajā Laukā, iesniegt pieprasītos datus un ievērot augsnes analīzes ņemšanas prasības.


 1. LAUKI

Laukam, uz kuru attiecas Oglekļa projekts, jābūt reģistrētam Mūsu Platformā eAgronom pieprasītajā termiņā pēc Lauksaimnieka Oglekļa Līguma parakstīšanas, un Jums ir jāaktivizē atbilstošie Lauki pirmajai ražas novākšanas sezonai. Katru gadu līdz eAgronom norādītajam datumam Lauku saraksts jāatjaunina nākamajām ražas novākšanas sezonām.

Galvenā prasība ir Jūsu juridiska kontrole pār laukiem un lai Jūs nepieciešamības gadījumā varat sniegt pierādījumus, piemēram, ja Sertificētājs tos pieprasa. Turklāt Jums ir aizliegts pievienot attiecīgos laukus Oglekļa projektam, ja uz šiem Laukiem attiecas juridiski apgrūtinājumi  (t.sk. strīdi par zemes īpašumtiesībām).

3.1. Vai pēc pievienošanās Oglekļa programmai var pievienot papildu laukus vai izņemt tos no programmas? 

Jā! Jums ir iespēja elastīgi pārvaldīt Laukus, kas ir iekļauti Lauku Sarakstā, par to paziņojot mums vismaz 30 dienas iepriekš.

Lauki var tikt pievienoti jebkurā laikā pēc tam, kad eAgronom darbinieki ir pārskatījuši un apstiprinājuši jaunos Laukus. Lauku pievienošana Oglekļa projektam nemaina 5 gadu Projekta Perioda ilgumu, ja potenciālo Tirdzniecības kredītpunktu apjoms, kas tiks radīts, nav pārāk liels. Liela skaita jaunu Lauku pievienošana Oglekļa projektam tiks izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi.

5 gadu Projekta Perioda beigās Laukus var izņemt bez maksas. Lauki, kurus vēlaties izņemt, paliks Oglekļa projektā vismaz līdz pašreizējā Oglekļa cikla beigām.

Lauka izņemšana 5 gadu Projekta Perioda laikā nozīmē, ka Jums būs jāatdod atpakaļ nepārdotie Tirdzniecības kredīti un/vai jāatmaksā nauda, kas saņemta par šajā periodā pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem. Šie Tirdzniecības kredīti un/vai nauda tiks ieskaitīta eAgronom kopējā rezervē, lai segtu iespējamos reversos gadījumus, kad tiek zaudēts šajā periodā piesaistītais ogleklis.

Piemēram:

 • Ja Jūs izstājaties no Projekta tieši pēc piektā Oglekļa cikla, par Lauku izņemšanu vai izstāšanos no Oglekļa projekta nav jāmaksā.

 • Ja Jūs izstājaties pēc septītā Oglekļa cikla, Jums ir jāatmaksā divu gadu Tirdzniecības kredītpunktu ekvivalents.

 • Ja Jūs izstājaties pēc desmitā Oglekļa cikla, par Lauku izņemšanu vai izstāšanos no Oglekļa projekta nav jāmaksā.

 • Ja Jūs izstājaties pēc vienpadsmitā Oglekļa cikla, Jums ir jāatmaksā viena gada Tirdzniecības kredītu ekvivalents.

Ja Jūs vēlaties izņemt Laukus no Oglekļa projekta pirms vismaz 0,3 Tirdzniecības kredītpunktu par hektāru izsniegšanas, tad tiek piemērota maksa par Lauku izņemšanu, kā norādīts 3.3. punktā.

Lauku izņemšana ir elastīgāka, ja Lauks tiek izņemts no Projekta, jo zemes īpašnieks zaudējis juridisko kontroli vai piešķīris attiecīgo lauku izmantošanai saules paneļiem. Vairāk informācijas 3.2. un 3.3. punktā.

Dažos gadījumos mēs, iespējams, varēsim atkārtoti pievienot Laukus mūsu Oglekļa programmai, taču tas tiks darīts tikai pēc katra lauka individuālas izskatīšanas.

Paturiet prātā, ka pēc Lauka svītrošanas no Lauku Saraksta Jūs nevarat saņemt kredītus ar atpakaļejošu datumu no citām oglekļa programmām/projektiem par tiem gadiem, kad Lauks bija daļa no mūsu Oglekļa projekta. Ja Jūs vēlaties izņemt Lauku un pievienoties citai oglekļa programmai ar šo Lauku, to nevar izdarīt līdz pašreizējā Oglekļa cikla beigām.

3.2. Kas notiek, ja es vēlos pārdot savu Lauku vai zemes īpašnieks vēlas izbeigt nomas līgumu Oglekļa projekta laikā? 

Ja mainās vai drīzumā mainīsies juridiskā kontrole pār Lauku, nekavējoties (ne vēlāk kā trīs (3) dienu laikā) informējiet mūs par to rakstveidā (info@eagronom.com vai latvija@eagronom.com). 

Ja vēlaties pārdot savu Lauku vai ja jūsu Lauks tiek iznomāts citam Lauksaimniekam, nekavējoties informējiet Mūs par šādu nodošanas darbības nodomu, un Mēs pieņemsim zināšanai konkrēto informāciju, ievērojot atbilstošo procedūru saskaņā ar eAgronom Noteikumiem. 

Ja kāda Lauka juridiskās kontroles, ja zemes īpašnieks izbeidz zemes nomas līgumu, maiņas rezultātā Lauksaimnieks nespēj pildīt Lauksaimnieka saistības, kas saistītas ar šo Lauku saskaņā ar eAgronom Noteikumiem, un netiek veikta Lauksaimnieka saistību nodošana saistībā ar šo Lauku, Lauku var izņemt no Oglekļa projekta, kā arī netiek piemērota maksa par šādu darbību. 

Šādā gadījumā 100% no Tirdzniecības kredītiem, kas iegūti pašreizējā Oglekļa cikla laikā, tiks nodoti eAgronom un pievienoti eAgronom kopējā rezervē, lai segtu jebkāda atgriezeniskas darbības un novērstu negatīvu ietekmi uz citu Lauksaimnieku piesaistīto emisiju kopējo apjomu, kas piedalās mūsu Oglekļa projektā. eAgronom noteikumi paliek spēkā attiecībā uz Laukiem, kurus neskar juridiskā statusa maiņa. 

Ja juridiskā statusa maiņu izraisa jūsu nodoms izbeigt nomas līgumu, lūdzu, skatiet 3.1. punktu iepriekš un 3.3. punktu, kā arī sadaļu par atbildību turpmāk. 

