Vispārējais Oglekļa projekts - Projekta principi

Šajās pamatnostādnēs ir izklāstīti galvenie svarīgākie eAgronom Oglekļa programmas (turpmāk tekstā – Programma) darbības nosacījumi. Šīs ir prasības, lai iegūtu ārēji apstiprinātu un pasaulē atzītu sertifikāciju mūsu oglekļa kredītiem, kas ir nepieciešama, lai piekļūtu globālajam brīvprātīgajam augstākās kvalitātes oglekļa emisiju tirgum un iegūtu uzticamas, augstas oglekļa pārdošanas cenas, lai samaksātu iesaistītajiem audzētājiem. eAgronom sertificē savu oglekļa programmu un reģistrē kredītus ar uzņēmuma Verra starpniecību, kas ir pasaulē atzītākais un uzticamākais oglekļa kredītu sertificēšanas uzņēmums. Vairāk nekā 60 % no pasaules brīvprātīgajiem oglekļa kredītu darījumiem tiek veikti ar Verra sertificētiem kredītiem. Turpmāk minēto principu pamatā ir Verra VM0042 Metodika lauksaimniecības zemes pilnveidošanai (VM0042 Methodology For Improved Agricultural Land Management), V2.0, sīkāku informāciju skatiet šeit: 

https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf 


Piemērojamība

Programma eAgronom pašlaik ir piemērojama tikai zemēm, kurās nav daudzgadīgās augsekas. 


Papildināmība

Projektiem ir jāpierāda tā sauktais papildināmības princips. Projektus var uzskatīt par papildāmiem, ja:

 • paredzams, ka to darbības radīs papildu ieguvumus salīdzinājumā ar sākotnējo bāzes gadījumu;

 • tā darbības nav noteiktas likumā (piemēram, ja saskaņā ar likumu būtu nepieciešama segkultūru audzēšana);

 • ar tiem saistītās darbības veicina pārmaiņas saimniecībā attiecībā uz oglekļa piesaisti vai emisiju samazināšanu;

 • to darbības netiktu uzsāktas vai turpinātas bez oglekļa ienākumiem.


Ierobežojumi

Platībai, ko izmanto Oglekļa projektam, jābūt aramzemei vismaz 10 gadus pirms pieteikšanās programmai, t. i., projekta platība nedrīkst tikt atbrīvota no vietējās ekosistēmas 10 gadu laikā pirms Oglekļa projekta sākuma datuma.


Kreditēšanas periods

Programma ļaus lauksaimniekiem gūt ieņēmumus no oglekļa dioksīda līdz pat 2041 gadam (ieskaitot). Oglekļa piesaistes darbību kreditēšanas periods ilgs līdz 2041.gadam un minimālais kopējais ilgums ir 30 gadi, kas nozīmē, ka uzraudzības pasākumi jāturpina veikt līdz 30 gadiem. 


Oglekļa krātuve

Oglekļa krātuve, par kuru jāziņo un kurā notiek oglekļa piesaiste, var ietvert augsnes organisko oglekli un virszemes koksnes biomasu.


Piemērojamās lauksaimniecības metodes

Pašlaik eAgronom programmai ir apstiprinātas šādas lauksaimniecības metodes, un tām ir piešķirts atbalsts eAgronom programmā (ja ir iespējams pieteikties):

 • Pāreja no tradicionālās lauksaimniecības prakses uz saglabājošās lauksaimniecības praksi laukaugu audzēšanā:

  • Ierobežot augsnes apstrādi, vienlaikus nodrošinot labu augsnes struktūru: 

   • augsnes apstrādes samazināšana un/vai augsnes apstrādes neveikšana;

   • joslveida augsnes apstrāde;

   • apstrādes reižu skaita samazināšana;

   • augsnes apstrādes dziļuma samazināšana;

   • neregulāra aršana daudzgadīgo nezāļu apkarošanai.

  •  Palielināt augsnes segumu: 

   • Ja situācija to atļauj, ieviesiet vai biežāk audzējiet pākšaugus (vai starpkultūras):

    • ja laikapstākļi un augsekas apstākļi to atļauj, starp ražas novākšanu un nākamo kultūru audzēšanu veiciet arī kultūraugu augsnes pārklāšanu;

    • uzlabojiet segkultūru kvalitāti un piemērotību vietējiem apstākļiem un sezonai;

    • zemsēšana un jauktu kultūru audzēšana (piemēram, papildu kultūraugu audzēšana);

    • apsveriet ziemāju kultūraugu audzēšanu, lai nosegtu zemi, ja nav nekāda seguma.

 • Kultūraugu atlieku apsaimniekošana: pēc ražas novākšanas atstāt uz lauka pēc iespējas vairāk kultūraugu atlieku, tādējādi palielinot uz lauka paliekošo biomasu un aizsargājot augsni no erozijas un mitruma iztvaikošanas stiebrzālēs.

