Vispārējais Oglekļa projekts - Noteikumi un nosacījumi

31.05.2023

Laipni lūgti vietnē eAgronom, kur Jūs saņemsiet ekonomiskus ieguvumus par ilgtspējīgas lauksaimniecības piemērošanu! 

Mēs esam apņēmušies padarīt Jūsu pieredzi pie Mums pēc iespējas vienkāršāku un pārredzamāku, un šie Noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) ir Mūsu darbības noteikumi, un tie nav apspriežami. Šie Noteikumi veido mūsu līgumisko attiecību pamatu kopā ar Lauksaimnieka Oglekļa programmas līgumu. Ja Jums šķiet, ka no šiem Noteikumiem kāds ir neskaidrs, informējiet Mūs par to. Mēs vienmēr esam ieinteresēti izprast Jūsu bažas un uzlabot Noteikumu pārredzamību.

Ja Mēs veiksim izmaiņas šajos Noteikumos, Mēs tos atjaunināsim šeit, lai ikviens gūtu labumu no izmaiņām. Mēs arī nosūtīsim e-pasta vēstuli ar informāciju par izmaiņām uz Jūsu Platformā norādīto adresi. Ir svarīgi, lai Jūs pārskatītu Noteikumus, tiklīdz tie tiek grozīti, jo, turpinot izmantot Platformu vai Pakalpojumus 30 dienas pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs apliecināt, ka piekrītat grozītajiem Noteikumiem. Ja nepiekrītat, ka Jums ir saistoši grozītie Noteikumi, Jums rakstiski jāpaziņo Mums par savām bažām, un mēs kopā risināsim situāciju un pieņemsim lēmumu par mūsu turpmākajām attiecībām.

 

Ja Noteikumus lasāt pirmo reizi vai redzat jaunu terminu ar lielo sākumburtu, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu dokumentos lietotajām Definīcijām.

“Rezerves kredīti” ir netirgojami oglekļa rezerves kredīti, lai segtu Oglekļa programmas nepastāvības risku un kas ir izveidoti un tiek pārvaldīti saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, Programmas principiem un/vai citiem attiecīgajiem noteikumiem un regulām, kas jebkurā brīdī var būt piemērojami Oglekļa programmai. Rezerves kredītiem netiek piešķirts Tirdzniecības kredīta sērijas numurs, un tie netiek uzskatīti par Tirdzniecības kredītiem.

“Oglekļa atribūti” ir vides, SEG samazināšanas un klimata ieguvumi, atribūti un tiesības, kas saistītas ar Oglekļa projekta īstenošanu Laukos.

“Oglekļa programma” ir brīvprātīga programma, ko izstrādājis eAgronom un kas mudina lauksaimniekus īstenot noteiktas agronomiskās metodes, kuru mērķis ir uzlabot augsnes veselību, samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē, un kuru ir apstiprinājusi neatkarīga un kompetenta apstiprināšanas iestāde, un kura ir reģistrēta Sertificētāja reģistrā, un kuru paredzēts īstenot 30 gadus.

“Oglekļa projekts” ir atsevišķs darbību kopums, ko Lauksaimnieks veic jebkurā Laukā saskaņā ar eAgronom Noteikumiem un Oglekļa programmu, ievērojot Programmas principus nolūkā uzlabot augsnes veselību, samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē un pēc tam iegūt Projekta kredītus. Oglekļa projekta termiņš nav noteikts, tomēr Oglekļa projekts nevar turpināties pēc Oglekļa programmas darbības termiņa beigām.

“Katastrofiska apvērse” ir apvērses veids, ko izraisa tādas dabas katastrofas kā, piemēram, viesuļvētras, zemestrīces, plūdi, sausums, ugunsgrēki, virpuļviesuļi vai sniegputeņi, vai cilvēku izraisīti notikumi, kurus projekta iesniedzējs nevar ietekmēt, piemēram, terorisma akti vai karš.

“Sertificētājs” ir starptautiski atzīta platforma, ko eAgronom izvēlas pēc saviem ieskatiem un kas ļauj izsniegt, nodot, turēt, uzglabāt, deponēt, anulēt un norakstīt Verificētās oglekļa vienības (piemēram, Verra, Gold Standard vai līdzīga platforma), kas izsniedz Projekta kredītus.

“Sertificētāja noteikumi” ir Sertificētāja noteikumi un prasības, kā arī lietošanas noteikumi, kas reglamentē ar Sertificētāju saistītos procesus, ar grozījumiem, ko laiku pa laikam izdara Sertificētājs.

“Tiesību aktu izmaiņas” ir jebkuru tiesību aktu, noteikumu, saistošo noteikumu (tostarp, bet ne tikai, Sertificētāja noteikumu), politikas vai kodeksu vai valsts iestādes prasību (vai jebkuru attiecīgās valsts iestādes veikto izmaiņu to interpretācijā) ieviešana, izmaiņas vai izmaiņas to piemērošanā, kas būtiski un nelabvēlīgi ietekmētu eAgronom un/vai Lauksaimnieka spēju īstenot savas tiesības vai pildīt būtiskos pienākumus saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

“CO2e” ir 1997. gada 11. decembrī pieņemtās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola A pielikumā uzskaitīto siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas izteiktas oglekļa dioksīda ekvivalentā. Oglekļa dioksīda ekvivalents jeb CO2e ir metrisko tonnu CO2 emisiju skaits, kam ir tāds pats globālās sasilšanas potenciāls kā vienai metriskajai tonnai citas siltumnīcefekta gāzes.

“Saistību neizpildes gadījums” ir jebkurš no turpmāk minētajiem notikumiem vai apstākļiem, kas jebkurā brīdī iestājas attiecībā uz kādu no Pusēm, kas ir uzskatāms par saistību neizpildes gadījumu attiecībā uz šo Pusi:

 • Puses darbības izbeigšana, likvidācija vai bankrots vai šādas procedūras uzsākšanu;

 • kad izrādās, ka jebkurš apliecinājums vai garantija, ko Puse ir sniegusi vai uzskatījusi par sniegtu eAgronom Noteikumos, ir bijusi nepatiesa, nepareiza, neprecīza, nepilnīga vai maldinoša jebkādā būtiskā aspektā laikā, kad tā tika sniegta vai uzskatīta par sniegtu;

 • Puse apzināti sniedz otrai Pusei nepatiesu, nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju jebkādā būtiskā aspektā;

 • eAgronom neizmaksā kompensāciju Lauksaimniekam saskaņā ar eAgronom Noteikumiem;

 • Lauksaimnieks nepaziņo eAgronom par Lauka juridiskās kontroles maiņu;

 • Lauksaimnieka pienākumu pārkāpums saskaņā ar sadaļu “Oglekļa projekta datu vākšana un apstrāde”;

 • Lauksaimnieks nekavējoties nepiešķir eAgronom vai eAgronom ieceltai trešai personai jebkādas atļaujas, kas var būt nepieciešamas Oglekļa programmas apstiprināšanai vai Projekta kredītu Verifikācijai vai Izsniegšanai;

 • Programmas principu neievērošana un/vai vismaz vienas prakses izmaiņas neieviešana. 

 • jebkurš cits būtisks jebkuras Līgumā noteiktās Puses saistības pārkāpums.

“Lauks” ir jebkurš lauks, kas ir Oglekļa projekta sastāvdaļa, kura norādīta Lauku sarakstā, un kurā laiku pa laikam tiek izdarīti grozījumi.

“SEG” ir siltumnīcefekta gāze.

