Anglies projekto 4835 - Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į „eAgronom“, kur už tvarią žemdirbystę gausite ekonominės naudos! 

Esame įsipareigoję, kad jūsų kelionė su mumis būtų kuo paprastesnė ir skaidresnė, o šios Sąlygos („Sąlygos“) – neginčytinos mūsų bendros kelionės taisyklės. Todėl šios Sąlygos yra mūsų sutartinių santykių ir Ūkininko sutarties dėl anglies dioksido kiekio mažinimo pagrindas. Jei manote, kad kuri nors šių Sąlygų yra neaiški, praneškite. Esame visada suinteresuoti suprasti Jūsų rūpesčius ir pagerinti Sąlygų skaidrumą.

Jei Sąlygas keisime, atnaujinsime jas šiame dokumente, kad pakeitimai būtų naudingi visiems. Apie bet kokius pakeitimus pranešime Jūsų el. pašto adresu nurodytu Platformoje. Svarbu, kad su Sąlygų pakeitimais susipažintumėte, nes 30 dienų nuo pranešimo gavimo toliau naudodamiesi Platforma ar Paslaugomis patvirtinate, kad sutinkate pakeistų Sąlygų laikytis. Jei pakeistų Sąlygų laikytis nesutinkate, apie savo dvejones turite Mums pranešti raštu, dėl jų ir tolesnio bendradarbiavimo spręsime kartu.

Jei skaitote pirmą kartą arba matote naują, didžiosiomis raidėmis, parašytą terminą, susipažinkite su mūsų dokumentuose naudojamomis apibrėžtimis.

„Rezerviniai kreditai – neparduodami rezerviniai anglies dioksido kiekio mažinimo kreditai, skirti padengti nenuolatinę Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto riziką, kuri kuriama ir valdoma pagal atitinkamas Tvirtinamosios įstaigos taisykles, Projekto Principus ir (arba) kitas atitinkamas nuostatas ir reglamentus, kurie gali būti bet kuriuo metu taikomi Anglies dioksido kiekio mažinimo projekte. Rezerviniams kreditams nesuteikiamas Prekybos kredito serijos numeris ir jie nėra laikomi Prekybos kreditais.

„Anglies dioksido savybės“ – nauda aplinkai, ŠESD kiekio mažinimas ir klimato kaita, savybės ir teisės, susijusios su anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymu laukuose.

"Anglies ciklas" - tai laikotarpis, kuris prasideda nuo pirmojo Praktikos pakeitimo bet kuriame jūsų Lauke po derliaus nuėmimo. Kitas etapas - derliaus nuėmimas, po to renkami duomenys apie Praktikos pakeitimo (-ų) rezultatus, o ciklas baigiasi kredito suteikimu. Naujas Anglies ciklas prasideda nuo pirmojo įgyvendinto Praktikos pakeitimo po derliaus nuėmimo. Du Anglies dioksido ciklai gali vykti lygiagrečiai, pavyzdžiui, jei vienas iš jų ką tik prasidėjo, o kitas laukia sertifikavimo įstaigos patvirtinimo dėl Kreditų išdavimo.

"5 metų projekto laikotarpis" - tai laikotarpis, kuris trunka 5 metus nuo pirmojo įgyvendinto Praktikos pakeitimo, bet kuriame jūsų Lauke. Kitas 5 metų projekto laikotarpis automatiškai prasideda pasibaigus ankstesniam, nebent Jūs pateikėte pranešimą apie sutarties nutraukimą. Jei Projekto kreditavimo laikotarpis turėtų baigtis per 5 metų Projekto laikotarpį, tuo metu galiojantis 5 metų Projekto laikotarpis automatiškai baigiasi kartu su paskutiniu Projekto kreditavimo laikotarpio Anglies ciklu.

„Anglies dioksido kiekio mažinimo programa“ – „eAgronom“ parengta savanoriška programa, kuri skatina ūkininkus taikyti tam tikrus agronominius metodus, skirtus dirvožemio būklei gerinti, išmetamų ŠESD kiekiui mažinti ir (arba) dirvožemio anglies dioksido sekvestracijai didinti pagal skirtingus projektus

„Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas“ – individuali veikla, kurią Ūkininkas vykdo bet kurioje srityje pagal „eAgronom“ sąlygas, laikydamasis Projekto Principų, siekdamas gerinti dirvožemio būklę, mažinti išmetamų ŠESD kiekį ir (arba) didinti anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje ir vėliau gauti Projekto kreditų, kuriuos patvirtino nepriklausoma ir kompetentinga patvirtinimo įstaiga, įregistravo Sertifikatorius ir kuris, kaip tikimasi, galios 40 metų.

„Tvirtinančioji įstaiga“ – „eAgronom“ nuožiūra pasirinkta tarptautiniu mastu pripažinta platforma, kuri išduoda, perduoda, laiko, deponuoja, panaikina ir išima iš apyvartos patikrintus anglies dioksido kiekio mažinimo sertifikavimo vienetus (pvz., šiuo atveju Sertifikatorius yra Verra, kurie suteikia Projekto kreditų.

„Tvirtinančiosios įstaigos taisyklės“ – taisyklės ir reikalavimai, taip pat Tvirtinančiosios įstaigos nustatytos naudojimo sąlygos, kurios reglamentuoja su ja susijusius procesus, ir yra periodiškai atnaujinamos.

„Teisės akto pakeitimas“ – bet kokio įstatymo, norminio akto, privalomų taisyklių (įskaitant, be apribojimų, Tvirtinančiosios įstaigos taisykles), politikos, kodeksų ar valdžios institucijos reikalavimų (arba bet kurios atitinkamos valdžios institucijos pakeistas reikalavimų aiškinimas) pakeitimas arba kitoks taikymas, kuris iš esmės ir neigiamai paveiktų „eAgronom“ ir (arba) Ūkininko gebėjimą įgyvendinti savo teises arba vykdyti savo esminius įsipareigojimus pagal „eAgronom“ sąlygas.

 „Co2e“ – 1997 m. gruodžio 11 d. priimto Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo A priede išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos anglies dioksido ekvivalentas. Anglies dioksido ekvivalentas arba Co2e – metrinių tonų CO2 emisijų, kurių globalinio atšilimo potencialas yra toks pat kaip vienos metrinės tonos kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, skaičius

"eAgronom" rezervinis fondas - bendras rezervas, kurį sudaro papildomi Ūkininko sukurti ir "eAgronom" pervesti Prekybos kreditai dėl Laukų panaikinimo arba Ūkininkų sutarties dėl anglies dioksido nutraukimo, kaip nurodyta 3.1 ir 3.3 punktuose, siekiant padengti bet kokius pasikeitimus ir išvengti neigiamo poveikio kitiems Ūkininkams, dalyvaujantiems mūsų Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas.

„Įsipareigojimų nevykdymo atvejis“ – bet kuriuo metu Šaliai įvykęs bet kuris iš toliau išvardintų įvykių ar aplinkybių:

 • Šalies likvidavimas, panaikinimas ar esminis finansinės padėties pablogėjimas arba tokios bylos iškėlimas;

 • bet koks „eAgronom“ sąlygose nurodytas Šalies pateiktas ar laikomas pateiktu melagingas, neteisingas, netikslus, neišsamus ar klaidinantis, bet kokiu tuo metu esminiu aspektu, pareiškimas ar garantija;

 • Šalies tyčia kitai Šaliai pateikta melaginga, neteisinga, netiksli, neišsami ar bet kokiu reikšmingu aspektu klaidinanti informacija;

 • pagal „eAgronom“ sąlygas „eAgronom“ Ūkininkui nesumokėta kompensacija;

 • Ūkininko nepranešimas „eAgronom“ apie lauko teisinės kontrolės pasikeitimą;

 • Ūkininko įsipareigojimų pažeidimas pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto duomenų rinkimo ir tvarkymo skyrių;

 • Ūkininko delsimas „eAgronom“ arba „eAgronom“ paskirtai trečiajai šaliai suteikti bet kokių leidimų, kurių reikia Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą patvirtinti arba Projekto kreditams patikrinti ar išduoti;

 • Projekto Principų nesilaikymas ir (arba) bent vieno veiklos metodo pakeitimo neįgyvendinimas; 

 • Bet koks kitas esminis Šalies bet kokių Sutartyje nustatytų Šalies įsipareigojimų pažeidimas.

„Laukas“ – bet kuris laukas, sudarantis Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto dalį, nurodytą laukų sąraše su periodiškai atliekamais pakeitimais.

„ŠESD“ reiškia šiltnamio efektą sukeliančias dujas.