3.3. Lauksaimnieka Oglekļa Līguma izbeigšana vai Lauku izņemšana pirms vismaz 0,3 Tirdzniecības kredītu uz hektāra izsniegšanas

Mēs apņemamies nekavējoties pēc šī līguma stāšanās spēkā uzsākt nepieciešamās darbības, kas nepieciešamas kredītu izsniegšanai, lai pēc sākotnējās prakses izmaiņu ieviešanas un datu vākšanas pabeigšanas nodrošinātu jums ātrus ienākumus no to tirdzniecības. Tāpat norādām, ka jāņem vērā, ka sertifikācijas ietvaros tiek ieguldīti būtiski resursi un izmaksas, ja netiek ieviestas nekādas prakses izmaiņas vai datu vākšana netiek pabeigta un jūs pieņemat lēmuma par izstāšanos no programmas.

Ņemot to vērā, mēs ieviešam priekšlaicīgu līguma izbeigšanas vai lauka izņemšanas no projekta maksu, kas piemērojama, ja izvēlaties izbeigt Oglekļa programmas līgumu vai izņemt laukus, pirms jūsu lauki ir ģenerējuši vismaz 0,3 tirdzniecības kredītus uz hektāra.

Līguma izbeigšanas maksa tiek aprēķināta un piemērota nākamās kredīta izsniegšanas laikā šādā veidā:

(0,3 - izsniegtie Tirdzniecības kredīti uz ha*) x vidējā pārdošanas cena nākamās kredītu izsniegšanas laikā x visi hektāri Oglekļa projektā.

Piemēram: (0,3 - 0 izsniegtie Tirdzniecības kredīti) x 30 € x 100 ha = 900 € līguma izbeigšanas maksa.

Ja Jūs vēlaties izņemt Laukus no Projekta pirms vismaz 0,3 Tirdzniecības kredītu par hektāru izsniegšanas, tad tiek piemērota maksa par to izņemšanu. Maksa tiek aprēķināta tāpat kā iepriekš aprakstītā pārtraukšanas maksa, ņemot vērā no Projekta izņemamo Lauku proporciju attiecībā pret kopējo saimniecības projekta platību. Piemēram, ja Jūs vēlaties noņemt 20 ha no 100 ha saimniecības laukiem projektā, tad Lauka noņemšanas maksa ir 20 % no līguma izbeigšanas maksas.

*Ja neesat piemērojis nevienu prakses maiņu nevienā no iesniegtajiem laukiem un/vai atsakāties iesniegt nepieciešamos datus, Tirdzniecības kredīti par hektāru tiks uzskatīti par nulli, un līguma izbeigšanas maksa tiek piemērota uzreiz pēc līguma izbeigšanas. Tiek piemērota iepriekšējās kredītu izsniegšanas vidējā pārdošanas cena vai €30, ja līguma izbeigšana vai atsaukšana notiek pirms pirmās Oglekļa projekta kredītu pārdošanas.

Lauka izņemšanas maksu nepiemēro šādos gadījumos:

 • Lauks tiek izslēgts no Projekta, jo zemes īpašnieks zaudē juridisko kontroli;

 • attiecīgā Lauka piešķiršana izmantošanai saules paneļiem;

 • Atšķirība no mūsu oglekļa aprēķina rezultāta ir lielāka par 15 %.


 1. MŪSU PIENĀKUMI PRET JUMS

Mēs palīdzēsim Jums Oglekļa projekta ieviešanā, lai maksimāli palielinātu jūsu izredzes saņemt augstas kvalitātes Sertificētus Tirdzniecības kredītus. Lai to paveiktu, Mēs varam izmantot apakšuzņēmējus eAgronom Noteikumos noteikto saistību izpildei, taču Mēs nodrošinām, ka jebkurš apakšuzņēmējs ir pienācīgi kvalificēts saistību izpildei. 

4.1. Vadlīnijas

Mēs analizējam jūsu datus un Oglekļa konsultāciju laikā mēs piedāvājam ieteicamo praksi, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, ko esat mums sniedzis.

4.2. Mērīšana, ziņošana un verifikācija

4.2.1. Mēs nodrošinām Jums piekļuvi mūsu Platformai, lai ziņotu par Lauku un lauksaimniecības darbību datiem, kas nepieciešami, lai piedalītos Oglekļa projektā. 

4.2.2. Pamatojoties uz Jūsu sniegtajiem datiem un izmantojot citus līdzekļus, piemēram, attālās izpētes tehnoloģijas un telemātiku, mēs novērtējam un aprēķinām oglekļa emisijas un oglekļa izmaiņas pieteiktajos Laukos.

4.2.3. Mēs aprēķinām CO2e piesaistes vai samazinājumu apjomu (samazinājumi nerada nekādus Projekta kredītus) un līdzvērtīgu Projekta kredītu apjomu, atkarībā no Sertificētāja un tā metodikas.

4.2.4. Mēs izmantojam Jūsu sniegtos datus, lai sagatavotu visu nepieciešamo dokumentāciju, kas nepieciešama Projekta kredītu pārbaudei un izsniegšanai. 

4.3. Oglekļa projekta  pārvaldība

Mēs pārvaldām Oglekļa projektu, t. i., mēs izmantojam Sertificētāju, lai sertificētu un reģistrētu Oglekļa projektu un sekotu līdzi Projekta kredītu verifikācijai, izsniegšanai, nodošanai, anulēšanai un/vai norakstīšanai.

4.4. Kas notiek, ja mainās sertificēšanas noteikumi vai vēlamā prakšu maiņa? 

Mēs regulāri pārskatām Projekta principus, lai pārliecinātos, vai tie joprojām ietver labāko praksi un atspoguļo zinātnisko vienprātību, kā arī Sertificētāja noteikumus, un attiecīgi pārskatām Projekta principus, brīdinot Jūs par to vismaz 30 dienas iepriekš, ja nepieciešams kaut ko mainīt (piemēram, sākot no nākamās Oglekļa cikla).


 1. OGLEKĻA PROJEKTA DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

5.1. Oglekļa projektu datu vākšana un apstrāde ir būtisks process, tādēļ ir nepieciešami kopīgi centieni, lai nodrošinātu precīzu un visaptverošu datu ieguvi, kas ir būtiski projekta kredītu pārbaudei un sertifikācijai.

5.2. Visi dati tiks iesniegti, izmantojot mūsu Platformu un citus nepieciešamos rīkus, ja tas būs nepieciešams.

5.3. Jums ir precīzi jāreģistrē un jāuztur visu ar oglekļa projektu saistītie dati. Turklāt jums ir jāievada ikgadējie Oglekļa projekta monitoringa dati norādītajā platformā noteiktajā formātā ne vēlāk kā datumā, ko nosaka eAgronom katra kalendārā gada sākumā visā mūsu sadarbības laikā. 