 • Slāpekļa mēslojuma samazināšana: 

  •  vismaz par 5% absolūtā izteiksmē salīdzinājumā ar bāzes līmeni; 

  • uzlabojiet slāpekļa neorganisko vielu ievadi;

  • uzlabojiet slāpekļa organisko ievadi;

   • tiek veicināta kūtsmēslu, vircas, digestāta vai notekūdeņu vircas izmantošana, aizstājot sintētiskos slāpekļa mēslošanas avotus;

   • pielāgojiet augsekas, lai tajās varētu audzēt pākšaugus (vai nu kā pārdošanai paredzētu kultūraugus, vai kā kultūraugus augsnes pārklāšanai), kas būtu dabisks slāpekļa avots.

 • Augseku optimizēšana: 

  • lai uzlabotu mēslošanas līdzekļu ievadi (pākšaugi augsekā kā pārdošanai paredzēti kultūraugi vai kā kultūraugi augsnes pārklāšanai); 

  • pavasara kultūraugus aizstāt ar līdzvērtīgiem ziemāju kultūraugiem. 


Atbilstība

 • Projektā iesaistītajiem lauksaimniecības laukiem pēdējo 10 gadu laikā jābūt tajā pašā zemes izmantošanas klasē (nedrīkst būt lauki, kas radušies nesenā zemes pārveidošanas rezultātā, piemēram, no atmežošanas vai pļavu pārvēršanas aramzemē).

 • Lauki netiek izmantoti lopu ganīšanai vai kā zālājs ar rotācijas periodu. 

 • Lauki nav klasificēti kā ilggadīgie zālāji, kūdrāji vai mitrāji.

 • Uz lauka nedrīkst dedzināt biomasu.

 • Nav iesaistīts nevienā citā oglekļa piesaistes vai SEG emisiju programmā bez eAgronom apstiprinājuma pēc iekšējās saderības novērtējuma. 

 • Lauksaimniekiem ir jāievieš jauna lauksaimniecības prakse.

  • Ja lauksaimnieks jau ir īstenojis šo praksi ilgāk nekā divus gadus, platība un darbības nav attiecināmas.


Papildu piezīmes par metodēm 

Līdz šim, tā kā trūkst skaidrības un vienkāršu MRV risinājumu konkrētām situācijām, mēs savā programmā neatzīstam šādas metodes, lai gan tās labvēlīgi ietekmē augsnes veselību un potenciālo oglekļa piesaisti: 

 • bioogles izmantošana; 

 • koksnes biomasa.

Izvēloties laukus, ņemiet vērā šādus aspektus: 

 • izvēlieties visus laukus, kuros līguma darbības laikā plānojat piemērot prakses izmaiņas, un aktivizējiet tikai tos laukus, kuriem pašreizējā sezonā piemērotas vismaz vienas prakses izmaiņas;

 • izslēdziet laukus, kuros pastāv augsts risks līguma darbības laikā mainīties īpašumtiesībām.

Ūdens apsaimniekošana un apūdeņošana nav iekļauta kā prakses izmaiņa.


Kas negatīvi ietekmē oglekļa piesaistes līmeni? 

Tālāk norādītās kultūras var iekļaut augsekā, bet tās vai nu neradīs projekta kredītus, vai pat var negatīvi ietekmēt oglekļa piesaistes līmeni attiecīgajā gadā: 

 • sakņaugi noteiktos gadalaikos (piemēram, kartupeļi); 

 • dārzeņi.

Programma atbalsta neregulāru aršanu, lai gan tā negatīvi ietekmēs jūsu saimniecībā attiecīgajā gadā iegūto Projekta kredītu apjomu.


Pamatnovērtējums

Lai pierādītu atbilstību Programmai, lauksaimniekiem ir jāiesniedz pamatdati par saimniecības pārvaldību par pēdējiem trim gadiem, un pēc tam, kad viņi ir reģistrējušies Programmā, viņiem ir jāsniedz detalizētāks pārskats. Vēsturiskie dati ietver kultūraugus, augsekas vēsturi, kultūraugu ražas, līdzšinējās prakses, mēslošanas līdzekļu un izejvielu izmantošanu. Šie dati tiks izmantoti tikai sertifikācijas prasību izpildei un oglekļa programmas uzlabošanai. Tie netiks pārdoti tālāk vai izmantoti citiem mērķiem.


Zemes pievienošana līgumam

Programma ir elastīga, laika gaitā pieļaujot papildu saimniecību un lauku pievienošanu. 

 • Papildu zemes platību var pievienot Programmai jebkurā laikā pēc piekrišanas saņemšanas no eAgronom.

 • Jebkurai Programmai pievienotajai jaunajai platībai ir jāatbilst Programmas prasībām.

 • Programmai pievienotajām jaunajām platībām bāzes līmenis tiks noteikts, pamatojoties uz pirmās prakses īstenošanas datumu.