„Išdavimas“ – procesas, kuris vyksta po Patikrinimo ir apima Projekto kreditų išdavimą pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, jei taikoma, unikalių serijos numerių generavimą, Projekto kreditų įrašo sukūrimą atitinkamame leidimų suteikimo registre, Projekto kreditų deponavimą nominalioje sąskaitoje arba mūsų partnerio nominalioje sąskaitoje ir Nuolatiniame rezerve bei kitus veiksmus, kurie kartais gali būti numatyti atitinkamose Tvirtinančiosios įstaigos taisyklėse (ir veiksmažodis „Išduoti“ turėtų būti suprantamas atitinkamai).

„Laukų sąrašas“ – atskirai Ūkininko pasirašytas laukų, kurį ūkininkas įtraukė į MRV sistemą.

„MRV“ – Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas duomenų matavimas, registravimas ir tikrinimas

„Nuolatinis rezervas“ – kaupiamasis rezervas, sudarytas iš Rezervinių kreditų, sukurtas ir valdomas pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, Projekto Principus ir (arba) bet kurias kitas atitinkamas taisykles ir reglamentus, kurie bet kuriuo metu gali būti taikomi anglies dioksido kiekio mažinimo Projekte.

„Platforma“ – „eAgronom“ sukurta programinė įranga, skirta valdyti anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, ir apima anglies dioksido kiekio mažinimo projektą duomenų matavimo, registravimo ir tikrinimo sistemą.

“Projekto Principai“ – Anglies dioksido projekto principai, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimus atitinkančią veiklą, papildomus kriterijus, dirvožemio mėginių ėmimo metodiką, nuolatines nuostatas, pagrindines gaires ir kitus principus, kurie periodiškai yra keičiami ir galima rasti svetainėje https://www.eagronom.com/legal

„Projekto kreditavimo laikotarpis“ – laikotarpis, per kurį įgyvendinant Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą pašalintas ŠESD kiekis yra priimtinas, kad būtų išduodama Projekto kreditų. Laikotarpis bus iki 2041 metų (įskaičiuojant).

„Projekto kreditai“ – bet kokie Rezerviniai ir Prekybos kreditai, kuriuos numatoma gauti ir išduoti pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, Projekto kreditavimo laikotarpiu.

„Išėmimas iš apyvartos“ – Prekybos kreditų pašalinimas iš apyvartos Tvirtinančiosios įstaigos sistemoje visam laikui, kuris atitinka vienos metrinės tonos CO2 ekvivalento užskaitą.

"Sugrįžimas" išskiriami du apsirikimų tipai:

a) "Išvengiamas sugrįžimas" - sugrįžimas, kuris neatsiranda dėl Neišvengiamo sugrįžimo, pvz., dėl prasto valdymo, projekto teritorijos dalies pašalinimo iš dalyvavimo projekte arba per didelio derliaus nuėmimo; arba

b) "Neišvengiamas sugrįžimas" - sugrįžimas, kurį sukėlė nelaimės, pavyzdžiui, uraganai, žemės drebėjimai, potvyniai, sausros, gaisrai, tornadai ar žiemos audros, arba žmogaus sukelti įvykiai, kurių projekto teikėjas negali kontroliuoti, pavyzdžiui, teroro aktai ar karas.

„Dirvožemio mėginių ėmimo reikalavimai“ – „eAgronom“ parengtos ir iš dalies pakeistos procedūros, metodai ir aplinkybės, kurių būtina laikytis renkant dirvožemio mėginius.

„Prekybos kreditas“ – unikalus prekiaujamas vienetas, suteikiantis jo turėtojui teisę reikalauti, kad būtų sumažintas arba pašalintas ŠESD kiekis 1 metrine tona CO2e, patikrintas ir išduotas pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą per Projekto kreditavimo laikotarpį pagal atitinkamas nepriklausomos ir patikimos Tvirtinančiosios įstaigos valdomos anglies dioksido standartų programos taisykles.

„Patikra“ – Ūkininko ir „eAgronom“ pateiktų duomenų tikrinimo ir patikros procesas, kurį atlieka Tikrinančioji įstaiga pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, siekdama nustatyti, ar pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą išmetamųjų ŠESD kiekis tikrai sumažintas ir (arba) pašalintas (veiksmažodis „Tikrinti“ turėtų būti suprantamas atitinkamai).

„Tikrinančioji įstaiga“ – nepriklausoma ir patikima įstaiga, patvirtinta teikti tikrinimo paslaugas pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles.


 1. PAGRINDINIS TEISINIS PRINCIPAS, KURIS YRA SVARBUS

1.1. Ši sutartis yra įpareigojanti.

Šios Sąlygos, „eAgronom“ privatumo politika, Naudojimosi svetaine sąlygos, Duomenų tvarkymo priedas (taikoma tik ne ES sandorio šalims), Projekto Principais ir Ūkininko sutartis dėl anglies dioksido kiekio mažinimo (toliau –„eAgronom sąlygos“) sudaro išsamų Jūsų ir „eAgronom“ susitarimą dėl mūsų Paslaugų, prieigos prie Platformos ir naudojimosi ja. Šios „eAgronom“ sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp Jūsų ir „eAgronom“. Pasirašydami Ūkininko sutartį dėl anglies dioksido kiekio mažinimo arba paspausdami atitinkamą mygtuką, kad sutinkate su „eAgronom“ sąlygomis, arba pasiekdami ar naudodamiesi Mūsų paslaugomis ar bet kuria jų dalimi, Jūs sutinkate su „eAgronom“ nustatytomis sąlygomis ir sutinkate nuo tokių veiksmų atlikimo dienos šių sąlygų laikytis. Be to, bet kokie veiksmai, kurių imatės Platformoje, yra privalomi ir vykdytini.


 1. ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO MAŽINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Jūs įsipareigojate dėti visas pastangas, kad įgyvendintumėte anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, laikydamiesi Projekto principų (kuriuos rasite čia: https://www.eagronom.com/legal ), ir kiekviename Lauke pakeisdami bent vieną veiklos metodą, kurį nurodėte Anglies dioksido kiekio mažinimo projekte, pateikti prašomus duomenis ir laikytis dirvožemio analizės reikalavimų.


 1. LAUKAI

Žemė, kuriai taikomas Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas, turi būti įtraukta į mūsų platformos sąrašą per eAgronom reikalaujamą terminą po Ūkininko sutarties del anglies dioksido mažinimo pasirašymo, o jūs turite aktyvuoti reikalavimus atitinkančius Laukus pirmajam derliaus nuėmimo sezonui. Kiekvienais metais ne vėliau kaip iki "eAgronom" nurodytos datos Laukų Sąrašas turi būti atnaujintas kitiems derliaus nuėmimo sezonas.

Pagrindinis reikalavimas yra tas, kad jūs teisiškai kontroliuojate laukus ir galite pateikti įrodymus, kai jų prireikia, pavyzdžiui, kai tokių įrodymų parašo Sertifikavimo įstaiga. Be to, jums draudžiama įtraukti atitinkamus Laukus į Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas, jei dėl tų Laukų vyksta žemės nuosavybės ginčai.

3.1. Ar galite įtraukti Laukus į Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą arba juos pašalinti po to, kai prie projekto prisijungiate? 

Taip! Galite lanksčiai tvarkyti savo Laukus, įtrauktus į Laukų Sąrašą, pranešdami mums apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

Laukus galite pridėti bet kuriuo metu po to, kai "eAgronom" darbuotojai peržiūrės ir patvirtins naujus Laukus. Pridėjus laukus prie Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, 5 metų projekto laikotarpio trukmė nesikeičia, jei potencialių Prekybos kreditų, kurie bus sukurti, suma nėra labai didelė. Didelio kiekio naujų Laukų įtraukimas į Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą bus vertinamas kiekvienu atveju atskirai.

Pasibaigus 5 metų projekto laikotarpiui, Laukus galite pašalinti be jokių išlaidų. Laukai, kuriuos norite pašalinti, išliks anglies dioksido projekte bent iki vykstančio Anglies ciklo pabaigos.

Lauko pašalinimas per 5 metų projekto laikotarpį reiškia, kad turėsite grąžinti neparduotus Prekybos kreditus ir (arba) grąžinti pinigus, gautus už parduotus Prekybos kreditus, gautus per šį laikotarpį. Šie Prekybos kreditai ir (arba) pinigai bus pervesti į "eAgronom" rezervinį fondą, skirtą galimiems atvirkštiniams įvykiams, kai anglis vėl patenka į atmosferą padengti.