5.4. Parakstot Lauksaimnieka Oglekļa līgumu, jūs piekrītat sniegto datu, kas ietver izmaiņas lauksaimniecības praksē, citus ieguvumus no prakšu maiņas (piemēram, degvielas un mēslojuma patēriņa samazināšanu), augsnes monitoringa un jebkuru citu datu, kas attiecas uz Oglekļa projektu, nodošanai un pilnvarojat iesniegt tos Verifikācijas iestādei, Sertificētājam vai trešās puses pakalpojumu sniedzējam (piemēram, augsnes analīzes pakalpojumu sniedzējam), kas var būt nepieciešami pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar eAgronom noteikumiem..

eAgronom patur tiesības izmantot apkopotos un anonimizētos datus tikai eAgronom piedāvāto produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Šādi rezultāti neiekļaus un neatklās jūsu identitāti vai komercnoslēpumus, nodrošinot konfidencialitāti un patentētas informācijas neizpaušanu.

5.5. Personas datu kontrole. Lai sniegtu Mūsu pakalpojumus, Mēs, Jūs un Mūsu partneri var eksportēt, importēt, vākt un/vai citādi apstrādāt personas datus (“Personas dati” ), kas pieder personām, kuras aizsargā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula ES 2016/679 (GDPR) un citi piemērojamie datu aizsardzības un privātuma tiesību akti. Mūsu Privātuma politikā sīkāk aprakstītas Pušu lomas, izklāstītas tiesības un pienākumi attiecībā uz Personas datiem, un tā palīdz Mums un Jums nodrošināt atbilstību GDPR. Katra Puse ir pilnībā atbildīga par atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un par visu saistīto pienākumu izpildi attiecībā uz trešām personām, tostarp datu subjektiem un uzraudzības iestādēm.

5.6. Konfidencialitāte. 

5.6.1. eAgronom Noteikumi, kā arī jebkura cita konfidenciāla vai patentēta informācija, ko Mēs Jums padarām pieejamu, saskaņā ar eAgronom Noteikumiem tiek uzskatīta par Mūsu konfidenciālu informāciju.

5.6.2. Jūsu dati, kas attiecas uz Oglekļa projekta ieviešanu un izpildi, un iegūti saskaņā ar eAgronom noteikumiem, tiek uzskatīti par jums piederošu konfidenciālu informāciju. eAgronom patur tiesības izpaust šādu informāciju, pamatojoties uz nepieciešamību informēt Sertificētāju, Verifikācijas iestādi, sadarbības partnerus (izplatītājus), apakšuzņēmējus vai citu trešo pusi, kurai ir likumīgas tiesības piekļūt informācijai, kas nepieciešama Oglekļa projekta īstenošanai, validācijas pabeigšanai, verifikācijai, izsniegšanai, nodošanai, izbeigšanai vai projekta kredītu atcelšanai.

Mēs atbildīgi attiecamies pret jūsu datu aizsardzību un apstrādājam tos ar vislielāko rūpību. Kā minēts iepriekš, mēs kopīgojam jūsu datus ar attiecīgajām pusēm tikai tad, ja tas ir nepieciešams Oglekļa projekta īstenošanai. Piemēram, mēs sniedzam daļējus datus pārbaudes iestādei tikai tad, ja tā īpaši interesējas par noteiktiem jautājumiem sertifikācijas procesā un cenšamies tos anonimizēt, kad vien iespējams. Lai gan mūsu sadarbības partneri vai gala pircēji var būt informēti par reģionu, kurā kredīti tika ģenerēti, mēs atturamies kopīgot jūsu kontaktinformāciju, precīzu jūsu saimniecības atrašanās vietu vai jebkādu informāciju par jūsu saimniecību vai tās pārvaldību bez jūsu nepārprotamas piekrišanas.

5.6.3. Līdz eAgronom Noteikumu termiņa beigām vai izbeigšanai katra Puse apņemas neizmantot un neizpaust konfidenciālu informāciju, ja vien:

 • tas ir nepārprotami atļauts saskaņā ar eAgronom Noteikumiem; vai

 • tas ir jādara saskaņā ar likumu vai tiesas vai citas kompetentas iestādes vai tribunāla rīkojumu; vai

 • otra Puse ir rakstiski piekritusi šādai izpaušanai (šādu piekrišanu nedrīkst nepamatoti atteikt vai aizkavēt); vai

 • šī apņemšanās neattiecas uz Puses profesionālajiem padomdevējiem, kuriem pret šādu Pusi ir saistošs pienākums ievērot konfidencialitāti, kas attiecas uz jebkādu izpausto informāciju.

 • Ja kādai Pusei rodas nepieciešamība izpaust jebkādu informāciju, attiecīgajai Pusei pirms šādas izpaušanas ir jādara viss iespējamais, lai apspriestos ar otru Pusi.

5.7. Kas notiek ar datiem, ja Jūs izstājaties no Oglekļa projekta?

Mēs glabājam iegūtos datus divus gadus pēc Oglekļa projekta perioda beigām (40 gadus), tāpat arī Jums ir jāuztur un jādara mums un Verifikācijas iestādei pieejami visi ar Oglekļa projektu saistīto datu ieraksti (tostarp elektroniskie ieraksti) pēc Mūsu vai Verifikācijas iestādes pieprasījuma. Jūs, iespēju robežās, piekrītat, ka mēs varam attālināti uzraudzīt Laukus līdz pat 40 gadiem, pārliecinoties, ka nenotiek būtiskas izmaiņas un piesaistīto emisiju zudums, kas Sertifikatoram jāsedz no pastāvības rezerves.

5.8. Mums ir tiesības pārbaudīt Jūsu datus.

Mums ir tiesības veikt Oglekļa projekta uzraudzības datu revīziju, tostarp, bet ne tikai, izmantojot gaisa vai attālinātos attēlus un sensorus Oglekļa projekta paredzamajā darbības laikā. Šāda revīzija var ietvert arī saimniecības apmeklējumu un papildu datu pieprasījumu. Mēs sedzam uzraudzības un pārbaudes revīziju izmaksas, ja vien revīzijā netiek konstatēta nepatiesu datu ziņošana. Ja Mēs konstatējam, ka Oglekļa projekta uzraudzības un pārbaudes laikā Jūs Mums esat snieguši nepatiesus datus, Jums ir jāsedz vai jāatlīdzina visas attiecīgās uzraudzības un pārbaudes izmaksas.