“Izsniegšana” ir process, kas notiek pēc Verifikācijas un ietver Projekta kredītu izsniegšanu saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, ja piemērojams, unikālu sērijas numuru ģenerēšanu, Projekta kredītu ieraksta izveidi pie attiecīgā Sertificētāja, Projekta kredītu noguldīšanu nominālajā kontā vai mūsu sadarbības partnera nominālajā kontā un Pastāvīguma rezervē pie attiecīgā Sertificētāja, kā arī citus pasākumus, ko laiku pa laikam var noteikt attiecīgie Sertificētāja noteikumi (un darbības vārds “Izsniegt” ir attiecīgi jāinterpretē).

“Lauku saraksts” nozīmē aktīvo Lauku sarakstu, kuros tiek ieviestas prakses izmaiņas un kas ir daļa no oglekļa projekta, ko Lauksaimnieks ievadījis MRV sistēmā.

“MRV sistēma” ir eAgronom izstrādātā sistēma Oglekļa programmas datu mērīšanai, reģistrēšanai un pārbaudei.

“Nekatastrofiska apvērse” ir apvērse, ko nav izraisījusi Katastrofiska Apvērse, piemēram, sliktas pārvaldības, projekta platības daļas izslēgšanas no dalības projektā vai zemes pārmērīgas izmantošanas dēļ.

“Pastāvīguma rezerve” ir apvienotā rezerve, kas sastāv no Rezerves kredītiem, kuri izveidoti un tiek pārvaldīti saskaņā ar attiecīgajiem Sertificēšanas noteikumiem, Programmas principiem un/vai citiem atbilstīgajiem noteikumiem un regulām, kas var būt piemērojami Oglekļa programmai jebkurā laikā.

“Platforma” ir eAgronom izstrādātā programmatūra Oglekļa projekta pārvaldībai.

“Programmas principi” ir Oglekļa programmas principi, tostarp, bet ne tikai, atbilstīgās darbības, papildināmības kritēriji, augsnes analīzes, ilgtspējas noteikumi, pamata vadlīnijas un citi principi, kas laiku pa laikam tiek grozīti.

“Projekta kreditēšanas periods” ir laikposms, kurā Oglekļa projekta ietvaros radītās SEG emisijas piesaistes drīkst Izsniegt kā Projekta kredītus. Periods ilgst līdz 2041 (ieskaitot).

“Projekta kredīti” ir visi Rezerves kredīti un Tirdzniecības kredīti, kurus paredzēts radīt un Izsniegt Oglekļa projekta ietvaros Projekta kreditēšanas periodā.

“Norakstīšana” ir Tirdzniecības kredīta neatgriezeniska izņemšana no apgrozības Sertificētāja sistēmā, kas atbilst vienas metriskās tonnas CO2 ekvivalenta kompensācijai.

“Augsnes analīzes ņemšanas prasības” ir eAgronom izstrādātās un grozītās procedūras, metodes un apsvērumi, kas jāizmanto un jāievēro, ņemot augsnes analīzes.

“Tirdzniecības kredīts” ir unikāla tirgojama vienība, kas apliecina vienības turētāja tiesības pieprasīt SEG emisiju samazinājumu vai likvidēšanu 1 metriskās tonnas CO2e apmērā, kas Projekta kreditēšanas periodā ir pārbaudīta un izsniegta Oglekļa projekta ietvaros saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem oglekļa standarta programmā, kuru pārvalda neatkarīgs un uzticams sertificētājs.

“Verifikācija” ir Lauksaimnieka un eAgronom iesniegto datu pārbaudes un verifikācijas process, ko veic Verifikācijas iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, lai pārliecinātos, vai Oglekļa projekta ietvaros SEG emisiju samazināšana un/vai likvidēšana patiešām ir notikusi (un darbības vārds „Verificēt” ir attiecīgi jāinterpretē).

“Verifikācijas iestāde” ir neatkarīga un uzticama iestāde, kas apstiprināta Verifikācijas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem.


 1. NOZĪMĪGS JURIDISKAIS PAMATS

1.1. Šis ir saistošs līgums.

Šie Noteikumi, eAgronom Privātuma politika, Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, Datu apstrādes papildinājums un Lauksaimnieka Oglekļa līgums (turpmāk tekstā – “eAgronom Noteikumi”) veido pilnīgu vienošanos starp Jums un eAgronom attiecībā uz mūsu Pakalpojumiem un piekļuvi Platformai un tās izmantošanu. Šie eAgronom Noteikumi ir juridiski saistošs līgums starp Jums un eAgronom. Kad jūs parakstāt Lauksaimnieka Oglekļa līgumu vai noklikšķināt uz attiecīgās pogas, norādot, ka piekrītat eAgronom Noteikumiem, vai piekļūstat mūsu Pakalpojumiem vai jebkurai to daļai, Jūs piekrītat eAgronom Noteikumiem, un Jūs piekrītat, ka no šādas darbības brīža jums ir saistoši eAgronom Noteikumi. Turklāt visas darbības, ko Jūs veicat Platformā, ir saistošas un izpildāmas.


 1. OGLEKĻA PROJEKTA ĪSTENOŠANA

Jūs apņematies darīt visu iespējamo, lai īstenotu Oglekļa projektu, ievērojot Programmas principus (kurus varat atrast šeit (https://www.eagronom.com/legal/eagronom-oglekja-programmas-principi) un īstenot vismaz vienu prakses izmaiņu katrā Oglekļa programmā iekļautajā Laukā, kā arī aktivizēt un ievērot augsnes analīzes ņemšanas prasības.


 1. LAUKI

Zemei, uz kuru attiecas Oglekļa projekts, jābūt reģistrētai mūsu Platformā ne vēlāk kā līdz katra gada 1. decembrim, lai to varētu iekļaut Oglekļa programmā.

Galvenā prasība ir Jūsu juridiska kontrole pār laukiem un lai Jūs nepieciešamības gadījumā varat sniegt pierādījumus, piemēram, ja Sertificētājs pieprasa šādus pierādījumus. Papildus, ir aizliegts pievienot Oglekļa programmā tos laukus, kur pastāv jebkāda veida strīdi vai nesaskaņas par zemes īpašumtiesībām, kas saistītas ar šiem laukiem.

3.1. Vai pēc pievienošanās Oglekļa programmai var pievienot laukus Oglekļa programmai vai izņemt tos no programmas? 

Jā! Jūs varat jebkurā laikā pievienot, izņemt, apvienot, sadalīt Laukus Lauku sarakstā, brīdinot mūs par to vismaz 30 dienas iepriekš. Ja nepieciešams, eAgronom konsultanti var sniegt Jums jaunus ieteikumus par ieteicamajām metodēm, lai maksimāli palielinātu oglekļa piesaisti pēc Lauku pievienošanas Lauku sarakstam vai izņemšanas no tā. 

NB! Paturiet prātā, ka, tiklīdz Lauks ir izņemts no Lauku saraksta, nākotnē to vairs nevarēs pievienot Oglekļa projektam vai Oglekļa programmai. Lai gan dažos gadījumos mēs varam atkārtoti pievienot dažus Laukus, tas tiks darīts tikai pēc katra Lauka atsevišķas izskatīšanas.

3.2. Kas notiek, ja es vēlos pārdot savu Lauku vai zemes īpašnieks vēlas izbeigt līgumu Oglekļa projekta laikā? 

Ja mainās vai drīzumā mainīsies juridiskā kontrole pār Lauku, nekavējoties (ne vēlāk kā trīs (3) dienu laikā) informējiet mūs par to rakstveidā (info@eagronom.com). Ja vēlaties pārdot savu Lauku vai iznomāt Lauku citam Lauksaimniekam, nekavējoties informējiet Mūs par šādu nodošanas darbības nodomu, un Mēs sniegsim savu piekrišanu šādai eAgronom Noteikumu piešķiršanai vai eAgronom Noteikumu ievērošanai. Tomēr Mēs paturam tiesības izbeigt eAgronom Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma gadījumā, ja Mēs uzzinām, ka tiesību pārņēmējs nav kvalificēts vai kā citādi neatbilst Oglekļa programmas prasībām.