Pavyzdžiui:

 • Jei išvykstate tiksliai po penktojo Anglies ciklo, mokestis už laukų pašalinimą arba išvykimą iš Anglies projekto netaikomas.

 • Jei pasitraukiate po septintojo Anglies ciklo, turite grąžinti dvejų metų Prekybos kreditų ekvivalentą.

 • Jei išvykstate lygiai po dešimtojo Anglies ciklo, nereikia mokėti už laukų pašalinimą ar pasitraukimą iš Anglies projekto.

 • Jei išvykstate po vienuoliktojo Anglies ciklo, privalote grąžinti vienerių metų vertės Prekybos kreditų ekvivalentą.

Jei pageidaujate pašalinti Laukus iš Anglies projekto prieš išduodant bent 0,3 Prekybos kreditų už hektarą, taikomas Laukų pašalinimo mokestis, kaip nurodyta 3.3 punkte.

Lauko pašalinimas yra lankstesnis, jei Laukas pašalinamas iš Projekto dėl to, kad žemės savininkas praranda teisinę kontrolę arba paskiria atitinkamą lauką naudoti saulės baterijoms. Daugiau informacijos pateikiama 3.2 ir 3.3 punktuose.

Kai kuriais atvejais kai kuriuos Laukus galėsime iš naujo įtraukti į mūsų Anglies dioksido kiekio mažinimo programą, tačiau tai bus padaryta tik išnagrinėjus kiekvieną lauką atskirai.

NB! Atminkite, kad išbraukus Lauką iš Laukų sąrašo, atgaline data negalėsite gauti jokių kreditų iš kitų anglies dioksido programų/projektų už tuos metus, kai Laukas dalyvavo mūsų Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą. Jei norite pašalinti Lauką ir prisijungti prie kitos anglies dioksido programos su tuo lauku, to negalima padaryti iki dabartinio Anglies ciklo pabaigos.

PASTABA! Atminkite, kad išbraukus Lauką iš Laukų sąrašo, atgaline data negalėsite gauti jokių kreditų iš kitų anglies dioksido programų/projektų už tuos metus, kai Laukas dalyvavo mūsų Anglies dioksido kiekio mažinimo projekte. Jei norite pašalinti Lauką ir prisijungti prie kitos anglies dioksido programos su tuo lauku, to negalima padaryti iki dabartinio Anglies ciklo pabaigos.

3.2. Kas atsitiks, jei norėsiu parduoti savo Lauką arba žemės savininkas norės nutraukti nuomos sutartį Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto metu?? 

Jei įvyksta ar įvyks bet koks lauko teisinės kontrolės pasikeitimas, turite nedelsdami (ne vėliau kaip per tris (3) dienas) pranešti mums raštu (legal@eagronom.com). 

Jei norite parduoti savo Lauką arba jei Jūsų Laukas išnuomojamas naujam Ūkininkui, turite nedelsdami mums pranešti apie tokį perleidimą ir turite dėti pastangas, kad visi tokie Laukai liktų įtraukti į Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto.

Mes duodame savo sutikimą tokiam eAgronom Sąlygų perleidimui arba eAgronom Sąlygų laikymuisi. Tačiau Mes pasiliekame teisę nutraukti "eAgronom" Sąlygas be išankstinio įspėjimo, jei sužinome, kad teisių perėmėjas neatitinka kvalifikacijos arba dėl kitų priežasčių neatitinka Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto reikalavimų.

Jei pasikeitus teisinei kontrolei dėl to, kad žemės savininkas nutraukė bet kurio Lauko žemės nuomos sutartį, Ūkininkas negali vykdyti jokių su tokiu lauku susijusių Ūkininko įsipareigojimų pagal "eAgronom" sąlygas ir su tuo lauku susiję Ūkininko įsipareigojimai neperduodami, Laukas gali būti išbrauktas iš Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto.

Tokiu atveju 100 % Prekybos kreditų, gautų per tuo metu galiojantį Anglies ciklą, bus pervesta į "eAgronom" ir įtraukta į "eAgronom" rezervinį fondą, kad būtų padengtas bet koks grįžtamasis poveikis ir išvengta neigiamo poveikio kitiems ūkininkams, dalyvaujantiems mūsų Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto. "eAgronom" sąlygos lieka galioti Laukams, kuriems teisinės kontrolės pasikeitimas neturi įtakos. 

Jei teisinės kontrolės pasikeitimą lemia jūsų ketinimas nutraukti nuomos sutartį, žr. 3.1 punktą, 3.3 punktą ir toliau esantį skyrių "Atsakomybė".

3.3. Ūkininko sutartis dėl anglies dioksido kiekio mažinimo arba laukų pašalinimas, kol nebus išduota ne mažiau kaip 0,3 prekybos kreditų už hektarą

Pasirašius šią sutartį, iš karto pradedame siekti kredito išdavimo tikslo, kad po pirmojo praktikos pakeitimo ir duomenų rinkimo kuo greičiau gautumėte pajamų iš anglies dioksido. Tai reiškia, kad daug pastangų eikvojama veltui ir patiriama daug išlaidų, jei neįgyvendinami praktikos pokyčiai ar nebaigti rinkti duomenys iki tol, kol nuspręsite pasitraukti iš programos.

Dėl šios priežasties taikome išankstinio nutraukimo arba laukų pašalinimo mokestį, jei norite nutraukti Ūkininko sutartis dėl anglies dioksido kiekio mažinimo arba pašalinti Laukus prieš tai, kai jūsų Laukai vidutiniškai sukuria ne mažiau kaip 0,3 Prekybos kreditų/ha.

Sutarties nutraukimo mokestis apskaičiuojamas ir taikomas kito kredito išdavimo metu taip:

(0,3 - išduoti Prekybos kreditai už hektarą*) x vidutinė pardavimo kaina kito kreditų išdavimo metu x visi Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą hektarai.

Pavyzdžiui: (0,3 - 0 išduotų Prekybos kreditų) x 30 EUR x 100 ha = 900 EUR sutarties nutraukimo mokestis.

Jei norite pašalinti Laukus iš Projekto prieš išduodant ne mažiau kaip 0,3 Prekybos kredito už hektarą, taikomas pašalinimo mokestis. Mokestis apskaičiuojamas taip pat, kaip ir pirmiau aprašytas nutraukimo mokestis, atsižvelgiant į pašalinamų Laukų dalį viso ūkio ploto atžvilgiu. Pavyzdžiui, jei norite pašalinti 20 ha iš 100 ha ūkio, tuomet Laukų pašalinimo mokestis sudaro 20 % nutraukimo mokesčio.

*Jei netaikysite jokios praktikos ir (arba) neužbaigsite rinkti mūsų prašomų duomenų, Prekybos kreditai už hektarą bus laikomi nuliniais, o sutarties nutraukimo mokestis bus taikomas iš karto po sutarties nutraukimo. Taikoma vidutinė ankstesnio kreditų išdavimo pardavimo kaina arba 30 EUR, jei sutartis nutraukiama arba nutraukimas įvyksta iki pirmojo Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas kreditų pardavimo.

Lauko išvežimo mokestis netaikomas šiais atvejais:

 • Laukas pašalinamas iš Projekto dėl to, kad žemės savininkas prarado teisinę kontrolę;

 • atitinkamas Laukas priskiriamas saulės baterijoms;

 • skirtumas nuo mūsų anglies dioksido kiekio apskaičiavimo rezultato yra didesnis nei 15 %.


 1. KOKIE MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI JUMS

Padedame pasirengti Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, kad kuo labiau padidintumėte savo galimybes gauti aukštos kokybės Sertifikuotų prekybos kreditų. Šiam tikslui pasiekti galime pasitelkti subrangovus „eAgronom“ sąlygose nustatytiems mūsų įsipareigojimams vykdyti, tačiau Mes užtikriname, kad bet kuris subrangovas turės tinkamą kvalifikaciją įsipareigojimams vykdyti. 

4.1. Gairės

Analizuojame jūsų duomenis ir konsultacijų dėl anglies dioksido klausimais metu, remdamiesi jūsų pateiktais istoriniais duomenimis, siūlome rekomenduojamą praktiką.

4.2. Matavimas, ataskaitų teikimas ir patikra

4.2.1. Suteikiame prieigą prie mūsų Platformos, kad galėtumėte pateikti Lauko ir ūkio operacijų duomenis, kurių reikia siekiant dalyvauti Anglies dioksido kiekio mažinimo projekte. 