5.9. Vai jums joprojām ir jāuzkrāj dati, ja izstājaties no mūsu Oglekļa projekta?

Jā, ja Jūs atstājat mūsu Projektu un sākat piemērot ilgtspējīgu praksi Laukos, kas bija iekļauti Mūsu Projektā, Jums joprojām ir jāpabeidz datu vākšana par konkrēto Oglekļa projekta ciklu un jāiesniedz dati Mums. Mēs turpināsim uzraudzīt Jūsu Laukus, izmantojot satelītus, arī pēc Oglekļa cikla beigām.


 1. KĀ UN KAD TIKS PIEŠĶIRTI PROJEKTA KREDĪTI?

6.1. Mēs (kopā ar mūsu sadarbības partneri, ja attiecināms) veicam visas nepieciešamās darbības kā projekta īstenotāji, kas var būt pilnvarotās puses saskaņā ar attiecīgajiem sertificēšanas noteikumiem, lai apstiprinātu un reģistrētu Oglekļa projektu, kā arī pārbaudītu un izsniegtu projekta kredītus. Ņemot vērā minēto, jūs piešķirat un nododat tiesības Jūs pārstāvēt Sertificētājam projekta kredītu izsniegšanas nolūkos. Papildus Jūs piekrītat sniegt mums vai mūsu sadarbības partnerim visas nepieciešamās pilnvaras, kas nepieciešamas Oglekļa projekta apstiprināšanai, kā arī projekta kredītu pārbaudei vai izsniegšanai.

6.2. Visus Projekta kredītus Sertificētājs izsniedz uz Mūsu vai Mūsu sadarbības partnera nominālo kontu, pamatojoties uz grafiku, kas noteikts pēc Mūsu ieskatiem saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, bet orientējoši gada laikā no attiecīgās saimniecības datu iesniegšanas pabeigšanas. 

Tas nozīmē, ka Projekta kredītus var izsniegt par katru gadu, taču pārbaude var aizņemt garāku laika periodu, tāpēc kredīti netiek izsniegti uzreiz katra prakses gada beigās, bet gan pēc tam, kad Sertificētājs būs pārbaudījis visus datus un procesus, lai pārliecinātos, vai prakses atbilst darbībām dabā. 

6.3. Izsniegšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem un tiek uzskatīta par pabeigtu, kad attiecīgie Projekta kredīti tiek ieskaitīti eAgronom kontā vai Pastāvīguma rezervē, ja vien Sertificētāja noteikumos nav noteikts citādi. Projekta kredītus, kas tiek piešķirti Pastāvīguma rezervei, sauc par Rezerves kredītiem, un tie tiek rezervēti Pastāvīguma rezervei bez jebkādas kompensācijas Lauksaimniekam un eAgronom saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem. Precīza Pastāvīguma rezerves daļa ir noteikta Sertificētāja noteikumos, Projekta principos un/vai citos noteikumos un regulējumā, kas piemērojams Oglekļa Projekta un Projekta kredītiem (orientējoši aptuveni 20–25 %).

6.4. Vai jums ir jāmaksā ar sertifikācijas procesu vai kredītu izsniegšanu saistītas maksas?

Jums nav jāveic nekādus papildu maksājumus par sertifikācijas vai kredītu izsniegšanas procesu. Tā vietā tiek ieturēta komisija no ģenerētajiem tirdzniecības kredītiem, kā noteikts Lauksaimnieka Oglekļa līgumā un ko nosaka tālāk sadaļā “Atlīdzība” norādītie aprēķini. Mēs apņemamies segt visas nodevas un maksas, ko uzliek Sertificētājs un Verifikācijas iestāde, lai segtu administratīvos izdevumus, kas saistīti ar Oglekļa projekta apstiprināšanu, verifikāciju un projekta kredītu izsniegšanu, izņemot izmaksas, ko lauksaimnieks ir skaidri uzņēmies saskaņā ar eAgronom noteikumiem.

6.5. Cik daudz kredītu tiks izsniegti?

Paredzamos Projekta kredītus, kas saskaņā ar eAgronom Noteikumiem un Oglekļa projektu tiks iegūti un izsniegti Projekta kreditēšanas periodā, var aprēķināt, izmantojot Mūsu Platformas vietnē pieejamo provizorisko oglekļa kalkulatoru, taču ņemiet vērā, ka aprēķini ir aptuveni un var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem, jo oglekļa piesaisti var ietekmēt daudzi faktori, galvenokārt Jūsu ieviestās prakses. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Projekta kredītu izsniegšana ir atkarīga no abu pušu, proti, Mūsu pašu un Jūsu, veiktajām darbībām, kā arī no Sertificētāja apstiprinājuma.

 1. KAS NOTIEK PĒC IZSNIEGŠANAS?

7.1. Kompensācijas kārtība.

Apmaiņā pret Jūsu dalību Oglekļa projektā mēs piedāvājam Jums Tirdzniecības kredītus vai naudas kompensāciju, vienlaikus paturot daļu no Tirdzniecības kredītiem kā mūsu maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Ir svarīgi ņemt vērā, ka saistību nepildīšanas gadījumā lauksaimniekam netiks sniegta kompensācija. Konkrēts lauksaimniekam piešķirto Tirdzniecības kredītu procentuālais daudzums ir norādīts Lauksaimnieka Oglekļa līgumā. Lai nodrošinātu skaidrību, lauksaimnieka tirdzniecības kredītu daļa tiek noteikta pēc šādas formulas: (Projekta kredīti - Buferkredīti) * Lauksaimnieka daļa, kā noteikts Lauksaimnieka Oglekļa līgumā.

Izsniedzot Tirdzniecības kredītus, jums piešķirtā summa tiks parādīta Jūsu kontā mūsu Platformā. Ar šo Jūs piešķirat mums pilnvaru pārvaldīt Tirdzniecības kredītus Jūsu vārdā, pamatojoties uz Jūsu norādījumiem, kas iesniegti 15 dienu laikā pēc izsniegšanas. Šie norādījumi var ietvert atļauju mums:

 • pārdot jūsu tirdzniecības kredītus, un/vai 

 • tos norakstīt.

Ja vēlaties pārdot savus Tirdzniecības kredītus

7.2. Mēs norādīsim Jūsu kontā, cik daudz Tirdzniecības kredītu Jūs esat saņēmis kā kompensāciju Oglekļa projekta ietvaros. Tiklīdz Jūs būsiet izvēlējies pārdot savus Tirdzniecības kredītus vai 15 dienu laikā pēc izsniegšanas nebūsiet izvēlējies norakstīt savus Tirdzniecības kredītus, Mēs izpildīsim Jūsu pārdošanas rīkojumu vai nodosim to Mūsu sadarbības partnerim izpildei par tirgus cenu un 30 dienu laikā pēc tam, kad būsim saņēmuši ieņēmumus no šādas pārdošanas, izmaksāsim tos Jums.