Tāpēc Jums ir jāpieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka visi šādi Lauki paliek iekļauti Oglekļa projektā. Piemēram, pārliecinieties, vai personai, kas iegūst juridisku kontroli pār Lauku, saskaņā ar pārdošanas vai cita veida nodošanas noteikumiem vai kā citādi ir pienākums uzņemties Jūsu saistības, kas izriet no eAgronom Noteikumiem saistībā ar attiecīgo Lauku, un izpildīt tās, lai ievērotu eAgronom Noteikumos noteiktās prasības.

Ja kāda Lauka juridiskās kontroles maiņas rezultātā Lauksaimnieks nespēj pildīt Lauksaimnieka saistības, kas saistītas ar šo Lauku saskaņā ar eAgronom Noteikumiem, un netiek veikta Lauksaimnieka saistību nodošana saistībā ar šo Lauku, Lauku var izņemt no Oglekļa projekta. eAgronom Noteikumi paliek spēkā attiecībā uz Laukiem, kurus juridiskās kontroles maiņa nav ietekmējusi. Lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildība” zemāk.

Ja Jūsu zemes īpašnieks nevēlas parakstīt nomas līgumu uz Projekta kreditēšanas perioda laiku, lūdzu, konsultējieties ar eAgronom, jo daži Lauksaimnieki ir bijuši tādā pašā situācijā kā Jūs. 


 1. KĀDI IR MŪSU PIENĀKUMI PRET JUMS

Mēs palīdzēsim Jums izveidot Oglekļa programmu, lai maksimāli palielinātu jūsu izredzes saņemt augstas kvalitātes Sertificētus Tirdzniecības kredītus. Lai to paveiktu, Mēs varam izmantot apakšuzņēmējus eAgronom Noteikumos noteikto saistību izpildei, taču Mēs nodrošinām, ka jebkurš apakšuzņēmējs ir pienācīgi kvalificēts saistību izpildei. 

4.1. Vadlīnijas

Mēs analizējam jūsu datus un Oglekļa konsultāciju laikā mēs piedāvājam ieteicamo praksi, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, ko esat mums sniedzis, izmantojot mūsu platformu, lai maksimāli palielinātu oglekļa programmas rezultātus.

4.2. Mērīšana, ziņošana un verifikācija

4.2.1. Mēs nodrošinām Jums piekļuvi mūsu Platformai un datu ievades rīkam, lai ziņotu par Lauku un lauksaimniecības darbību datiem, kas nepieciešami, lai piedalītos Oglekļa programmā. 

4.2.2. Pamatojoties uz Jūsu sniegtajiem datiem un izmantojot citus līdzekļus, piemēram, attālās izpētes tehnoloģijas, mēs novērtējam un aprēķinām oglekļa emisijas un oglekļa izmaiņas Lauku augsnē.

4.2.3. Mēs aprēķinām CO2e piesaistes vai samazinājumu apjomu (samazinājumi nerada nekādus Projekta kredītus) un līdzvērtīgu Projekta kredītu apjomu.

4.2.4. Mēs izmantojam Jūsu sniegtos datus, lai sagatavotu visu dokumentāciju, kas nepieciešama Projekta kredītu pārbaudei un izsniegšanai. 

4.3. Oglekļa programmas pārvaldība

Mēs pārvaldām Oglekļa programmu, t. i., mēs izmantojam Sertificētāju, lai sertificētu un reģistrētu Oglekļa programmu un sekotu līdzi Projekta kredītu verifikācijai, izsniegšanai, deponēšanai, nodošanai, anulēšanai un/vai norakstīšanai.

4.4. Kas notiek, ja mainās sertificēšanas noteikumi vai paraugprakse? 

Mēs regulāri pārskatām Programmas principus, lai pārliecinātos, vai tie joprojām ietver labāko praksi un atspoguļo zinātnisko vienprātību, kā arī Sertificētāja noteikumus, un attiecīgi pārskatām Programmas principus, brīdinot Jūs par to vismaz 30 dienas iepriekš, ja nepieciešams kaut ko mainīt (piemēram, sākot no nākamās sezonas).


 1. OGLEKĻA PROJEKTA DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

5.1. Oglekļa projekta Datu vākšana un apstrāde ir ļoti svarīgs uzdevums, un mums ir jāstrādā kā komandai, lai pārliecinātos, vai mums ir visi nepieciešamie un pareizie dati, kas vajadzīgi Projekta kredītu verifikācijai un sertifikācijai.

5.2. Visi dati tiks iesniegti, izmantojot mūsu Platformu un Mūsu pieprasītos rīkus (tostarp MRV sistēmu). 

5.3. Jums vienmēr ir patiesi jāfiksē un jāreģistrē ar Oglekļa projektu saistītie dati, un Jums ir jāfiksē ikgadējie Oglekļa projekta uzraudzības dati MRV sistēmā paredzētajā formātā ne vēlāk kā līdz katra gada 1. decembrim mūsu sadarbības termiņa laikā. Pirmie vēsturiskie dati ir jāiesniedz 30 dienu laikā pēc Lauksaimnieka Oglekļa līguma parakstīšanas.

5.4. Parakstot Lauksaimnieka Oglekļa līgumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu datus par dalību citās vides kreditēšanas programmās, izmantoto metožu maiņu, izmaiņām Jūsu lauksaimnieciskajā darbībā (piemēram, degvielas patēriņa un mēslojuma lietošanas samazināšanu), augsnes uzraudzības datus, kā arī jebkurus citus datus, kuri ir saistīti ar Oglekļa projektu un kurus pieprasa padarīt pieejamus Verifikācijas iestāde vai Sertificētājs, vai trešā puse, kas iegūst Projekta kredītus, var padarīt pieejamus attiecīgajai pusei, kas pieprasa šos datus.

5.5. Personas datu kontrole. Lai sniegtu Mūsu pakalpojumus, Mēs, Jūs un Mūsu partneri var eksportēt, importēt, vākt un/vai citādi apstrādāt personas datus (“Personas dati” ), kas pieder personām, kuras aizsargā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula ES 2016/679 (GDPR) un citi piemērojamie datu aizsardzības un privātuma tiesību akti. Mūsu Privātuma politikā sīkāk aprakstītas Pušu lomas, izklāstītas tiesības un pienākumi attiecībā uz Personas datiem, un tā palīdz Mums un Jums nodrošināt atbilstību VDAR. Katra Puse ir pilnībā atbildīga par atbilstību piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un par visu saistīto pienākumu izpildi attiecībā uz trešām personām, tostarp datu subjektiem un uzraudzības iestādēm.

5.6. Konfidencialitāte. 

5.6.1. eAgronom Noteikumi, kā arī jebkura cita konfidenciāla vai patentēta informācija, ko Mēs Jums padarām pieejamu, saskaņā ar eAgronom Noteikumiem tiek uzskatīta par Mūsu konfidenciālu informāciju.

