Süsinikuprogrammi põhimõtted

31.05.2023

Järgnevas suunises kirjeldatakse eAgronomi Süsinikuprogrammi (edaspidi „Programm“) peamisi olulisi tegutsemistingimusi. Need on nõuded väljastpoolt kinnitatud ja ülemaailmselt tunnustatud sertifikaadi saamiseks meie süsinikuühikute jaoks, mis on vajalik, et pääseda ülemaailmsele vabatahtlikule süsiniku lisatasude turule ja saada usaldusväärsed, kõrged süsiniku müügihinnad, et maksta osalevatele kasvatajatele. eAgronom sertifitseerib oma Süsinikuprogrammi ja registreerib oma ühikud Verra juures, mis on maailma kõige tunnustatum ja usaldusväärsem süsinikuühikute Sertifitseerija. Rohkem kui 60% ülemaailmsetest vabatahtlikest süsinikdioksiidi heitkoguste krediiditehingutest tehakse Verra sertifitseeritud ühikutega. Järgnevad põhimõtted põhinevad järgmisel: Verra VM0042 Methodology For Improved Agricultural Land Management, V2.0, üksikasjalikuma teabe saamiseks vt: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf


Kohaldatavus

eAgronomi Programm on praegu kohaldatav ainult mitmeaastase külvikorras oleva maa suhtes. 


Täiendavus

Projektid peavad tõestama nn täiendavust. Projekti võib pidada täiendavaks, kui selle tegevused:

 • eeldatavasti toovad täiendavat kasu võrreldes esialgse baasstsenaariumiga;

 • ei ole seadusega nõutud (nt kui seadusega oleks nõutud katmikalade kasvatamine);

 • stimuleerivad põllumajandusettevõtte siseseid muutusi süsiniku sidumise või heitkoguste vähendamise suunas;

 • ilma süsinikutuluta ei algatataks ega jätkataks.


Piirangud

Süsinikuprojekti jaoks kasutatav ala peab olema olnud põllumaa vähemalt 10 aastat enne programmiga liitumist, st projektiala ei tohi olla puhastatud looduslikust ökosüsteemist 10 aasta jooksul enne Süsinikuprojekti alguskuupäeva.


Krediteerimisperiood

Programm võimaldab põllumajandustootjatel teenida süsinikutulu kuni aastani 2041, kusjuures minimaalne kogukestvus on 30 aastat, ehk seiretegevus peab jätkuma kuni aastani 2051. 


Süsinikuvaru

Aruandluse alla kuuluv süsinikuvaru, millesse süsiniku sidumine toimub, võib hõlmata mulla orgaanilist süsinikku ja maapealset puidust biomassi.


Kohaldatavad põllumajandustavad

Järgmised põllumajandustavad on praegu ja eAgronomi Programmi raames heaks kiidetud (kui on võimalik kohaldada):

 • Üleminek tavapärastelt tavadelt jätkusuutlikele põllumajandustavadele põllukultuuride tootmises:

  • Vähendage mullahäireid, tagades samal ajal hea mullastruktuuri: 

   • mullaharimise vähendamine ja/või mullaharimisest loobumine;

   • ribapõllundus;

   • mullaharimise käikude vähendamine;

   • mullaharimise sügavuse vähendamine;

   • aeg-ajalt kündmine mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks.

  •  Suurendage mullakatet:

   • rakendage või suurendage kattekultuuride (või vahekultuuride) sagedust, kui olukord seda võimaldab:

    • kui ilmastik ja külvikord seda võimaldavad, lisage vahekultuur saagikoristuse ja järgmise põllukultuuri vahele;

    • parandage katmikkultuuride kvaliteeti ja kohanemisvõimet vastavalt kohalikele tingimustele ja aastaajale;

    • allakülv ja segakultuurid;

    • kaaluge talivilja kui võimalust katte puudumisel maapinna katmiseks;

 • Saagi jääkide majandamine: jätta põllule pärast saagikoristust võimalikult palju põllujääke, suurendades nii põllule jäävat biomassi ja kaitstes pinnast erosiooni ja niiskuse aurustumise eest.

