Bendrasis anglies dioksido projektas - Projekto principai

Toliau pateiktose gairėse išdėstytos pagrindinės svarbiausios „eAgronom“ anglies dioksido kiekio mažinimo programos (toliau – Programa) veiklos sąlygos. Šie reikalavimai, keliami siekiant gauti išoriškai patvirtintą ir visame pasaulyje pripažintą mūsų anglies dioksido kreditų sertifikavimą, kuris reikalingas norint patekti į pasaulinę savanorišką anglies dioksido kiekio mažinimo rinką ir gauti patikimas, aukštas anglies dioksido kiekio mažinimo vienetų pardavimo kainas, už kurias būtų mokama dalyvaujantiems augintojams. „eAgronom“ sertifikuoja savo anglies dioksido programą ir registruoja savo kreditus „Verra“, labiausiai pripažintoje ir patikimoje anglies dioksido kreditų sertifikavimo įmonėje pasaulyje. Daugiau nei 60 % pasaulinių savanoriškų anglies dioksido kreditų sandorių sudaro „Verra“ sertifikuoti kreditai. Toliau pateikiami principai pagrįsti „Verra“ VM0042 Žemės ūkio paskirties žemės valdymo tobulinimo metodika, V2.0: https://verra.org/wp-content/uploads/2023/05/VM0042-Improved-ALM-v2.0.pdf 


Taikomumas

„eAgronom“ programa šiuo metu taikoma tik ne daugiametės sėjomainos žemei. 


Papildomumas

Projektai turi įrodyti vadinamąjį papildomumo kriterijų. Projektai gali būti laikomi papildomais, jeigu jų veikla:

 • tikimasi atneš papildomos naudos, palyginti su pradiniu baziniu atveju;

 • nėra privaloma pagal įstatymus (pvz., jei pagal įstatymus būtų reikalaujama auginti dengiamuosius pasėlius);

 • skatina ūkio pokyčius siekiant anglies dioksido sekvestracijos arba išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo;

 • nebūtų pradėtas ar tęsiamas be anglies dioksido pajamų.


Apribojimai

Anglies dioksido kiekio mažinimo projektui vykdyti naudojamas plotas turi būti dirbama žemė ne mažiau kaip 10 metų iki prisijungimo prie programos, t. y. per 10 metų laikotarpį iki Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto pradžios projekto teritorijoje neturi būti iškirsta vietinė ekosistema.


Kreditavimo laikotarpis

Ši programa leis ūkininkams generuoti anglies pajamas iki 2041 metų (įskaičiuojant). Anglies sekestrovančioms veikloms kredito laikotarpis bus iki 2041 metų, su minimaliu viso veikimo laikotarpio trukmės reikalavimu - 30 metai. Tai reiškia, kad stebėjimo veiklos turi tęstis iki 30 metų.

 

Anglies dioksido sankaupos

Ataskaitose nurodomas anglies dioksido sankaupas, į kurį patenka anglies dioksido sekvestracija, gali apimti dirvožemio organinę anglį ir antžeminę sumedėjusią biomasę.


Taikytina ūkininkavimo praktika

Šiuo metu „eAgronom“ programoje yra patvirtintos ir suteiktos šios ūkininkavimo praktikos (jei įmanoma, taikomos):

 • Perėjimas nuo tradicinės praktikos prie tausojamosios žemdirbystės praktikos ariamojoje žemdirbystėje:

  • sumažinti dirvožemio trikdymą, kartu užtikrindami gerą dirvožemio struktūrą: 

   • žemės įdirbimo mažinimas ir (arba) žemės dirbimo atsisakymas,

   • žemės įdirbimas juostomis,

   • mažinti praėjimų skaičių,

   • mažinti žemės įdirbimo gylį,

   • atsitiktinis arimas daugiametei piktžolių kontrolei,

  •  Padidinti dirvožemio dangą: 

   • įgyvendinti arba dažniau auginti dengiamuosius pasėlius (arba tarpinius pasėlius), jei tai leidžia padėtis:

    • kai tai leidžia oras ir sėjomaina, tarp derliaus nuėmimo ir kito pasėlio įtraukite dengiamąjį pasėlį;

    • gerinti derliaus kokybę ir prisitaikymą prie vietos sąlygų ir metų laikotarpio;

    • papildoma sėja ir mišrus pasėlių auginimas (pvz., papildomas pasėlių auginimas);

    • svarstyti žieminių pasėlių auginimą kaip būdą padengti žemę, jei nėra jokios dangos;

 • Pasėlių likučių tvarkymas: nuėmus derlių lauke palikti kuo daugiau pasėlių likučių, taip padidinant lauke likusią biomasę ir apsaugant dirvą nuo erozijos bei drėgmės išgaravimo ražienose.