5.6.2. Jūsu dati, kas saistīti ar Oglekļa projekta īstenošanu un savākti saskaņā ar eAgronom Noteikumiem, netiek uzskatīti par Jūsu konfidenciālo informāciju. eAgronom var izpaust jebkādu šādu informāciju, pamatojoties uz nepieciešamību to zināt Sertificētājam, Verifikācijas iestādei, sadarbības partnerim (izplatītājam), apakšuzņēmējam vai citai trešai pusei, kurai ir pamatota interese par informācijas izpaušanu (tostarp, bet ne tikai, jebkura Projekta kredītu ieguvēja, piemēram, Projekta kredītu reģionu un īstenotās metodes), ja tas ir nepieciešams, lai īstenotu Oglekļa projektu, pabeigtu Oglekļa projekta apstiprināšanu vai pabeigtu Projekta kredītu verifikāciju, izsniegšanu, nodošanu, norakstīšanu vai anulēšanu.

5.6.3. Līdz eAgronom Noteikumu termiņa beigām vai izbeigšanai katra Puse apņemas neizmantot un neizpaust konfidenciālu informāciju, ja vien:

 • tas ir nepārprotami atļauts saskaņā ar eAgronom Noteikumiem; vai

 • tas ir jādara saskaņā ar likumu vai tiesas vai citas kompetentas iestādes vai tribunāla rīkojumu; vai

 • otra Puse ir rakstiski piekritusi šādai izpaušanai (šādu piekrišanu nedrīkst nepamatoti atteikt vai aizkavēt); vai

 • šī apņemšanās neattiecas uz Puses profesionālajiem padomdevējiem, kuriem pret šādu Pusi ir saistošs pienākums ievērot konfidencialitāti, kas attiecas uz jebkādu izpausto informāciju.

 • Ja kādai Pusei rodas nepieciešamība izpaust jebkādu informāciju, izpaudējai Pusei pirms šādas izpaušanas ir jādara viss iespējamais, lai apspriestos ar otru Pusi.

5.7. Kas notiek ar datiem, ja Jūs izstājaties no Oglekļa programmas?

Mēs glabājam savāktos datus divus gadus pēc Oglekļa programmas perioda beigām (30 gadus), tāpat arī Jums ir jāuztur un jādara mums un Verifikācijas iestādei pieejami visi ar Oglekļa projektu saistīto datu ieraksti (tostarp elektroniskie ieraksti) pēc Mūsu vai Verifikācijas iestādes pieprasījuma. Ja esat piedalījies Programmā vismaz sešus gadus, Jūs piekrītat, ka mēs varam attālināti uzraudzīt Laukus līdz pat 30 gadiem, lai pārliecinātos, vai nav noplūdes un noturības zuduma, kas Verra jāsedz no Rezervju fonda. 

5.8. Mums ir tiesības pārbaudīt Jūsu datus.

Mums ir tiesības veikt Oglekļa projekta uzraudzības datu revīziju, tostarp, bet ne tikai, izmantojot gaisa vai attālinātos attēlus un sensoru darbības Oglekļa programmas paredzamajā darbības laikā. Šāda revīzija var ietvert arī saimniecības apmeklējumu un papildu datu pieprasījumus. Mēs sedzam uzraudzības un pārbaudes revīziju izmaksas, ja vien revīzijā netiek konstatēta nepatiesu datu ziņošana. Ja Mēs konstatējam, ka Oglekļa projekta uzraudzības un pārbaudes laikā Jūs Mums esat sniedzis nepatiesus datus, Jums ir jāsedz vai jāatlīdzina visas attiecīgās uzraudzības un pārbaudes izmaksas.


 1. KĀ UN KAD TIKS PIEŠĶIRTI PROJEKTA KREDĪTI?

6.1. Mēs (attiecīgā gadījumā kopā ar Mūsu sadarbības partneri) kā projekta iesniedzējs veicam visas vajadzīgās darbības, kas var būt nepieciešamas saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, lai apstiprinātu un reģistrētu Oglekļa programmu un saņemtu Projekta kredītus, kas tiek verificēti un izsniegti. Šim nolūkam Jūs neatsaucami un ekskluzīvi piešķirat, nododat, pārsūtāt, iedalāt un pārdodat Mums visas tiesības un intereses un īpašumtiesības uz visiem Oglekļa atribūtiem, tostarp, bet ne tikai, tiesības ziņot par Oglekļa atribūtiem Sertificētājam Projekta kredītu izsniegšanas nolūkā, un Jūs Mums vai Mūsu sadarbības partnerim nekavējoties piešķirat visas atļaujas, kas var būt nepieciešamas Oglekļa programmas apstiprināšanai vai Projekta kredītu verifikācijai vai izsniegšanai. 

6.2. Visus Projekta kredītus Sertificētājs izsniedz uz Mūsu vai Mūsu sadarbības partnera nominālo kontu, pamatojoties uz grafiku, kas noteikts pēc Mūsu ieskatiem saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem, bet orientējoši gada laikā no attiecīgās saimniecības datu iesniegšanas pabeigšanas. 

Tas nozīmē, ka Projekta kredītus var izsniegt par katru gadu, taču pārbaude aizņems zināmu laiku, tāpēc kredītus neizsniegs uzreiz katra prakses gada beigās, bet gan pēc tam, kad Sertificētājs būs pārbaudījis visus datus un procesus, lai pārliecinātos, vai nav bijusi “zaļā tukšvārdība”. 

6.3. Izsniegšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem un tiek uzskatīta par pabeigtu, kad attiecīgie Projekta kredīti tiek ieskaitīti eAgronom kontā vai Pastāvīguma rezervē, ja vien Sertificētāja noteikumos nav noteikts citādi. Projekta kredītus, kas tiek piešķirti Pastāvīguma rezervei, sauc par Rezerves kredītiem, un tie tiek rezervēti Pastāvīguma rezervei bez jebkādas kompensācijas Lauksaimniekam un eAgronom saskaņā ar attiecīgajiem Sertificētāja noteikumiem. Precīza Pastāvīguma rezerves daļa ir noteikta Sertificētāja noteikumos, Programmas principos un/vai citos noteikumos un regulējumā, kas laiku pa laikam var būt piemērojams Oglekļa programmai un Projekta kredītiem (orientējoši aptuveni 20–25 %).

6.4. Vai Jums ir kaut kas jāmaksā par Sertifikācijas procesu vai izsniegšanu? 

Nē, Jums par Sertifikāciju vai izsniegšanu nekas papildus nav jāmaksā, jo Jūs maksāsiet Mums komisijas maksu Tirdzniecības kredītos tādā apmērā, kāds ir norādīts Lauksaimnieka Oglekļa līgumā, un pamatojoties uz aprēķiniem, kas paskaidroti tālāk sadaļā Kompensācija. Mēs apņemamies samaksāt visas Sertificētāja un Verifikācijas iestādes iekasētās nodevas un maksājumus, lai segtu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar Oglekļa programmas un/vai Oglekļa projekta apstiprināšanu, Verifikāciju un Projekta kredītu izsniegšanu, izņemot izmaksas, kuras Lauksaimnieks ir skaidri apņēmies segt saskaņā ar Līgumu. 

6.5. Cik daudz kredītu tiks izsniegti?

Paredzamos Projekta kredītus, kas saskaņā ar eAgronom Noteikumiem un Oglekļa projektu tiks iegūti un izsniegti Projekta kreditēšanas periodā, var aprēķināt, izmantojot Mūsu Tīmekļa vietnē pieejamo oglekļa aplēšu kalkulatoru, taču ņemiet vērā, ka aprēķini ir aptuveni un var atšķirties no faktiskajiem rezultātiem, jo oglekļa piesaisti var ietekmēt daudzi faktori, galvenokārt Jūsu piekoptās metodes. Lūdzu, paturiet prātā, ka Projekta kredītu izsniegšana ir atkarīga gan no Mūsu un Jūsu darbībām, gan no Sertificētāja apstiprinājuma, tāpēc Mēs nevaram garantēt Projekta kredītu izsniegšanu.