 • Lämmastikväetiste vähendamine:

  • vähemalt 5% võrra absoluutarvudes võrreldes algtasemega;

  • parandada anorgaaniliste lämmastikusisendite kasutamist;

  • parandada orgaaniliste lämmastikusisendite kasutamist;

   • soodustatakse sõnniku, läga, digestaat või reoveesette kasutamist, asendades samal ajal sünteetilisi lämmastikväetisi;

   • kohandada külvikorda, et võimaldada liblikõieliste kasvatamist (kas müügiks kasvatatava kultuuri või vahekultuurina), mis oleks looduslikuks lämmastiku allikaks.

 • Optimeerige külvikorda:

  • parandada väetissisendeid (kaunviljad külvikorras müügiks kasvatatava kultuuri või kattekultuurina); 

  • asendada kevadine põllukultuur samaväärse talvise põllukultuuriga.

Abikõlblikkus

 • Projektiga seotud põllud peavad olema viimase 10 aasta jooksul kuulunud samasse maakasutusklassi (ei tohi olla põldusid, mis on hiljuti ümber kujundatud, nt metsa raadamine või rohumaa muutmine põllumaaks);

 • põldusid ei kasutata kariloomade karjatamiseks ega külvikorras rohumaadena; 

 • põllud ei ole klassifitseeritud püsirohumaaks, turba- või märgalaks;

 • biomassi põletamine põllul ei ole lubatud;

 • ei osale üheski muus süsiniku sidumise või kasvuhoonegaaside heitkoguste programmis ilma eAgronomi heakskiiduta pärast sisemist kokkusobivuse hindamist; 

 • põllumajandustootjad peavad rakendama uusi põllumajandustavasid;

  • kui põllumajandustootja on neid tavasid juba rohkem kui 2 aastat rakendanud, ei ole pindala ja tegevus abikõlblikud.


Täiendavad märkused tavade kohta

Praeguseks ei tunnusta me selguse või lihtsate MRV-lahenduste puudumise tõttu meie programmis järgmisi tavasid, vaatamata nende kasulikule mõjule mulla seisundile ja võimalikule süsiniku sidumisele: 

 • biosöe kasutamine; 

 • puitbiomass.

Põldude valimisel arvestage järgmist:

 • valige kõik põllud, kus te kavatsete lepinguperioodi jooksul kohaldada praktikamuutust, ja aktiveerige ainult need põllud, mille puhul on käimasoleval hooajal tehtud vähemalt üks praktikamuutus;

 • jätke välja põllud, mille puhul on suur oht, et lepingu kehtivusaja jooksul võib toimuda valduse muutumine;

Veemajandus ja niisutamine ei kuulu tavade muutmise alla.


Mis mõjutab teie süsiniku sidumise taset negatiivselt?

Järgmised põllukultuurid võivad osaleda külvikorras, kuid nad kas ei anna Projektidest Saadud Ühikuid või võivad isegi negatiivselt mõjutada sidumise taset konkreetsel aastal: 

 • juurviljad teatud aastaaegadel (nt kartulid); 

 • köögiviljad.

Ajutine kündmine on programmis aktsepteeritud, kuigi see mõjutab negatiivselt teie põllumajandusettevõttele antud aastal antud Projektidest Saadud Ühikute summat.


Lähteväärtuse hindamine

Programmis nõutakse, et Põllumajandustootjad esitaksid Programmi abikõlblikkuse tõendamiseks põllumajandusettevõtte juhtimise põhiandmed viimase kolme aasta kohta ning pärast registreerimist üksikasjalikuma ülevaate. Ajaloolised andmed hõlmavad põllukultuure, külvikordade ajalugu, põllukultuuride saagikust, varasemaid tavasid, väetiste ja sisendite kasutamist. Neid andmeid kasutatakse ainult sertifitseerimisnõuete täitmiseks ja süsinikuprogrammi täiustamiseks. Neid ei müüda edasi ega kasutata muul eesmärgil.


Maa lisamine lepingusse

Programmis on teatud paindlikkus põllumajandusettevõtete ja põldude lisamisel aja jooksul.

 • Täiendavat maa-ala võib Programmi lisada igal ajal pärast eAgronomi nõusoleku saamist.

 • Kõik Programmi lisatud uued alad peavad vastama Programmi nõuetele.

 • Programmi lisatud uute valdkondade baastase määratakse kindlaks esimese praktika rakendamise kuupäeva alusel.

 • Programmi lisatud uued alad hakkavad krediiti koguma, kui uued valdkonnad on kontrollitud ja nende kuulumine Programmi on kinnitatud.