4.2.2. Remdamiesi Jūsų pateiktais duomenimis ir kitomis priemonėmis, pvz., nuotolinio stebėjimo technologijomis ir telematika, įvertiname ir apskaičiuojame išmetamą anglies dioksido kiekį ir anglies dioksido pokyčius Laukų dirvožemyje.

4.2.3. Apskaičiuojame CO2e pašalinimo ar sumažinimo kiekį (sumažinimas nesukuria jokių Projekto kreditų) ir lygiavertį Projekto kreditų kiekį, priklausomai nuo Sertifikavimo įstaigos ir jos metodikos.

4.2.4. Jūsų pateiktus duomenis naudojame visiems dokumentams, kurių reikia Projekto kreditų patikrinimui ir išdavimui, parengti. 

4.3. Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto valdymas

Valdome anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, t. y. pasitelkiame Tvirtinamąją įstaigą, kuri sertifikuoja ir registruoja Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, stebi Projekto kreditų patikrinimą, išdavimą, deponavimą, perdavimą, panaikinimą ir (arba) išėmimą iš apyvartos.

4.4. Kas atsitiks, jei pasikeis sertifikato gavimo taisyklės arba geriausia praktika? 

Reguliariai peržiūrime Projekto principus, kad įsitikintume, jog jie ir toliau atspindi geriausią praktiką ir mokslininkų sutarimą bei Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, ir atitinkamai persvarstome Projekto principus, o jei reikia ką nors keisti (pvz., nuo kito Anglies ciklo), apie tokius pokyčius įspėjame ne vėliau kaip prieš 30 dienų.


 1. ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO MAŽINIMO PROJEKTO DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS

5.1. Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto duomenų rinkimas ir apdorojimas yra labai svarbi užduotis, todėl turime dirbti kaip komanda, kad įsitikintume, ar turime visus reikalingus ir teisingus duomenis, kad Projekto kreditai būtų patikrinti ir patvirtinti.

5.2. Visi duomenys bus pateikti naudojantis mūsų Platforma ir reikalingais įrankiais. 

5.3. Jūs visada privalote teisingai registruoti ir registruoti duomenis, susijusius su anglies dioksido kiekio mažinimo projektu, ir privalote įrašyti metinius anglies dioksido kiekio mažinimo projekto stebėsenos duomenis į platformą numatytu formatu ne vėliau kaip iki eAgronom nurodytos datos kiekvienų metų pradžioje per mūsų bendradarbiavimo laikotarpį.. 

5.4. Pasirašydami Ūkininko sutartį dėl anglies dioksido kiekio mažinimo Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys, susiję su dalyvavimu kitose aplinkosauginio kreditavimo programose, praktikos keitimu, Jūsų žemės ūkio veiklos pokyčiais (pvz, degalų ir trąšų naudojimo mažinimas), dirvožemio stebėsenos duomenys, taip pat bet kokie kiti su Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto susiję duomenys, kuriuos turi pateikti patikros įstaiga, Sertifikavimo įstaiga arba trečioji šalis (pvz., dirvožemio analizės paslaugų teikėjas), gali būti pateikti atitinkamai šaliai, reikalaujančiai duomenų, kad ji galėtų jums teikti paslaugas pagal eAgronom Sąlygas arba kitas atitinkamas produkto sąlygas, taip pat šiame skirsnyje aprašytais ribotais tikslais. eAgronom gali naudoti apibendrintus ir nuasmenintus duomenis tik eAgronom siūlomiems produktams ir paslaugoms tobulinti. Rezultatuose nebus nurodyta arba nebus galima atkurti Jūsų tapatybės ar komercinių paslapčių.

5.5. Asmens duomenų valdymas. Kad galėtume teikti savo Paslaugas, Mes, Jūs ir Mūsų partneriai galime eksportuoti, importuoti, rinkti ir (arba) kitaip tvarkyti asmens duomenis („Asmens duomenis“), priklausančius asmenims, kurie yra saugomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES 2016/679 (BDAR) ir kitus taikomus duomenų apsaugos bei privatumo įstatymus. Siekiant atitinkamai Mums ir Jums laikytis BDAR reikalavimų, Mūsų Privatumo politikoje išsamiau aprašomi Šalių vaidmenys, teisės ir pareigos, susijusios su Asmens duomenimis. Kiekviena Šalis yra visiškai atsakinga už taikomų duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi ir privalo vykdyti visus susijusius įsipareigojimus trečiosioms šalims, įskaitant duomenų subjektus ir priežiūros institucijas.

5.6. Konfidencialumas. 

5.6.1. „eAgronom“ sąlygos, taip pat bet kokia kita konfidenciali ar nuosavybės teise priklausanti informacija, kurią Jums pateikiame, pagal „eAgronom“ sąlygas laikoma Mūsų konfidencialia informacija.

5.6.2. Jūsų duomenys, susiję su Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymu, surinkti pagal „eAgronom“ sąlygas, nėra laikomi Jūsų konfidencialia informacija. „eAgronom“ gali atskleisti bet kokią tokią informaciją, jei ją būtina žinoti, Tvirtinančiajai įstaigai, Tikrinančiajai įstaigai, partneriui (platintojui), su kuriuo bendradarbiaujame, ar subrangovui arba kitai trečiajai šaliai, kuri pagrįstai suinteresuota informacijos atskleidimu (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį Projekto kreditų pirkėją, pvz., kai reikia informacijos apie Projekto kreditų regioną ir įgyvendintą veiklos metodą), jei toks veiksmas būtinas siekiant įgyvendinti Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą, baigti Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto patvirtinimą arba Projekto kreditų tikrinimą, išdavimą, perdavimą, išėmimą iš apyvartos ar anuliavimą.

Jūsų duomenų apsauga mums yra labai svarbi, todėl į ją žiūrime rimtai. Kaip minėta pirmiau, jūsų duomenimis dalijamės su atitinkamomis šalimis tik tada, kai jų reikia Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdyti. Pavyzdžiui, dalimi jūsų duomenų dalijamės su patikros įstaiga tik tuo atveju, jei patikros įstaiga specialiai klausia apie x, y ar z klausimus, ir, kai tik įmanoma, laikome juos nuasmenintus. Mūsų bendradarbiavimo partneriai arba galutiniai pirkėjai gali žinoti regioną, kuriame buvo gauti kreditai, tačiau be jūsų sutikimo niekada nesidalijame jūsų kontaktais, tikslia jūsų ūkio buvimo vieta arba jokia informacija apie jūsų ūkį ar jo valdymą.

5.6.3. „eAgronom“ sąlygų galiojimo laikotarpiu arba iki jų nutraukimo kiekviena Šalis įsipareigoja nenaudoti ir neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai:

 • toks veiksmas aiškiai leidžiamas pagal „eAgronom“ sąlygas; arba

 • privalomas pagal įstatymą, teismo, kitos kompetentingos institucijos ar arbitražo nutartį; arba

 • dėl tokio atskleidimo raštu sutiko kita Šalis (tokio sutikimo negalima nepagrįstai atmesti ar atidėti); arba

 • šis įsipareigojimas netaikomas profesionaliems Šalies konsultantams, kurie privalo laikytis konfidencialumo pareigos neatskleisti jokios informacijos.

 • Jei Šalis privalo atskleisti bet kokią informaciją, ją atskleidžianti Šalis privalo dėti visas pastangas, kad prieš tokią informaciją atskleisdama su kita Šalimi pasitartų.

5.7. Kas atsitiks su duomenimis, jei išeisite iš Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto?

Surinktus duomenis saugome dvejus metus po Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto (40 metų), Jūs taip pat privalote saugoti visus su Anglies dioksido kiekio mažinimo projektu susijusių duomenų įrašus (įskaitant elektroninius įrašus) ir leisti Mums ir Tikrinančiajai įstaigai juos pasiekti, jei to Mes arba Tikrinančioji įstaiga prašo. Jūs sutinkate, kad galėtume nuotoliniu būdu stebėti Laukus iki 40 metų, kad įsitikintume, jog jie negrįžta į ankstesnę padėtį ir nepraranda pastovumo, kurį Sertifikatorius turi padengti iš Pastovumo rezervo. 

5.8. Turime teisę tikrinti Jūsų duomenis

Turime teisę atlikti anglies dioksido kiekio mažinimo stebėsenos duomenų auditą, įskaitant, be apribojimų, aeronuotraukų ar nuotolinių vaizdų ir jutiklių naudojimą numatytu Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymo laikotarpiu. Toks auditas taip pat gali apimti apsilankymą ūkyje ir prašymus pateikti papildomų duomenų. Stebėjimo ir tikrinimo auditų išlaidas padengiame Mes, išskyrus atvejus, kai auditas nustato klaidingų duomenų pateikimą. Jei nustatysime, kad vykdant Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto stebėseną ir patikrą mums pateikėte klaidingų duomenų, privalėsite padengti arba atlyginti visas susijusias stebėsenos bei patikros išlaidas.