7.3. Ja vēlaties norakstīt savus Tirdzniecības kredītus

Šādā gadījumā, ja Jūs būsiet izdarījis attiecīgu izvēli Mūsu Platformā, īpašumtiesības uz Jūsu Tirdzniecības kredītu daļu Jums tiks nodotas 15 dienu laikā pēc izsniegšanas, un Jums piederošo Tirdzniecības kredītu summa tiks norādīta Jūsu kontā mūsu Platformā. Jums būs 15 dienas kopš izsniegšanas, lai norakstītu Tirdzniecības kredītus no apgrozības, un, ja 15 dienu laikā no izsniegšanas neesat izdarījis izvēli par savu Tirdzniecības kredītu norakstīšanu, tad Jūs pilnvarojat Mūs pārdot Jūsu Tirdzniecības kredītus par tirgus cenu un izmaksāt Jums ieņēmumus no šādas pārdošanas 30 dienu laikā pēc tam, kad Mēs esam saņēmuši ieņēmumus no šādas pārdošanas.

Norakstīšanas maksa ir 5% no norakstītajiem Tirdzniecības kredītiem, kur maksa tiks atskaitīta ieturot attiecīgo Tirdzniecības kredītu ekvivalentu.

Norakstīšana ir neatgriezeniska darbība, t. i., tiklīdz Jūs esat norakstījis savus Tirdzniecības kredītus, Jūs nevarat tos pārdot vai veikt citas darbības, izņemot norakstīšanu. Iemesls tam ir sekojošs: Reģistrs anulēs Norakstītos kredītus un izsniegs kredītu Norakstīšanas apliecinājumu. 

Norakstīšana tiek izmantota, piemēram, lai samazinātu paša lauksaimnieka oglekļa emisijas.

7.4. Pārdošanas vai norakstīšanas rīkojumu iesniegšana

Pārdošanas vai norakstīšanas rīkojumus var iesniegt tikai Mūsu Platformā. Tos var iesniegt jebkurā laikā pirms Izsniegšanas un līdz 15 dienām pēc Izsniegšanas. Jau pirms Izsniegšanas Jūs varat izlemt pārdot vai izņemt visus vai daļu no saviem Tirdzniecības kredītiem, taču, paturiet prātā, ka pēdējais datums, kad Jūs varat pieņemt lēmumu par Tirdzniecības kredītu norakstīšanu, ir 15. diena pēc to Izsniegšanas; pēc tam Mēs automātiski pārdosim Jūsu Tirdzniecības kredītus, ja Jūs nebūsiet nolēmis citādi. Ja lēmumu nav iespējams iesniegt izmantojot Mūsu Platformu, lūdzam nosūtīt izvēli rakstiski uz info@eagronom.com vai latvija@eagronom.lv. Ir svarīgi ņemt vērā, ka, iesniedzot to, Jūs uzņematies saistības pārdot savus Tirdzniecības kredītus vai tos norakstīt. Jūs varat veikt izmaiņas lēmumā pirms Mēs paziņojam par Jūsu veikto izvēli Mūsu sadarbības partnerim vai Sertificētājam. Ņemot vērā, ka informācijas nodošana Sertificētājam notiek pēc Jūsu iesniegumu saņemšanas, šī iemesla dēļ pirms tā izdarīšanas Jums vienmēr jāpārliecinās, vai:

 • ir ievadītas pareizās vērtības;

 • esat pārliecināts, ka izdarītā izvēle ir pareiza;

 • Tirdzniecības kredīta cena var atšķirties atbilstoši tirgus situācijai (jebkurā gadījumā ne mazāk kā 30 EUR).

7.5. Kas notiek pēc tam, kad esat izvēlējies norakstīt kredītus?

Pēc savu kredītu Norakstīšanas Jūs vairs nevarēsiet tos atgūt. Mēs nodosim Jūsu rīkojumu Sertificētājam, kurš veiks attiecīgās procedūras, lai norakstītu Jūsu izvēlēto Tirdzniecības kredītu summu ar attiecīgo atsauci. 

7.6. Pievienotās vērtības nodoklis

Jebkuras finansiālās vērtības, kas minētas eAgronom noteikumos, neietver piemērojamo ieturējuma, pārdošanas vai pievienotās vērtības nodokli (“PVN”), kas tiek piemērots darbībām, par kurām šādas summas veido visu vai daļu no atlīdzības PVN vajadzībām. PVN režīms jebkurai darbībai saskaņā ar eAgronom noteikumiem tiek noteikts saskaņā ar tās jurisdikcijas PVN likumu, kurā tiek uzskatīts, ka ir noticis ar PVN apliekams darījums. Gadījumā, ja PVN ir pareizi iekasēts par jebkuru šādu darbību, saņēmēja Puse pārskaita otrai Pusei summu, kas ir līdzvērtīga otras Puses jurisdikcijā iekasējamajam PVN, ja tāds ir. Tomēr šis maksājums ir jāpieprasa tikai tad, kad kāda no pusēm ir iesniegusi derīgu PVN rēķinu, kas attiecas uz minēto summu. 


 1. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

8.1. Cik ilgi līgums ir spēkā?

8.1.1. Mūsu attiecības saskaņā ar eAgronom Noteikumiem ir spēkā visu Projekta kreditēšanas perioda laiku (līdz 2041. gadam (ieskaitot)) vai līdz to izbeigšanai. Projekta kopējais ilgums ir vismaz 40 gadi, tāpēc pēc Projekta kreditēšanas perioda beigām vai Jūsu Oglekļa Līguma izbeigšanas noteikumiem, kas reglamentē monitoringa darbības, saglabāsies kopumā līdz 40 gadiem, sākot no Projekta uzsākšanas datuma. Noteikumi, kas regulē kredītu pārvaldību, saglabāsies līdz brīdim, kad Jūs būsiet atteikušies no oglekļa kredītiem vai būsiet saņēmuši naudas ieņēmumus no Oglekļa kredītu pārdošanas procesa saskaņā ar 7. sadaļu..

8.1.2. Mūsu attiecības saskaņā ar eAgronom noteikumiem paliek spēkā vismaz piecus gadus no pirmās ieviestās prakses maiņas jebkurā no Jūsu laukiem. Tas nozīmē, ka mūsu attiecību pirmo 5 gadu laikā, skaitot no pirmās ieviestās prakses maiņas, uz Līguma izbeigšanas kārtību attiecas papildu nosacījumi, ja tas tiek izbeigts pirms konkrētā piecu gadu termiņa.