 1. KAS NOTIEK PĒC IZSNIEGŠANAS?

7.1. Vispirms parunāsim par Mūsu kompensāciju.

Apmaiņā pret Oglekļa projekta īstenošanu Mēs nodrošinām Jums Tirdzniecības kredītus vai naudas kompensāciju, un Mēs paturam daļu no Tirdzniecības kredītiem bez kompensācijas kā maksu par Mūsu pakalpojumiem, ja vien nav iestājies saistību neizpildes gadījums, un tādā gadījumā lauksaimnieks nesaņem nekādu kompensāciju. Lauksaimniekam nododamā Tirdzniecības kredītu daļa ir norādīta Lauksaimnieka Oglekļa līgumā. Skaidrības labad Lauksaimniekam nododamo Tirdzniecības kredītu daļu aprēķina šādi: (Projekta kredīti - Rezerves kredīti) * Lauksaimnieka daļa, kas noteikta Lauksaimnieka Oglekļa līgumā.

Tirdzniecības kredītu izsniegšanas brīdī Jums piederošo Tirdzniecības kredītu summa tiks norādīta Jūsu kontā mūsu Platformā, un Jūs neatsaucami un uz nenoteiktu laiku pilnvarojat Mūs ekskluzīvi pārvaldīt Tirdzniecības kredītus Jūsu vārdā, pamatojoties uz Jūsu norādījumiem, kas tiks sniegti ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc izsniegšanas:  

 • pilnvarot mūs pārdot Jūsu Tirdzniecības kredītus; un/vai

 • norakstīt Tirdzniecības kredītus.

7.2. Ja vēlaties pārdot savus Tirdzniecības kredītus

Mēs norādīsim Jūsu kontā, cik daudz Tirdzniecības kredītu Jūs esat saņēmis kā kompensāciju Oglekļa projekta ietvaros. Tiklīdz Jūs būsiet izvēlējies pārdot savus Tirdzniecības kredītus vai 15 dienu laikā pēc izsniegšanas nebūsiet izvēlējies norakstīt savus Tirdzniecības kredītus, Mēs izpildīsim Jūsu pārdošanas rīkojumu vai nodosim to Mūsu sadarbības partnerim izpildei par tirgus cenu un 30 dienu laikā pēc tam, kad būsim saņēmuši ieņēmumus no šādas pārdošanas, izmaksāsim Jums ieņēmumus.

7.3. Ja vēlaties norakstīt savus Tirdzniecības kredītus

Šādā gadījumā, ja Jūs būsiet izdarījis attiecīgu izvēli Mūsu Platformā, īpašumtiesības uz Jūsu Tirdzniecības kredītu daļu Jums tiks nodotas 15 dienu laikā pēc izsniegšanas, un Jums piederošo Tirdzniecības kredītu summa tiks norādīta Jūsu kontā mūsu Platformā. Jums būs 15 dienas kopš izsniegšanas, lai norakstītu Tirdzniecības kredītus no apgrozības, un, ja 15 dienu laikā no izsniegšanas neesat izdarījis izvēli par savu Tirdzniecības kredītu norakstīšanu, tad Jūs pilnvarojat Mūs pārdot Jūsu Tirdzniecības kredītus par tirgus cenu un izmaksāt Jums ieņēmumus no šādas pārdošanas 30 dienu laikā pēc tam, kad Mēs esam saņēmuši ieņēmumus no šādas pārdošanas.

Norakstīšanas maksa ir 5% no norakstītajiem Tirdzniecības kredītiem, t. i., maksa tiks atskaitīta no Tirdzniecības kredītiem.

Norakstīšana ir neatgriezeniska darbība, t. i., tiklīdz Jūs esat norakstījis savus Tirdzniecības kredītus, Jūs nevarat nolemt pārdot savus Tirdzniecības kredītus vai darīt ko citu, izņemot norakstīšanu. Iemesls tam ir vienkāršs: Reģistrs anulēs Norakstītos kredītus un izsniegs kredītu Norakstīšanas apliecinājumu. 

Norakstīšana tiek izmantota, piemēram, lai noteiktu lauksaimnieka oglekļa emisijas.

7.4. Pārdošanas vai norakstīšanas rīkojumu iesniegšana

Pārdošanas vai norakstīšanas rīkojumus var iesniegt tikai Mūsu Platformā. Pasūtījumus var iesniegt jebkurā laikā pirms Izsniegšanas un līdz 15 dienām pēc Izsniegšanas. Jau pirms Izsniegšanas Jūs varat nolemt pārdot vai izņemt visus vai daļu no saviem Tirdzniecības kredītiem, taču, lūdzu, paturiet prātā, ka pēdējais datums, kad Jūs varat pieņemt lēmumu par Tirdzniecības kredītu norakstīšanu, ir 15. diena pēc to Izsniegšanas; pēc tam Mēs automātiski pārdosim Jūsu Tirdzniecības kredītus, ja Jūs nebūsiet nolēmis citādi. Lai iesniegtu pasūtījumu, jums būs jāizdara attiecīga izvēle mūsu Platformā. Ja pasūtījumu iesniegšana nav pieejama Mūsu Platformā, lūdzu, nosūtiet savu pasūtījumu uz info@eagronom.com. Ir svarīgi ņemt vērā, ka, iesniedzot Pasūtījumu, Jūs uzņematies saistības pārdot savus Tirdzniecības kredītus vai norakstīt savus Kredītus. Jūs varat atcelt pasūtījumu tikai pirms Mēs paziņojam par Jūsu pasūtījumu Mūsu sadarbības partnerim vai Sertificētājam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka rīkojumu izpildes ātruma dēļ atcelšanas pieprasījums var netikt saņemts laikā, lai atceltu iepriekš iesniegtos pasūtījumus. Šī iemesla dēļ pirms pasūtījuma iesniegšanas Jums vienmēr jāpārliecinās, vai:

 • ir ievadītas pareizās vērtības;

 • esat pārliecināts, ka vēlaties veikt šo pasūtījumu;

 • esat gatavs un spējat uzņemties iespējamo zaudējumu risku gadījumā, ja Tirdzniecības kredīta cena samazinās (jebkurā gadījumā ne mazāk kā 30 EUR).

7.5. Kas notiek pēc tam, kad esat izvēlējies norakstīt kredītus?

Pēc savu kredītu Norakstīšanas Jūs vairs nevarēsiet tos atgūt. Mēs nodosim Jūsu rīkojumu Sertificētājam, kurš veiks attiecīgās procedūras, lai norakstītu Jūsu izvēlēto Tirdzniecības kredītu summu ar attiecīgo atsauci. 

7.6. Kas notiek pēc Izsniegšanas, ja Jūs saņēmāt avansa kompensāciju par Tirdzniecības kredītiem?

Ja no Jūsu puses nav saistību neizpildes gadījuma, Mēs Jums izmaksājam kompensāciju par visiem iegūtajiem Tirdzniecības kredītiem, atskaitot (i) Tirdzniecības kredītus, kurus eAgronom ir tiesīgs ieturēt saskaņā ar Lauksaimnieka Oglekļa līgumu, un (ii) Tirdzniecības kredītus, kas ir kompensēti, veicot avansa kompensācijas maksājumu saskaņā ar avansa kompensācijas maksājumu. Kompensācija tiek izmaksāta atbilstoši Jūsu izvēlei, kas noteikta Lauksaimnieka Oglekļa līgumā un eAgronom Noteikumos. 