5.9. Ar turite toliau rinkti duomenis, jei pasitraukiate iš mūsų anglies dioksido projekto?

Taip, jei pasitrauktiate iš mūsų Projekto ir pradėsite taikyti tvarią praktiką laukuose, kurie buvo įtraukti į mūsų projekto sąrašą, vis tiek turite baigti rinkti duomenis apie tuo metu vykstantį Anglies ciklą ir pateikti mums duomenis. Pasibaigus vykstančiam anglies ciklui, Mes toliau stebėsime Jūsų Laukus per palydovus.


 1. KAIP IR KADA BUS IŠDUODAMI PROJEKTO KREDITAI?

6.1. Mes (jei taikoma, kartu su savo partneriu) kaip projekto teikėjas imamės visų būtinų veiksmų, kurių gali prireikti pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, kad būtų patvirtinta ir užregistruotas Anglies dioksido kiekio mažinimo projektas, ir būtų patikrinti bei išduoti Projekto kreditai. Todėl neatšaukiamai ir išimtinai suteikiate, perduodate, perleidžiate, priskiriate ir parduodate mums visas teises ir interesus bei nuosavybės teises į visus Anglies dioksido rodiklius, įskaitant, be kita ko, teisę pranešti apie Anglies dioksido rodiklius Tvirtinančiajai įstaigai Projekto kreditų išdavimo tikslais, ir nedelsdami suteikiate Mums arba mūsų partneriui, su kuriuo bendradarbiaujame, visus leidimus, kurių gali prireikti siekiant patvirtinti Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą arba patikrinti, ar išduoti Projekto kreditų. 

6.2. Visus Projekto kreditus Tvirtinančioji įstaiga perveda į mūsų paskirtojo asmens sąskaitą arba į mūsų partnerio, su kuriuo bendradarbiaujame, paskirtojo asmens sąskaitą. Pervedimas atliekamas remiantis tvarkaraščiu, kurį nustatome savo nuožiūra, pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles, bet preliminariai per metus nuo atitinkamų ūkio duomenų pateikimo pabaigos. 

Tai reiškia, kad Projekto kreditų galima gauti už kiekvienus metus, tačiau patikra užtruks tam tikrą laiką, todėl kreditai bus suteikiami ne iš karto, pasibaigus kiekvieniems veiklos metodo vykdymo metams, o po to, kai Tvirtinančioji įstaiga patikrins visus duomenis ir procesus, siekdama įsitikinti, kad nėra ekologinio manipuliavimo. 

6.3. Išdavimas vykdomas pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles ir laikomas baigtu, kai atitinkami Projekto kreditai pervedami į „eAgronom“ sąskaitą arba Nuolatinį rezervą, nebent Tvirtinančiosios įstaigos taisyklėse numatyta kitaip. Nuolatiniam rezervui skirti Projekto kreditai vadinami Rezerviniais kreditais ir jie atidedami Nuolatiniam rezervui be jokios kompensacijos Ūkininkui ir „eAgronom“ pagal atitinkamas Tvirtinančiosios įstaigos taisykles. Tiksli Nuolatinio rezervo dalis nustatyta Tvirtinančiosios įstaigos taisyklėse, Projekto principuose ir (arba) kitose taisyklėse ir teisės aktuose, kurie kartais gali būti taikomi Anglies dioksido kiekio mažinimo projekte ir Projekto kreditams (apytiksliai apie 20–25 %).

6.4. Ar turite mokėti už Sertifikavimo procesą ar išdavimą? 

Ne, už Sertifikavimą ar Išdavimą nieko papildomai mokėti nereikia, nes sumokėsite mums komisinius Prekybos kreditais, kurių suma nurodyta Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo ir apskaičiuota remiantis toliau esančiame skyriuje „Kompensacija“ paaiškintais skaičiavimais. Įsipareigojame sumokėti visus Tvirtinančiosios ir Tikrinančiosios įstaigų numatytus mokesčius ir rinkliavas, kad padengtume administracines išlaidas, susijusias su Anglies dioksido kiekio mažinimo projektu ir (arba) Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto patvirtinimu, Patikra ir Projekto kreditų išdavimu, išskyrus tokias išlaidas, kurias Ūkininkas aiškiai įsipareigojo padengti pagal Sutartį. 

6.5. Kiek kreditų bus išduota?

Numatomus Projekto kreditus, kuriuos tikimasi gauti ir išduoti pagal „eAgronom“ sąlygas ir Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą per Projekto kreditavimo laikotarpį, galima apskaičiuoti naudojantis Mūsų anglies dioksido apskaičiavimo priemone, kurią rasite mūsų Platforma, tačiau turėkite omenyje, kad skaičiavimai yra apytiksliai ir nuo faktinių rezultatų gali skirtis, nes yra daug veiksnių, kurie gali turėti įtakos anglies dioksido sekvestracijai, daugiausia – jūsų taikomi veiklos metodai. Atkreipkite dėmesį, kad Projekto kreditų išdavimas priklauso tiek nuo Mūsų, tiek nuo Jūsų veiksmų ir Tvirtinančiosios įstaigos pritarimo.

 1. KAS ATSITINKA PO IŠDAVIMO?

7.1. Pirmiausia pakalbėkime apie Mūsų kompensaciją

Už Anglies dioksido kiekio mažinimo projekto vykdymą suteikiame Jums Prekybos kreditų arba piniginę kompensaciją ir pasiliekame Prekybos kreditų dalį be kompensacijos, kaip mokestį už Mūsų teikiamas paslaugas, nebent yra Įsipareigojimų nevykdymo atvejis, tada Ūkininkas kompensacijos negauna. Ūkininkui perleidžiamų Prekybos kreditų dalis nurodyta Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo. Siekiant aiškumo, Ūkininkui perduodama Prekybos kreditų dalis apskaičiuojama taip: (Projekto kreditai – Rezerviniai kreditai) * Ūkininko dalis, apibrėžta Ūkininko sutartyje dėl anglies dioksido kiekio mažinimo.


Tuo metu, kai Prekybos kreditai bus išduoti, Jums priklausančių Prekybos kreditų suma bus rodoma jūsų sąskaitoje mūsų Platformoje, o Jūs neatšaukiamai ir neribotai įgaliosite Mus išimtinai tvarkyti Prekybos kreditus jūsų vardu pagal šiuos Jūsų nurodymus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo išdavimo:  

 • įgalioti Mus parduoti Jūsų Prekybos kreditus; ir (arba)

 • savo Prekybos kreditus išimti iš apyvartos.

7.2. Jei savo Prekybos kreditus norite parduoti

Jūsų paskyroje nurodysime, kiek Prekybos kreditų gavote kaip kompensaciją pagal Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą. Jei pasirinksite savo Prekybos kreditus parduoti arba nepasirinksite savo Prekybos kreditus išimti iš apyvartos turite per 15 dienų nuo Išdavimo, Mes vykdysime Jūsų pardavimo pavedimą arba perduosime jį Mūsų partneriui, su kuriuo bendradarbiaujame, kad šis parduotų rinkos kainomis, ir pervesime Jums už tokį pardavimą gautas pajamas per 30 dienų nuo tokių pajamų gavimo.

7.3. Jei savo Prekybos kreditus norite išimti iš apyvartos

Tokiu atveju, jei Jūs padarėte atitinkamą pasirinkimą mūsų Platformoje, Jūsų Prekybos kreditų dalies nuosavybė Jums bus perduota per 15 dienų nuo Išdavimo, o Jūsų turimų Prekybos kreditų suma bus rodoma Jūsų paskyroje mūsų Platformoje. Prekybos kreditus išimti iš apyvartos turėsite per 15 dienų nuo Išdavimo, jei per 15 dienų nuo Išdavimo nepasirinksite išimti iš apyvartos savo Prekybos kreditų, tuomet įgaliosite Mus savo Prekybos kreditus parduoti rinkos kainomis ir sumokėti Jums iš tokio pardavimo gautas pajamas per 30 dienų nuo tokių pajamų gavimo.

Išėmimo iš apyvartos mokestis – 5 % išimamų Prekybos kreditų, t. y. mokestis bus išskaičiuotas iš Prekybos kreditų.