8.1.3. Jūs varat izbeigt šīs līgumiskās attiecības vienkāršoti pēc 5 gadu Projekta Perioda beigām, paziņojot mums par to ne vēlāk kā 30 dienas pēc 5 gadu Projekta Perioda beigām. Mūsu līgumiskās attiecības automātiski tiek atjaunotas uz vēl vienu 5 gadu Projekta Periodu, ja vien Jūs neesat iesniedzis paziņojumu par līguma izbeigšanu. Līgums šādā veidā turpinās atjaunoties līdz Kredītperioda beigām.

8.1.4. Ja Jūs vēlaties steidzamības kārtā izbeigt līgumu pirms katra 5 gadu Projekta Perioda beigām, Jums būs jāatmaksā nepārdotie Tirdzniecības kredīti un/vai ieņēmumi, kas saņemti no pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem kārtējā 5 gadu Projekta Perioda laikā. Šie Tirdzniecības kredīti vai naudas ieņēmumi nonāk eAgronom kopējā rezervē, lai segtu iespējamos reversos gadījumus, ja ogleklis atkal nonāk atmosfērā. Uzraudzības periodā Jums ir jāuztur tāda prakse, kas nerada noplūdi vai novēršamu atgriezenisko plūsmu, jo jebkuru šādu notikumu rezultātā Sertificētājs var anulēt kredītus ar atpakaļejošu datumu.

 1. GARANTIJA UN ATRUNAS

9.1. Savstarpēji apliecinājumi un garantijas. Katra Puse apliecina un garantē: (a) ka tā ir pienācīgi organizēta, likumīgi pastāvoša un ar labu reputāciju saskaņā ar tās jurisdikcijas likumiem, kurā tā ir dibināta vai organizēta, un tai ir pilnvaras un tiesības noslēgt un pildīt eAgronom Noteikumos noteiktās saistības; (b) ka eAgronom Noteikumu īstenošana un izpilde nebūs pretrunā vai nepārkāps nevienu citu līgumu, kas Pusēm ir saistošs, vai jebkuru rīkojumu, spriedumu, dekrētu vai citu tai piemērojamu ierobežojumu; un (c) ka eAgronom Noteikumi veidos spēkā esošu un saistošu pienākumu šādai Pusei, un tie būs izpildāmi pret šādu Pusi saskaņā ar to noteikumiem.

9.2. Lauksaimnieka apliecinājumi un garantijas. Jūs apliecināt un garantējat, ka:

 • Jūs nepiedalāties citās līdzīga rakstura programmās vai projektos, kuru mērķis ir samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē attiecībā uz Laukiem, kas ir Oglekļa projekta daļa, un Jūs nesaņemat nekādus citus finansiālus vai citu veidu stimulus (neattiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti kā konkrētās valsts atbalsta pasākumi īstenojot Kopējās Lauksaimniecības politikas pasākumus - ekoshēmas, platību maksājumi u.c.), lai veiktu eAgronom Noteikumos paredzēto lauksaimniecības praksi bez iepriekšējas Mūsu piekrišanas pēc iekšējās saderības novērtējuma;

 • Jūs neesat noslēdzis līgumus vai vienošanās par jebkādu tiesību vai interešu nodošanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu attiecībā uz Projekta kredītiem vai citām SEG samazināšanas vai piesaistes vienībām, kas attiecas uz projektā pieteiktajiem laukiem;

 • visi Jūsu pārskati un finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar labiem grāmatvedības principiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jūsu finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem;

 • visi Jūsu dokumenti un dati, kas Mums sniegti saistībā ar eAgronom Noteikumiem, ir patiesi, precīzi, pilnīgi un nav maldinoši visos aspektos;

 • Jums ir spēkā esoša un neapstrīdama tiesiska kontrole pār Lauku sarakstā uzskaitītajiem Laukiem, pamatojoties, piemēram, uz īpašumtiesībām, lietojuma tiesībām, personiskās lietošanas tiesībām, nomas līgumu, līgumu par tiesībām izmantot bez maksas vai pamatojoties uz citu līgumisku vai juridisku instrumentu, kas ir pietiekams, lai audzētu kultūraugus un īstenotu Oglekļa projektu uz Laukiem saskaņā ar eAgronom noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā  Jūs apņematies sniegt papildu pierādījumus par savām īpašumtiesībām;

 • Jūs ievērojat visus likumus, noteikumus, atļaujas un licences (tostarp, bet ne tikai, vides aizsardzības likumus), kas attiecas uz Oglekļa projekta īstenošanu un eAgronom Noteikumu izpildi, un pret Jums nav uzsāktu, norisošu vai draudošu tiesas vai citu juridisku vai normatīvu procesu;

 • nav nekādu faktu vai apstākļu, kas saistīti ar Jūsu uzņēmējdarbību, kurus Jūs neesat skaidri atklājis Mums un kuri, ja tiktu atklāti, varētu pamatoti ietekmēt Mūsu lēmumu noslēgt līgumu ar Jums;

 • Jūs neesat piedalījies un šī līguma darbības laikā nepiedalīsieties krāpšanā, kukuļdošanā, korupcijā, noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, teroristu finansēšanā, ar terorismu saistītos noziegumos vai noziegumos, kas saistīti ar teroristiskām darbībām, bērnu darbaspēka izmantošanā vai citos cilvēku tirdzniecības veidos, un esat ievērojis piemērojamos starptautiskos un valsts tiesību aktus, noteikumus (tostarp vietējos) un konvencijas.


 1. STRĪDU VAI LĪGUMA LAUŠANAS GADĪJUMĀ

10.1. Nevēlamu notikumu rašanās gadījumā sākotnēji jānošķir novēršamu un nenovēršamu gadījumu.

10.1.1. Nenovēršamā gadījumā Reģistrs atkārtoti novērtēs reģionālo bāzes scenāriju, jo var notikt izmaiņas bāzes oglekļa krājumos. Projekts nedrīkst pieprasīt SEG kredītus no jebkādas palielinātas ogļekļa piesaistes pakāpes, kas rodas no dabiskās atjaunošanās pēc Nenovēršama gadījuma, kamēr nav atgūti zaudējumi, kas radušies tā rezultātā. 