Ja aprēķinātā Kompensācijas summa ir negatīvs skaitlis vai ja līdz Projekta kreditēšanas perioda beigām Tirdzniecības kredīti netiek izsniegti, Jūs nesaņemat Kompensāciju pēc tās izsniegšanas un Jūs (i) atmaksājat avansa kompensāciju, kas saņemta saskaņā ar attiecīgo Jūsu un Mūsu parakstīto avansa kompensācijas līgumu, un (ii) maksājat procentus par atmaksājamo avansa kompensāciju ar likmi 8% + EURIBOR gadā, kas tiek aprēķināti no dienas, kad Jūs saņēmāt kompensāciju. 

Tomēr Jums ir tiesības paturēt avansa kompensācijas maksājumus, kas saņemti saskaņā ar avansa kompensācijas līgumu, ja paredzamo Tirdzniecības kredītu Izsniegšana nav pabeigta neatkarīgi no tā, ka Jūs esat ievērojis Programmas principus, iesniedzis visus pieprasītos datus, izmantojot mūsu Platformu. Mēs uzņemamies risku, ka Projektu kredīti netiek izsniegti vai tiek izsniegts mazāk Projektu kredītu, nekā paredzēts, ciktāl Jūs esat ievērojis eAgronom Noteikumus, Programmas principus.

7.7. Pievienotās vērtības nodoklis

Visas eAgronom Noteikumos minētās summas ir norādītas bez jebkāda piemērojamā ieturējuma, pārdošanas vai pievienotās vērtības nodokļa (“PVN”), kas piemērojams piegādei vai piegādēm, par kurām šīs summas veido visu atlīdzību vai tās daļu PVN vajadzībām. PVN režīmu jebkurai piegādei saskaņā ar eAgronom Noteikumiem nosaka saskaņā ar tās jurisdikcijas PVN likumu, kurā tiek uzskatīts, ka tiek veikts ar PVN apliekams darījums. Ja PVN ir pienācīgi iekasējams par jebkuru šādu piegādi vai piegādēm, saņēmēja Puse maksā piegādātājai Pusei summu, kas vienāda ar piegādātājas Puses jurisdikcijā iekasējamo PVN, ja tāds ir; tomēr ar nosacījumu, ka i) šāda summa ir jāmaksā tikai tad, kad piegādātāja Puse ir iesniegusi saņēmējai pusei derīgu PVN rēķinu par šo summu; un ii) saņēmējai Pusei nav pienākuma veikt jebkādus maksājumus piegādātājai Pusei attiecībā uz PVN, kas saņēmējai Pusei pašai jāaprēķina saskaņā ar apgrieztās maksāšanas noteikumu vai jebkuru līdzīgu sistēmu saņēmējas Puses jurisdikcijā.


 1. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

8.1. Cik ilgi līgums ir spēkā?

8.1.1. Mūsu attiecības saskaņā ar eAgronom Noteikumiem ir spēkā visu Projekta Kreditēšanas periodu (līdz 2041 (ieskaitot)) vai līdz līguma izbeigšanas laikam. Projekta ilgumam ir jābūt vismaz 30 gadiem, tāpēc pēc Projekta kreditēšanas perioda beigām vai Jūsu Oglekļa līguma izbeigšanas šie noteikumi, kas regulē uzraudzības darbības, ir spēkā vismaz 30 gadiem. Noteikumi, kas regulē kredītu pārvaldību, paliks spēkā līdz brīdim, kad ģenerētie Oglekļa kredīti būs norakastīti vai būs saņēmti finansiālie ienākumi no Oglekļa kredītu pārdošanas procesa saskaņā ar 7. sadaļu.

8.1.2. Pušu attiecības, saskaņā ar eAgronom noteikumiem, paliek spēkā vismaz piecus gadus. Pēc līguma piektā gada Jums ir tiesības katru gadu, līdz 1. decembrim, izbeigt šo līgumattiecību, sniedzot eAgronom vismaz 30 dienu iepriekšēju paziņojumu. Ja vēlaties izbeigt līgumu pirms piektā gada apritēšanas, tad šie Tirdzniecības kredīti tiks uzskatīti par zaudētiem, un Jums būs jāatmaksā iegūtie ienākumi no pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem.


 1. GARANTIJA UN ATRUNAS

9.1. Savstarpēji apliecinājumi un garantijas. Katra Puse apliecina un garantē: (a) ka tā ir pienācīgi organizēta, likumīgi pastāvoša un ar labu reputāciju saskaņā ar tās jurisdikcijas likumiem, kurā tā ir dibināta vai organizēta, un tai ir pilnvaras un tiesības noslēgt un pildīt eAgronom Noteikumos noteiktās saistības; (b) ka eAgronom Noteikumu īstenošana un izpilde nebūs pretrunā vai nepārkāps nevienu citu līgumu, kurā Puse tā ir vai kurš tai ir saistošs, vai jebkuru rīkojumu, spriedumu, dekrētu vai citu tai piemērojamu ierobežojumu; un (c) ka eAgronom Noteikumi veidos spēkā esošu un saistošu pienākumu šādai Pusei, un tie būs izpildāmi pret šādu Pusi saskaņā ar to noteikumiem.

9.2. Lauksaimnieka apliecinājumi un garantijas. Jūs mums apliecināt un garantējat, ka:

 • Jūs nepiedalāties citās programmās vai projektos, kuru mērķis ir samazināt SEG emisijas un/vai palielināt oglekļa piesaisti augsnē attiecībā uz Laukiem, kas ir Oglekļa projekta daļa, un Jūs nesaņemat nekādus citus finansiālus vai citu veidu stimulus, lai veiktu eAgronom Noteikumos paredzēto lauksaimniecības praksi bez iepriekšējas Mūsu piekrišanas;

 • Jūs neesat noslēdzis nekādus līgumus vai vienošanās par jebkādu tiesību vai interešu nodošanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu attiecībā uz Projekta kredītiem vai citām SEG samazināšanas vai piesaistes vienībām, kas attiecas uz Laukiem;

 • visi Jūsu pārskati un finanšu pārskati pēc Mūsu pieprasījuma ir sagatavoti saskaņā ar labiem grāmatvedības principiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jūsu finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem;

 • visi Jūsu dokumenti un dati, kas Mums sniegti saistībā ar eAgronom Noteikumiem, ir patiesi, precīzi, pilnīgi un nav maldinoši visos būtiskajos aspektos;

 • Jums ir spēkā esoša un neapstrīdama tiesiska kontrole pār Lauku sarakstā uzskaitītajiem Laukiem, pamatojoties, piemēram, uz īpašumtiesībām, lietojuma tiesībām, personiskās lietošanas tiesībām, nomas līgumu, līgumu par tiesībām izmantot bez maksas vai pamatojoties uz citu līgumisku vai juridisku instrumentu, kas ir pietiekams, lai audzētu kultūraugus un īstenotu Oglekļa projektu uz Laukiem saskaņā ar eAgronom noteikumiem. Pēc pieprasījuma Jūs Mums iesniegsiet papildu pierādījumus par savām tiesībām;

 • Jūs ievērojat visus likumus, noteikumus, atļaujas un licences (tostarp, bet ne tikai, vides aizsardzības likumus), kas attiecas uz Oglekļa projekta īstenošanu un eAgronom Noteikumu izpildi, un pret Jums nav uzsāktu, norisošu vai draudošu tiesas vai citu juridisku vai normatīvu procesu;

 • nav nekādu faktu vai apstākļu, kas saistīti ar Jūsu uzņēmējdarbību, kurus Jūs neesat skaidri atklājis Mums un kuri, ja tiktu atklāti, varētu pamatoti ietekmēt Mūsu lēmumu noslēgt līgumu ar Jums;

 • Jūs neesat piedalījies un šī līguma darbības laikā nepiedalīsieties krāpšanā, kukuļdošanā, korupcijā, noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, teroristu finansēšanā, ar terorismu saistītos noziegumos vai noziegumos, kas saistīti ar teroristiskām darbībām, bērnu darba izmantošanā vai citos cilvēku tirdzniecības veidos, un esat ievērojis piemērojamos starptautiskos un valsts tiesību aktus, noteikumus (tostarp vietējos) un konvencijas.