Prekybos kreditų pašalinimas iš apyvartos yra negrįžtamas procesas, t. y. kai Prekybos kreditus išimsite, jų parduoti ar atlikti kitų veiksmų, išskyrus išėjimą iš apyvartos, nebegalėsite. Priežastis paprasta: registras panaikins išimtus iš apyvartos kreditus ir išduos pažymėjimą apie tokį kreditų išėmimą. 

Pavyzdžiui, išimti iš apyvartos kreditai naudojami ūkininko išmetamam anglies dioksido kiekiui nurašyti.

7.4. Pardavimo arba išėmimo iš apyvartos užsakymų pateikimas

Pardavimo ar išėmimo iš apyvartos užsakymai gali būti pateikti tik per mūsų Platformą. Užsakymus galite teikti bet kuriuo metu iki Išdavimo ir ne vėliau kaip per 15 dienų po Išdavimo. Dar prieš Prekybos kreditų išdavimą galite nuspręsti parduoti ar išimti iš apyvartos visus ar dalį savo Prekybos kreditų, tačiau atminkite, kad paskutinė diena, kai galite Prekybos kreditus išimti iš apyvartos, yra 15-oji diena po Išdavimo, vėliau Mes automatiškai parduosime Jūsų Prekybos kreditus, jei nenuspręsite kitaip. Norėdami pateikti užsakymą, turite pasirinkti veiksmą mūsų Platformoje. Jei užsakymas mūsų Platformoje negalimas, siųskite savo užsakymą adresu info@eagronom.com. Svarbu pažymėti, kad pateikdami užsakymą, Jūs įsipareigojate parduoti savo Prekybos kreditus arba išimti juos iš apyvartos. Galite atšaukti Mums pateiktą užsakymą tik prieš mums jį perduodant partneriui, su kuriuo bendradarbiaujame, arba Tvirtinančiajai institucijai. Atminkite, kad dėl užsakymo vykdymo spartos atšaukimo užklausa gali vėluoti, kad būtų galima atšaukti anksčiau pateiktus užsakymus. Dėl šios priežasties prieš pateikdami bet kokį užsakymą, visada įsitikinkite, kad:

 • įvedėte teisingas vertes;

 • esate tikri, kad norite tęsti šį užsakymą;

 • norite ir galite prisiimti bet kokio galimo nuostolio riziką tuo atveju, jei Prekybos kredito kaina nukristų (bet kuriuo atveju ji būtų ne mažesnė kaip 30 EUR).

7.5. Kas atsitiks po to, kai nuspręsite savo kreditus išimti iš apyvartos

Kai kreditus išimsite iš apyvartos, grįžti nebegalėsite. Perduosime jūsų užsakymą Tvirtinančiajai įstaigai, kuri atliks atitinkamas procedūras, kad panaikintų Prekybos kreditų sumą, kurią pasirinkote išimti iš apyvartos su atitinkama nuoroda. 

7.6. Pridėtinės vertės mokestis

Į visas „eAgronom“ sąlygose nurodytas sumas neįskaičiuoti jokie taikomi išskaičiuojamieji, pardavimo ar pridėtinės vertės mokesčiai (PVM), mokėtino už tiekimą ar tiekimus, už kuriuos tokios sumos sudaro visą atlygį ar jo dalį PVM tikslais. Bet kokio pristatymo pagal „eAgronom“ sąlygas apmokestinimo PVM tvarka nustatoma pagal jurisdikcijos, kurioje laikoma, kad įvyko PVM apmokestinamas sandoris, PVM įstatymus. Jei PVM už bet kurį tokį tiekimą ar tiekimus turi būti atitinkamai apskaičiuotas, gaunančioji Šalis moka tiekiančiajai Šaliai sumą, lygią PVM, jei toks yra apskaičiuotas tiekiančiosios Šalies jurisdikcijoje, tačiau su sąlyga, kad i) tokia suma turi būti sumokėta tik tada, kai tiekiančioji Šalis pateikia gaunančiajai Šaliai galiojančią PVM sąskaitą faktūrą dėl tos sumos; ir ii) gaunančioji Šalis neprivalo atlikti jokių mokėjimų tiekiančiajai Šaliai dėl PVM, kurį gaunančioji Šalis turi apskaičiuoti pati pagal atvirkštinio apmokestinimo taisyklę ar panašią sistemą gaunančiosios Šalies jurisdikcijoje.


 1. GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Kiek laiko sutartis galioja?

8.1.1. Mūsų santykiai pagal "eAgronom" Sąlygas galioja visą Projekto kreditavimo laikotarpį (iki 2041 m. (imtinai)) arba iki sutarties nutraukimo. Projekto ilgaamžiškumas turi būti ne trumpesnis kaip 40 metų, todėl pasibaigus Projekto kreditavimo laikotarpiui arba nutraukus Jūsų anglies dioksido sutartį, sąlygos, reglamentuojančios stebėsenos veiklą, išliks iš viso iki 40 metų, pradedant nuo Projekto pradžios datos. Sąlygos, kuriomis reglamentuojamas kreditų valdymas, galios tol, kol atsisakysite Anglies dioksido kreditų arba gausite pinigines įplaukas iš Anglies dioksido kreditų pardavimo proceso pagal 7 skirsnį.

8.1.2. Mūsų santykiai pagal eAgronom sąlygas galioja mažiausiai penkerius metus nuo pirmojo įgyvendinto Praktikos pakeitimo bet kuriame jūsų lauke. Tai reiškia, kad per pirmuosius penkerius mūsų santykių metus, skaičiuojant nuo pirmojo įgyvendinto Praktikos pakeitimo, Sutartis negali būti nutraukta įprasta tvarka.

8.1.3. Jūs galite nutraukti šiuos sutartinius santykius paprastai pasibaigus 5 metų projekto laikotarpiui, pranešdami mums apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų nuo 5 metų projekto laikotarpio pabaigos. Mūsų sutartiniai santykiai automatiškai pratęsiami kitam 5 metų Projekto laikotarpiui, jei Jūs nepateikėte pranešimo apie sutarties nutraukimą. Sutartis tokiu būdu pratęsiama iki Kreditavimo laikotarpio pabaigos.

8.1.4. Jei norėsite nutraukti sutartį prieš kiekvieną 5 metų projekto laikotarpį, tuomet turėsite grąžinti neparduotus Prekybos kreditus ir (arba) pajamas, gautas už parduotus Prekybos kreditus per tuo metu galiojantį 5 metų projekto laikotarpį. Šie Prekybos kreditai arba piniginės įplaukos patenka į "eAgronom" buferinį rezervą, skirtą galimiems grįžtamojo ryšio įvykiams padengti, jei anglis vėl būtų išleista į atmosferą. Stebėsenos laikotarpiu privalote laikytis tokios praktikos, kuri nesukeltų nutekėjimo ar Išvengiamo grįžtamojo poveikio, nes dėl šių įvykių Sertifikatorius gali atgaline data anuliuoti kreditus.


 1. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

9.1. Abipusiai pareiškimai ir garantijos. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad: a) yra tinkamai veikianti, teisėtai egzistuojanti ir nepriekaištingos reputacijos pagal savo jurisdikcijos, kurioje ji yra įsteigta ar veikia, įstatymus ir turi įgaliojimus bei teisę sudaryti, ir vykdyti „eAgronom“ sąlygose numatytus įsipareigojimus; b) „eAgronom“ sąlygų vykdymas neprieštaraus jokiam kitam susitarimui, kurio šalis ji yra arba kuris jai yra privalomas, arba bet kokiam įsakymui, sprendimui, nutarimui ar kitam jai taikomam apribojimui, ir c) „eAgronom“ sąlygos bus galiojantis ir privalomas tokios Šalies įsipareigojimas bei bus vykdomas prieš tokią Šalį pagal jo sąlygas.