 • Programmai pievienotās jaunās platības sāks radīt kredītus, tiklīdz jaunās platības būs apstiprinātas un apstiprinātas kā Programmas daļa.

 • Programmai pievienotās jaunās platības pagarinās esošos Programmas kreditēšanas periodus. 


Agrīna projekta pārtraukšana

Programmā ir paredzēta zināma elastība attiecībā uz saimniecību un lauku likvidēšanu. 

 • Lauki vai saimniecības var tikt izslēgtas no Programmas jebkurā laikā pēc piekrišanas saņemšanas no eAgronom.

 • Kad lauks ir izņemts no Programmas, to vairs nevar pievienot atpakaļ. Papildināmība, visticamāk, tiks zaudēta jebkuram citam oglekļa projektam, kuram Jūs nākotnē varētu vēlēties pievienoties kopā ar kādu citu.

 • Lēmums par lauku/saimniecību izslēgšanu no Programmas ir jāpaziņo eAgronom vismaz 30 dienas pirms saskaņotās prakses uz konkrētajiem laukiem pārtraukšanas.

 • Ja esat piedalījies Programmā vismaz sešus gadus, Jūs piekrītat, ka mēs varam attālināti uzraudzīt Laukus līdz pat 30 gadiem, lai pārliecinātos, vai nav noplūdes un noturības zuduma. 

 • Ja esat bijis Programmas dalībnieks mazāk nekā sešus gadus vai Mēs konstatējam pārmērīgu noplūdi un Jūs esat pārdevis Tirdzniecības kredītus, diemžēl šie Tirdzniecības kredīti tiks uzskatīti par zaudētiem un Jums būs jāatmaksā par pārdotajiem Tirdzniecības kredītiem saņemtie ieņēmumi.

 • Mēs paturam Tirdzniecības kredītu summu, kas tiks izsniegta vai ir izsniegta par attiecīgo lauku, un Jums ir jāatmaksā par attiecīgo lauku saņemtā avansa kompensācija un jāmaksā procenti par atmaksājamo avansa kompensāciju ar likmi 8 % gadā, ko aprēķina no dienas, kad Jūs saņēmāt kompensāciju.


Ārējā verifikācija

eAgronom piesaistīs ārējo revidentu, lai pārbaudītu, vai Programma radīs oglekļa kredītus saskaņā ar Sertificētāja prasībām un vai audzētājs ievēro Lauksaimnieka Oglekļa līguma īstenošanas nosacījumus. Lauksaimniekam ir jāsadarbojas ar šādām revīzijām, lai gan, ņemot vērā projektā iesaistīto saimniecību skaitu, iespēja, ka Jūsu saimniecība tiks pārbaudīta, ir neliela. 


Noplūdes

Ar oglekļa noplūdi apzīmē gadījumu, kad oglekļa projektu īstenošana izraisa SEG emisiju pieaugumu ārpus projekta robežām. Tas nav atļauts. Piemēram, palielinot laukos parasti izmantotā organiskā mēslojuma daudzumu un ievērojami samazinot lauku saimniecību produktivitāti, var rasties oglekļa noplūde.


Ilgtspēja

Augstvērtīgai oglekļa piesaistes programmai ir jāpierāda tā sauktā ilgtspēja, proti, jābūt ļoti ticamam, ka Programmā uzkrātais ogleklis nekad vairs netiks izvadīts atmosfērā. Tas nozīmē, ka, piemēram, laukus, kuros tiek izmantota saglabāšanas prakse, nevar atkal atgriezt tradicionālajā lauksaimniecībā. Lai pārvaldītu šādu risku, saskaņā ar sertifikācijas prasībām Programmā tiek radīti tikai komerciālie kredīti, t. i., Tirdzniecības kredīti par aptuveni 75–80% no radītās oglekļa piesaistes. Atlikusī daļa tiek ieskaitīta tā sauktajā pastāvīgo rezervju fondā, t. i., Pastāvīguma rezervē, ko izmanto gadījumā, ja noteiktu ārēju iemeslu dēļ prakse ir jāatceļ. Šī Pastāvīguma rezerve aizsargā Programmas audzētājus, saglabājot augstu uzticamību un pārdoto Tirdzniecības kredītu cenu. 


Ziņošana / dokumentācija

Programmā ir nepieciešams, lai lauksaimnieki, izmantojot mūsu Platformu, sniegtu datus un dokumentāciju par katru no laukiem, kas jāiekļauj Programmā, piemēram (bet ne tikai):

 • To atrašanās vieta un atsauces informācija.

 • Trīs gadu vēsturiskie agronomiskie un darbības dati.

 • Plānoto prakses izmaiņu apjoms. 

 • Agronomiskie un darbības dati par iepriekšējo gadu.

Copyright © 2023 by eAgronom