 1. KAD RODAS SAREŽĢĪJUMI

10.1. Vispirms ir jānodala divi notikumi: Katastrofiska un Nekatastrofiska Apvērse.

10.1.1. Katastrofiskas Apvērses gadījumā Reģistrs atkārtoti novērtēs reģionālo bāzes scenāriju, jo var notikt izmaiņas bāzes oglekļa krājumos. Projekts nedrīkst pieprasīt SEG kredītus no jebkādas palielinātas ogļekļa piesaistes pakāpes, kas rodas no dabiskās atjaunošanās pēc Katastrofiskas Apvērses, kamēr nav atgūti zaudējumi, kas radušies Katastrofiskas Apvērses rezultātā. 

10.1.2. Nekatastrofiskas Apvērses gadījumā Projektam netiks piešķirti nekādi turpmāki Projekta kredīti, līdz deficīts tiks novērsts. Deficīts ir līdzvērtīgs pilnam Apvērses apjomam, ieskaitot SEG emisijas, kas rodas no Projekta un bāzes oglekļa krājumu zudumiem. Ja mēs konstatēsim pārmērīgu noplūdi un Jūs būsiet pārdevis Tirdzniecības kredītus, diemžēl šie Tirdzniecības kredīti tiks uzskatīti par zaudētiem, un Jums būs jāatmaksā ieņēmumi, kas saņemti par pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem.

10.2. Kas notiek, ja rodas sarežģījumi un tie ietekmē Jūsu sniegumu?

Jums nekavējoties (ne vēlāk kā trīs (3) dienu laikā) rakstiski jāinformē Mūs (info@eagronom.com) par jebkādiem apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt Jūsu spēju ievērot eAgronom Noteikumus, jo īpaši Programmas principus vai Augsnes analīzes ņemšanas prasības. Piemēram, šādi apstākļi var būt lauksaimniecības prakses izmaiņas laukos, kas papildina praksi, par kuru esam vienojušies kā par programmas daļu, vai citu subsīdiju vai stimulu saņemšana saistībā ar programmas praksi un/vai laukiem. Šādos gadījumos, lūdzu, konsultējieties ar mums iepriekš vai pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no Jūsu atbildības riska saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

10.3. Kas notiek, ja iestājas Saistību neizpildes gadījums?

10.3.1. Ja kāda no Pusēm uzzina, ka attiecībā uz otru Pusi ir iestājies Saistību neizpildes gadījums, tai nekavējoties par to rakstiski jāinformē otra Puse. Puse, kas nepilda saistības, var novērst Saistību neizpildes gadījumu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

10.3.2. Ja attiecībā uz Jums iestājas saistību neizpildes gadījums un Jūs to nenovēršat, Mēs varam nekavējoties izbeigt līgumiskās attiecības un/vai pieprasīt, lai Jūs 60 dienu laikā:

 • atmaksājat jebkura saņemtā avansa kompensāciju un samaksājat procentus par atmaksājamo avansa kompensāciju ar likmi 8 % gadā, ko aprēķina no dienas, kad Jūs saņēmāt kompensāciju;

 • automātiski un bez jebkādas kompensācijas pārskaitāt Mums tos izsniegtos Tirdzniecības kredītus, kurus Mēs esam pārskaitījuši uz Jūsu eAgronom kontu, vai, ja izsniegtos Tirdzniecības kredītus pārskaitīt nav iespējams, kompensējat Mums to Tirdzniecības kredītu vērtību, kurus Mēs esam Jums pārskaitījuši, pamatojoties uz Tirdzniecības kredītu tirgus vērtību saistību neizpildes gadā.

10.3.3 Ja attiecībā uz Mums iestājas Saistību neizpildes gadījums un Mēs nespējam novērst Saistību neizpildes gadījumu 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, Jūs varat izbeigt līgumiskās attiecības ar Mums un paturēt jebkuru kompensāciju, kas saņemta saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

10.4. Atbildības ierobežošana

10.4.1. Naudas maksimālā robeža. Mūsu kopējā monetārā atbildība saskaņā ar eAgronom Noteikumiem vai saistībā ar tiem ir ierobežota un, ciktāl to pieļauj likums, nekādā gadījumā nepārsniedz kopējo Jums izmaksājamās kompensācijas vērtību saskaņā ar eAgronom Noteikumiem.

10.4.2. Netiešā kaitējuma nav. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai Jūsu peļņas zaudējumiem saistībā ar eAgronom Noteikumu pārkāpumiem.

10.4.3. Neierobežota atbildība. Tīša saistību pārkāpuma gadījumā netiek piemēroti eAgronom Noteikumos paredzētie atbildības ierobežojumi.

10.5. Nepārvarama vara

10.5.1. Kas ir nepārvarama vara? Apstākļi, kas ir ārpus Puses kontroles (bez ierobežojumiem), ugunsgrēks, plūdi, pandēmija, sprādziens un avārija, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilās un militārās varas iestādes, civiliedzīvotāju nemieri, datu pārkāpumi, nespēja nodrošināt materiālus vai darbaspēku, trešo pušu izbeigti būtiski svarīgi līgumi vai jebkādi citi iemesli, kas ir ārpus Puses saprātīgas kontroles. Pusei jāveic saprātīgi pasākumi, lai novērstu vai mazinātu starpgadījumus un to sekas.

10.5.2. Kā rīkoties, ja iestājas nepārvarama vara? Ja kāda no Pusēm (“Ietekmētā Puse”) nevar vai paredz, ka nevarēs izpildīt eAgronom Noteikumos paredzētās saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, tai 3 dienu laikā pēc tam, kad tā ir uzzinājusi par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāsniedz otrai Pusei (“Neietekmētā Puse”) rakstisks paziņojums pa e-pastu, sniedzot sīkāku informāciju par nepārvaramas varas apstākļiem (“Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem”).

10.5.3. Ja Ietekmētā Puse nevar izpildīt eAgronom Noteikumos paredzētās saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, šāda neizpilde: (i) ir atļauta laikā un tādā apjomā, kādā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, bet tikai šajā laikā un šajā apjomā; un (ii) nerada nekādu atbildību Neietekmētajai Pusei par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās laikā vai jebkādā veidā saistīts ar šādu neizpildi nepārvaramas varas notikuma laikā.

10.5.4. Ietekmētā Puse dara visu iespējamo, lai novērstu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas.

10.5.5. Neviena Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ netiek atbrīvota no jebkādām eAgronom Noteikumos noteiktajām saistībām, kuras tā joprojām ir spējīga izpildīt neatkarīgi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, tostarp no eAgronom Noteikumos noteiktā pienākuma sniegt jebkādu paziņojumu.

10.5.6. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Ietekmētā Puse nespēj izpildīt kādu no eAgronom Noteikumos noteiktajām saistībām un šī saistību neizpilde turpinās 6 mēnešus pēc dienas, kad Neietekmētā Puse ir saņēmusi paziņojumu par nepārvaramas varas apstākļiem, un līdz šā termiņa beigām Puses nav spējušas vienoties par abpusēji pieņemamu alternatīvu veidu eAgronom Noteikumu nolūka izpildei, Neietekmētā Puse var izbeigt līgumiskās attiecības, par to rakstiski paziņojot Ietekmētajai Pusei. Ja kāda no Pusēm izbeidz līgumu, Jums ir jāatmaksā avansa kompensācija kopā ar procentiem 8% apmērā 60 dienu laikā no paziņojuma par līguma izbeigšanu.