9.2. Ūkininkų pareiškimai ir garantijos. Jūs įsipareigojate ir garantuojate, kad:

 • nedalyvaujate kitose programose ar projektuose, kuriais siekiama mažinti išmetamų ŠESD kiekį ir (arba) didinti anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje, susijusiuose su Laukais, kurie yra Anglies dioksido projekto dalis, ir negaunate jokių kitų paskatų, finansinių ar kitokių priemonių (išskyrus valstybines ekologines programas ar kitas valstybines subsidijas), kad vykdytumėte eAgronom Sąlygose numatytą ūkininkavimo praktiką be išankstinio mūsų sutikimo, gauto atlikus vidinį suderinamumo vertinimą.;

 • nesudarėte jokių sutarčių ar susitarimų dėl bet kokių teisių ar interesų į Projekto kreditus ar kitus ŠESD mažinimo ar šalinimo vienetus, kurie susiję su Laukais, perdavimo, perleidimo ar suvaržymo;

 • visos Jūsų sąskaitos ir finansinės ataskaitos yra parengtos pagal gerosios apskaitos principus ir atskleidžia tikrą bei teisingą vaizdą apie Jūsų veiklos finansinę būklę bei rezultatus;

 • visi Jūsų pateikti dokumentai ir duomenys, susiję su „eAgronom“ sąlygomis, yra teisingi, tikslūs, išsamūs ir visais reikšmingais aspektais neklaidinantys;

 • turite galiojančią ir neginčijamą Laukų sąraše išvardytų Laukų teisinę kontrolę, grindžiamą, pavyzdžiui, nuosavybės teise, uzufrukto teise, asmeninio naudojimo teise, nuomos sutartimi, susitarimu dėl neatlygintino naudojimo teisės arba kitu sutartiniu ar teisiniu dokumentu, kurios pakanka auginti pasėlius ir vykdyti Anglies dioksido kiekio mažinimo projektą Laukuose pagal „eAgronom“ sąlygas; jei prašysime, pateiksite mums papildomų savo teisių įrodymų;

 • laikotės visų įstatymų, reglamentų, leidimų ir licencijų (įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus, susijusius su aplinkos apsauga), kurie taikomi arba reglamentuoja Anglies dioksido išmetimo mažinimo projekto ir „eAgronom“ sąlygų vykdymą, ir nėra jokių dabartinių, vykstančių ar gresiančių teismo, ar kitų teisinių ar reguliavimo procedūrų prieš Jus;

 • nėra jokių su Jūsų veikla susijusių faktų ar aplinkybių, kurių Jūs aiškiai neatskleidėte mums ir kurie, jei būtų atskleisti, pagrįstai galėtų turėti įtakos mūsų sprendimui sudaryti su Jumis sutartį;

 • nedalyvavote ir šios sutarties galiojimo laikotarpiu nedalyvausite sukčiavime, kyšininkavime, korupcijoje, nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovime, terorizmo finansavime, su terorizmu susijusiuose nusikaltimuose ar nusikaltimuose, susijusiuose su teroristine veikla, vaikų darbu ar kitomis prekybos žmonėmis formomis ir laikysitės galiojančių tarptautinių bei nacionalinių įstatymų, reglamentų (įskaitant vietinius) ir konvencijų.


 1. KAI REIKALAI KLOSTOSI NE TAIP

10.1. Pirmiausia turime atskirti du įvykius: Išvengiamąjį sugrįžimą ir Neišvengiamąjį sugrįžimą..

10.1.1. Neišvengiamąjį sugrįžimą atveju registras iš naujo įvertins regiono bazinį lygį, nes gali būti bazinių anglies sankaupų pokyčių. Projekto organizatoriai negali prašyti ŠESD kreditų už bet kokį padidėjusį sekvestracijos laipsnį dėl natūralaus sugrįžimo po Neišvengiamojo įvykio, kol nebus atlyginti nuostoliai dėl Neišvengimo . 

10.1.2. Išvengiamo sugrįžima atveju Projektui nebus išduodami jokie kiti Projekto kreditai, kol deficitas nebus pašalintas. Deficitas yra lygus visam atvirkštinio deficito dydžiui, įskaitant išmetamą ŠESD kiekį dėl projekto nuostolių ir bazinių anglies dioksido sankaupų. Jei nustatysime neįprastą nuotėkį ir Jūs parduosite kokių nors Prekybos kreditų, tada, deja, šie Prekybos kreditai bus laikomi prarastais ir turėsite grąžinti pajamas, gautas iš parduotų Prekybos kreditų.

10.2. Ką daryti, jei kažkas negerai ir tai turi įtakos jūsų rezultatams?

Privalote nedelsdami (ne vėliau kaip per septyni(7) dienas) raštu (info@eagronom.com) informuoti Mus apie bet kokias aplinkybes, galinčias iš esmės paveikti Jūsų gebėjimą laikytis „eAgronom“ sąlygų, ypač Projektos principų arba dirvožemio mėginių ėmimo reikalavimų. Pavyzdžiui, tokiomis aplinkybėmis laikomi bet kokie žemės ūkio veiklos metodų pakeitimai laukuose, papildantys metodą, dėl kurio susitarėme kaip dėl Projekto dalies, arba kitų subsidijų ar paskatų, susijusių su Projektu praktika ir (arba) laukais, gavimas. Tokiais atvejais kreipkitės į mus iš anksto arba kuo greičiau, kad išvengtumėte atsakomybės pagal „eAgronom“ sąlygas.

10.3. Kas nutiks, jei įvyks įsipareigojimų nevykdymo atvejis?

10.3.1. Jei bet kuri Šalis sužino, kad kitai Šaliai įvyko įsipareigojimų nevykdymo atvejis, ji privalo nedelsdama apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Įsipareigojimų nevykdanti Šalis gali ištaisyti Įsipareigojimų nevykdymo atvejį per 10 dienų nuo pranešimo pateikimo.

10.3.2. Jei Jūsų atžvilgiu įvyksta įsipareigojimų nevykdymo atvejis ir Jūs neištaisote įsipareigojimų nevykdymo atvejo, Mes galime nedelsiant nutraukti sutartinius santykius ir (arba) pareikalauti, kad per 60 dienų Jūs:

automatiškai ir be jokios kompensacijos pervesite mums tuos išleistus Prekybos kreditus, kuriuos mes pervedėme į jūsų „eAgronom“ sąskaitą, arba, jei neįmanoma pervesti išleistų Prekybos kreditų, kompensuosite mums Prekybos kreditų, kuriuos mes jums pervedėme, vertę, pagrįstą Prekybos kreditų rinkos verte įsipareigojimų nevykdymo metais.

10.3.3. Jei Mūsų atžvilgiu įvyksta įsipareigojimų nevykdymo atvejis ir nesugebame pašalinti įsipareigojimų nevykdymo atvejo per 10 dienų nuo pranešimo įteikimo, Jūs galite nutraukti sutartinius santykius su Mumis ir pasilikti bet kokią kompensaciją, gautą pagal „eAgronom“ sąlygas.

10.4. Atsakomybės apribojimas

10.4.1. Piniginis kapitalas. Mūsų bendra piniginė atsakomybė pagal „eAgronom“ sąlygas arba su jomis susijusi yra apribota ir, kiek tai leidžia įstatymai, jokiomis aplinkybėmis neviršija bendros kompensacijos, mokėtinos jums pagal „eAgronom“ sąlygas, vertės.

10.4.2. Nėra netiesioginės žalos. Jokiomis aplinkybėmis mes neatsakome už jokią netiesioginę ar pasekminę žalą, ar pelno praradimą, susijusį su „eAgronom“ sąlygų pažeidimu.

10.4.3. Neribota atsakomybė. Tyčinio įsipareigojimų nevykdymo atveju netaikomas joks atsakomybės apribojimas, dėl kurio susitarta „eAgronom“ sąlygose.

10.5. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės

10.5.1. Kas yra nenugalima jėga? Aplinkybės, kurių Šalis negali kontroliuoti (be apribojimų): gaisras, potvynis, pandemija, sprogimas ir nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimai, civilinė ir karinė valdžia, pilietiniai neramumai, duomenų pažeidimas, nesugebėjimas užsitikrinti medžiagų ar darbo jėgos, trečiųjų šalių gyvybiškai svarbių susitarimų nutraukimas arba bet kokia kita priežastis, kurios Šalis negali pagrįstai kontroliuoti. Šalis privalo imtis pagrįstų priemonių, kad išvengtų arba sušvelnintų įsiterpiančius įvykius ir jų pasekmes.

10.5.2. Kaip elgtis, jei atsiranda nenugalima jėga? Jei Šalis (toliau „Nukentėjusioji šalis“) negali arba numato, kad negalės įvykdyti įsipareigojimo pagal „eAgronom“ sąlygas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, ji privalo kitai Šaliai (toliau „Nenukentėjusioji šalis“) per 3 dienas nuo sužinojimo apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes pateikti rašytinį pranešimą („Pranešimas apie nenugalimos jėgos aplinkybes“) elektroniniu paštu, kuriame būtų pateikta išsami informacija apie nenugalimos jėgos aplinkybes.