10.1.2. Novēršamā gadījumā Projektam netiks piešķirti nekādi turpmāki Oglekļa projekta kredīti, līdz deficīts tiks novērsts. Deficīts ir līdzvērtīgs pilnam Apvērses apjomam, ieskaitot SEG emisijas, kas rodas no Oglekļa projekta un bāzes oglekļa krājumu zudumiem. Ja mēs konstatēsim pārmērīgu noplūdi un Jūs būsiet pārdevis Tirdzniecības kredītus, diemžēl šie Tirdzniecības kredīti tiks uzskatīti par zaudētiem, un Jums būs jāatmaksā ieņēmumi, kas saņemti par pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem.

10.2. Kas notiek, ja rodas sarežģījumi un tie ietekmē Jūsu potenicālu oglekļa piesaistē?

Jums nekavējoties (ne vēlāk kā septiņu (7) dienu laikā) rakstiski jāinformē Mūs (info@eagronom.com vai latvija@eagronom.com) par jebkādiem apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt Jūsu spēju ievērot eAgronom Noteikumus, jo īpaši Projekta principus vai Augsnes analīzes ņemšanas prasības. Piemēram, šādi apstākļi var būt lauksaimniecības prakses izmaiņas laukos, kas papildina praksi, par kuru esam vienojušies kā par Oglekļa projekta daļu, vai citu subsīdiju vai stimulu saņemšana saistībā ar Oglekļa projekta praksi un/vai laukiem. Šādos gadījumos, lūdzu, konsultējieties ar mums iepriekš vai pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no Jūsu atbildības riska saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

10.3. Kas notiek, ja iestājas Saistību neizpildes gadījums?

10.3.1. Ja kāda no Pusēm uzzina, ka attiecībā uz otru Pusi ir iestājies Saistību neizpildes gadījums, tai nekavējoties par to rakstiski jāinformē otra Puse. Puse, kas nepilda saistības, var novērst Saistību neizpildes gadījumu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

10.3.2. Ja attiecībā uz Jums iestājas saistību neizpildes gadījums un Jūs to nenovēršat, Mēs varam nekavējoties izbeigt līgumiskās attiecības un/vai pieprasīt, lai Jūs 60 dienu laikā:

automātiski un bez jebkādas kompensācijas pārskaitāt Mums tos izsniegtos Tirdzniecības kredītus, kurus Mēs esam pārskaitījuši uz Jūsu eAgronom kontu, vai, ja izsniegtos Tirdzniecības kredītus pārskaitīt nav iespējams, kompensējat Mums to Tirdzniecības kredītu vērtību, kurus Mēs esam Jums pārskaitījuši, pamatojoties uz Tirdzniecības kredītu tirgus vērtību saistību neizpildes gadā.

10.3.3. Ja attiecībā uz Mums iestājas Saistību neizpildes gadījums un Mēs nespējam novērst Saistību neizpildes gadījumu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs varat izbeigt līgumiskās attiecības ar Mums un paturēt jebkuru kompensāciju, kas saņemta saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

10.4. Atbildības ierobežošana

10.4.1. Naudas maksimālā robeža. Mūsu kopējā monetārā atbildība saskaņā ar eAgronom Noteikumiem vai saistībā ar tiem ir ierobežota un, ciktāl to pieļauj likums, nekādā gadījumā nepārsniedz kopējo Jums izmaksājamās kompensācijas vērtību saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

10.4.2. Netiešā kaitējuma nav. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai Jūsu peļņas zaudējumiem saistībā ar eAgronom Noteikumu pārkāpumiem.

10.4.3. Neierobežota atbildība. Tīša saistību pārkāpuma gadījumā netiek piemēroti eAgronom Noteikumos paredzētie atbildības ierobežojumi.

10.5. Nepārvarama vara

10.5.1. Kas ir nepārvarama vara? Apstākļi, kas ir ārpus Puses kontroles (bez ierobežojumiem), ugunsgrēks, plūdi, pandēmija, sprādziens un avārija, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilās un militārās varas iestādes, civiliedzīvotāju nemieri, datu pārkāpumi, nespēja nodrošināt materiālus vai darbaspēku, trešo pušu izbeigti būtiski svarīgi līgumi vai jebkādi citi iemesli, kas ir ārpus Puses saprātīgas kontroles. Pusei jāveic saprātīgi pasākumi, lai novērstu vai mazinātu starpgadījumus un to sekas.

10.5.2. Kā rīkoties, ja iestājas nepārvarama vara? Ja kāda no Pusēm (“Ietekmētā Puse”) nevar vai paredz, ka nevarēs izpildīt eAgronom Noteikumos paredzētās saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, tai 7 dienu laikā pēc tam, kad tā ir uzzinājusi par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāsniedz otrai Pusei (“Neietekmētā Puse”) rakstisks paziņojums pa e-pastu, sniedzot sīkāku informāciju par nepārvaramas varas apstākļiem (“Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem”).

10.5.3. Ja Ietekmētā Puse nevar izpildīt eAgronom Noteikumos paredzētās saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, šāda neizpilde: (i) ir atļauta laikā un tādā apjomā, kādā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, bet tikai šajā laikā un šajā apjomā; un (ii) nerada nekādu atbildību Neietekmētajai Pusei par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās laikā vai jebkādā veidā saistīts ar šādu neizpildi nepārvaramas varas notikuma laikā.

10.5.4. Ietekmētā Puse dara visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas.

10.5.5. Neviena Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ netiek atbrīvota no jebkādām eAgronom Noteikumos noteiktajām saistībām, kuras tā joprojām ir spējīga izpildīt neatkarīgi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, tostarp no eAgronom Noteikumos noteiktā pienākuma sniegt jebkādu paziņojumu.

10.5.6. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Jūs nespējat izpildīt kādu no eAgronoma Noteikumos noteiktajām saistībām un šī saistību neizpilde turpinās 6 mēnešus pēc dienas, kad Mēs esam saņēmuši paziņojumu par nepārvaramas varas apstākļiem, un līdz šā termiņa beigām Mēs nevaram vienoties par abpusēji pieņemamu alternatīvu veidu eAgronoma Noteikumu nolūka izpildei, Mēs varam izbeigt līgumiskās attiecības, par to rakstiski paziņojot Jums.  Ja šāda izbeigšana notiek, tad Jūsu projekta poteniāla aprēķins tiek veikts no jauna saskaņā ar Sertificētāja noteikumiem un standartiem.

10.6. Strīdu izšķiršana

10.6.1. Ja Jūsu rīcībā nonāk informācija par kādu pretenziju un pieprasīsiet atlīdzināt zaudējumus vai mums būs jārisina kāds strīds, nekavējoties rakstiski informējiet Mūs par savām bažām, un mēs darīsim to pašu arī attiecībā uz Jums. Vispirms mēs mēģināsim atrisināt jebkuru strīdu mūsu starpā miermīlīgu sarunu ceļā 60 dienu laikā, un, ja sarunas nebūs veiksmīgas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no eAgronom Noteikumiem vai ir saistīta ar tiem vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta Harju rajona tiesā, Igaunijas Republikā (igauņu valodā: Harju Maakohus) kā pirmās instances tiesā.