10.6. Strīdu izšķiršana

10.6.1. Ja Jūsu rīcībā nonāk informācija par kādu pretenziju un pieprasīsiet atlīdzināt zaudējumus vai mums būs jārisina kāds strīds, nekavējoties rakstiski informējiet Mūs par savām bažām, un mēs darīsim to pašu arī attiecībā uz Jums. Vispirms mēs mēģināsim atrisināt jebkuru strīdu mūsu starpā miermīlīgu sarunu ceļā 60 dienu laikā, un, ja sarunas nebūs veiksmīgas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no eAgronom Noteikumiem vai ir saistīta ar tiem vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta Harju rajona tiesā (igauņu valodā: Harju Maakohus) kā pirmās instances tiesā.

10.6.2. eAgronom Noteikumus un visas ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no eAgronom Noteikumiem vai ir saistītas ar tiem, reglamentē Igaunijas Republikas tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG – Convention on Contracts for the International Sale of Goods) nav piemērojama Mūsu noteikumiem vai līgumiem.

10.7. Nodalāmība. Ja kāda no eAgronom Noteikumu daļām tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds lēmums nepadara spēkā neesošu nevienu citu eAgronom Noteikumu punktu, tomēr Puses labticīgu sarunu ceļā cenšas aizstāt jebkuru eAgronom Noteikumu daļu, kas atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, lai īstenotu Pušu komerciālos nodomus eAgronom Noteikumu parakstīšanas brīdī. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par noteikuma aizvietošanu, tas neietekmē pārējo eAgronom Noteikumu daļu spēkā esamību.

10.8. Atteikšanās tiesību neesamība. Tas, ka kāda Puse jebkurā laikā nepieprasa jebkādu eAgronom Noteikumu punktu izpildi, nekādā veidā neietekmē Puses tiesības īstenot šīs prasības tiesības, un jebkuras Puses atteikšanās no jebkura eAgronom Noteikumu punkta pārkāpuma netiek uzskatīta par šīs Puses atteikšanos no jebkāda šāda noteikuma pārkāpuma vai šādas Puses atteikšanās no jebkura cita tā noteikuma pārkāpuma.


 1. CITI SVARĪGI NOTEIKUMI

11.1. Noteikumu pieņemšana elektroniski. Šie eAgronom Noteikumi un jebkādi to grozījumi, neatkarīgi no tā, kādā veidā tie ir pieņemti, visos aspektos tiks uzskatīti par līguma oriģinālu, un tiem ir tāds pats saistošs juridiskais spēks kā oriģinālam, kas parakstīts, personīgi piegādāts vai parakstīts digitāli vai elektroniski. Neviena no Pusēm neapgalvos, ka līgums nav noslēgts, pamatojoties uz (i) elektronisko līdzekļu izmantošanu, lai norādītu, ka piekrīt eAgronom Noteikumiem; vai (ii) faktu, ka paraksts vai šo eAgronom Noteikumu pieņemšana tika pārsūtīta vai paziņota, izmantojot elektroniskos līdzekļus; un katra Puse neatsaucami un uz nenoteiktu laiku atsakās no jebkādām saistītām prasībām.

11.2. Elektroniskais paziņojums. Jebkuri Mūsu paziņojumi vai cita saziņa, tostarp par izmaiņām šajos eAgronom Noteikumos, tiks sniegta pa e-pastu. Paziņojums, kas nosūtīts pa e-pastu, tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā e-pasta nosūtīšanas dienā, un izmaiņas tiks piemērotas no e-pasta vēstulē norādītās dienas, bet ne ātrāk kā 14 dienas pēc e-pasta saņemšanas.

11.3. Piešķiršana. Lauksaimnieks nedrīkst nevienai personai piešķirt vai nodot nekādas savas tiesības vai pienākumus attiecībā uz eAgronom Noteikumiem bez eAgronom rakstiskas piekrišanas (šādu piekrišanu nedrīkst nepamatoti atteikt vai aizkavēt). Šajā nolūkā ir nepamatoti aizturēt piekrišanu visu Lauksaimnieka tiesību un pienākumu cesijai vai nodošanai, ja cesionārs vai pārņēmējs i) acīmredzami spēj izpildīt pārņēmēja pienākumus saskaņā ar eAgronom Noteikumiem; ii) ir ar finanšu iespējām, kas nav sliktākas par tās Puses finanšu stāvokli, kas nodod vai piešķir tiesības, dienā, kad šī persona kļūst par eAgronom Noteikumu Pusi; iii) uzskatāmi spēj turpināt garantēt drošību un/vai darbības rezultātu sasniegšanu, kas atbilst tam, ko nodrošina Puse, kas nodod vai piešķir tiesības (vai obligātajam nodrošinājumam); un (iv) tās juridiskā adrese ir tajā pašā jurisdikcijā, kurā atrodas Puses, kas nodod vai piešķir tiesības, jurisdikcija.

eAgronom var piešķirt vai nodot jebkuram no savas grupas uzņēmumiem jebkuras savas tiesības vai pienākumus saistībā ar eAgronom Noteikumiem bez Lauksaimnieka piekrišanas.

11.4. Neatkarīgi darbuzņēmēji. eAgronom Noteikumu Puses ir un paliek neatkarīgas puses, un nekas eAgronom Noteikumos vai jebkādos apstākļos, kas saistīti ar eAgronom Noteikumu darbību, nerada partnerattiecības vai kopuzņēmumu starp Pusēm vai nepadara vienu Pusi par otras Puses pārstāvi. Nevienai Pusei nav pilnvaru, tiesību vai pilnvarojuma uzlikt otrai Pusei jebkādas saistības vai atbildību vai uzņemties vai radīt jebkādas saistības vai atbildību otras Puses vārdā, izņemot gadījumus, kas īpaši paredzēti šajos eAgronom Noteikumos, un neviena Puse nevar apliecināt, ka tai tādas ir. 

11.5. Izmaiņas tiesību aktos. Ja Projekta kreditēšanas periodā vai pēc tā tiek ieviestas Izmaiņas tiesību aktos (neatkarīgi no tā, vai tās tiek veiktas pēc valdības, regulatora, Reģistra vai citiem norādījumiem), kas Pusei ir jāievēro, un līdz ar to Puse nespēj ievērot vienu vai vairākus eAgronom Noteikumu būtiskos punktus, pēc Puses rakstiska pieprasījuma Puses labticīgi cenšas vienoties par grozījumiem eAgronom Noteikumos (ja tādi nepieciešami), kas ir vajadzīgi un atbilstoši, lai piemērotu izmaiņas un lai eAgronom Noteikumi varētu palikt spēkā. Ja Puses nevar vienoties par eAgronom Noteikumu grozījumiem 60 dienu laikā pēc tam, kad Puse ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu saskaņā ar šo punktu, jebkura no Pusēm var izbeigt līgumiskās attiecības saskaņā ar eAgronom Noteikumiem. Ja kāda no Pusēm izbeidz līgumu, Jums ir jāatmaksā avansa kompensācija kopā ar procentiem 60 dienu laikā no paziņojuma par līguma izbeigšanu.

11.6. Valoda. Šie eAgronom Noteikumi var būt pieejami mūsu Platformā angļu valodā, kā arī citās valodās. Ja rodas domstarpības par eAgronom Noteikumu punkta nozīmi, eAgronom Noteikumu angļu valodas versija, kas pieejama Platformā, ir noteicošā attiecībā pret versiju citās valodās.

Copyright © 2023 by eAgronom