 • mažinti azoto trąšų naudojimą 

  •  bent 5 %, palyginti su pradiniu lygiu; 

  • gerinti neorganinių azoto junginių patekimą;

  • gerinti azoto organinių medžiagų sąnaudas;

   • skatinama naudoti ūkių mėšlą, srutas, digestatą ar nuotekų srutas, pakeičiant sintetinius azoto tręšimo šaltinius;

   • derinti sėjomainą, kad būtų galima auginti ankštinius augalus (kaip piniginius augalus arba dengiamuosius augalus), kurie būtų natūralus azoto šaltinis;

 • Optimizuoti pasėlių sėjomainą: 

  • gerinti tręšimo sąnaudas (ankštiniai augalai sėjomainoje kaip grynieji pasėliai arba dengiamieji pasėliai); 

  • pakeisti pavasarinius pasėlius lygiaverčiais žieminiais pasėliais. 


Tinkamumas

 • Projekte dalyvaujantys žemės ūkio paskirties laukai per pastaruosius 10 metų turėtų būti tos pačios žemės naudojimo klasės (neturi būti laukų, kuriuose neseniai buvo pakeista žemės paskirtis, pvz., iškirsti miškai arba pievos pakeistos į dirbamąją žemę);

 • Laukai nenaudojami gyvuliams ganyti arba kaip rotacinės pievos; 

 • Laukai nėra klasifikuojami kaip daugiamečiai žolynai, durpynai ar šlapžemės;

 • Laukų biomasė nedeginama;

 • nedalyvauja jokioje kitoje anglies dioksido sekvestracijos arba išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo programoje be „eAgronom“ patvirtinimo, gauto atlikus vidinį suderinamumo vertinimą. 

 • Ūkininkai turi taikyti naują žemės ūkio praktiką:

  • jei ūkininkas tą praktiką įgyvendina jau daugiau kaip dvejus metus, plotas ir veikla neatitinka reikalavimų.


Papildomos pastabos dėl veiklos metodų: 

Iki šiol dėl nepakankamo aiškumo ar paprastų MRV sprendimų konkrečiose situacijose mūsų programoje nepripažįstami šie veiklos metodai, nors jie turi teigiamą poveikį dirvožemio sveikatai ir galimam anglies dioksido sekvestravimui: 

 • bioanglies naudojimas; 

 • medienos biomasė.

Pasirinkdami laukus, atsižvelkite į šiuos veiksnius: 

 • pasirinkite visus laukus, kuriuose ketinate taikyti veiklos metodo pakeitimą sutarties galiojimo laikotarpiu, ir suaktyvinkite tik tuos laukus, kuriems taikomas bent vienas veiklos metodo pakeitimas einamuoju sezonu.

 • Neįtraukite laukų, kurie kelia didelę kadencijos pokyčių per sutarties laikotarpį riziką.

Vandens valdymas ir drėkinimas neįtraukiami kaip praktikos pakeitimas.


Nuo ko priklauso sekvestracijos lygis? 

Šie pasėliai gali patekti į sėjomainą, bet negaus projekto kreditų arba netgi gali neigiamai paveikti sekvestracijos lygį tam tikrais metais: 

 • šakniavaisiai tam tikrais sezonais (pvz., bulvės); 

 • daržovės.

Programos taikymo laikotarpiu leidžiama retkarčiais suarti dirvą, nors tai turės neigiamos įtakos jūsų ūkyje tam tikrais metais gautų Projekto kreditų sumai.


Bazinis įvertinimas

Programa reikalauja, kad ūkininkai pateiktų pagrindinius istorinius ūkių valdymo duomenis už paskutinius trejus metus, įrodytų tinkamumą programai, o vėliau – išsamesnę apžvalgą. Istoriniai duomenys apima pasėlius, sėjomainos istoriją, pasėlių derlingumą, ankstesnę praktiką, trąšų ir žaliavų naudojimą. Šie duomenys bus naudojami tik sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimui ir anglies dioksido programos tobulinimui. Jie nebus parduodami ar naudojami bet kokiais kitais tikslais.


Žemės įtraukimas į sutartį

Laikui bėgant į programą galima lanksčiai įtraukti ūkius ir laukus. 

 • Papildomas žemės plotas gali būti įtrauktas į Programą bet kuriuo metu gavus „eAgronom“ sutikimą.

 • Bet kokia nauja sritis, įtraukta į Programą, turi atitikti Programos reikalavimus.

 • Į Programą įtrauktoms naujoms sritims atskaitos taškas bus nustatomas pagal pirmojo veiklos metodo įgyvendinimo datą.