 • Programmi lisatud uued alad pikendavad Programmi olemasolevaid krediteerimisperioode.


Projekti varajane lõpetamine

Programmis on teatav paindlikkus põllumajandusettevõtete ja põldude eemaldamisel.

 • Põllud või põllumajandusettevõtted võib Programmist igal ajal pärast eAgronomi nõusoleku saamist eemaldada.

 • Kui põld on Programmist eemaldatud, ei saa seda enam tagasi lisada. Täiendavuse kaotab tõenäoliselt mis tahes muu süsinikuprojekt, millega Te võib-olla soovite tulevikus kellegi teise kaudu liituda.

 • Otsus põldude/põllumajandusettevõtete Programmist eemaldamise kohta tuleb eAgronomile teatada vähemalt 30 päeva enne kokkulepitud tavade lõpetamist põldudel.

 • Kui olete Programmis osalenud vähemalt viis aastat, nõustute sellega, et me võime kuni 30 aasta jooksul kaugseiret teostada, et veenduda, et lekkeid ja püsivuse kadumist ei esine.

 • Kui olete Programmis osalenud vähem kui viis aastat või kui Me tuvastame ebanormaalse lekke ja Te olete müünud Kauplemiskrediiti, siis kahjuks loetakse see Kauplemiskrediit kaotatuks ja Te peate tagasi maksma müüdud Kauplemiskrediidist saadud tulu.

 • Me säilitame Kauplemiskrediidi summa, mis väljastatakse või on väljastatud asjaomase põllu kohta, ja Te peate tagasi maksma kõik asjaomase valdkonna eest saadud ettemakstud hüvitised ning maksma tagasi makstava ettemakstud hüvitise pealt intressi 8% aastas, mis arvutatakse alates kuupäevast, mil Te hüvitise kätte saite.


Väline kontroll

eAgronom kaasab välisaudiitori, kes kontrollib, et Programm toodab süsinikukrediiti vastavalt Sertifitseerija nõuetele ja et Põllumajandustootja järgib Põllumajandustootja Süsinikulepingu rakendamise tingimusi. Põllumajandustootjalt oodatakse koostööd selliste auditite läbiviimisel, kuigi arvestades projektis osalevate põllumajandusettevõtete arvu, on tõenäosus, et Teie põllumajandusettevõtet auditeeritakse, väike. 


Leke

Süsinikdioksiidi lekke all mõistetakse seda, kui süsinikuprojektide rakendamine põhjustab kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemist väljaspool projekti piire. See ei ole lubatud. Näiteks põllule tavaliselt kasutatava orgaanilise väetise koguse suurendamine ja põllumajandusettevõtte tootlikkuse märkimisväärne vähenemine võib põhjustada süsinikdioksiidi lekke.


Püsivus

Kõrge väärtusega süsinikdioksiidi eemaldamise programm peab tõestama nn püsivust, st tegema väga tõenäoliseks, et Programmis talletatud süsinik ei pääse kunagi uuesti atmosfääri. See tähendab näiteks seda, et looduskaitsemeetodite all olevaid põlde ei saa uuesti tavapõllumajandusele tagasi anda. Sellise riski juhtimiseks luuakse programmi raames vastavalt sertifitseerimisnõuetele ainult Kauplemiskrediiti, st Kauplemiskrediiti umbes 75–80% toodetud süsiniku sidumise eest. Ülejäänud osa läheb nn püsivuspuhvri reservi, st Püsivuspuhvrisse, mida kasutatakse juhul, kui teatavad välised põhjused sunnivad praktika tühistama. See Püsivuspuhver kaitseb Programmis osalevaid kasvatajaid, hoides usaldusväärsust ja müüdava Kauplemiskrediidi hindu kõrgel. 


Aruandlus / dokumentatsioon

Programm nõuab, et Põllumajandustootjad esitaksid meie Platvormi kaudu andmeid ja dokumentatsiooni iga Programmiga hõlmatud Põllu kohta, näiteks (loetelu ei ole ammendav):

 • nende asukoht ja viiteandmed;

 • kolme aasta varasemad agronoomilised ja operatiivsed andmed;

 • kavandatavate praktika muudatuste ulatus; 

 • iga-aastased agronoomilised ja tegevusandmed eelmise aasta kohta.Copyright © 2023 by eAgronom