10.6.2. eAgronom Noteikumus un visas ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no eAgronom Noteikumiem vai ir saistītas ar tiem, reglamentē Igaunijas Republikas tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG – Convention on Contracts for the International Sale of Goods) nav piemērojama Mūsu noteikumiem vai līgumiem.

10.7. Nodalāmība. Ja kāda no eAgronom Noteikumu daļām tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds lēmums nepadara spēkā neesošu nevienu citu eAgronom Noteikumu punktu, tomēr Puses labticīgu sarunu ceļā cenšas aizstāt jebkuru eAgronom Noteikumu daļu, kas atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, lai īstenotu Pušu komerciālos nodomus eAgronom Noteikumu parakstīšanas brīdī. 

10.8. Atteikšanās tiesību neesamība. Tas, ka kāda Puse jebkurā laikā nepieprasa jebkādu eAgronom Noteikumu punktu izpildi, nekādā veidā neietekmē Puses tiesības īstenot šīs prasības tiesības, un jebkuras Puses atteikšanās no jebkura eAgronom Noteikumu punkta pārkāpuma netiek uzskatīta par šīs Puses atteikšanos no jebkāda šāda noteikuma pārkāpuma.


 1. CITI SVARĪGI NOTEIKUMI

11.1. Noteikumu pieņemšana elektroniski. Šie eAgronom Noteikumi un jebkādi to grozījumi, neatkarīgi no tā, kādā veidā tie ir pieņemti, visos aspektos tiks uzskatīti par līguma oriģinālu, un tiem ir tāds pats saistošs juridiskais spēks kā oriģinālam, kas parakstīts, personīgi, digitāli vai elektroniski. Neviena no Pusēm neapgalvos, ka līgums nav noslēgts, pamatojoties uz (i) elektronisko līdzekļu izmantošanu, lai norādītu, ka piekrīt eAgronom Noteikumiem; vai (ii) faktu, ka paraksts vai šo eAgronom Noteikumu pieņemšana tika pārsūtīta vai paziņota, izmantojot elektroniskos līdzekļus; un katra Puse neatsaucami un uz nenoteiktu laiku atsakās no jebkādām saistītām prasībām.

11.2. Elektroniskais paziņojums. Jebkuri Mūsu paziņojumi vai cita saziņa, tostarp par izmaiņām šajos eAgronom Noteikumos, tiks sniegta pa e-pastu. Paziņojums, kas nosūtīts pa e-pastu, tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā e-pasta nosūtīšanas dienā, un izmaiņas tiks piemērotas no e-pasta vēstulē norādītās dienas, bet ne ātrāk kā 14 dienas pēc e-pasta saņemšanas.

11.3. Piešķiršana. Lauksaimnieks nedrīkst nevienai personai piešķirt vai nodot nekādas savas tiesības vai pienākumus attiecībā uz eAgronom Noteikumiem bez eAgronom rakstiskas piekrišanas (šādu piekrišanu nedrīkst nepamatoti atteikt vai aizkavēt). Šajā nolūkā ir nepamatoti aizturēt piekrišanu visu Lauksaimnieka tiesību un pienākumu cesijai vai nodošanai, ja cesionārs vai pārņēmējs i) acīmredzami spēj izpildīt pārņēmēja pienākumus saskaņā ar eAgronom Noteikumiem; ii) ir ar finanšu iespējām, kas nav sliktākas par tās Puses finanšu stāvokli, kas nodod vai piešķir tiesības, dienā, kad šī persona kļūst par eAgronom Noteikumu Pusi; iii) uzskatāmi spēj turpināt garantēt drošību un/vai darbības rezultātu sasniegšanu, kas atbilst tam, ko nodrošina Puse, kas nodod vai piešķir tiesības (vai obligātajam nodrošinājumam); un (iv) tās juridiskā adrese ir tajā pašā jurisdikcijā, kurā atrodas Puses, kas nodod vai piešķir tiesības, jurisdikcija.

eAgronom var piešķirt vai nodot jebkuram no savas grupas uzņēmumiem jebkuras savas tiesības vai pienākumus saistībā ar eAgronom Noteikumiem bez Lauksaimnieka piekrišanas.

11.4. Neatkarīgi darbuzņēmēji. eAgronom Noteikumu Puses ir un paliek neatkarīgas puses, un nekas eAgronom Noteikumos vai jebkādos apstākļos, kas saistīti ar eAgronom Noteikumu darbību, nerada partnerattiecības vai kopuzņēmumu starp Pusēm vai nepadara vienu Pusi par otras Puses pārstāvi. Nevienai Pusei nav pilnvaru, tiesību vai pilnvarojuma uzlikt otrai Pusei jebkādas saistības vai atbildību vai uzņemties vai radīt jebkādas saistības vai atbildību otras Puses vārdā, izņemot gadījumus, kas īpaši paredzēti šajos eAgronom Noteikumos, un neviena Puse nevar apliecināt, ka tai tādas ir. 

11.5. Izmaiņas tiesību aktos. Ja Projekta kreditēšanas periodā vai pēc tā tiek ieviestas Izmaiņas tiesību aktos (neatkarīgi no tā, vai tās tiek veiktas pēc valdības, regulatora, Reģistra vai citiem norādījumiem), kas Pusei ir jāievēro, un līdz ar to Puse nespēj ievērot vienu vai vairākus eAgronom Noteikumu būtiskos punktus, pēc Puses rakstiska pieprasījuma Puses labticīgi cenšas vienoties par grozījumiem eAgronom Noteikumos (ja tādi nepieciešami), kas ir vajadzīgi un atbilstoši, lai piemērotu izmaiņas un lai eAgronom Noteikumi varētu palikt spēkā. Ja Puses nevar vienoties par eAgronom Noteikumu grozījumiem 60 dienu laikā pēc tam, kad Puse ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu saskaņā ar šo punktu, jebkura no Pusēm var izbeigt līgumiskās attiecības saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

11.6. Valoda. Šie eAgronom Noteikumi var būt pieejami mūsu Platformā angļu valodā, kā arī citās valodās. Ja rodas domstarpības par eAgronom Noteikumu punkta nozīmi, eAgronom Noteikumu angļu valodas versija, kas pieejama Platformā, ir noteicošā attiecībā pret versiju citās valodās.

Copyright © 2023 by eAgronom