 • Į Programą įtrauktos naujos žemės pradės kaupti kreditus, kai bus patvirtintos ir patvirtintos kaip Programos dalis.

 • Naujos į programą įtrauktos žemės pratęs esamus programos kreditavimo laikotarpius. 


Ankstyvas išėjimas iš projekto

Pagal Programą galima lanksčiai išbraukti ūkius ir laukus. 

 • Laukai ir ūkiai gali būti išbraukti iš Programos bet kuriuo metu gavus „eAgronom“ sutikimą.

 • Pašalinus lauką iš Programos, jo negalima pridėti atgal. Papildomumo galimybė bus greičiausiai prarasta, jei ateityje norėsite prisijungti prie bet kokio kito anglies dioksido kiekio mažinimo projekto.

 • Sprendimas pašalinti laukus / ūkius iš Programos turi būti perduotas „eAgronom“ ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki sutartų veiklos metodų laukuose nutraukimo.

 • Jei dalyvavote programoje bent penkerius metus, sutinkate, kad Mes turime teisę nuotoliniu būdu stebėti laukus iki 30 metų, kad įsitikintume, jog nėra nuotėkio ir nuolatinio praradimo. 

 • Jei dalyvavote programoje mažiau nei penkerius metus ir nustatysime neįprastą nuotėkį ir Jūs parduosite kokių nors Prekybos kreditų, tada, deja, šie Prekybos kreditai bus laikomi prarastais ir turėsite grąžinti pajamas, gautas iš parduotų Prekybos kreditų.

 • Pasiliekame Prekybos kreditų, kurie bus išduoti arba buvo išduoti atitinkamoje srityje, sumą, o Jūs privalote grąžinti bet kokią avansinę kompensaciją, gautą už atitinkamą sritį, ir sumokėti 8 % metines palūkanas už grąžintiną avansinę kompensaciją, skaičiuojant nuo tos dienos, kai kompensaciją gavote.


Išorinė patikra

„eAgronom“ pasamdys išorės auditorių, kad patikrintų, ar pagal Programą gaunami anglies dioksido kreditai pagal Tikrinančiosios įstaigos reikalavimus ir ar augintojas laikosi Ūkininko sutarties dėl anglies dioksido kiekio mažinimo sutarties įgyvendinimo sąlygų. Tikimasi, kad Ūkininkas bendradarbiaus atliekant tokius auditus, nors, atsižvelgiant į projekto ūkių skaičių, tikimybė, kad Jūsų ūkis bus audituojamas, yra nedidelė. 


Nuotėkis

Anglies dioksido kiekio nuotėkiu vadinamas atvejis, kai įgyvendinant anglies dioksido projektus padidėja išmetamų ŠESD kiekis už projekto ribų. Toks atvejis neleidžiamas. Pavyzdžiui, padidinus organinių trąšų, kurios paprastai naudojamos laukuose, kiekį ir labai sumažinus ūkio našumą, gali atsirasti anglies dioksido nuotėkis.


Pastovumas

Itin vertinga Anglies dioksido šalinimo programa turi įrodyti vadinamąjį pastovumą, t. y. turi būti labai tikėtina, kad pagal programą sukauptas anglies dioksidas niekada nebepateks į atmosferą. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, laukuose, kuriuose taikomi tausojantys veiklos metodai, negalima vėl vykdyti įprastinės žemdirbystės praktikos. Siekiant tokią riziką suvaldyti, pagal sertifikavimo reikalavimus Programoje sukuriami tik komerciniai kreditai, t. y. Prekybos kreditai už maždaug 75–80 % sukurtos anglies dioksido sekvestracijos. Likusi dalis patenka į vadinamąjį nuolatinio rezervo fondą, t. y. Nuolatinį rezervą, kuris bus naudojamas tuo atveju, jei dėl tam tikrų išorės priežasčių veiklos metodai nebebus taikomi. Šis Nuolatinis rezervas apsaugo augintojus pagal Programą, išlaikydamas aukštą parduodamų Prekybos kreditų patikimumą bei kainas. 


Ataskaitos / dokumentai

Pagal Programą reikalaujama, kad ūkininkai per mūsų Platformą teiktų duomenis ir dokumentus apie kiekvieną lauką, kuris turi būti įtrauktas į Programą, pvz., (bet neapsiribojant):

 • jų vietą ir nuorodos informaciją;

 • trejų metų istorinius agronominius ir veiklos duomenis;

 • planuojamų veiklos metodų pakeitimų apimtis; 

 • metinius žemės ūkio ir veiklos duomenis už praėjusius metus.Copyright © 2023 by eAgronom