10.5.3. Jei Nukentėjusioji šalis negali įvykdyti įsipareigojimo pagal „eAgronom“ sąlygas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, toks nevykdymas: i) yra leidžiamas tuo metu ir ta apimtimi, kuria nenugalimos jėgos aplinkybės trukdo vykdyti įsipareigojimus, tačiau tik tuo metu ir ta apimtimi; ir ii) nesukelia jokios atsakomybės Nenukentėjusiajai šaliai už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl tokio nevykdymo nenugalimos jėgos aplinkybių metu arba kaip nors susijusius su tokiu nevykdymu.

10.5.4. Nukentėjusioji šalis deda visas pagrįstas pastangas, kad pašalintų arba sušvelnintų atitinkamą nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį.

10.5.5. Nė viena Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neatleidžiama nuo jokių įsipareigojimų pagal „eAgronom“ sąlygas, kuriuos ji gali vykdyti nepaisant nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant bet kokį įsipareigojimą pateikti pranešimą pagal „eAgronom“ sąlygas.

10.5.6. Jei dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių Jūs negalite įvykdyti įsipareigojimo pagal eAgronomo sąlygas ir šis nevykdymas tęsiasi 6 mėnesius nuo tos dienos, kai Mes gavome pranešimą apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, o iki šio laikotarpio pabaigos Mes negalime susitarti dėl abiem pusėms priimtinų alternatyvių eAgronomo sąlygų ketinimų įgyvendinimo būdų, Mes galime nutraukti sutartinius santykius, pateikdami Jums raštišką pranešimą.  Jei toks nutraukimas įvyksta, tuomet bazinis lygis vertinamas iš naujo pagal Sertifikatoriaus taisykles ir standartus..

10.6. Ginčų sprendimas

10.6.1. Jei sužinojote apie bet kokią pretenziją ir reikalaujate atlyginti nuostolius arba turime išspręsti kokį nors ginčą, nedelsdami praneškite mums apie savo problemas raštu, o mes padarysime tą patį Jums. Bet kokį ginčą pirmiausia bandysime išspręsti draugiškomis derybomis per 60 dienų. Jei derybos bus nesėkmingos, bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš „eAgronom“ sąlygų ar susijęs su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, galutinai sprendžiamas Harju apylinkės teisme (estų kalba – Harju Maakohus) kaip pirmosios instancijos teisme.

10.6.2. „eAgronom“ sąlygas ir bet kokius nesutartinius įsipareigojimus, kylančius iš ar susijusius su „eAgronom“ sąlygomis, reglamentuoja Estijos Respublikos įstatymai. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (CISG) netaikoma Mūsų sąlygoms ar susitarimams.

10.7. Atskyrimas. Jei kuri nors „eAgronom“ sąlygų dalis laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, toks nustatymas nepanaikina jokios kitos „eAgronom“ sąlygų nuostatos, tačiau Šalys derybų metu sąžiningai stengiasi pakeisti bet kurią „eAgronom“ sąlygų dalį, kuri laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, kad būtų įgyvendinti Šalių komerciniai ketinimai pasirašant „eAgronom“ sąlygas. Šalims nepasiekus susitarimo dėl pakaitinės nuostatos, tai neturi įtakos likusių „eAgronom“ sąlygų dalių galiojimui.

10.8. Įsipareigojimų neprisiėmimas. Jei bet kuri Šalis bet kuriuo metu nereikalauja vykdyti bet kurios „eAgronom“ sąlygų nuostatos, tai jokiu būdu neturi įtakos jos teisei vykdyti šias nuostatas, o bet kurios Šalies atsisakymas pažeisti „eAgronom“ sąlygų nuostatą nelaikomas tokios Šalies atsisakymu nuo bet kokio vėlesnio tokios nuostatos pažeidimo arba tokios Šalies atsisakymu nuo bet kurios kitos šių sąlygų nuostatos pažeidimo.


 1. KITOS SVARBIOS TAISYKLĖS

11.1. Elektroninis sąlygų priėmimas. Šios „eAgronom“ sąlygos ir bet kokie jų pakeitimai, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu jie priimami, visais atžvilgiais bus laikomi sutarties originalu ir turės tokią pačią privalomą teisinę galią, kaip ir originali pasirašyta jų versija, įteikta asmeniškai arba pasirašyta skaitmeniniu ar elektroniniu būdu. Nė viena Šalių neteigs, kad sutartis nebuvo sudaryta dėl i) elektroninių priemonių naudojimo „eAgronom“ sąlygoms priimti; arba ii) fakto, kad bet koks parašas ar šių „eAgronom“ sąlygų priėmimas buvo perduotas elektroninėmis priemonėmis; ir kiekviena Šalis neatšaukiamai ir neribotam laikui atsisako bet kokios susijusios pretenzijos.

11.2. Elektroninis pranešimas. Bet kokie pranešimai ar kitos komunikavimo priemonės, kurias pateikiame, įskaitant pranešimus apie šių „eAgronom“ sąlygų pakeitimus, bus siunčiami elektroniniu paštu. Pranešimas, pateiktas el. paštu, bus laikomas gautu kitą dieną, kai toks el. laiškas bus išsiųstas, o pakeitimai bus taikomi nuo el. laiške nurodytos datos, bet ne anksčiau kaip per 14 dienų nuo el. laiško gavimo.

11.3. Teisių ir pareigų perleidimas. Ūkininkas negali perleisti ar perduoti bet kuriam asmeniui savo teisių ar pareigų, susijusių su „eAgronom“ sąlygomis, be rašytinio „eAgronom“ sutikimo (toks sutikimas neturėtų būti nepagrįstai atmestas ar atidėtas). Nepagrįsta atsisakyti duoti sutikimą visų Ūkininko teisių ir pareigų perleidimui ar perdavimui, jei perėmėjas ar gavėjas i) yra akivaizdžiai pajėgus vykdyti perleidėjo pareigas pagal Sutartį; ii) jo finansinė padėtis yra ne blogesnė nei perleidėjo tą dieną, kai toks asmuo tampa „eAgronom“ sąlygų šalimi; iii) yra akivaizdžiai pajėgus toliau teikti užstatą ir (arba) sutarties įvykdymo užtikrinimą, bent jau tokį patį kaip perleidėjo suteiktas (arba reikalaujamas suteikti); ir iv) jo registruota buveinė yra toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir perleidėjo.

„eAgronom“ gali perleisti arba perduoti bet kuriai savo grupės įmonei bet kokias savo teises ar įsipareigojimus, susijusius su „eAgronom“ sąlygomis, be Ūkininko sutikimo.

11.4. Nepriklausomi rangovai. „eAgronom“ sąlygų Šalys yra ir išlieka nepriklausomos šalys, ir jokia „eAgronom“ sąlygų ar su jų vykdymu susijusių aplinkybių dalis nesukuria jokios Šalių partnerystės ar bendros įmonės, arba nesudaro vienos Šalies kitos Šalies atstovo. Nė viena Šalių neturi ir nepareiškia, kad turi kokių nors galių, teisių ar įgaliojimų įpareigoti kitą Šalį vykdyti kokias nors prievoles ar įsipareigojimus arba prisiimti, ar sukurti kokias nors prievoles ar įsipareigojimus kitos Šalies vardu, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai numatyta „eAgronom“ sąlygose. 

11.5. Įstatymo pakeitimas. Jei Projekto kreditavimo laikotarpiu arba jam pasibaigus pasikeičia teisės aktai (nepriklausomai nuo to, ar jie priimti bet kurios vyriausybės, reguliavimo institucijos, registro ar kt. nurodymu), kurių Šalis privalo laikytis, ir dėl to Šalis negali laikytis vienos ar daugiau esminių „eAgronom“ sąlygų nuostatų, Šalies rašytiniu prašymu Šalys geranoriškai sutinka ir siekia susitarti dėl „eAgronom“ sąlygų pakeitimų (jei tokių yra), kurie yra būtini ir tinkami siekiant atsižvelgti į pakeitimus, kad „eAgronom“ sąlygos liktų galioti. Jei Šalims nepavyksta susitarti dėl „eAgronom“ sąlygų pakeitimo per 60 dienų nuo Šalies rašytinio prašymo pateikimo pagal šį punktą, bet kuri Šalis gali nutraukti sutartinius santykius pagal „eAgronom“ sąlygas..

11.6. Kalba. Šios „eAgronom“ sąlygos yra prieinamos mūsų Platformoje anglų ir kitomis kalbomis. Kilus ginčui dėl „eAgronom“ sąlygų nuostatos reikšmės, Platformoje esanti „eAgronom“ sąlygų versija anglų kalba yra viršesnė už versiją kitomis kalbomis.

Copyright © 2023 by eAgronom